Vergrijzing : zorgen of een nieuw impuls……..

In bijna alle Europese landen wordt de vergrijzing met enige angst gevolgd. Het BNP daalt, verschillende landen gaan een onzekere toekomst tegemoet. We kunnen de zorg voor ouderen niet meer dragen. Er treedt een inkomensdaling op enz. enz.

Zo heeft premier Merkel met groot enthousiasme de migratie aangewakkerd. Waarschijnlijk zit hier meer achter dan alleen hulpverlening voortgekomen uit het afgrijselijk leiden van een groot deel van de Syrische bevolking.

(Diepe, diepe verontwaardiging dat anno 2016 verschillende bevolkingsgroepen elkaar  “afmaken” en dat wij in West-Europa hieraan meedoen. Schande dat de grote leiders in de wereld dit conflict niet kunnen oplossen.)

Duitsland heeft in de nabije toekomst, net als zoveel andere landen, te maken met een sterke vergrijzing.Op de TV-beelden zag je, dat maar weinig ouderen zich onder de vluchtelingen bevinden!!!!

Die vergrijzing moet wel betaald worden. In ons eigen land laat je de productieve bevolkingsgroep langer werken. Dit is de makkelijkste oplossing. Vergroting van de arbeidsparticipatie is in Nederland en de omringende landen een vanzelfsprekendheid . Alleen bij andere culturen is dat niet zo vanzelfsprekend en is het zelfs verboden dat vrouwen meewerken, hoewel zij fysiek gewoon aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar zij  houden wel de hand op als men de AOW- leeftijd bereikt.

Wat zijn we in Nederland toch blij met een zo’n perfectionerend belastingsysteem. Wat wil de staat en de banken toch graag dat wij pinnen. Je kunt de hele geldstroom van het land en het individu controleren. Wat is het toch raar dat in de zomercolum van dit jaar je in Berlijn anno 2016 er bijna nergens met een pinpas betaald wordt en dat de mensen praktisch overal contant betalen. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou het toch komen dat Griekenland jaren achtereen zo’n begrotingstekort had? Heeft dat met de mentaliteit en het belastingsysteem te maken? Hoe meer onduidelijkheid over je inkomen des te minder heeft de belastingdienst vat  op de juiste aangifte van het inkomen.

Vanaf 2021 wordt in Nederland de pensioenleeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Zo is de huidige pensioenleeftijd  in Tsjechië 62 jaar en in 2041 stijgt de leeftijd naar 67 jaar. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. De voornoemde gegevens zijn ontleend aan een artikel van Geld en Recht (30 oktober 1915).. Hoe meer mensen door werken hoe hoger de inkomsten voor de staat. En de staat maar uitgeven……….makkelijk hè!!!! Maar politici zijn mooiweer-predikanten in verkiezingstijd. In het laatste jaar nog even een extraatje naar een niet onbelangrijk deel van het kiezersbestand om vervolgens de jaren daarop de eigen bijdrages weer te verhogen.

Wat vindt u van het volgende voorbeeld? Een voorbeeldje uit een artikeltje van 16 oktober 2011 op de site van Geen Nieuws. In plaats van Mohamed heb ik hier de naam Achmed genomen. “Achmet komt in 1990 op zijn 44e jaar naar Nederland. Hij gaat werken in de bouw, maar dat is een zwaar beroep, dus in 2001 wordt hij afgekeurd en valt in een van de steunregelingen. Echter Achmet laat in 1994 zijn vrouw overkomen, die daar zij de Nederlandse taal niet spreekt thuis achter het aanrecht blijft. Beide hebben de zelfde leeftijd en ja , het wordt 2011, dus AOW. Maar Achmed heeft slechts  over de periode  1990 – 2011 premie afgedragen, 21 jaar dus hij ontvangt 21 x 2% = 42%AOW”. Maar ook zijn vrouw, die op geen enkele wijze een steentje heeft bijgedragen krijgt ook 42% van de AOW. Dat is natuurlijk niet genoeg, want de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) zorgt ervoor, ervan uitgaande dat er geen andere inkomsten zijn, dat zij in 2011 100% AOW krijgen dus €1305,60 plus €68,72 per maand krijgen!!! Op de site Judex.nl kunt u lezen dat iemand bij een gekort AOW-pensioen nog steeds een beroep kan doen op een aanvullende voorziening (AIO), hoewel de regels na 2012 wel zijn aangescherpt en veranderd. Gaat u als Nederlander in het buitenland werken dan moet u uw zaakjes wel goed laten regelen door het bedrijf of zelf de eigen AOW bijdrage betalen, want anders slaat u wel een gat in uw eigen AOW-pensioen.

Naast Duitsland heeft ook Italië in verhouding een groot aantal ouderen. Onvoorspelbaar in de problematiek van de vergrijzing is het effect van de migratie. De uitspraak van Angela Merkel van “wir schaffen dass” past wel heel goed in de vergrijzingsgolf, waarmee de Duitse economie in de naaste toekomst wordt geconfronteerd. Een verjonging van de bevolking komt geheel Duitsland ten goede en wel in het bijzonder als de migranten een redelijk hoog ontwikkelingsniveau in hun kielzog meenemen.

vergrijzing diagramDe algemene gedachte dat een krimp van de bevolking per definitie armoede brengt zal over 20 jaar volledig zijn achterhaald. Een krimpende maar gestructureerde bevolkingsopbouw biedt perspectieven op een heroriëntatie van stad en land. Een afbouw van de extreme bevolkingstoename komt op langere termijn iedereen ten goede. Voor het zover is zullen nog vele problemen opgelost moeten worden. De verstoring, die wij de afgelopen honderd jaar in de natuurlijke omgeving hebben aangericht zullen zeker honderd jaar inspanning vergen om dit weer op een beheersbaar peil te brengen. Daarnaast biedt de technologische vooruitgang bij een vertraagde bevolkingsgroei een reeks van voordelen. Streven naar 90% recycling van de grondstoffen, een stijgen van de arbeidsproductiviteit, minder bevolking betekent in versneld tempo een vernieuwing van ecosystemen, het gecontroleerd gewassen verbouwen en gewasverbetering, een systeem om goedkoop zout water om te zetten in zoet water enz.enz. Met minder mensen een verhoogde standaard is zeer wel mogelijk.

De krimp zal in de toekomst voor de hele wereld een zegen zijn. We moeten nog wel even wachten voor het zover is, maar we zijn technisch in staat het tij te keren, maar alleen als er meer respect is voor elkaar en er meer naar elkaar wordt geluisterd.

Vergrijzing hoezo een probleem………………!!!!!!

 

Een nieuw begin, een andere EU, een nieuwe wereldorde

Een nieuw begin, een andere EU en een nieuwe wereldorde!

De Brexit is een signaal voor de Europese Top van de EU. De gevoelens, die de Britten geuit hebben om voor een exit te kiezen, moet de EU-Top tot besef brengen dat het leiderschap van de afgelopen jaren binnen de EU niet de koers is, die zij hebben uitgestippeld. Er is onderhuids veel ongenoegen bij een hele grote groep Europeanen. De angst voor de uitslag van verkiezingen in Duitsland (verkiezingen voor de nieuwe Bondsdag) , Frankrijk (presidentsverkiezingen) en Nederland (Tweede Kamerverkiezingen) zal de nodige opschudding brengen in de nieuwe machtsverdeling in Europa zelf en niet alleen nationaal, maar ook Inter-Europees dreigt een machtsverschuiving in de richting van de continentale mogendheid Duitsland. Echter ook in Duitsland worden zeer kritische kanttekeningen gezet bij de opmerking van Merkel “Wir schaffen dass”.
1. De EU-TOP moet zich nu de vraag stellen “hoe komt het dat zoveel Europeanen zich tegen de EU keren? Het antwoord hierop is simpel. Brussel is “too big” teveel AMBTENAREN MET HOGE SALARISSEN, die gek zijn op het maken en bedenken van regeltjes en van Brussel een spookstad maken met massaal grote gebouwen, die gevuld worden met eindeloze vergaderingen en waarvan de vaak vergaande regelgeving op een reeks van terreinen niet meer begrepen wordt door de doorsnee-Europeaan.  Het gaat erop lijken dat de EU de soevereiniteit van de landen in vergaande vorm bewust wil aantasten. Brussel moet hervormen op die terreinen, waar de aangesloten landen zich in kunnen vinden. De Europese landen moeten duidelijk maken waar Brussel zich wel en waar zij zich niet bemoeien.
2. Dan het belachelijke circus van de wijze van vergaderen. De ene keer in Straatsburg en dan weer in Brussel. De extra kosten van dit circus bedragen op jaarbasis enkele honderden miloenen euro’s
3. Een belangrijk item dat voortdurend wordt onderschat is het effect van de immigratiegolf, die mogelijkerwijs in een migratietsunami verandert als de EU-TOP niet duidelijk aangeeft waar de grens ligt welk aantal Europa kan en wil ontvangen aan vluchtelingen. De Arabische broedervolken hebben de plicht om zich te ontfermen over bevolkingsgroepen overeenstemmend met hun  afkomst en  vluchtelingen op te vangen in die landen van het Midden-Oosten waarmee zij verbonden zijn. De Arabische Wereld heeft zelf een verdeeldheid over zich heen geroepen en schuiven nu het vluchtelingenprobleem door naar Europa. In de VN en vluchtelingenorganisaties wordt min of meer verweten dat Europa zich te weinig inzet voor het vluchtelingenprobleem. Waarom roept de VN de omringende landen in het Midden-Oosten(enkele uitzonderingen daargelaten) niet op om meer te doen voor het aanzwellen van dit probleem om op grote schaal vluchteling op te nemen. Europa kan dit probleem op langere termijn niet oplossen.
4. Zoals hierboven vermeldt moet de EU-TOP inzien dat als de vluchtelingenstroom niet gericht wordt gestuurd er over een paar jaar miljoenen en wellicht wel tientallen miljoenen de oversteek willen maken naar het Europese continent. Gezien de zeer snelle bevolkingsgroei en de ontwikkeling van de hoge werkloosheidscijfers is het niet moeilijk te voorspellen dat op “korte termijn” de stroom aanzwelt. Kijkend in de toekomst zal de 4e generatie aan robots de wereld veroveren. Europa zal zich de vraag moeten stellen welke impact deze vergaande automatisering en robotisering heeft op de werkgelegenheidssituatie. Daarnaast zien we ook dat de levensverwachting in korte tijd is gestegen en de mensen steeds langer moeten werken. Het lijkt wel of de beslissers in de EU het effect op de langere termijn niet zien of niet kunnen overzien!!
5. De EU-TOP moet voorkomen dat de identiteit, de waarden en normen van verschillende landen worden geofferd ter wille van een kwantitatieve vluchtelingenstroom, die kleinere landen overvleugelen. Er is binnen de EU een grote diversiteit aan culturen en bevolkingsgroepen. Erken die diversiteit en maak van Europa geen eenheidsworst!
6. De Eurocommissaris Frans Timmermans moet ophouden met het dreigen van financiële boetes als Oostbloklanden weigeren bepaalde contingenten vluchtelingen op te nemen.
7. De EU-TOP moet duidelijk aangeven welke concrete afspraken wel op verschillende terreinen gemaakt kunnen worden en welke zaken niet door de EU geregeld moeten worden. Veel Europeanen vinden dat Brussel is doorgeschoten en dat deze EU-Leiders geleidelijk aan de soevereiniteit van de EU-landen willen opheffen. Kortom “Baken de doeleinden af”. Zover en niet verder.
8. Brussel moet de hele subsidiestroom eens onder de loupe nemen. Een onafhankelijk onderzoek door externe partijen moet duidelijk maken of deze subsidies terecht zijn uitgekeerd.
9. Stop voorlopig met de uitbreiding van de EU en vorm eerst  eens een EU, die een vuist kan maken in deze dynamische wereld.
10. Als nieuwe landen zich aanmelden moet vooraf aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan.
De Oekraïne is een mooi voorbeeld. Eerst toelaten en vervolgens de corruptie gaan bestrijden.
Omgekeerde volgorde en het was ook dom van onze twee toppolitici om mee te juichen op het plein van Kiew en dan later moeten ervaren dat de nuchtere Nederlander toelating in dit stadium toch niet zo’n goed plan vond.
11. Opvallend is dat de Europese landen een eindeloos “engelen”geduld heeft gehad met Griekenland en keer op keer er angst was voor een grexit en dat nu de 6 Landen, die aan de bakermat stonden van de EU nu met elkaar hebben afgesproken Engeland zo gauw mogelijk te willen lozen. Dat is op z’n minst gezegd niet netjes! De Brexit heeft Europa nog iets achtergelaten waarmee de EuroToppers rekening moeten houden, namelijk in de samenleving komen tegengestelde belangen van uiteenlopende groeperingen naar boven en dit doet zich waarschijnlijk ook in Europa voor. De oudere garde stemde voor Brexit en ook binnen Europa zijn veel ouderen kritisch ten opzichte van de EU en daarnaast zullen de lager opgeleiden zich makkelijker tegen de EU afzetten. Binnen de EU-Top zal men zich moeten beraden over maatregelen, die dit ij kunnen keren. Opvallend is dat de juist hoger opgeleide jongeren voor een aansluiting zijn bij de EU. Jongeren, die goed opgeleid zijn, zijn meer betrokken bij de globalisering en denken ruimer wat hun toekomst betreft. De oudere garde is wat behoudender en ziet met de nodige argwaan een totaal andere wereld aan het ontstaan is.
12. Als de EU intern de zaken heeft geregeld kan zij internationaal in het Midden-Oosten zich beter doen gelden. De EU zou een begin kunnen maken om de geloofsverschillen en interpretaties van het geloof bij te leggen en de Arabische volken aanmoedigen om op diplomatiek gebied meer eenheid te smeden. Alle landen en volken hebben hier voordeel van. Er is een lange weg te gaan, maar wel de enige manier om dit rijke cultuurgebied weer een unieke plaats te geven. Dit openstaan voor verschillen moet van beide kanten komen en niet toestaan dat er staten ontstaan, waar  maar één godsdienst het voor het zeggen heeft of krijgt. Duidelijke taal en ambities uitspreken.
13. Een nieuwe wereldorde begint niet alleen in Europa. Alle grote machtsblokken moeten beseffen en openstaan dat er wezenlijke veranderingen noodzakelijk zijn om de aarde leefbaar te houden en kostbare ecosystemen te behoeden voor een verdere afbraak van de aarde. Herstel en uitbreiding is van deze kostbare natuurgebieden is een zegen voor de mensheid. Hier liggen de oeroude geheimen en in feite de recepten voor het menselijk, dierlijk en plantaardig behoud van de wereld.
Het eerste dat in Brussel kan worden afgesproken is de verplichte recycling van alle industrieproducten.
Bedrijven zouden verplicht kunnen worden om alle producten, die zij hebben verkocht, weer moeten innemen. In 2025 moet 30% van de producten volledig hergebruikt worden. In 2050 zou dit 60% moeten zijn. Op het eind van deze eeuw zou een volledige recycling van alle producten een feit moeten zijn.
De schijnwereld van veel bedrijven is enkel het nastreven van maximale winst. Dat geleidelijk grondstoffen uitputten en de bevolkingsontwikkeling explosief blijft groeien moet toch een aanwijzing zijn dat het produceren van industriële producten over een andere boeg moet worden gegooid.

Gaan we in de richting van een ideële kapitalisme, waarbij de vindingrijkheid van de mens ten dienste staat van de samenleving en waarbij centraal staat dat zoveel mogelijk alleen die producten worden geproduceerd, die geen of zeer weinig restafval leveren en waar de geestelijke rijkdom van het individu toch optimaal tot zijn recht komt.