Zo maar wat vragen…Waar blijven de vragen van en de debatten met doorgewinterde journalisten met de partijleiders!!

De thema’s  zijn in willekeurige volgorde vermeld. De journalisten moeten meer doorvragen en zich niet laten afleiden door items, waar iedereen in Nederland wel over eens is.

 1. Zo’n zestig geleden spaarden we als kind zilverpapier, koper van kapotte lampen voor de missie in Afrika. Ook werd geld opgehaald om de missie in Afrika te steunen. Wat blijkt nu in de praktijk: Hoe meer steun, hoe groter de problemen en hoe groter de bevolkingsgroei. Voor Europa betekent dit dat we keuzes moeten maken. Een keuze zou kunnen zijn dat we beginnen met alléén in die landen, waar de bestuursvertegenwoordigers op democratisch wijze gekozen zijn, in aanmerking komen voor steunverlening. Nu worden de structurele problemen alleen maar groter en groter. (Natuurlijk mogen de kinderen, die nu honger lijden, daar niet onder leiden, maar wat doen de aangrenzende Afrikaanse en Arabische landen om deze kinderen te helpen. Wat geven de Arabische landen aan financiële en materiële hulp in deze kwetsbare gebieden?
 2. Het probleem Rutte. Rutte en vele andere politieke partijen schakelen  vooraf de PVV uit en daarmee worden enkele miljoenen kiezers vooraf buiten spel gezet!!! Dit kan en mag niet in een democratisch systeem. Anderzijds moet Wilders niet wegkruipen en het lef hebben om langdurige regeringsverantwoordelijkheid aan te gaan. Niet weglopen als het een beetje moeilijk wordt!!Kleinere partijen sluiten tot nu toe niemand uit. Arrogantie van de huidige politici, terwijl ze nog maar moeten afwachten of zij gekozen worden! 
 3. Er moet de  komende jaren geen 25 miljard naar de grote steden, zoals de grote steden willen. De Randstad klontert aan elkaar!!Dit is een onzinnige besteding van investeringen als je problemen van vervuiling, filevorming, torenhoge prijzen van huizen wil tegengaan. Concentratie van activiteiten, waar het moet, maar deconcentratie waar het kan. De problematiek van zeer grote steden is bij de politici bekend.
 4. Dus de politieke partijen moeten meer oog hebben voor de opkomst van de regio’s!! Spreid de welvaart en voorkom te grote machtsconcentraties in de Randstad!
 5. De EU moet veranderen, maar hoe denken de politieke partijen deze veranderingen vorm te geven. Deels hebben we onze soevereiniteit al opgegeven (NAVO), maar zetten we nu een volgende stap naar een federatieve of confederatieve staatsvorm of moet een sterke kerngroep van landen de leiding overnemen, waar binnen deze groep landen gezocht wordt naar een meer doeltreffende vorm van samenwerking; dus een kleinere EU met een sterke bestuurlijke verantwoordelijkheid tegen veel lagere kosten (efficiënter inrichten en werken).
 6. Hoe gaan de heren politici om met een nieuwe vorm van democratie; meer betrokkenheid van de burger en hoe kan die burger meer invloed uitoefenen op de politiek en staan de heren tegenover een raadgevend en bindend referendum? Een wassen Neus?? Je hoort ze er niet meer over dicussiëren?
 7. Waarom is de wegenbelasting bijvoorbeeld in België 6 tot 7 maal lager dan in Nederland en betalen we heel veel belasting meer bij import dan de ons omringende landen?
 8. Het gesjoemel van (grote) bedrijven kost de werknemer in loondienst in feite handen vol geld, omdat zij zwaarder belast worden, omdat een  aantal posten van bedrijven voor de belastingdienstoncontroleerbaar zijn en het tekort op het bordje komt van de doorsnee werknemer wordt gelegd.
 9. Willen alle partijen 2% van het BNP beschikbaar stellen om de defensie op orde te krijgen?
 10. Willen politici een grens aangeven hoeveel migranten uit islamitische landen worden toegelaten om de identiteit en de normen en waarden op langere termijn in Nederland te waarborgen? Immers hoe groter het aantal nationaliteiten en culturen hoe groter de kans dat Nederlandse waarden naar de zijlijn verdwijnen en willen we dat?
 11. De islamitische (sharia) rechtspraak en de kerkelijke rechtspraak moeten getoetst worden aan de grondwet. De grondwet staat boven alle religies! Alle gelovigen, die zich in Nederland (Europa) vestigen moeten de Trias Politica erkennen, accepteren en naar handelen!

 

Aan arrogantie gaat het politiek Bastion “rondom het Torentje” ten onder.

 

Wat een arrogantie!!

In politiek Den Haag wordt volop geruzied met wie de democratisch gekozen politici gaan samenwerken. Dit is een schande en een  breuk voor onze democratie. In het woordenboek staat de volgende definitie over het begrip democratie: “democratie is een staatsvorm, waarbij het gehele volk invloed op het staatsbestuur en gelijke rechten en plichten en gewaarborgde vrijheden heeft”. In die definitie staat uitdrukkelijk het gehele volk; dus tot aan de verkiezingen mag geen enkele groep worden uitgesloten. Pas als de verkiezingen achter de rug zijn, kan men overgaan op uitsluiting. Bij het vormen van een coalitie kan men pas een keuze maken met welke politieke kan worden samen gewerkt. Vóóraf mag dus op geen enkele wijze sprake zijn van uitsluiting!!

Waarom die arrogantie? Arrogantie vinden we ook in de lagere bestuursorganen.Volgens cijfers van het CBS van november 2016 blijkt dat 2/3 van alle Nederlanders geen vertrouwen meer hebben in de landelijke en Europese politiek. Ook hebben 7 van de 10 mensen geen vertrouwen in de mainstream media aldus het CBS. Juist de mainstream media, de hoofdredacteuren en de hoofd programmamakers hebben nu juist de laatste weken voor de verkiezingen een sturende invloed op het verloop van de verkiezingen. Zij bepalen wie wel en wie niet aan het grote debat mogen deelnemen. En nu maar hopen dat de kiezer zich op 15 maart laat leiden door het gezond verstand!!

Vandaag, 24 februari 2016 is in een enquête naar voren gekomen, dat 60% van de ondervraagden, aldus Ipsos, geen vertrouwen hebben in de beloften van politici.

Tot slot. In Nederland worden veel peilingen verricht betreffende de verkiezingsuitslag van 15 maart. Toch heerst er op een aantal vlakken een groot ongenoegen, die niet allemaal goed in kaart zijn te brengen, maar wel bij de verkiezingen op 15 maart een verrassende uitslag zullen opleveren.

De dramatische afgang (onbetrouwbaarheid) van D66, PvdA en Groen Links bij het inlegvel van Rutte

Laffe politiek van enkele partijen.

Bij het referendum over het associatie-verdrag met de Oekraïne heeft meer dan 60% van de deelnemers tegen dit verdrag gestemd.  Nu hebben  juist deze 3 partijen voor het “inlegvel van Rutte gestemd”, terwijl juist deze partijen vóórop liepen toen een raadgevend referendum (tijdelijk referendum) in de Europese Grondwet mogelijk werd gemaakt en  Farah Karimi van Groen Links, Mesco Dubbelboer van de PvdA en van der Ham van D66 dit wetsvoorstel ondersteunde. In 2013 zette de PVV het raadgevend opnieuw op de agenda  en  uiteindelijk op 10 maart 2015 werd deze wet aangenomen. De Wet van 10 maart 2015 tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling werd een feit. Op 1 juli 2015 werd deze wet van kracht.

Nu blijkt dus echt wat de ware aard van deze partijen  wel vóór een referendum zijn, maar als het tot uitvoering komt, tegen stemmen. En natuurlijk gaat het niet alleen om dat ene inlegvel van Rutte. Het gaat erom dat steeds meer partijen afhaken als het om echte democratie gaat en de bevolking gehoord wil worden. De politiek kan gezien de mondigheid van de bevolking de kiezers niet blijvend kunnen negeren. Op 17 maart 2016 ging de eerste publicatie op deze site over “Ja of nee bij het referendum op 6 april 2016” over  de voorspelbare reactie van Rutte op dit Oekraïne Verdrag. Het gedrag van Rutte wordt voorspelbaar als hij voor een bepaalde actie – in dit geval de uitslag van het referendum over de Oekraïne- een verminderde belangstelling heeft.  Er stond letterlijk in deze publicatie Rutte zal er wel een draai aangeven en zie wat geschiedde!!!

Leg bovenstaande politiek dat nu maar eens uit aan de kiezer!!

Laat ze maar een cursus volgen “Hoe spring ik om met mijn kiezers”?

 

De gevestigde orde en de gevolgen………

Het wordt hoog tijd dat de kwalificaties voor bepaalde functies duidelijk worden geformuleerd en dat er objectieve maatstaven worden gehanteerd.

De laatste paar dagen wordt frequent gesproken over de gevestigde orde. Wie behoren tot deze categorie en waarom komt dit onderwerp zo vaak ter sprake. Er zijn heel veel Nederlanders, die afstand nemen van een groep politici. Op basis van een kennissenkring/vriendenkring of op basis van familiaire banden komen zij in “aanmerking” voor een goede baan  bij de overheid.

(Ingevoegd op 25 februari 2017  ; gelezen in de volkskrant

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar bevoordeelde schoonzus)

is een uitgelezen groep van vriendjespolitiek, waar je niet op basis van capaciteiten, maar door kennissen of vrienden binnen het ambtelijk circuit, waarin men werkt of werkte,  wordt voorgedragen voor een ambtelijke functie. Zonder objectieve maatstaven van bekwaamheid te toetsen worden personen benoemd, die soms niet op die plaats thuishoren. Je zou kunnen denken in de categorie van burgemeesters, benoemingen voor provinciale staten, de vele ambtelijke organen, maar ook aan semi-overheidsorganen. Het fundament van ‘Ons kent Ons” is blijkbaar onaantastbaar. Steeds meer kiezers zetten zich hier tegen af. Juist voor dit soort functies moeten objectieve normen van toetsing komen door een onafhankelijk instituut. Politiek Den Haag wil niet aan deze democratiseringsslag meedoen.

Een paar voorbeelden van het politieke geklungel:

-Zes ministers hebben de afgelopen periode het veld moeten ruimen en als laatsten waren dat Ard van der Steur. Wiebes , staatssecretaris , die weinig vat heeft op zijn dienst en geconfronteerd wordt met een dure vertrekregeling van de belastingdienst.

-Falende ICT-projecten bij :

*Sociale Verzekeringsbank (verspild 40 miljoen)

*Belastingdienst (verspild 200 miljoen)

*ICT project bij defensie stopgezet (verspild 433 miljoen en waarschijnlijk meer)

*ICT-problemen bij het politie-apparaat ; al in 2014 geconstateerd kosten vele miljoenen; mislukte reorganisatie en daarnaast een corruptie-schandaal bij het aanschaffen van nieuwe politie-auto’s. In 2016 is er nog een gesprek geweest door ACP over het achterblijven van de ICT-vernieuwing

Hoe komt het dat zoveel ICT projecten altijd uitlopen en dat er daarna enorme overschrijdingen zijn in het budget?

Is dit vooraf door bedrijven ingecalculeerd?

*Grote problemen met de aanschaf en de zeer hoge kosten Fyra; treinen kopen , die geen toilet hebben en niet geschikt zijn

 

Europa moddert en siddert…….op naar een confederatieve samenwerking?

Europa siddert als Trump zijn politieke denkbeelden in praktijk gaat brengen. Minder handel, minder verkeer en mogelijk een uiteengroeien van Twee politieke bondgenoten. Toch dringt de stem van Trump in Europa ver door en ligt hier juist de kans om op korte termijn hervormingen door te voeren en een sterker nieuw economisch blok te vormen.  Al vele malen is geschreven waar het in Europa mis gaat, maar nieuwe initiatieven voor een herwaardering van de Europese Unie is ver te zoeken. De politieke vertegenwoordigers in Brussel concentreerden zich op één Groot Europa om zo een vuist te maken tegen de Grote Beer in het oosten. De geo-politieke uitbreiding richting Oost-Europa  stond centraal in het gedachtegoed van onze topspelers in Brussel. Er is met man en macht gewerkt om een groot aantal Oost-Europese landen over te halen om zich aan te sluiten bij de EU. Een grote blunder. In plaats vooraf afspraken te maken aan welke voorwaarden deze landen exact moeten voldoen, werden ze eerst met mooie beloften en vooruitzichten gepaaid om zo snel mogelijk tot de interne markt van de EU toe te treden. “Hoe groter hoe sterker de EU” is de essentiële denkfout van de EU-Top. Europa werd en wordt in plaats van groter en sterker juist steeds zwakker.In plaats van meer eenheid  zien we een tegenovergestelde ontwikkeling. Bij verkiezingen zien we in verschillende Oost-Europese landen, dat zij zich afkeren van de EU. Ook in Duitsland wordt de afstand tussen Brussel en Berlijn groter. In de binnenlandse politiek komen gaan andere waarden in de samenleving een rol spelen. Ook internationaal dreigt er een uitholling van Europese opvattingen/ Zo gaat Duitsland over op tolheffing van de hoofdwegen en België denkt er ook over om een vignet voor de snelwegen in te voeren. Begrotingsafspraken worden in eigen voordeel uitgelegd, defensie-afspraken worden niet nagekomen. De reden van mij om tegen het associatieverdrag met de Oekraïne te stemmen was enerzijds gebaseerd op de grootschalige corruptie in dit land.  In het artikel van Maurits Kuypers in fd van 30 januari is de conclusie van Alina Mungiu-Pippidi, voorzitster van de Anti-corrp, dat ” in Roemenië de situatie door en door verrot is, zelfs na de arrestatie van honderden corrupte beambten”. En ook in Griekenland, Italië en Spanje neemt toe, terwijl in Noord-Europa, de situatie als uitstekend wordt beoordeeld. Als corruptie zo  omvangrijke is, is de ethiek ver te zoeken. Meermalen heb ik het ethisch handelen van het politieke en ambtelijke apparaat, ook binnen Nederland, op de korrel genomen (zie onder publicaties), máár de toenemende corruptie in de Zuid-en Oost-Europese is proportioneel vele malen groter. In deze  landen is de corruptie o omvangrijk aan het worden dat het hoog tijd  wordt dat de EU-Commissie zich moet beraden hoe zij dit probleem aanpakken. Landen met een toenemende corruptie vormen een steeds grotere last voor de Europese landen van het “eerste uur”!

Binnen een afgebakend sterk West-Europa is op alle terreinen meer te  bereiken dan binnen het Geo-politieke Groot-Europa, m.a.w. terug naar de basis en herbezinning hoe wij in Europa verder willen. De kern-landen zouden in overweging kunnen nemen om te streven naar een “confederatie met afspraken over vastliggende bevoegdheden”. Een volgende stap naar een sterk en verenigd Europa, waarbij uitgebreide samenwerking op strategische gebieden vorm moet krijgen (defensie, aanpak terrorisme, vliegveiligheid, voedselveiligheid en een vrij verkeer van goederen en een beperkt verkeer van personen van de aangesloten landen).  In de praktijk betekent dit dus het opheffen van gedeeltelijke soevereiniteit. Dit laatste doet pijn, maar is de enige acceptabele mogelijkheid om centraal doeltreffend te kunnen optreden. Het toelaten van migranten moet aan het land zelf worden overgelaten. Het uitgangspunt van deze nieuwe groep landen ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek is, dat dit grote probleem in het Midden-Oosten zelf moet worden opgelost. Op grote schaal worden door Afrikaanse landen en veelal Arabische landen misbruik gemaakt van het democratisch fundament van de Europese landen. De democratie ontbreekt veelal in deze landen of wordt omgetoverd tot een nep-democratie, waar de premier/president alle macht naar zich toetrekt. Fundamentalisten , die de Koran streng interpreteren, haten de Christenen en de Joden. Zij moeten zelf niet willen om naar deze “verderfelijke landen te vluchten of hebben zij som andere bedoelingen? De grondwet in de meeste Europese landen, staat lijnrecht tegenover de schijnvrijheid van veel islamitische landen. De Arabische lente had het fundament kunnen leggen voor een betere positie voor grote delen van de bevolking, maar de praktijk pakte heel anders uit. Aristocraten behielden of pakten hun macht terug.

Er is dus werk aan de winkel in het loze machtsimperium in Brussel, waar veel Europeanen geen vertrouwen meer in hebben.  Tegenover de Grote Beer moet Europa een Vuist maken. Steek Europa in een nieuw jasje. er is niet alleen een fundamentele spanning tussen Democraten en Republikeinen in de VS, maar ook in Europa is de tendens zichtbaar van een verscheuring van oude politieke bolwerken, die teren op het Old Boys Netwerk en daar tegenover staan groeperingen, die genoeg hebben van een achterhaalde vorm van democratie bedrijven. Deze groep wordt maar al te gemakkelijk weggezet als de Populisten, maar de onvrede ligt veel dieper. In Europa moet een herwaardering komen van waarden en opvattingen waarin samen naar een nieuwe politieke en economische structuur moet worden gezocht

Toch zal het Nieuwe Europa moeten streven vaar vreedzame coëxistentie. Het uitdagen van  de Navo door de vele schendingen van het luchtruim heeft anderzijds de grens bereikt van het toelaatbare en is een gevaarlijk spel dat niet alleen Europa, maar ook de Sowjet-Unie zelf treft.

 

“Trump” and “Trust” botsen!

Amerika de gespleten samenleving. Hoe is het mogelijk dat in dat grote land twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. De oproep van Trump na zijn overwinning op de democraten, dat HIJ de president zal zijn voor alle Amerikanen heeft hij al direct verbroken. Nauwelijks twee maanden later is het vertrouwen in de Nieuwe President (NP) aan het wegkwijnen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Deze president verkort zijn eigen ambtsperiode. Een trieste politieke neergang van het Amerikanisme. Zijn de aantijgingen op leugens gebaseerd of is het angst of moed van de verschillende inlichtingendiensten dat de NP deze diensten buiten werking zet of de moed van de FBI en CIA om “Zijn Presidentschap” aanzienlijk in te korten. Is er nog wel een objectief onderzoek naar alle aantijgingen richting Trump mogelijk? Een toekomstige President die al beschadigd is voor hij zijn ambt heeft aanvaard heeft weinig kans van slagen. Hoe kan iemand met zo’n opvliegend karakter in hemelsnaam President worden? Zal hij op cruciale momenten de juiste beslissingen kunnen nemen? De wereld is er bang voor. Anderzijds heeft hij richting bedrijfsleven een paar flinke tikken uitgedeeld o.a. naar de farmaceutische industrie, maar ook naar de vliegtuigindustrie (JSF en Air Force One kan goedkoper). De vraag zou je kunnen stellen of hier door de Gevestigde Orde veel te makkelijk heeft toegegeven. Over de NP zijn honderden verhalen te vertellen, maar als Trump de eerste zes maanden van zijn presidentschap zonder kleerscheuren doorloopt dan blijft hij tot het eind van de ambtsperiode president, tenzij hij op “een andere wijze”wordt uitgeschakeld!! Het opheffen van het ethiek-bureau voor congresleden is een andere zet, die door zowel voor-  als  tegenstanders wordt gewaardeerd.

Het instinct van Rutte en het werkwoord………en stinken kiezers hier in!!

Het instinct van Rutte is dat hij op “cruciale momenten steeds meer vertrouwd  op zijn  ‘gut-feeling’ en als  bewijs voert hij aan  dat de vluchtelingenstroom binnen zes tot acht weken onder controle zou komen” (zie de Telegraaf van 24 december).Maar premier toch….. Europa heeft het vluchtelingenprobleem voor enkele miljarden toch afgekocht!!!! Erdogan zag dat Turkije in een kwakkelende economie wegzakte en heeft een prachtige prijs binnengehaald.

Wat ik ook een merkwaardige opmerking vind is de zinsnede “het netwerk waarop de premier vertrouwt”.  Daar ligt juist het probleem van dit land. Allereerst als de premier zo’n een good-feeling heeft dan moet de premier toch een inschattingsfout gemaakt hebben ten aanzien van het Oekraïne referendum. Immers 62 % van de uitgebrachte stemmers was tegen. Het netwerk van Rutte is gebaseerd op het stemgedrag uit een verleden tijd. Geleidelijk beginnen deze verschuivingen ook in de Eerste Kamer zichtbaar te worden. Hoe moeilijk is het niet (geweest) om een meerderheid te krijgen ten aanzien van de aanvullingen omtrent het Oekraïne-standpunt. Rutte heeft ook niet door dat juist dat netwerk stuk gaat lopen. Daar schuilt het essentiële probleem waar vele groepen binnen onze samenleving tegen aan lopen. Ze pikken niet dat uitgerekend bepaalde “Haagse bevoorrechte groepen” de dienst uitmaken. Ook senatoren  moeten “gewogen” worden op basis van een kwalitatieve bijdrage in discussies in de verschillende commissies en er moet gekeken worden of er geen verstrengeling van belangen plaatsvindt. Steeds meer wordt in ons land gehamerd op tussentijdse herwaardering van belangrijke kabinetsplannen. En dan moet je een referendum niet schuwen en hiervoor weglopen. En Rutte vergeet ook dat het doorsnee opleidingsniveau van de samenleving hoog is en een grote bevolkingsgroep niet met zich laat sollen. Advies aan Rutte is om eens buiten het eigen netwerk te kijken. Er zijn zo ontzettend veel hoogopgeleiden, die het beter zullen doen als er bij benoemingen wat meer objectieve criteria gehanteerd worden. Weg met die Haagse Vriendjespolitiek.

De VVD moet voor 15 maart nog heel wat werk verzetten om eenzelfde aantal zetels te halen. Op 15 maart wordt de balans van dit kabinetsbeleid gewogen. Een kabinet dat diepe gaten heeft geslagen in de samenleving. En dan gaat het niet alleen om de zorgsector, maar ook de vele projecten, die mislukt zijn en hun sporen hebben nagelaten (weet u het nog : geen cent naar Griekenland…, elke werknemer 1000 euro erbij,reorganisatie van de politie, verschillende ICT-projecten,nalatigheid van defensie, Fyra-probleem, zware bezuinigingen op een moment in een laag-conjunctuur, terwijl andere landen rustig doorgingen om het begrotingstekort te overschrijden, verhoging AOW-leeftijd (in veel landen is de AOW-leeftijd lager en wordt veel later ingevoerd, het gedraai rond Teeven-deal-kwestie, ZZPér kwestie)enz. En…… de kiezer wordt in 2017 nog geconfronteerd met een stijging van de ziektekosten, belastingvoordeel hybride auto’s komt te vervallen, assurantiebelasting stijgt, de OZB wordt in veel gemeenten hoger, de energiebelastinh/netwerkkosten stijgen, mobiel bellen (abonnementen)worden hoogstwaarschijnlijk duurder en ook andere gemeentelijke heffingen/leges stijgen enz. enz….en hoe zit het met de ouderen en gepensioneerden.. Gelukkig stijgt de AOW nog enigszins…

Het werkwoord instinken betekent getild worden, inlopen, intuinen. Rutte en in feite de VVD moeten het gevoerde beleid maar eens aan de kiezer uitleggen.

Mijnheer Rutte en de VVD veel succes…….toch is Nederland wel redelijk tevreden…..Dus er is nog hoop!!!

Farmaceuten paaien artsen………………..

Het was de bedoeling om een artikeltje te schrijven over “Farmaceuten paaien artsen”. Deze zin tikte in bij Google in mijn zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp. Tot mijn grote verbazing  kwam er een reeks van artikeltjes boven drijven, die ik U even laat zien.

 1. Eindhovense farmaceut paait artsen met geld – Eindhovens Dagblad (21 oktober 2011; Eindhoven Het farmaceutisch bedrijf Allergan uit Eindhoven is deze zomer veroordeeld tot een boete….)
 2. Farmaceuten gebruiken ziekenhuis als reclamespotje(19 april 2016 Farmaceuten paaien ziekenhuizen om hun dure medicijnen in de markt te zetten. Patiënten vragen deze dure medicijnen ook bij huisarts en apotheek)
 3. Pak artsen en farmaceuten hard aan – Archief-Trouw (19 juni 2001 – Amsterdam – , Farmaceutische bedrijven die artsen paaien, en artsen die geboden diensten gretig aannemen moeten individueel worden aangepakt….)
 4. De wurggreep van de farmaceutische – De Groene Amsterdammer ( 1 december 2001 = Natuurlijk zijn er ook bonafide farmaceuten, schrijft Le Carré is wel …..waarbij de te paaien dokters voor speciale  voorlichtingscongressen worden afgevlogen naar  exclusieve…..)
 5.  Farmaceuten maken elk jaar 8 tot 12 miljard euro winst ! Politalk.nl ( 5 april 2016 – Het wordt onbetaalbaar zo, waarschuwen artsen, politiek en belangenverenigingen. De Deense hoohleraar Peter Gotzsche is niet enthousiast van de grote farmaceuten…..)
 6.  FOK,nl/Nieuws / Nauwe banden farmaceuten en artsen (26 oktober 2009 . Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..) enz. enz.

Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..

Bovenstaande publicaties spreken voor zich. Het onderzoek in de Volkskrant van vandaag 22 december richtte zich op het voorschrijfgedrag van artsen bij vier relatief nieuwe medicijnen.Een onderzoek dat de Volkskrant samen met VGZ heeft uitgevoerd leverde het volgende resultaat op “Artsen die geen banden hadden met de producent schreven die medicijnen minder vaak voor aan patiënten”. De conclusie: het percentage was veel hoger bij de artsen die betalingen ontvingen  (53%), terwijl 20% gemiddeld van deze medicijnen werden voorgeschreven ( Gegevens zijn afkomstig uit het transparantieregister). Van het medicijn is niet vastgesteld dat het beter werkt dan het bestaande alternatief.

Huisartsen moeten zich niet laten paaien door farmaceuten, want vroeg of laat wordt dit tegen hun gebruikt. Complete onafhankelijkheid moet het morele uitgangspunt van de huisarts zijn. Hij schrijft het beste medicijn voor en laat zich niet verleiden met extra betalingen of andere douceurtjes. Anderzijds moet de zorgverzekeraar open staan voor het beste medicijn, dat op de markt wordt gebracht en zich niet alleen laat leiden door het kostenaspect. Zorgverzekeraars hoeven geen torenhoge reserves aan te houden, maar moeten ook beseffen dat de door de zorgverzekeraar opgelegde beperkingen mensenlevens op het spel worden gezet. De kosten van het medicijngebruik moeten gerelateerd zijn aan het effect en moet los staan van extra betalingen aan huisartsen door de farmaceutische industrie.

De laatste jaren is in de politiek weer belangstelling naar een algemeen ziekenfonds!!! Het is zeer de vraag of alle zorgverzekeraars samen een beter en goedkopere zorg aanbieden dan het “oude ziekenfonds”.

 

Mocht Wilders zeggen “minder Marokkanen”?

Op het moment dat Wilders zich richt tot zijn directe achterban op woensdag 19 maart in Grand Café De Tijd in Den Haag”, dus voor een gerichte groep, is er m.i. nog niet direct sprake van een ontoelaatbare uitspraak maar als Wilders gebruik gaat maken van voor iedereen toegankelijke media (zoals op websites) of  elders in het openbaar spreekt over meer of minder Marokkanen, wordt het een ander verhaal. Wat betreft hetgeen gebeurde in het Grand Café spreekt  de rechtbank van een vooraf  “geregisseerde interactie”, maar zolang dit binnen een gesloten gemeenschap gebeurt is de openbare orde niet verstoord.. Dit laatste is in de uitspraak van de rechter onderbelicht. Als bewust de informatie die avond overgeheveld is naar het NOS-journaal dan gaat m.i. Wilders buiten zijn boekje. Maar goed een jurist zal misschien anders oordelen.

Opvallend was ook de volgende opmerking in de rechtspraak “Het was de rechtbank namelijk niet ontgaan dat verdachte zich meermalen over deze strafzaak en de rechtbank had uitgelaten in berichten op zijn Twitteraccount. Zo schreef verdachte over een ‘neprechtbank’, dat het vonnis al klaar lag en publiceerde hij foto’s van de rechters met een verwijzing naar de politieke partij D66. Een feitelijke onderbouwing daarvan of een toelichting daarop heeft de rechtbank nergens kunnen ontwaren. Ook in zijn laatste woord heeft verdachte zich bepaald niet onbetuigd gelaten”.

De waardigheid van de rechtspraak werd met deze opmerking van Wilders in het hart getroffen. Of het uiteindelijk een rol heeft gespeeld in de uitspraak is zeer de vraag.

Omgangsnorm ……..Toch heeft de rechtbank een zeer doordachte en wijze uitspraak gedaan. Het gaat om de grenzen van fatsoen en hoe we met elkaar moeten omgaan en dat begint thuis…en op school en bij ouders aan de zijlijn bij het sporten van hun kinderen………….In de uitspraak van de rechtbank leid je af dat de “de vrijheid van meningsuiting” niet onbeperkt is. Je kunt dus niet ongelimiteerd alles zeggen. Dus ook politici moeten buiten de Tweede Kamer hun grenzen weten. In de Tweede Kamer is de speelruimte om je mening te verkondigen ruimer dan daar buiten (parlementaire immuniteit). Ik hoop niet dat die beperking hier ook gaat gelden. Hopelijk brengt deze uitspraak met zich mee dat gedachtewisselingen van politici en burgers op basis van argumenten wat genuanceerder worden verwoord. Met respect met elkaar omgaan leer je thuis, op school en bij sportverenigingen.

En dan nog dit………..Nederland moet af van burgers met twee nationaliteiten. Een nationaliteit voor een Nederlander. Iedereen heeft dan dezelfde rechten en plichten. We hoeven dan niet meer te spreken over de Antilliaan, de Turk of de Marokkaan enz. Het bevordert de integratie en er moeten waarborgen komen dat zij dezelfde kansen krijgen. Dan pas gaat de integratie lukken.

 

 

Bevestiging van een nee-stem bij het referendum Oekraïne

Op zich is het te rechtvaardigen om via een uitbreiding van een handelsverdrag met de Oekraïne de welvaart in dat land te verhogen en de Westers-georiënteerde deel van de bevolking mee te laten profiteren in een nieuw democratisch bestel. Als het bestel zo corrupt, zoals we bij veel Zuid-Oost Europese landen, het geval is dan kun je van de West-Europese bevolking niet verwachten, dat zij met hun armen openstaan, om weer eenzelfde blamage zoals het bijna faillissement van Griekenland te ondergaan, te ondergaan. Lenen, lenen en nog eens lenen en Noord-Europa op laten draaien voor corrupte regimes, die allemaal aan belastinginning, een fobie overhouden. De politieke top wil van geen wijken weten. Brussel wil groter en groter en nog groter worden, terwijl zij de handvatten voor deze groei niet kunnen aan reiken. Zo lezen we in het FD van 8 december jl, een artikel van Maurits Kuypers  : “in Roemenië worden politici door veel mensen in verband gebracht met fraude en corruptie. Er zijn in 2015 16 parlementsleden, 5 senatoren en 97 burgemeester en locoburgemeesters voor de rechter gebracht.  Zo stelt de socioloog  Bruno Steffen van de “Universitatea Politehnica uit Boekarest dat “Corruptie zo normaal is geworden dat het voor de meeste kiezers geen rol van betekenis meer speelt”en dan bedoelt hij geen rol meer speelt in de politiek keuze van de bevolking. Moeten wij in Europa nu alleen maar juichen dat we groter en groter worden.De Europese Top  had binnen de EU een heel andere koers moeten varen. Concreter de terreinen afbakenen waar we wel en waar we niet met elkaar samenwerken. Een gemeenschappelijk noemer uitwerken, waaraan alleen die landen meedoen, die binnen een beperkt aantal jaren, streven om die uitgestippelde plannen daad werkelijk uit te voeren.
Dus voorlopig geen grotere  EU, maar wel een betere EU. Uiteindelijk zal de democratie overal ter wereld zegevieren en meer welvaart brengen dan de dictatoriale, aristocratische of religieuze  regimes.

Het wordt toch niet deze vlag!!!!