Voorwoord Democratie Nieuwe Stijl

Voorwoord

Een nieuwe partij in zicht?

Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt. Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtengoed van het overgrote deel van de kiezer.
Maar als je je ergert moet je ook aangeven hoe de politiek koers er dan wél uit moet zien!
Daarom ook een schaduwprogramma. Beschouw het programma als een politieke waarschuwing.

Een ‘schaduwpartij’ met nieuwe ideeën heb ik de naam gegeven van Democratische VolksPartij afgekort met DVP.

schriftIn een achttal uiteenzettingen wordt  het gedachtegoed van deze schaduwpartij uiteengezet hoe de “partij” denkt over een neo-sociale politiek in een liberale omgeving.
Doel : ” Een nieuw elan in een Nieuw Nederland “.
Iedereen die kennis neemt van dit programma wordt uitgenodigd om zijn of haar visie te geven.
Het gaat om nieuwe vorm van politiek met een nieuw gezicht. Vernieuwende ideeën, die Nederland een ander aanzien geven soms hard omschreven, maar wel met een politiek élan.

De afleveringen bestaan uit
Inleiding
H-1 De ziel van de partij
H-2 Besluitvorming en democratie
H-3 Inspraak binnen de DVP
H-4 Nederland en de wereld om ons heen
H-5 Een visie op Nationaal niveau
H-6 Decentralisatie van Macht en Werk
H-7 Basisprogramma samengevat                                                                   Afsluiting (epiloog)

Kamerlid ben je omdat kiezers op U gestemd hebben. Je vertegenwoordigt een groep kiezers, die daar iets voor terug verwachten. Tussentijds opstappen van Kamerleden moet dan ook een uitzondering blijven.

 

Bergen op Zoom, november 2015
A. van Loenhout

De kosmos en de nieuwe wereldorde Hoofdstuk 1

Hoofdstuk I

De kosmos en de nieuwe wereldorde

De filosofie van de menselijke rol tijdens zijn aardse leven met de gave om te denken, te vormen, te geven en het gemeengoed te onderhouden geeft zin aan zijn bestaan.
Eeuwenlang wordt al gezocht naar een zekerheid na de dood. Het ‘heilige geloof’ dat er na de dood een oordeel zal worden geveld hoe deze mens zich tijdens zijn aardse heeft gedragen zou dan bepalend zijn of hij wel of niet tot de poort van God of Allah wordt toegelaten is gebaseerd op angst dat het leven na de dood ophoudt.
God of Allah is ” Entos Humon “.
Naarmate de wetenschap steeds meer aantoont dat eindigheid een gevolg is van onze geboorte en voor de mens een begrijpelijke entiteit is, immers niemand kan zich aan de dood onttrekken, laat de astronomie ons kennismaken met een kosmos die oneindig is. Het betekent mijn inziens dat de mens niet verder moet zoeken naar een eindigheid, die niet bestaat. Het aardse bestaan omvat een tijdsspanne van het tijdelijke en is voor mens en dier een vaststaand feit. De enige zekerheid is dat levende organismen zijn voortgekomen uit aardse bestanddelen en in dat opzicht deel uitmaken van de cyclus van materiële elementen. Het tot stof terugkeren op deze aarde en deel uitmakend van de oneindige kosmos, geeft aan, dat wij deel uitmaken van de oneindigheid van het heelal.
Anderzijds kunnen of moeten wij ons de vraag stellen of het kleinste deeltje wat wij kennen ook geen eindigheid heeft? Elk kleinste deeltje roept weer de vraag of er daarnaast nog een kleiner deeltje bestaat.

Voor enkele religies betekent dit dat zij een andere weg in zullen slaan en het geloof hoogstwaarschijnlijk moeten herijken. Er zijn hogere machten, die boven deze religies uitstijgen.
Wij maken deel van een groter geheel, dat je zou kunnen benoemen als de
Kosmische ALL.
Statistisch gezien zijn de kansen in dit oneindige heelal groot, dat er meer wezens zijn, die zich ontwikkeld hebben uit fysische en of chemische elementen. Eens zal er contact plaatsvinden met “anderen” . Godsdiensten zullen daarin waarschijnlijk een beperkte of helemaal geen rol meer spelen. Ook zij maken deel uit van deze Hogere Entiteit.
Het aardse leven met haar natuurlijke omgeving maken deel uit als één van de ontelbare planeten van een oneindige kosmos.
De bewoners van deze planeet hebben door hun denkvermogen de plicht op zich genomen om de aarde te onderhouden en voor de toekomst veilig te stellen.
Dat houdt de morele plicht in om flora en fauna te behouden en te onderhouden en indien mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen. Het technisch vermogen, waarover wij nu beschikken, moet ingezet worden om de grote ecosystemen te herstellen en een evenwicht te zoeken tussen de demografische draagbaarheid van de menselijke soort ten opzichte van de natuurlijke omgeving; een opgave voor de 21e eeuw
De opvattingen van geloven ten opzichte van andersdenkenden is aan het radicaliseren, omdat elke godsdienst in deze tijd van bedreiging en onzekerheid houvast aan de groep biedt . In plaats dat godsdiensten elkaar proberen te vinden zien we dat de tegenstellingen worden aangewakkerd. In deze roerige periode, waarbij zoveel volkeren kansen krijgen om een sprong voorwaarts te maken en van de nieuwe welvaart kunnen profiteren zien we daarentegen de dreiging van een grootschalige vernietiging van etnische groepen en culturen.
“Het Koninkrijk Gods is entos humon” ;vrij vertaald zou je kunnen zeggen God of Allah zit in ons. We zijn zelf verantwoordelijk wat wij van deze planeet maken. Het is een overspanning van alle geloven en opvattingen, die voor elk menselijk individu acceptabel is zowel voor gelovigen als niet-gelovigen.
Het aardse bestaan is een tijdelijke invulling van het individu binnen het ‘groter geheel’

De opvattingen van de partij leunen aan tegen de stroming van het Humanisme.
Een aanvullend verschil is dat de betrokkenheid verder reikt dan alleen het aardse bestaan.
Bovenstaande uiteenzetting is een basis voor het nemen van politieke beslissingen, die haar draagkracht vindt in het feit dat de “mensheid een onderdeel is van een groter geheel” en de plicht heeft de aarde in zijn totaliteit, in zijn ZIJN, te beschermen.

Democratie en besluitvorming Hoofdstuk 2

Hoofdstuk II

Democratie en besluitvorming

thorbecke-johan-rudolfDe bakermat van onze huidige democratie is in de 19e eeuw gelegd. Eind 18e eeuw kreeg iedereen rechten en had iedereen de plicht om zich aan deed wet te houden.
De grondwet van 1798 omvatte de “vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers” en werd het federale Nederland omgevormd tot de Nederlandse Eenheidsstaat.In 1815 komt er een Grondwet voor het Koninkrijk de Nederlanden. De grondwet is nog steeds van kracht.
Als Koning Willem II inziet dat de grondwet van 1798 niet meer past in de “huidige samenleving”. Thorbecke, geboren in 1798, wordt de grondlegger van de thorbecke-grondwetgrondwetswijziging, die in 1848 van kracht wordt. De koning staat zijn invloed af en de Staten-Generaal en dus het volk krijgt meer invloed.
Van een echte democratische hervorming was niet direct sprake, want alleen mensen met geld mochten hun stem uitbrengen.
In de periode daarna zijn tal van grondwetswijzigingen doorgevoerd zoals uitbreiding van het aantal leden van Eerste en Tweede Kamer, passief kiesrecht voor vrouwen (1917), verlaging van de minimumleeftijd van Kamerleden van 30 naar 25 jaar, grondrechten ter bescherming van burgers tegen discriminatie (1983). Daarnaast zijn er nog een aantal grondwetswijzigingen doorgevoerd.

Voor de DVP (Democratische Volkspartij) is van belang dat de democratische rechtsstaat wordt gewaarborgd. Een transparante politieke partij, die staat voor de grondbeginselen van de democratie.
Het voorstel onlangs om in de grondwet het volgende toe te voegen :    ” De grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten ” is fundamenteel voor elke Nederlander.
Rekening houdend met het feit dat Kerk en Staat volledig van elkaar gescheiden zijn betekent dit dat een scheiding-kerk-en-staatreligieuze partij nooit de democratische uitgangspunten kan ondermijnen. Elke religieuze partij zal daarentegen binnen- als wel buitenshuis zich moeten houden aan de in onze grondwet vastgestelde rechten,waarden en normen. Elke democratisch gekozen partij zal volgens de DVP  gehoord moeten worden bij een nieuw te vormen kabinetsformatie.

Voor de DVP is belangrijk dat een bindend referendum een voorwaarde is om kiezers te betrekken bij beslissingen, die het landsbelang raken.

In het kader van een verder democratisering van machten is het van eminent belang dat, als het gaat om invulling van overheidsfuncties, er niet gekozen wordt uit de in de politiek bestaande old-boys-netwerk“Old Boys Netwerk” , maar dat objectieve maatstaven worden gehanteerd om de beste kandidaat te kiezen.

In Nederland zien we vaak dat bij belangrijke beslissingen op het gebied van o.a. onderwijs, migratie en vele andere terreinen de democratische besluitvorming geënt is op een verkiezingsoverwinning van de laatste verkiezingen.
De huidige sociale media maken het juist mogelijk om in de besluitvorming de kiezer meer te betrekken. Eenmaal gekozen sluiten politici zich af en worden in hun besluitvorming gesteund door soms vaag afgebakende partijprogrammapunten en dat komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede. Hoe vaak gebeurt het niet dat een kleine tot zeer kleine groep, die zich hoegenaamd binnen de partij gemachtigd voelt een besluit te nemen dat niet aan de verwachtingen van kiezers beantwoordt. Binnen de samenleving levert dat ongenoegen op. De minachting van de kiezer door politici moet dan ook stoppen.De kiezer moet meer invloed krijgen op de besluitvorming. De roep om referenda te houden is een logisch gevolg van deze houding door politici. Een minachting van een bevolkingsgroep, die in het algemeen hoog is opgeleid, is vragen om problemen. Het verklaart de soms de felle reacties op een reeks van onderwerpen.
Het land moet democratischer bestuurd worden. Politici moeten meer naar de stem van hun kiezers luisteren. Nu is dat laatste moeilijk te realiseren als deze kiezer geen lid is van een partij. Je kunt dan echt je stem laten horen. De DVP wil dan ook dat zoveel mogelijk mensen lid worden van deze partij of dat zij zich binden door steunlid te worden. Steunleden kunnen hun stem laten horen tijdens de algemene vergaderingen, maar kunnen geen politieke verantwoordelijkheid dragen in de vorm van bestuurlijke activiteiten van de partij.

Het land moet anders bestuurd worden! De inspraak van de bevolking moet worden verbeterd en worden uitgebreid.
Een nieuwe partij met een eigen doctrine. Een partij met normen en waarden zoals die passen in een nieuwe wereld, waarbij elk individu de kans en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen in het belang van de samenleving.
Een partij die alle mensen samen bindt ongeacht geloof en afkomst en staat voor fundamentele democratie.
De toekomstige partij zoekt leden , die het algemeen gedachtegoed van vrijheid uitdragen en die gelijkwaardigheid t.o.v. elkaar respecteren en de democratie boven geloofsovertuigingen stellen.

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe inspraak en besluitvorming zou kunnen plaatsvinden.

Inspraak binnen DVP Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Inspraak binnen DVP

De partij wil borg staan voor echte democratie. De kiezer moet betrokken worden bij de partij en om nu zoveel mogelijk kiezers aan de partij te binden. Er moet gekozen worden voor een lage drempel om zoveel mogelijk landelijke steun te verkrijgen.
Elke kiezer, die het partijpolitiek programma ondersteunt, wordt uitgenodigd lid te worden van de DVP. Stel dat de DVP uit zou groeien tot een volwaardige partij en een geregistreerde partij zou worden dan kan de kiezer voor het symbolische bedrag van € 5,00 per jaar steunlid worden!!
Hij krijgt dan o.a. spreekrecht tijdens partijbijeenkomsten
Het is de bedoeling om de steunleden mee te laten denken met het partijprogramma.  Stemrecht krijgen alleen degenen, die volwaardig lid zijn van de partij.
Het partijlidmaatschap kost € 13,00 per jaar
Het mee bepalen van het beleid door de kiezer als steunlid is mede de essentie van de DVP, omdat geprobeerd wordt zoveel mogelijk belangstellenden bij de partij te betrekken.
Het gaat hier niet alleen om landelijke politiek, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau wil deze partij de invloed van de kiezer vergroten. De partij wil de sociale media inschakelen om de betrokkenheid van de steunleden en partijleden bij het partijprogramma’s te vergroten.
De DVP streeft naar meer standvastigheid en zal vooraf aangeven welke punten wel en welke niet onderhandelbaar zijn.

Hoe pas je deze vergaande inspraak in de praktijk toe?
Een maal per jaar wordt er een partijcongres georganiseerd. In bijzondere gevallen wordt een extra vergadering ingelast. Het hoofdbestuur brengt een advies uit en de partijleden kunnen hierover discussiëren (vooraf via de sociale media en via de partij-afdelingen)en vervolgens komt er een voorstel en daar wordt over gestemd.
Als het voor de steunleden en de leden van de partij, zeer aanspreekbare onderwerpen zijn, moet de partijtop vooraf een (digitale) raadpleging houden. De steunleden kunnen adviezen geven en via de partijleden hun inspraak doen gelden bij hun landelijke afdelingen en op deze manier kunnen zij indirect invloed hebben op beslissingen van het partijcongres. Ook kunnen steunleden zich, in bijzondere gevallen, uiterlijk tot veertien dagen voor het partijcongres zich aanmelden om van hun spreekrecht gebruik te maken ten aanzien van de bijzondere onderwerpen, die op de agenda staan. Dit laatste zou bijvoorbeeld via een landelijke afdeling op de partij-agenda worden gezet.
Hoe dit verder zal moeten plaatsvinden en bij welke bijzondere onderwerpen, moet nog verder worden uitgewerkt.
De onderwerpen, die halfjaarlijks op de agenda zijn onderwerpen, die in het partijprogramma staan of het gaat om onderwerpen, die op dat moment in de politieke schijnwerpers staan.
De vertegenwoordigers van de DVP in de Tweede kamer kunnen nu op basis van de uitslag hun standpunt innemen en naar buiten brengen. Er moet binnen de partij een ruim meerderheidsbelang zijn van 60% om een standpunt in te nemen en dit in de Tweede Kamer uit te dragen. Is dit minder dan 50% dan is het aan de partijleden van de Tweede kamer welk standpunt zij, na onderling overleg, zullen innemen.

Naast bijstelling van het partijcongres kan ook op een andere manier de meningen gepeild worden van partijleden en steunleden. Via de sociale media kunnen steunleden en partijleden op zeer korte termijn reageren.
De feitelijke uitwerking van deze partijraadpleging zal via elk e-mailadres met een eigen code doorgestuurd worden naar de partijtop, die erop moet toezien dat deze raadpleging rechtsgeldig is. Er moet dan ook een commissie van Toezicht komen, die toezicht houdt op de rechtsgeldigheid van de stemmen.
Een eenmaal gekozen lid in de landelijke politiek zal de gekozene zich moeten houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, dat door de landelijke partijraad is vastgesteld.partijleden, steunleden
(Dit onderdeel moet nog nader worden uitgewerkt)
Vooraf aan deze raadpleging moeten de voor en tegens worden afgewogen.
Afhankelijk van de zwaarte van dit onderwerp wordt het onderwerp via de email en de website van de partij afgehandeld of op het partijcongres ter sprake gebracht als er onduidelijkheid is over onderdelen van het onderwerp. 

Op provinciaal niveau zullen de provinciale vertegenwoordigers de gekozen gemeenteraadsleden raadplegen als het om regionale of specifieke stadsproblemen betreffende de regio gaat.

Op gemeentelijk niveau kunnen de steunleden van de DVP uit die stad en de partijleden gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Ook hier kunnen sociale media op zeer korte termijn duidelijkheid geven en hoeft er dus niet altijd de plaatselijke partijraad bijeen geroepen te worden.Moet de partij een bepaald standpunt innemen in een gemeenteraadsvergadering, dan kan minstens 1/3 van de steunleden van de DVP uit die gemeente een standpunt innemen en dit verdedigen in een door de partij georganiseerde vergadering, die door het plaatselijk bestuur wordt uitgeschreven.
Minstens twee maal per jaar komen de partijleden uit die gemeente bij elkaar om de afstemming van het partijprogramma van de plaatselijke DVP te bepalen en te bespreken. Het gaat om de standpunten van de plaatselijke politiek en van de DVP, die men in de gemeenteraad het komende half jaar gaat innemen.
Blijkt de helft voor en de andere helft tegen een standpunt te zijn dan beslist de gemeentelijk DVP op basis van hun eigen argumenten in samenspraak met het partijbestuur. Het plaatselijk partijbestuur bestaat uit 3 partijleden leden. Een lid van de gemeenteraad (=het lid met de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing) is lid van het plaatselijk bestuur en de voorzitter en secretaris. De andere 2 leden kunnen partijleden en /of steunleden. De voorzitter en de secretaris moeten steunlid van de partij zijn. ( Mocht er te weinig belangstelling zijn van de 2 voornoemde functies vanuit de steunleden, dan kunnen 2 partijleden deze functies innemen).
In onderling overleg ten overstaan van de partijleden van de gemeentelijke DVP wordt het bestuur gevormd.
Kwaliteit en het aantal uitgebrachte stemmen op bepaalde kandidaten is een uitgangspunt voor de samenstelling van het plaatselijk partijbestuur.

Daarnaast wil de DVP een herstructurering van de grootte van het aantal gemeenteraadsleden.
De vier grootste gemeenten > 250.000 35 vertegenwoordigers in de gemeente raad.
De middelgrote gemeenten van 100.0000 – < 250.000 inwoners 27 leden in de gemeenteraad
Gemeentes van. 50.000 – < 100.000 21 vertegenwoordigers
Gemeentes kleiner dan 50.000 inwoners 15 gemeenteraadsleden
De burgemeester wordt door de bevolking gekozen.
Doel is een slagvaardiger beleid en bezuiniging in de personele uitgaven.

Hoe kijkt de DVP tegen de wereld en Europa Hoofdstuk 4

Hoofdstuk IV

Hoe kijkt de DVP tegen de wereld en Europa.

Het is onmogelijk om in deze korte uiteenzetting alle politiek belangrijke punten eruit te lichten. Het geeft enigszins aan waar deze nieuwe partij voor staat.

Wereldniveau
Ecosystemen en energie
Machtsverdeling in de wereld en de rijkdommen van de aarde. De geo-politieke wereld werd vanaf de jaren zestig gedomineerd door landen met een grote rijkdom aan olie en gas. Geleidelijk wordt duidelijk dat er verschuivingen optreden in het aanbod van energievoorraden en wordt vraag en aanbod naar schone energiebronnen een essentieel onderdeel van politiek beleid. Nederland wil een spreiding van het aanbod van schone energie. De DVP zal de energieleveranciers aanzetten om de verscheidenheid van het aanbod van verschillende energiebronnen te steunen. Dit kan variëren van het gebruik van geothermische energie, windenergie, waterkracht, zonne-energie, maar zo zal de partij bij een mogelijk ernstig en permanent energietekort kern-fusie ondersteunen zolang de totale vraag naar energie groter is dan het totale aanbod.
Spreiding in de energie-aanvoer blijkt steeds meer gewenst om de afhankelijkheid van energie van andere landen te beperken. Bovendien staat een schone leefomgeving van de samenleving centraal. De DVP zal alle energievormen ondersteunen, die schoon, betrouwbaar en betaalbaar is.
Daarnaast zal zoveel mogelijk gestimuleerd worden om juist oudere woningen nog beter te isoleren. huis-isolatieBij nieuwe woningen worden al hoge eisen gesteld aan isolatie en het terugwinnen van warmte.
Het is niet uitgesloten dat, afhankelijk van de technische ontwikkelingen, de olie- en gasvoorraden een steeds kleiner aandeel in de totale energiebehoefte zullen vervullen.
Landen zoals China en Japan doen onderzoeken of de maan een bijdrage kan leveren in de energievoorziening!!

In de voorgaande afleveringen is al verschillende malen de nadruk gelegd op het herstellen van eco-systemen op verschillende schaalniveaus. Over het uitsterven van soorten planten en dieren. De bio-diversiteit is een direct afgeleide van de geografische breedte waar planten en dieren voorkomen.
In de natuur bepalen natuurrampen het verdwijnen van soorten planten en dieren veroorzaakt door brandhaarden, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen met de daarbij behorende vloedgolven. In het verleden heeft de aarde warme en zeer koude perioden gekend waardoor flora en fauna deels een andere diversiteit hadden dan nu.
Veranderingen van de soorten was een gevolg van o.a. klimatologische omstandigheden.
Na de industriële revolutie zien we eerst een geleidelijke en daarna een vrij steile lijn in de toenemende vervuiling veroorzaakt door menselijk ingrijpen.
De komende jaren wordt dit de grootste opgave om de grootste bronnen van vervuiling aan te pakken. Bij de klimaatconferentie eind 2015 zijn bindende afspraken gemaakt waar de landen zich aan moeten houden.
De DVP streeft ernaar om lokale, regionale en continentale ecosystemen te herstellen en evenwicht te brengen in de onderlinge biodiversiteit
Dit is het grote probleem waar de mensheid tegen aanloopt. Wij moeten en kunnen de natuurgebieden beschermen, maar zal de toenemende bevolkingsexplosie niet een bom leggen onder dit ‘ideaal’?

Demografische ontwikkelingen en het vluchtelingenprobleem.
Religies moeten zich bewust zijn van de gevolgen van een ongebreidelde bevolkingsgroei. Het lijkt er nu op hoe groter de bevolkingsgroei van een religieuze groep hoe meer macht men zich toeëigent met in de naaste toekomst het onherroepelijke gevolg dat miljoenen mensen zich gaan verplaatsen en eenmaal elders gevestigd gaat men rechten opeisen.
In de landelijke politiek is bij veel politieke partijen een schrijnend tekort aan besef hoe vele generaties na de oorlog en in het verleden tientallen jaren achtereen hun land hebben opgebouwd.
En hoe gemakzuchtig de politiek in West-Europa de autochtone West-Europese bevolking laat opdraaien voor religieuze en etnische conflicten, die de verschillende bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten zelf hebben veroorzaakt. EU lost dit maar op.
De onderlinge, soms zelfs meedogenloze, haat veroorzaakt door verschillende opvattingen van het geloof, moet door eigen inspanning van alle groeperingen in dit gebied, worden getemperd en worden opgelost!. Vele getroffenen willen weg van haard en huis verdreven. Waar blijft de barmhartigheid van de islamitische en etnische bevolkingsgroepen? Waarom helpen de verschillende groeperingen elkaar niet?
Het gevolg een stroom van vluchtelingen met een andere cultuur, die hun eigen grote problemen meebrengen en de druk op vele Europese landen vergroten. Bovendien hebben de landen in het Midden-Oosten te maken met een extreme bevolkingsgroei, waardoor de bevolkingsdruk om elders werk te zoeken de komende jaren alleen maar groter en groter wordt. Europa moet met overtuiging het Midden-Oosten doordringen dat er grenzen zijn in de opvang van vluchtelingen in Europa en dat alle groeperingen mee moeten werken aan een oplossing in hun eigen regio.
Natuurlijk kent Europa zijn verantwoordelijkheid, maar baken de grenzen af hoever je wil en kan helpen. Het Nederlandse volk en de identiteit van de Nederlanders mag niet onder de voet gelopen worden door migranten. De DVP wil niet meer dan 8000 asielzoekers / vluchtelingen uit oorlogsgebieden opnemen. Het voorstel van deze partij is dat driehonderd kinderen met ernstige verwondingen opgelopen tijdens oorlogen en/of conflicten in Nederland geholpen worden en gedurende 5 jaar worden begeleid. De ouders van deze kinderen komen als eerste in aanmerking om asiel aan te vragen in Nederland. Als deze asielzoekers gedurende 5 jaar zich geschoold hebben en de Nederlandse taal op basis van het taalniveau van groep 8 beheersen kunnen zij de volgende stap zetten in de procedure om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De andere nationaliteit moet worden opgegeven. Doelstelling is om alle reeds aanwezige vluchtelingen en asielzoekers in Nederland duidelijk te maken dat zij zich bewust zijn dat als zij permanent in Nederland willen blijven zij maar voor één paspoort kunnen opteren.De DVP zal zich ook inzetten dat elke Nederlander slechts één nationaliteit mag hebben.Twee nationaliteiten vertraagt de integratie. Het begrip allochtoon zal verdwijnen als iedereen eenzelfde nationaliteit heeft. Iedereen heeft gelijke kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Een standvastige en duidelijk politiek uitgangspunt is voor de buitenwereld helderder dan het uitroepen van “Wir schaffen dass” (niet wetend waar het eindpunt ligt).

Wapenwedloop met een negatief gevolg
wapenwedloopDe grote wapenleveranciers en hun regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zijn uit oogpunt van misdaden tegen de menselijkheid mede schuldig aan het vele leed.
Wapenwedloop afremmen. Het is absurd dat landen enerzijds op wereldniveau 300 miljard uitgeven aan de aanschaf van nieuwe wapens en aan de andere kant er nog eens voor honderden miljarden vernield wordt. De vernieling is zeer waarschijnlijk nog vele malen hoger, maar het is moeilijk in te schatten hoeveel schade wapens op wereldniveau aanrichten. Dus een dubbele verspilling en vooral vele arme landen besteden relatief veel geld aan de aankoop van wapens wetende dat enkele kilometers verderop er hongersnood heerst. Deze categorie landen worden niet meer in de hulpverlening opgenomen. Alleen landen met een stabiele basis (10 jaar geen oorlog of etnische conflicten) moeten steun krijgen en gestimuleerd worden een gezonde economie op poten te zetten. Het bedrijfsleven in Nederland moet door de overheid gestimuleerd worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan een nieuwe economie.
Daarnaast is niet in geld uit te drukken hoeveel haat, verachting en leed er onder vele bevolkingsgroepen is, die door oorlogen en conflicten veroorzaakt zijn onder zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen. Generaties lang draagt men dat leed mee. Door deze diepe haat worden allerlei projecten met goede bedoelingen vaak vroegtijdig beëindigd. Meer dan zestig jaar hebben vele landen honderden miljarden geïnvesteerd in Afrikaanse landen met een negatief resultaat in het oog van de huidige situatie.

Bijdrage Nederland waterbeheersing- en landbouwtechnieken en recycling
Nederland kan haar kennis op het gebied van waterbeheersing en intensieve land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage leveren om de extreme vraag naar voedsel in de toekomst “veilig te stellen”.
Nederland kan een technische bijdrage leveren via bijvoorbeeld irrigatie-en verdampingstechnieken voor het oplossen van voedselproblemen.
Ook de agrarische teelttechnologieën kunnen hier een bijdrage leveren. Kleine ontdekkingen en grote ontdekkingen naar hogere opbrengsten zijn de basis voor een nieuw voedselproductietijdperk.  Zo promoveerde mevrouw Wiyarini aan de Wageningen Universiteit  (april 2016) via een financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek om resten afval, die bij de productie van olie uit rubberzaden vrijkomen te gebruiken voor diervoeder (zie www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016).                                                   Ook is een subsidie verstrekt aan evolutiebioloog Duur Aanen voor onderzoek naar de schimmelopbrengsten. Termieten produceren schimmels waardoor zij in staat zijn hun voedselproductie “decennialang” op een hoog niveau houden. Als onderzoekers er nu ook in slagen om de oogsten van schimmels op een hoog niveau te houden kan men op langere termijn de voedselopbrengsten via schimmels aanzienlijk vergroten. En zo zijn vele wetenschappers over de hele wereld bezig om de voedselproductie te verhogen.
Naast de vele kleinere gerichte onderzoeken zijn ook andere fundamentele onderzoeken die aandacht vragen zoals veganisme, waarbij consumptie van plantaardige producten de dierlijke producten volledig kunnen vervangen. Uitgezocht moet worden wat dit betekent voor de gezondheid van de mens.
Een ander onderzoek van de FAO uit 2007( de voedsel- en landbouworganisatie van de VN) zou de biologische manier van landbouwbedrijven de wereldvoedselproductie met 32% doen stijgen. Opmerkelijk is dat het niet gebruiken van kunstmest en pesticiden leidt tot een bodemverbetering en hoogstwaarschijnlijk een positief effect heeft op wereldgezondheid van de mens zelf.

Er moet op wereldniveau gestreefd worden naar een zo’n groot mogelijke recycling van producten. Dit moet worden verplicht om verdere overbodige schade aan de natuurlijke omgeving te voorkomen. Bedrijven uit dezelfde branche moeten gezamenlijke initiatieven nemen om het recyclingproces op poten te zetten. Het moet een morele verplichting worden om deze taken op zich te nemen. Een termijn vaststellen waarbij doelen worden nagestreefd van 90% recycling.

Hoe nu verder met de EU
Voorstel is een status quo voor de Europese Unie; er moet complete duidelijkheid verschaft worden wat nu het uiteindelijke doel is van de EU.

De EU kan volgens de DVP nooit het mandaat krijgen om op alle fronten, in deze grote verscheidenheid aan landen met de vele aparte culturen, hun wil op te leggen. Als dit toch het uitgangspunt is dan is de EU gedoemd te mislukken. De DVP stelt voor dat elk land binnen de EU haar soevereiniteit behoudt. Dus heel concreet moet binnen de EU worden aangegeven op welke terreinen wel en op welke niet wordt samengewerkt.
De DVP stelt dan ook voor om gedurende een of twee jaar  een status-quo in te stellen om daarna tot hele concrete afspraken te komen waar aangegeven wordt waar wel en waar niet met elkaar wordt samengewerkt.
Bijvoorbeeld overbodige regelgeving binnen de EU schrappen/afbouwen
o.a Europese aanbestedingen overlaten aan de ondernemers, pensioenstelsels onbespreekbaar, het Nederlandse niveau van onderwijspeil en inrichting enz. enz.

Nederland moet de komende jaren zich inzetten om binnen het Europees Parlement om samen te werken met andere landen, die ook de ‘grenzen van EU’ in kaart willen brengen.
Het waterhoofd van ambtenaren in Brussel verkleinen en de geld verslindende maandelijks terugkerende kosten van verplaatsingen van Brussel naar Straatsburg en vice versa moeten omlaag evenals de salariëring en onkostenvergoeding (de lidstaten moeten zeggingschap krijgen over dit onderwerp).
Europese subsidiestromen duidelijk in kaart brengen en eventueel nader onderzoeken.
Binnen de EU rationeler werken.
Moeten alle landen zonder meer toegang tot de EU krijgen?
Turkije probeert alle jaren de poort naar het Westen te openen, maar de vraag is “wil Europa dat echt? Turkije, een samenleving die democratie hoog in het vaandel heeft, maar tegelijkertijd met de democratische beginselen de vloer aanveegt en waarbij de premier  Erdogan zich als een potentaat gedraagt past niet binnen een verenigd Democratisch Europa.
Bovendien willen wij een islamitisch land met de Koran in de hand wel opnemen in een Europa met waarden en normen, die op essentiële terreinen niet met elkaar overeenstemmen?
Hoe staat het met de mensenrechten in dit land?
Er is nog een erg lange weg te gaan!
Het Schengenakkoord heeft laten zien waar Europa werkelijk staat als er een crisis is. Duitsland heeft zonder andere landen vooraf te raadplegen meegezogen in de opvang van vluchtelingen.
Het voorstel van de DVP is minder afspraken maken, maar wel dat de afspraken die gemaakt zijn uitgevoerd moeten worden.
Ander voorbeeld is het begrotingstekort van verschillende landen en het verleggen van deze grenzen als het politiek voor een land beter is om hiervan af te wijken is niet toelaatbaar. De EU solt met zichzelf!!
Binnen de EU moeten keiharde afspraken worden gemaakt op de terreinen waar de EU zich wel en waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Een steeds groter wordende bevolkingsgroep binnen de EU is zich van de EU aan het afkeren. Niet voor niets zien we over heel Europa een groeiende beweging in verschillende landen, die kritischer aankijkt tegen de EU. De wil van veel (regionale) regio’s is in toenemende de eigen regio beter van dienst te kunnen zijn en sommige regio’s streven naar zelfstandigheid. De EU leidt dus indirect tot versnippering.
In vele landen komt men in het geweer tegen deze overdreven regelzucht.
Zo moeten bedrijven de vrijheid hebben om aanbestedingen wel of niet Europees te doen.
Landen moeten zelf mee bepalen hoe men in de EU het vluchtelingenprobleem wil aanpakken en de grenzen aangeven hoever zij een bijdrage willen leveren.
Als grote landen een massale vluchtelingenstroom op gang brengen moeten deze landen niet de gevolgen van hun eenzijdige handeling op andere landen afschuiven.
De Europese landen en de politieke verantwoordelijken zullen dit soort beslissingen moeten overlaten aan de stem van het volk. Aan het gesol van de kiezer moet paal en perk worden gesteld. Dat eist de democratie.
Een relatief kleine groep aristocraten binnen de EU gaat de wil opleggen aan Europeanen, terwijl steeds meer landen de macht van Brussel wil begrenzen.
Referenda maken duidelijk of de meerderheid van de bevolking achter een aantal belangrijke politieke besluiten staat.
Op de terreinen waar wel samenwerking is vereist moet daadkrachtiger worden opgetreden. Denk aan de buitenlandse politiek defensie,(een gemeenschappelijk leger vergaande samenwerking), de Euro (harde afspraken van landen, die zich niet aan de regels houden), aanpak internationale criminaliteit, afspraken in de luchtvaart (over veiligheid en een taal), betere onderlinge infrastructuur, waarborgen op het gebied van de voedselveiligheid, maar ook milieuafspraken nakomen.
De afspraken, die binnen de EU met elkaar gemaakt zijn, moeten niet zomaar los gelaten worden, omdat het bepaalde landen wel goed uitkomt zoals oplopende begrotingstekorten. Subsidieregelingen binnen de EU nog eens nader bekijken.
De “politieke as” Berlijn – Parijs moet hun politieke programma aan de andere spelers voorleggen. Eenzijdig uitroepen van ” Wir schaffen dass” brengt verwarring mee als andere landen hiermee direct of indirect mee gezogen wordt met problemen, die andere landen veroorzaken.
Steeds meer landen kijken kritischer naar Brussel.
ambtenaren-euHet inkrimpen van de macht van Brussel betekent ook aanzienlijk minder ambtenaren (170.000 inclusief de ambtenaren, die op nationaal  niveau werkzaam zijn voor de EU; het directe aantal geschat op 45.000 tot 50.000) zijn en in de praktijk betekent dit ook minder regelgeving. De versnippering van de administratieve en politieke organisatie van de EU is in politiek en financieel opzicht niet de sterkste kant van de EU. Luxemburg is het aangewezen gebied om alle activiteiten van de EU te concentreren!!
Twaalf plenaire vergaderingen per jaar in Straatsburg en dan te bedenken dat de leden van het EP drie weken per maand in Brussel werken voor parlementaire commissie-vergaderingen en voor fractie-overleg. De kosten van de verhuizingen worden geschat op zo’n 15 tot 20% van het budget van het Europees Parlement.
Dan zijn ook nog verschillende onderdelen van de EU ondergebracht in Luxemburg o.a. De Europese Rekenkamer en het Hof van Justitie. Twee vergaderplaatsen op kosten van de gemeenschap is absurd en pure verspilling van gemeenschapsgelden.
Is dit een basis voor een goed functioneren van de EU!!!!!!

Veel Nederlanders kijken heel kritisch wat er in Brussel gebeurd. Samen met andere Europese landen moet Nederland de Europese Machtswellust van Brussel indammen.
De soevereiniteit van een land moet wel gewaarborgd zijn. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden wat Europa wel en wat zij niet met elkaar willen regelen. De culturele en sociale verschillen in Europa zijn te groot om er een eenheidsworst van te maken. Op korte termijn moet duidelijk gemaakt worden hoe ver Nederland met de EU wil gaan. Een echte eenheidsstaat zal de EU nooit worden. Dat is een illusie!!

Moet Europa kiezen voor een federale staatsvorm / Bondsstaat  of kiezen voor een confederatie (ofwel statenbond) een oplossing voor de EU?

Bij een confederatie behouden de landen grotendeels hun eigen soevereiniteit en worden op enkele terreinen samengewerkt.

Een discutabel voorbeeld lijkt de Europese Unie.

Europa zweeft en zoekt een gericht alternatief als tussenvorm, waarbij m.i. de voorkeur uitgaat naar een confederatie.

Pragmatische aanpak van de DVP Hoofdstuk 5

Hoofdstuk V

Pragmatische aanpak : Onderdelen van het partijprogramma

Nederland Nationaal Niveau

zeespiegel-stijgendeEen land met een nieuw gezicht. Over de broodnodige vernieuwing is in de vorige hoofdstukken al uitvoerig gesproken. Naast politieke vernieuwing moet het land zelf de nodige investeringen doen om het hoofd boven het water te houden, maar nog meer moet het imago worden opgeschroefd.
Op nationaal niveau moeten wij ons zorgen maken over een snel stijgende zeespiegel. Er moeten nu uitgebreide maatregelen worden genomen. Deels is de overheid hier intensief mee bezig. De aanpak omvat de bescherming van de zoetwaterproblematiek (voldoende zoet water) en dijkverhoging in het rivierengebied, die al deels is gerealiseerd.  Rivierdijken verhogen, indien nodig en de opslag van overtollig water tijdelijk in de boezem-gebieden vergroten. Wij willen geen Engelse situaties.
Zo zal ook de afsluitdijk moeten worden verstevigd en verhoogd.

De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie moet meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situatie en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een snelle cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.
spoorwegennet-1Een verdere intensivering van het spoorwegennet en aansluiting op buitenlandse spoorlijnen zorgt ervoor dat minder uitstoot van stikstofoxide plaatsvindt, omdat in de naaste toekomst het spoorwegverkeer mogelijkerwijs door andere milieuvriendelijke energiebronnen kan worden vervangen en het vrachtverkeer over de weg zal dan minder intensief zijn. Op deze manier kan een verdere toenemende verontreiniging van fijn stof langs snelwegen enigszins beperkt worden. Het schadelijke fijnstof is vooral afkomstig van het autogebruik.De uitstoot van stikstofoxyden wordt weliswaar minder, maar kan nog verder omlaag. Zwaveldioxide komt vooral door zwavelhoudende energiebronnen. De CO2 uitstoot is relatief het grootst bij een onvolledige verbranding. Slijtage van banden is ook onderdeel van het fijnstof’.
Er is te weinig kennis over de vervuiling-in-china-5vervuiling veroorzaakt door het vliegverkeer in  komde hogere luchtzones waar vliegverkeer op de langere termijn schade veroorzaakt. De mate waarin is is nog in onderzoek. De massaliteit van het vliegverkeer wordt de komende jaren omvangrijker. Ook hier wordt geprobeerd de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden te beperken.
Het is bekend dat mensen die in de buurt van vliegvelden wonen in de loop der jaren zeer nadelige gevolgen ondervinden van o.a. ultrafijnstof blijkt uit een onderzoek van TNO.

Aanpak van de drugsproblematiek in Nederland.
Nederland meet met twee maten wel tolereren niet tolereren als het om eigen kweek gaat. Het heeft alleen maar tot gevolg gehad dat de criminaliteit is toegenomen en verhard. Liquidaties zijn aan de orde van de dag.
Er moet een gespecialiseerde op militaire leest geschoeide politiemacht worden opgericht, die op grote schaal onverwachts totaalcontroles kan uitvoeren in samenwerking met eventueel belastingdiensten en andere overheidsinstanties om zo binnen 5 jaar Nederland de illegale drugshandel uit te roeien. Een politie-eenheid, die dag en nacht overal in Nederland kan worden ingezet. De strafmaat en pakkans moet worden opgevoerd. Daarnaast komt er een aparte justitiële eenheid, die alle drugsdealers en hun handlangers via internationale samenwerking tot het bot achtervolgen. De pakkans aanzienlijk vergroten en het uitkleden van de drugsbaronnen verder uitbreiden. Het gaat om bewuste ondermijning van de Nederlandse Staat en het individueel welzijn van de burgerij. De illegale drugs moet grootschalig bestreden worden en hard worden aangepakt. Het laatste jaar zijn al de nodige successen op dit terrein bereikt. Met meer landen verdragen sluiten om het uitleveren van drugscriminelen te versnellen.
Tegelijkertijd moet de overheid nagaan in hoeverre legale drugs kan worden geaccepteerd.
De strafmaat voor het verhandelen van verboden drugs moet hoger worden. Nederlanders, die in het buitenland met voorbedachte rade in drugs handelen en worden veroordeeld krijgen zeer hoge straffen en slachtoffers kunnen alleen met zeer hoge uitzondering in Nederland (tijdelijk) hun straf uitzitten.

Banken, die in het verleden producten op de markt hebben gebracht, waardoor vele spaarders en kopers van deze producten in de problemen zijn gekomen, waardoor de overheid moest bijspringen moeten minstens voor 15 jaar onder de toezicht van de overheid komen.
De salariëring van directies van banken, die onder curatele van de overheid hebben gestaan,moet aan banden worden gelegd. Niemand is uniek en het argument dat de meest talentvolle ons land verlaten is een farce. De hele beloningsstructuur van het bankwezen moet verder worden onderzocht. Het financiële risico van banken is klein als overheden in tijden van “dreiging, als buffer dient, dan is het van omvallen” te verwaarlozen. Bankverkeer waarborgen,waarbij het salaris van de top van het bankwezen aan nieuwe regels wordt verbonden.De indruk vanuit de top van het bankwezen dat het gekwalificeerd personeel de benen neemt als de druk op banken wordt opgevoerd, is een grote drogreden. Zeker als dit op Europees niveau wordt aangepakt. Het volk heeft tijdens de grote crisis deze instellingen onderhouden en gesteund. Nu het weer wat beter gaat matigen de banken zich een machtscultuur aan van voor de crisis, die snel moet worden ingedamd. Deze arrogante vorm van witte boorden criminaliteit aanpakken.                             Banken moeten bij informatieverschaffing meer rekening houden met de beperkingen van de ouderen.Nu moeten ze vaak eerst een aanvraag doen, waarbij klanten een aantal keren worden doorverbonden of afspraken maken via internet, waarop  vooral oudere klanten niet zo gecharmeerd van zijn. Een opmerking die ook geldt voor veel commerciële bedrijven. Na 10 keer doorverbonden te zijn oordelen wordt de klant uiteindelijk geholpen!! De besparingen, die gemaakt worden via automatisering en via betere communicatie technologie, moeten geïnvesteerd worden in een betere persoonlijk service.
Ingewikkelde en ondoorzichtige bankproducten zijn ontoelaatbaar.
De bonuscultuur van alle banken , die met overheidsgeld in stand zijn gehouden direct afschaffen. De angst dat ” financiële experts ” naar het buitenland vertrekken is lariekoek Er staan honderden gekwalificeerde werknemers te springen om zich ook in deze materie te verdiepen en kennis van deze materie hebben.

Ook binnen overheids- en semi overheidsbedrijven en instellingen past enige matiging. Er zijn teveel instellingen, die wel graag willen privatiseren, maar kwalitatief niet beter presteren. Privatisering heeft in verschillende sectoren en met name bij de nutsbedrijven niet geleid tot lagere prijzen wel tot hoge tot zeer hoge salarissen van het topmanagement. Juist deze ontwikkeling staat in een schril contrast met het pure ondernemerschap. Het zijn wel grote bedrijven, maar geen echte ondernemers, die echte grote risico’s lopen. Ook hier moet met spoed de Balkenende-norm worden ingevoerd of worden toegepast. Als meerdere partijen in Nederland zich zouden uitspreken om de nutsbedrijven onder overheidstoezicht te plaatsen dan zal de DVP dit uitgangspunt steunen en verder initiëren, tenzij hun dienstverlening op een aanvaardbaar niveau is teruggebracht.

In Nederland mogen we ons prijzen met een hoog ontwikkelde onderwijsinfrastructuur waarbij jongeren ruime mogelijkheden worden aangeboden om zich verder te ontwikkelen.
De dynamiek van onze jongeren en de wil en de kans om allerlei vernieuwingen op de meest uiteenlopende terreinen te ontwikkelen is een stuwende kracht om vernieuwingen door te voeren. We moeten deze kennis omzetten in producten, die in Nederland worden gemaakt. Er zit zoveel potentie in de Nederlanders en dat moeten we omzetten in een toegevoegde waarde. Er is in Nederland weer ruimte voor een maakindustrie.
Nederland moet ook behoedzamer met eigen ontwikkelde technologie omgaan.
Bedrijven moeten hun technologie veel beter afschermen.

Gezien de precaire situaties in de wereld wordt steeds duidelijker dat voldoende voedsel voor eigen land niet voldoende gegarandeerd kan worden!
Nederland moet er naar streven dat zij ten alle tijde 60 tot 70% van de totale voedselproductie van het land zelf kunnen produceren. Voedselproducten waarbij door erkende wetenschappelijke instituten is aangetoond of zelfs sterke vermoedens zijn dat toevoegingen van bepaalde bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor de mensheid moeten door Nederland geweigerd worden.

De overheid zelf moet veel efficiënter werken. Er zijn de afgelopen jaren tot grote ergernis van de burgerij miljarden verspild aan moderniseringen, die op niets zijn uitgelopen. Denk maar aan de herinrichting van het politiekorps, de ICT en andere automatiseringsprojecten, overdreven regelgeving in de gezondheidssector, de Fyra, de Gemeentelijke Basisadministratie, OV-chipkaart en in feite had dit allemaal te maken met te weinig kennis van zaken ten aanzien van ICT-technologie .
Hier moeten de ministeries zich verder in verdiepen en zich niet mee laten sleuren van alle adviezen van dure instanties, die soms leidden tot totale afhankelijkheid van de adviseurs en externe bureaus.
De overheid heeft een grote morele verplichting jegens de belasting betalende burger. Het toezicht moet worden verscherpt en de organisatie hieromtrent anders.
De overheid heeft enerzijds een waakfunctie om de samenleving te beschermen, maar anderzijds ook een initiërende en voorwaardenscheppende functie. Zorgdragen voor onderwijs, infrastructuur, veiligheid enz.enz. Het probleem zit in het feit dat soms de overheidsbemoeienis te ver is doorgeschoten met allerlei voorzieningen en subsidies. Conclusies van de Algemene Rekenkamer ter harte nemen.

Vluchtelingenprobleem
De bespreking van de politiek op nationaal niveau betekent ook dat hier het vluchtelingenprobleem niet onbesproken kan blijven.
Hoe ver gaat deze partij als het gaat om het toelaten van vluchtelingen en asielzoekers?
Uitgangspunt is dat dit probleem bij de bron moet worden opgelost.
Men kan en mag niet verwachten dat andere landen op moeten draaien voor de grote problemen voortgekomen uit etnische verschillen in de Arabische Wereld. Europa moet een halt toeroepen aan een verdere islamisering van Europa. In de Arabische wereld is sinds de Arabische Lente wel gebleken dat Islam en Democratie op gespannen voet met elkaar staan.
Wat de conflicten in de Arabische Wereld betreft kan de UN met de grote mogendheden een fundamentele rol spelen om dit conflict op te lossen.
Aan de vluchtelingen moet duidelijk worden gemaakt dat het openstellen van de grenzen van Europa voor vluchtelingen een tijdelijk verblijf wordt toegekend.
Elke asielzoeker of vluchteling, die na het doorlopen van alle procedures in Nederland mag blijven, moet binnen 4 jaar de Nederlandse taal beheersen en via verplichte scholing een diploma halen waarmee zij hun kansen in de samenleving kunnen vergroten. Naast rechten hebben vluchtelingen, asielzoekers, statushouders ook plichten zoals alle Nederlanders.
Maak duidelijk dat het motto integreren of migreren serieus wordt gehandhaafd.
De in Nederland wonende “allochtonen” moeten veel beter integreren en moeten dezelfde kansen krijgen als de autochtonen.Daar ligt nog een belangrijke taak voor overheid en het bedrijfsleven. De scholing van de werkloze allochtonen. Anderzijds  moeten degenen die zich een allochtoon voelen alles in het werk stellen om zich aan te passen aan de waarden en normen, die in Nederland gelden..

Het maximaal aantal vluchtelingen en asielzoekers mag niet meer dan 8000 zijn. Zo zal de identiteit van Nederland blijvend gewaarborgd moeten worden. De DVP pleit voor het opnemen van 300 kinderen en hun gezin,  die slachtoffer zijn van oorlogen. Deze kinderen worden gedurende maximaal 3 jaar verzorgd en verpleegd.

Het oplossen van het vluchtelingenprobleem ligt niet in Europa, maar in de Arabische Wereld en Afrika zelf. Daar moeten alle Arabische en Afrikaanse  landen meewerken om op vreedzame wijze naast elkaar te leven. Dat begint met de aanpak van de demografische explosie.

Partijprogramma; Nationaal,Regionaal en Lokaal Hoofdstuk 6

Hoofdstuk VI

Onderdelen van het partijprogramma
Nationaal en Regionaal en Lokaal

NATIONAAL NIVEAU
De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist. De zorgplicht is door de overheid overgeheveld naar de mensen zelf. De verschraling van de zorg levert in toenemende mate steeds grotere problemen. De spanningen in de samenleving lopen op en de overheid wimpelt de problemen af.
En er moet nog zoveel gedaan worden……………. Maar gelukkig ……. Nederland barst van de energie, zonne-energievindingrijkheid van universiteiten, openstaan voor vernieuwingen en veranderingen met daarbij een voortreffelijke onderwijsstructuur. Steeds meer jongeren zijn hoog opgeleid. Er is zoveel enthousiasme onder studerende jongeren en er zijn zoveel initiatieven onder de ondernemers, die mede bouwen aan de toekomst van Nederland. De politiek moet proberen iedereen die wil werken hoop en kansen bieden.
Wij staan wederom op een keerpunt van een technische revolutie, waarbij een derde generatie computers massaal het werk van veel mensen uit handen wordt genomen. Een verdere opschuiving naar dienstverlenende activiteiten ligt in het verschiet.
Nog meer werkloosheid of juist nieuwe kansen!!!
Anderzijds zijn er nieuwe kansen waarin Nederland koploper is. Denk maar aan de verschillende sectoren in de agrarische sector en de kennis . De kennis , die we hebben over de waterhuishouding. Een strijd tegen en om het water, die in zoveel landen moet worden verbeterd. Maar ook in eigen land moet deze strijd gevoerd worden en zijn vele arbeidsplaatsen nodig om dit te realiseren..We zijn verplicht om te investeren in de toekomst van Nederland. Persoonlijke verzorging van ouderen moet door de staat gegarandeerd worden.
Nieuwe werkzaamheden op het gebied van infrastructurele werken, nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe industrieën, het vele werk in de gezondheidszorg enz.

In plaats van een uitkering krijgen de mensen werk.
Haal de maakindustrie naar Nederland. Waarom kan een land als Zweden wel eigen vliegtuigen bouwen en auto’s maken en Nederland niet. Op grote schaal hebben wij uitverkoop gehouden van de arbeidsintensieve industrieën en de industrieën met een hoogwaardig kennis niveau.
Door gebruik te maken van vindingrijke robotisering en een vergaande automatisering van onze vroegere industrie creëren we in Nederland nieuwe mogelijkheden.
Anderzijds is niet uitgesloten dat door een zeer vergaande gebruik van kunstmatige intelligentie/robotisering veel mensen werkloos raken en dus geen of een matig inkomen ontvangen.
Zou dit de toekomst zijn dan pleit de DVP voor een basisinkomen voor iedereen met de restrictie dat de overheid een aanvullende tegenprestatie verwacht.
Het motto van de DVP is “Verbeter de zorg door het creëren van de noodzakelijke banen en een waardig inkomen in plaats van op grote schaal te bezuinigen en vervolgens maandelijks vele tientallen miljoen overboord gooien aan uitkeringen zonder een tegenprestatie te eisen”

De DVP staat achter de gedachte dat we de soevereiniteit willen behouden en of  hooguit in een confederatie wil opgaan.  Toch staat de DVP een vergaande samenwerking op het gebied van veiligheidsbelangen en voedselproductie en het waarborgen van de kwaliteit van producten, die worden in- en uitgevoerd. Deze waarborgen moeten binnen de EU overal gelijk zijn. Het nakomen van de milieu-eisen zoals deze bij de laatste klimaatconferentie zijn vastgesteld moet voor elk land een plicht zijn.

Waarom moeten wij onze eigen soevereiniteit niet verder prijsgeven ?
Er zijn te grote individuele verschillen per land met ieder zijn eigen specifieke gewoonten, opvattingen, vaardigheden, kennisniveaus waardoor dit kostbaar goed niet moeten afgestaan en bovendien een gezonde concurrentie binnen de EU heeft ook zijn positieve kanten.                                                               Individuele vaardigheid, sociale rechtvaardigheid en communale saamhorigheid binnen een schone omgeving zijn de principiële uitgangspunten van de DVP.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU
A. De Randstad.
randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven op technische ontwikkelingsbedrijven
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.
B. De regio’s in het algemeen moeten de fauna en flora in ere herstellen.
De bevolkingsdruk mag niet mag niet als gevolg hebben dat dit probleem op kostbare natuurgebieden wordt afgewenteld. Een beperking van de bevolkingsgroei moet als een zegen worden beschouwd. Zo kan het evenwicht tussen natuur en mens worden hersteld.
Bescherming van de natuurgebieden is een bescherming van de bevolking op de lange termijn.
C. De IJsselmeerpolders en/of het IJsselmeergebied moet ingericht worden als een grootschalige leverancier van zowel zonne- als windenergie en is als waterreservoir al onmisbaar. Het randgebied van het IJsselmeer kan een belangrijke bijdrage leveren in de energievoorziening.

De regio’s binnen Nederland verdienen meer autonomie. Daarmee moet geprobeerd worden om de werkgelegenheid gelijkmatiger over het land te spreiden.

LOKAAL NIVEAU
A. Herstel van de stadscentra. Vooral oudere steden hebben uit oogpunt van hun compositie aantrekkelijke mogelijkheden om de leegloop van het winkelbestand het hoofd te bieden. Er zal opnieuw geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van oude stadswoningen boven de leeglopende winkels. Modernisering van de winkels en geen prijsstunters in een dure winkelstraat. Meer mensen komen in de stad wonen.De drempelwaarde van een aantal functies in de binnenstad wordt dan eerder bereikt. De zelfstandige winkelier blijft dan in de binnenstad. De gemeente en de winkeliersverenigingen moeten zich inspannen om de verscheidenheid in het aanbod van winkels hoog te houden. Veel gemeentes hebben de afgelopen decennia al veel historische panden opgeknapt wat de uitstraling van juist deze steden aanzienlijk vergroot.
Grotere winkelcomplexen in of nabij het centrum kunnen ingericht worden als een soort kijk-winkelcomplex, waarbij een aantal ketens hun producten laten zien zonder dat zij grote voorraden hoeven aan te houden. De producten kunnen ter plaatse besteld worden en worden via de vervoersdiensten thuis bezorgd.
B. Gemeentelijke ontvangsten en uitgaven nader onderzoeken.gemeentelijke-ontvangsten Het lijkt erop of gemeenten steeds gemakkelijker met de verworven belasting- en legesgelden van haar burgers omspringt. Geld uitlenen aan het bouwen van sportcomplexen, onnodige bestratingen uitvoeren, onterechte uitgaven aan uitkeringstrekkers, PGB’s, subsidies doorlichten enz.
Er moet een onafhankelijke commissie komen, die de uitgaven van de gemeentelijke overheid achteraf toetst. De commissie moet bestaan uit drie leden, een onafhankelijke accountant, een lid uit de burgerij en een gerenommeerd ( onafhankelijk) lid van de grootste politieke partij (geen lid van het college)
De inkomsten van de gemeentelijke overheid moeten omlaag. De burger wordt voortdurend geconfronteerd met plaatselijke lastenverhoging, terwijl er helemaal geen redenen zijn om allerlei verhogingen van leges en belastingen door te voeren. Dus meer controle op het financiële reilen en zeilen van de gemeenten. De kiezer moet meer grip krijgen op de financiën van de gemeente.
De inkomsten van de gemeenten moeten verder beperkt worden om te voorkomen dat de plaatselijke gemeenschap te veel financieel wordt belast en de gemeenten zich teveel gaan bemoeien die niet onder hun principiële verantwoordelijkheid vallen. Uitgaven die omlaag moeten zijn o.a. de ozb belasting. Daarnaast moeten de parkeertarieven omlaag .
Jaag nog niet meer mensen weg uit de binnenstad!
Aan de automatische verhoging van de OZB worden beperkingen opgelegd. Veel gemeenten kunnen niet met geld omgaan. Er moet een zeer scherpe controle komen op de uitgaven. Het is aan de gemeenteraad om bepaalde uitgaven te laten toetsen door eventueel externe deskundigen. Er zijn de afgelopen jaren in verschillende gemeenten te veel blunders aan het licht gekomen.
C. Afgraven van alle vuilnisbelten. Wij zijn verplicht dit nu te gaan doen. Wij mogen deze enorme vervuiling van grond- en grondwater niet langer door schuiven naar volgende generaties. Het betekent voor de gemeente sanering van deze gebieden en deze gronden kunnen weer voor landbouw en bebouwing gebruikt worden. Een dure, maar noodzakelijke investering, die zich op langere termijn terugverdient.De gemeentes zelf moeten dit aanpakken en landelijk moeten richtlijnen aangegeven worden hoe de kwaliteit moet zijn van de nieuw uit te even gronden.
D. Vuurwerk moet alleen in zeer bijzondere gevallen worden toegestaan. De DVP wil aanbevelingen doen om dit centraal op aangewezen plaatsen binnen de gemeente mogelijk te maken.
De enorme luchtvervuiling, die vuurwerk veroorzaakt, moet beperkt worden. Elk jaar zijn er relatief veel onnodige slachtoffers.
E. Parkeerbeleid. Dit kan veel eenvoudiger. Het winkelend publiek moet tegen zo laag mogelijke kosten in de stad kunnen parkeren. Hoe pak je dit aan.
Elke autobezitter van een gemeente betaalt aan de gemeente een vast bedrag van € 25,00 per auto. Van de gemeente ontvangt de eigenaar/bezitter een gemeentelijke parkeerkaart(en), waar hij overal mag parkeren. Voor bezoekers, die vanuit buiten de stad komen worden, worden bij het binnenrijden van de steden geïnformeerd, waar zij op grote parkeerterreinen hun auto kunnen parkeren. Eventueel kan een gastparkeerder ( op van tevoren vastgestelde dagen) van buiten de stad tegen een geringe vergoeding via een busregeling naar het stadscentrum vervoerd worden. Nog makkelijker zou in de stad op markante punten van de stad parkeerautomaten te plaatsen, waarbij het winkelende publiek een ticket kunnen kopen, die zij overal in de binnenstad of daarbuiten kunnen gebruiken. De parkeergelden moeten omlaag wil het stadscentrum zijn centrale functie niet verder aan de randgebieden van grotere steden verliezen.

F.  Ook moeten in veel steden meer cultuuractiviteiten komen. Centraal staat dat de leefbaarheid van oude centra in stand wordt gehouden. Menig stad met een rijk historisch verleden zagen erg laat in dat het behoud van oude panden een grotere architectonische uitstraling aan de stad geeft en daarmee de aantrekkelijkheid van zo’n stad op peil houdt.
Winkelpanden, die te koop, worden aangeboden, zouden bij de verbouwing weer tot een wooneenheid omgezet kunnen worden, waarbij de historische upanden weer tot hun recht laten komen en zo de winkelstraten een meer eigen karakter geven.

Het openbaar vervoer verder optimaliseren om het winkelend publiek vanuit een wijdere omgeving naar de stad te trekken.Verlaging van parkeergelden bespreekbaar maken en een makkelijker systeem ontwikkelen om parkeergelden te innen.
Zo zouden winkeliers(verenigingen) afspraken kunnen maken met de openbare vervoerders om op gezette tijden goedkope vervoersbewijzen aan te bieden en aan moeten dringen om het parkeren goedkoper te maken. Veel oudere steden hebben nog steeds een niet te onderschatte uitstraling op het ommeland.
Zorg ervoor dat de inwoners van het ommeland graag in de stad vertoeven.
Ook moeten winkeliers onder ogen zien dat hun concept van winkelverkopen moet veranderen. Winkels moet meer sfeer en uitnodigend worden om het winkelend publiek binnen te halen.

De 17 programmapunten van de DVP

Voornaamste programmapunten van de Democratische VolksPartij

1 Van pluche-democratie naar echte democratie.
Geef de kiezer meer invloed en laat deze meebeslissen op essentiële vraagstukken en kruip niet weg achter raadgevende referenda (niet gebonden referenda) zoals nu bij de Oekraïne het geval is, maar geef de kiezer een stem bij wel of niet een verdere uitbreiding van de EU.

2 De politieke reikwijdte van de EU beperken en de soevereiniteit van Nederland veilig stellen; de bevoegdheden van de EU omlijnen.
Heel veel afspraken kun je ook door onderlinge verdagen regelen.

3 Nieuwe initiatieven in Nieuw Nederland.
– Nederland moet nog meer uitstralen in de architectuur (afstappen van saaie eentonige woningbouw)
– kennisindustrie uitbouwen en beter benutten
(Waterhuishouding en Agrarische technologie)
– maakindustrie terug halen naar Nederland.

4 Toelating vluchtelingenaantallen/asielzoekers tot maximaal 8.000.
Bovendien wil de DVP 300 kinderen opvangen, die in medisch opzicht slachtoffer zijn geworden van conflicten. Voorstel is om deze kinderen 3 jaar lang medisch te begeleiden.

5 Stadscentra opknappen en historische panden in ere herstellen. Stadscentra moeten het culturele middelpunt van de stedelijke omgeving en het ommeland blijven.
Essentieel is ook het behoud van concentratie van winkels in het centrum de stad.
Parkeertarieven moeten in vele stadscentra (meestal in de wat kleinere steden) omlaag.

6 Schone leefomgeving voor iedereen (herstel van de ecosystemen en internationale afspraken nakomen).

7 Op alle niveaus, landelijk, regionaal en landelijk meer controles op de overheidsuitgaven.
De overheid springt te slordig om met haar uitgaven. Bovendien maken de overheden wel erg gemakkelijk gebruik belastingverhogingen op landelijk en stedelijk niveau door te voeren. Deze verhogingen moeten kritischer worden gevolgd,

8 Aanmoediging om vuilstortplaatsen af te graven en zoveel mogelijk te recyclen
(Dit zijn we verplicht tegenover de volgende generaties); schone leefomgeving

9 Drugshandel ondermijnt de samenleving; harde aanpak op alle fronten (kaalplukken, strafmaat op basis Europese normen).
Oprichting van een extra politiemacht van 500 man om het drugs-probleem tot de kern aan te pakken. Bepaalde legeronderdelen kunnen/moeten in vredestijd een rol spelen om de drugshandel aan te pakken.

10 Spoorwegen en nutsvoorzieningen tijdelijk onder staatstoezicht te brengen.
Vele van bovengenoemde groep bedrijven hebben niet het voordeel gebracht wat de consumenten ervan verwacht hadden. De voorzieningen werden alleen maar duurder. Terwijl de het topmanagement  van de semi-overheidsbedrijven, kijkend naar de salarissen, de indruk willen wekken dat zij een “echt risicovol bedrijf” leiden.
Dit geldt overigens ook voor vele andere semi-overheidsbedrijven.

11 Zorg, werk en inkomen garanderen in een wereld van robotisering en kunstmatige intelligentie. De staat eist wel een tegenprestatie bij elke uitkering. Naast recht op een uitkering staat een plicht tegenover de samenleving.

12 Meer geld voor defensie en politie en meer veiligheidsdiensten inschakelen bij bescherming van objecten. NAVO verplichtingen nakomen en effectiviteit van defensie vergroten.

13 Concentratie van waar moet , maar deconcentratie en decentralisatie waar kan. 
Regio’s een meer centrale functie geven en een hogere mate van zelfstandigheid. Spreiding van werk, inkomen en macht.
Win-win situatie. Een win-situatie voor de Randstad (minder files, minder vervuiling). Een win-situatie voor de regio o.a. door een betere spreiding van de werkgelegenheid.

14 Objectieve normen voor overheids- of semi overheidsfuncties; onafhankelijke externe bureaus moeten de kwaliteit van de sollicitant waarborgen. Op deze manier wordt in belangrijke mate voorkomen dat door mismanagement de staat, dus de belastingbetaler voor deze tekorten moet opdraaien. Doorbreek het Old Boys Netwerk en zoek de beste kandidaten!!

15. Dienstplicht invoeren. Navo-verplichtingen nakomen en de inzet van het leger vergroten.

16. Elke Nederlander heeft één nationaliteit. Geen dubbele paspoorten. Iedereen heeft dezelfde rechten. Dit bevordert de integratie.

17. Het staatsbelang staat in een democratische rechtsstaat boven de religies. De staat vertegenwoordigt alle Nederlanders en geen afgebakende groep.

Epiloog van een schaduwpartij DVP

Epiloog

Korte samenvatting Schaduwprogramma van de DEMOCRATISCHE VOLKSPARTIJ

Democratische VolksPartij

Het programma is zo geschreven alsof de partij echt bestaat en dat is niet het geval.
Dit schaduwprogramma is voortgekomen uit de gedachte dat op een aantal gebieden veranderingen noodzakelijk zijn. Niet alleen economisch en op het gebied van het milieu, maar ook op het gebied van ethiek van arbeid en inkomen zal de politiek beslissingen moeten nemen.
Iedereen, die zich geroepen voelt om aanvullingen te geven, kritische opmerkingen heeft en een bijdrage wil leveren aan dit schaduwprogramma wordt uitgenodigd te reageren!

Waarom een nieuwe partij zult u zich afvragen? Er zijn al zoveel kleinere partijen, die hun invloed willen doen gelden in onze samenleving. Echter er is geen enkele partij, die gedurende de regeerperiode zowel, landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau de partijleden zoveel invloed geeft zoals de DVP dit in praktijk wil brengen. Het is uiteraard de bedoeling dat er zoveel mogelijk kiezers ook lid worden van de partij. Voor slechts € 5,00 kan de kiezer steunlid worden van de partij en krijgt hij spreekrecht tijdens de partijbijeenkomsten. Stemrecht krijgen alleen degenen, die volwaardig lid zijn van de partij. Partijleden kunnen als bestuurder een functie gaan bekleden.Ook hier wordt de drempel tot de partij laag gehouden. Een partijlidmaatschap kost € 13 per jaar.Dus de partijleden stemmen niet, zoals bij de meeste partijen eenmalig op een heel vaak summier opgesteld partijprogramma, maar blijven continu op de hoogte en worden meerdere keren per jaar in de gelegenheid gesteld om hun stem te laten horen en hun stemrecht te gebruiken. Naast de partijleden kunnen ook de steunleden partijleden aanspreken en hun stem laten horen.
Bovendien is de DVP een groot voorstander om bij belangrijke landelijke vraagstukken de kiezer in het algemeen meer invloed te geven in de vorm van een referendum. Dit kostbaar instrument mag niet meer dan twee maal per regeerperiode van 4 jaar worden gebruikt.
We moeten af van de pluche-democratie, waarbij soms het eigen belang en de eigen vooruitzichten belangrijker zijn dan het volksbelang. De DVP wil een partij zijn voor iedereen en zijn beleid met verve verdedigt en hier past geen ego-democratie bij.

Waar staat de DVP voor?
Bij de DVP is iedereen welkom. Het geloof in een samenleving waar rechtvaardigheid en een betere verdeling van de welvaartsbronnen een basis vormen voor een beter leven zonder spanningen en dreigingen van geweld.
De DVP heeft als uitgangspunt dat de mens deel uit maakt van de natuur. De mens heeft na de industriële revolutie gedacht de natuur naar zijn hand te zetten. Dat laatste heeft er toe geleid dat natuurlijke eco-systemen deels of volledig werden ontregeld. Anderzijds heeft hij de kennis om de ontwrichte natuurlijke omgeving weer te herstellen. Daarom is het zo belangrijk dat alle landen op één lijn zitten om de vervuiling van de atmosfeer en de zeeën aan te pakken.

Visie op de EU.
Deze partij heeft de vaste overtuiging, dat de EU in zijn huidige vorm niet goed werkt. Veel, heel veel Europeanen zijn het niet eens met de huidige gang van zaken binnen de EU. Geleidelijk begint het besef door te dringen, dat er een wijziging moet komen in de drang naar meer macht van Brussel.
 als blijkt dat het overgrote deel van de bevolking het met een beslissing niet eens is en deze toch wordt uitgevoerd. In het referendum van 2005 sprak het overgrote deel van de bevolking zich uit (61,5%) tegen het ‘Verdrag tot vaststelling van een grondwet in Europa”. Het was weliswaar een raadgevend referendum, maar voor de DVP is het onbegrijpelijk dat de politiek een dergelijke uitslag naast zich neerlegt. Een dieptepunt voor de democratie.
Brussel is uitgegroeid tot een politiek waterhoofd op zoek naar nog meer afspraken en regels om haar macht te vergroten. Er moet op korte termijn duidelijk gemaakt worden waarin de EU-TOP aangeeft aangeeft wat wel en wat niet door Brussel geregeld moet worden.
Op korte termijn moet er over een aantal zaken overeenstemming komen. De EU moet zich op belangrijke taken richten zoals een stabiel Bankwezen, bestrijding van terrorisme, afspraken over luchtverontreinigingen door auto’s en vliegtuigen, de gezamenlijke aanpak aan de migratie problematiek, fraude bestrijding, grootschalige corruptie enz. Maar er zijn ook veel zaken te noemen waar zij zich niet mee moeten bemoeien of moeten herstellen zoals zoals o.a. het pensioenstelsel, vrije aanbestedingen van bedrijven enz. Daarom is de DVP voor een status quo.
Bovendien wordt het de hoogste tijd dat de EU zich eens gaat bezinnen over de EU subsidies.
De landen in Noordwest Europa bekruipen het gevoel dat de noordelijke landen het deficit van de zuidelijke landen moeten oplossen en compenseren. De landen met name in Zuid-Oost Europa kampen met corruptie en een zwakke economie. Een belastingstelsel dat hervormd moet worden en een zekere onwil om hervormingen door te voeren.

Wat moer er in Nederland gebeuren.
De DVP wil Nederland nog beter op de kaart zetten, waarbij de kunde en de kennis gebruikt wordt om te helpen problemen, waar dan ook, op te lossen.
We hebben een groot erfgoed waar we trots op kunnen zijn. Een zeer gunstige geografische ligging met een goed te bereiken achterland. Een naar verhouding dicht wegennet, een hoogwaardige technische infrastructuur, een goed wegen- en communicatienetwerk, een hoogontwikkelde bevolkingsgroep, vruchtbare gronden en een redelijk gunstig klimaat.En toch……gaat het de laatste jaren niet zo goed: een relatief hoge werkloosheid en een naar verhouding een grote groep, die van allerlei uitkeringen afhankelijk zijn.
De werkloosheid is groot en ook de omvang van het aantal ongeschiktheidsuitkeringen
De werkloosheid onder de beroepsbevolking is vanaf 2003 opgelopen tot 6,9% van de beroepsbevolking. Toch is er t.o.v 2013 een daling van 0,4%. Het gaat dan toch nog om een totaal van 586.000 mensen zonder werk. In de voorgaande hoofdstukken is enkele malen aangegeven wat de overheid zou kunnen doen om dit probleem te bestrijden.
Daarnaast moet het opbouwen van het staatspensioen herzien worden.
Wat er moet gebeuren is : investeren in nieuwe energiebronnen, uitbreiding van het spoor-railnet met als inzet om de 4 á 5 kernregio’s beter met elkaar te verbinden en ook de verbindingen met het buitenland via het spoor en via de regionale luchthavens verbeteren.
Er moet geïnvesteerd worden in innovatie. Kennis van de waterhuishouding is een bron van kennis, die in een groot aantal landen haar diensten kan bewijzen.
Nu de vierde revolutie in de automatisering zich aandient bestaat er wederom mogelijkheden om de oude arbeidsintensieve industrieën weer terug te halen naar Nederland.
Maar ook investeren in een schonere omgeving zal veel arbeidsplaatsen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het afgraven van de vuilnisbelten. Dit kunnen wij toch niet voor ons nageslacht in de grond laten zitten? Verhoging van de rivierdijken, versteviging van de kustlijn en zo zijn er nog vele andere zaken te noemen, die nationaal zou moeten worden aangepakt.

Er moet in Nederland een duidelijke visie komen wat er in de toekomst moet gebeuren. Een lange termijnplanning van allerlei zaken zoals o.a. hierboven is vermeld en door meerdere partijen wordt gedragen verkleint de kans op allerlei problemen.

Welke zaken vindt de DVP belangrijk op gemeentelijk niveau belangrijk.
Een daarvan is al genoemd : het afgraven van de vuilstortplaatsen.
Meer controle op de uitgaven. Een commissie van o.a. onafhankelijke deskundigen moeten de uitgaven van de gemeente controleren. De automatische verhoging van de OZB waarde moet worden beperkt en gestreefd moet worden dit te verlagen. Nu gebeurt het dat gemeentelijke overheid o.a. gelden investeren in voetbalclubs en andere activiteiten, die niet tot de competenties van de gemeente behoren. Ook moeten meer zaken op elkaar afgestemd worden. De afdelingen van de gemeente moeten hier nog beter op letten.
De begrotingen van de gemeenten dienen een grote duidelijkheid te geven hoe gelden besteed gaan worden. Het is de gemeenten te gemakkelijk gemaakt om inkomsten te vergroten en of de burger dit toch maar even wil ophoesten! Er moet een scherpere controle komen op de uitgaven en de burgerij wil niet de rekening gepresenteerd krijgen van een overheid, die de afgelopen jaren in velerlei opzichten een steek lieten vallen.
Er moet een efficiënter parkeerbeleid komen. De winkelcentra stromen leeg en de gemeenten gaan maar door om deze belasting verder te verhogen. Elke gemeente moet proberen de juiste voorwaarden te creëren om de werkgelegenheid op het gewenste niveau te brengen.
Gericht stadsbeeld van afstemming van wonen en werken. Oude stadscentra opknappen.
De zorg moet weliswaar voor alle groepen op een menswaardig niveau blijven. Uitkeringstrekkers, die willen werken, vooruitzichten bieden op een baan met meer zekerheid.

Word de DVP (Democratische VolksPartij) een succes!!
Het woord is nu aan de lezer.

Voorlopig is er al een Fan van deze partij en dat is de schrijver. Hopelijk volgen nog meer, die op basis van een nuchtere aanpak de samenleving wil veranderen!
Bergen op Zoom 18 januari 2016
Auteur A. Van Loenhout