Beroepsethiek van notarissen tijdens de WO II en van slavenhandelaren van de VOC en WIC

kille-mist

Het gaat hier om een vergelijking van twee perioden, waarbij geldzucht tot meedogenloosheid leidt

Vele malen heb ik de afgelopen maanden geschreven over de ethiek van bestuurders en politici. In het artikeltje van de Volkskrant kun je lezen dat nog een elite-groep tijdens WOII aan het rijtje kan worden toegevoegd.

slavernij-2 Ethiek is enerzijds iets persoonlijks. Het zijn waarden en normen, die niet in elke periode hetzelfde zijn. Tijdens de West Indische Compagnie periode was de slavenhandel in de republiek der Nederlanden “uitgegroeid tot een heel  normale wijze van handeldrijven”. Enerzijds zou je verwachten, dat dit onmenselijk gedrag voortvloeit uit een algemeen geaccepteerde norm. slavernij-schipHet sarcastisch gedicht “Het Slavenschip” van de beroemde  Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) geeft aan dat handel drijven en winst maken een soort opdracht dat door menig kerkgenootschap gesteund zal zijn. Een gedeelte van dit gedicht heb ik overgenomen ( u kunt de rest van het gedicht terugvinden via http:// www.slavenhaler.nl/heinrichheine01.html):

 

 


Het Slavenschip

De supercargo, Mynheer Van Koek,
Zit in zijn kajuit en berekent
Hoeveel het totaal van de lading bedraagt
En hoeveel profijt dat betekent.

“De gummi is goed en de peper is goed,
Driehonderd balen en vaten;
Stofgoud en ivoor — maar de zwarte waar
Levert de hoogste baten.

Van de zeshonderd negers die ik voor een krats
Aan de Senegal kocht, wordt ik wijzer.
Hun vlees is hard, hun spieren zijn strak,
Ze zijn als eersteklas ijzer.

Ik heb ze geruild tegen brandewijn,
Tegen vorken, messen en kralen;
Ik maak op die handel achthonderd procent,
Zelfs al zou de helft het niet halen.

Al resten er mij nog maar driehonderd in
De haven van Rio Janeiro,
Ik krijg toch honderd dukaten per stuk
Van het huis Gonzales Pereiro.” enz.enz.

Volkskrant 26 november 2016 (Jonathan Witteman)

In de Volkskrant van 26 november lees ik “Notarissen werkten mee aan verkoop Joodse roofpanden”  De rechtshistoricus schrijft in zijn proefschrift : KILLE MIST  “het notariaat en de erfenis van de oorlogstijd” dat duizenden huizen van Joden van meestal gedeporteerde Joden zonder meer verkocht konden worden, waarbij de totale verkoopwaarde op 150 miljoen gulden wordt geschat  (omgerekende naar  Euro’s 2016 : 900 miljoen)

De notarissen beriepen zich erop dat ze niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen van hun beroepsuitoefening. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog al snel een excuus om aan transacties mee te werken  waarvan duidelijk was dat de Joden  er de dupe van waren.deportatieslavernij-paramaribo Er was dus onder deze groep van notarissen geen enkel normbesef had dat dergelijke handelingen volledig laakbaar waren.  Hier laat een beroepsgroep, die aan de basis van de ethiek staat en het fundament vormt om handelingen te verrichten, die er juist op gericht zijn om het rechtsfundament te waarborgen, zich mee laten slepen met hun hebzucht naar geldelijk gewin. Het wordt nog erger als ik lees dat “In 1946 een deal is gesloten met de minister van Justitie om het notariaat van vervolging te vrijwaren. Een deel van de notarissen heeft een boete betaald over 60 procent van hun verdiensten aan de Joodse onteigeningen. Dat geld ging terug naar Joodse organisaties“. Ook de schatkist heeft in die tijd 5 miljoen gulden verdiend (thans 30 miljoen euro’s). Het ergste, aldus de volkskrant is, dat “de belastingdienst tot aan de Hoge Raad heeft volgehouden  dat de transacties rechtsgeldig waren. Dit is het toppunt van onmenselijkheid. Waar was de beroepsethiek van deze notarissen tijdens Wereldoorlog 2 en waar was die van de topambtenaren en hun ministeries!!!

Ervan uitgaande dat waar is wat in de Kille Mist is geschreven dan zal de Staat en de notariële gemeenschap in Nederland een diepe buiging moeten voor al het leed dat deze bevolkingsgroep is aangedaan.

Beide voorbeelden zijn het toonbeeld van verwerpelijk handelen en dat geldelijk gewin de norm vervaagt en de blindheid vergroot.

Er is nog hoop!!! slavernij-plaquette

Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

Van de zes maatregelen, die Trump op de eerste dag wil aankaarten zijn er 4 bij, waarmee wij binnen Europa ook iets kunnen

1. Afrekenen met regels

==Trump wil voor een deel afrekenen met de regelgeving waaraan bedrijven zich moeten houden. Zijn plan: voor elke nieuwe maatregel moeten twee bestaande maatregelen worden afgeschaft==. Ook in Nederland worden voor onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven teveel regels opgesteld, die vaak een verlammende invloed uitwerking op de organisaties zelf. De overheid moet zich meer bewust zijn op welke terreinen het wel zinvol is (lees in algemeen belang)  om via regelgeving de grenzen aan te geven wat wel en niet kan. De volgende stap is overbodige regelgeving te schrappen. Bovendien kunnen vele gemeentelijke, provinciale en procedures bij de rijksoverheid ingekort worden.

2. Amerika’s infrastructuur beschermen

==De toekomstige president zal op het ministerie van Defensie en in de krijgsmacht direct mensen aan het werk zetten die de ‘vitale infrastructuur’ van de Verenigde Staten immuun moeten maken voor cyberaanvallen ‘en alle andere vormen van aanvallen==’. Ook Nederland moet zijn defensie heroriënteren en de slopende bezuinigingen van de afgelopen jaren omzetten in nieuw materieel wat bij een modern leger past. Cyberaanvallen komen voort omdat veel bedrijven nog te weinig doen om hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Het is in een open democratie te gemakkelijk gemaakt om hoogwaardige technologie te kapen. Universiteiten, die bezig zijn met met onderzoeken, waar veel belangstelling voor is, moeten zich meer bewust zijn dat niet alle studenten zonder meer maar toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

 3. Ethische hervorming: lobbyverbod

==Mensen die de overheid hebben vertegenwoordigd, mogen de eerste vijf jaar nadat ze hun functie hebben neergelegd, geen lobbybaantjes bekleden. Ze mogen zelfs levenslang niet in Washington lobbyen namens buitenlandse overheden==.We stellen een integriteitscommissie als een Eurocommissaris over de scheef gaat en zo wordt het probleem  doorgeschoven. Het woord voorbeeldfunctie is weggeduwd of geschrapt in vocabulaire van enkele oud-Eurocommissarissen. Zo’n verbod als Trump beoogt zou ook moeten gelden voor de hoogste rang van ambtenaren en politici, die een functie na hun commissariaat beogen en bij een bedrijf of instelling hun diensten aanbieden. Dit is niet de plek om de grenzen van machtige oud-politici en commissarissen  af te bakenen. De ethiek van hun handelen moeten zij zelf afwegen.

4. Misbruik werkvergunningen onderzoeken (en voor Nederland mis bruik van regelgeving)

==Trump wil misbruik tegengaan van werk- en/of verblijfsvergunningen die uitpakken in het nadeel van Amerikaanse werknemers==. Ook in Nederland schommelt de werkloosheid op dit moment rond de 530.000 mensen, die zonder werk zitten. Deze week lazen we in verschillende kranten, dat er een groot tekort is aan seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Het wordt tijd dat het doolhof van (onterechte) uitkeringen wordt doorgemeten. Het is absurd dat men soms weigert te werken, omdat de uitkeringen hoger zijn dan een betaalde baan te aanvaarden. Een toenemende belangstelling van Marokkanen en Algerijnen om te werken of voor de premie!!Het aantal Marokkaanse immigranten groeide het aantal Marokkanen van 80 in 2016 tot meer dan 700 tot en met eind oktober 2017. Waarom kwamen deze migranten om te werken of omdat ze “recht hebben op een vertrekpremie”. Wie slaat de plank mis, weer de overheid. Mijnheer Dijkhoff doet zijn best, maar hij kan niets beloven om dit euvel weg te werken.

 

 

De kosmos, politiek en religie

In hoofdstuk 1 van het schaduwprogramma van de DVP heb ik het volgende geschreven:

De kosmos en de nieuwe wereldorde

De filosofie van de menselijke rol tijdens zijn aardse leven met de gave om te denken, te vormen, te geven en het gemeengoed te onderhouden geeft zin aan zijn bestaan.
Eeuwenlang wordt al gezocht naar een zekerheid na de dood. Het ‘heilige geloof’ dat er na de dood een oordeel zal worden geveld hoe deze mens zich tijdens zijn aardse heeft gedragen zou dan bepalend zijn of hij wel of niet tot de poort van God of Allah wordt toegelaten is gebaseerd op angst dat het leven na de dood ophoudt.
God of Allah is ” Entos Humon “.
Naarmate de wetenschap steeds meer aantoont dat eindigheid een gevolg is van onze geboorte en voor de mens een begrijpelijke entiteit is, immers niemand kan zich aan de dood onttrekken, laat de astronomie ons kennismaken met een kosmos die oneindig is.kosmos Het betekent mijn inziens dat de mens niet verder moet zoeken naar een eindigheid, die niet bestaat. Het aardse bestaan omvat een tijdsspanne van het tijdelijke en is voor mens en dier een vaststaand feit. De enige zekerheid is dat levende organismen zijn voortgekomen uit aardse bestanddelen en in dat opzicht deel uitmaken van de cyclus van materiële elementen. Het tot stof terugkeren op deze aarde en deel uitmakend van de oneindige kosmos, geeft aan, dat wij deel uitmaken van de oneindigheid van het heelal.

Voor enkele religies betekent dit dat zij een andere weg in zullen slaan en het geloof hoogstwaarschijnlijk moeten herijken. Er zijn hogere machten, die boven deze religies uitstijgen. Het einde van de kosmos bestaat niet. De mens is voortgekomen uit de kosmos en zal na de dood als dode materie deel uit maken van het GROTE GEHEEL ; de Kosmos.

Bovengenoemde axioma (aanname) zal door veel geloven niet erkend worden tot het moment dat de aardse wereld geconfronteerd wordt  met andere planeten, waar ook leven voorkomt of mogelijk is.

Statistisch gezien zijn de kansen in dit oneindige heelal groot, dat er meer wezens zijn, die zich ontwikkeld hebben uit fysische en of chemische elementen. Eens zal er contact plaatsvinden met “anderen” . Godsdiensten zullen daarin waarschijnlijk een beperkte of helemaal geen rol meer spelen. Ook zij maken deel uit van deze Hogere Entiteit.
Het aardse leven met haar natuurlijke omgeving maken deel uit als één van de ontelbare planeten van een oneindige kosmos.
De bewoners van onze planeet hebben door hun denkvermogen de plicht op om de aarde te onderhouden en deze voor de toekomst veilig te stellen.”Het Koninkrijk Gods is entos humon” ;vrij vertaald zou je kunnen zeggen God of Allah zit in ons. We zijn zelf verantwoordelijk wat wij van deze planeet maken. Het is een overspanning van alle geloven en opvattingen, die voor elk menselijk individu acceptabel is zowel voor gelovigen als niet-gelovigen. Alle geloven zijn onderdeel van een groter geheel.
Dat houdt de morele plicht in om flora en fauna te behouden en te onderhouden en indien mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen. Het technisch vermogen, waarover wij nu beschikken, moet ingezet worden om de grote ecosystemen te herstellen en een evenwicht te zoeken tussen de demografische draagbaarheid van de menselijke soort ten opzichte van de natuurlijke omgeving; een opgave voor de 21e eeuw

De opvattingen van geloven ten opzichte van andersdenkenden is aan het radicaliseren, omdat elke godsdienst in deze tijd van bedreiging en onzekerheid houvast aan de groep biedt . In plaats dat godsdiensten elkaar proberen te vinden zien we dat de tegenstellingen worden aangewakkerd. In deze roerige periode, waarbij zoveel volkeren kansen krijgen om een sprong voorwaarts te maken en van de nieuwe welvaart kunnen profiteren zien we daarentegen de dreiging van een grootschalige vernietiging van etnische groepen en culturen. Verscheuring van landen, vernietiging van cultureel erfgoed, massa-slachtingen onder verschillende etnische groeperingen brengt vele mensen tot wanhoop.

De grote wereldmachten zijn alleen bezig om hun Geo-Politieke invloed uit te breiden. Dat geeft weer aanleiding tot nieuwe conflicten.

Het aardse bestaan is een tijdelijke invulling van het individu binnen het ‘groter geheel’

wereldorde1De opvattingen van de partij leunen aan tegen de stroming van het Humanisme.
Een aanvullend verschil is dat de betrokkenheid verder reikt dan alleen het aardse bestaan. Wij hebben zolang wij = de mensheid in zijn geheel- geen contact hebben met mogelijke andere vormen van leven een totale verantwoordelijkheid voor het materiële en het immateriële.
Bovenstaande uiteenzetting is een basis voor het nemen van politieke beslissingen, die haar draagkracht vindt in het feit dat de “mensheid een onderdeel is van een groter geheel” en de plicht heeft de aarde in zijn totaliteit, in zijn ZIJN, te beschermen.

De  staat, de machtsblokken of welke bestuursvorm  dan ook hebben een totale verantwoordelijkheid, die uitsteekt boven de religie. Teruggaand naar de huidige politiek dat dat elk land de morele verplichting draagt om voor ieder individu, elke groepering hun gerechtvaardigde belangen te verdedigen en veilig te stellen.

Als de politiek dit standpunt overneemt is er ruimte voor een andere wereldorde. Op  korte termijn is dit nog niet realistisch, maar het zou een begin kunnen zijn van een andere manier van omgaan met elkaar.

Wat dat voor een politieke partij betekent komt in een van de volgende notities ter spake!!

Ethiek binnen de (oud) EU-TOP; Neelie Smit Kroes; en de integriteitscommissie

 

Waar ligt de grens van het ethisch onderscheidend vermogen van Mevrouw Kroes.neelie-smit-kroes

IN Europa NU  (onafhankelijk & actueel) van maandag 14 november 2016 staat een artikeltje “Tang vraagt EU-ombudsvrouw voor affaire-Kroes”.   Tang is Europarlementariër en heeft Emily O’Reilly ingeschakeld, omdat de Europese Commissie ‘al een maand lang niet reageert op een klacht over de affaire van Neelie Kroes’. Een klacht, die die door 45  sociaaldemocratische Europarlementariërs wordt gesteund.

cloud of words or tags related to ethics and moral dilemma on a vintage slate blackboard
cloud of words or tags related to ethics and moral dilemma on a vintage slate blackboard

In het artikel staat dat “Uit de Bahama Leaks blijkt zonneklaar, dat Kroes van 2000 tot 2009 directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama’s”. Zij had bij haar benoeming tot Eurocommissaris deze functie moeten vermelden. Moet U zich voorstellen, dat in de TOP van de EU dit soort zaken  verzwegen worden, dit een enorme  negatieve impact heeft op alle werknemers die direct of indirect (schatting 170.000)  voor de EU werkzaam zijn. Als Neelie Smit Kroes dit mag dan mogen en kunnen wij onze normen en waarden ook wel wat ruimer invullen of interpreteren zullen de Europese ambtenaren denken. “Het interne ethische comité van de Europese Commissie heeft al een onderzoek lopen naar de zaak-Kroes” Er staat niet bij of het dit onderzoek betreft, omdat Mevrouw Kroes ook al snel, na beëindiging van haar functie als Euro-Commissaris, een functie ambieerde, die ook al gevoelig lag bij het Europese Parlement. Het droevige van het hele verhaal is  dat het advies, dat het interne ethische comité geeft, niet bindend is aldus Europa NU. Hooguit kan een deel van de pensioenrechten geschrapt worden, maar dan moet ze wel naar het Europese Hof van Justitie.

Dezelfde angst, die de heer Tang uitspreekt dat “Grote bedrijven lijken nu met hun miljoenen politiek invloed kopen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van de Europese Commissie op het spel” onderschrijf ik, maar in feite betreft het ethisch handelen van alle Europese ambtenaren. Je kunt gedragscodes aanscherpen, maar de diepgang zit in de persoon zelf.

Reeds eerder heb ik een artikel geschreven met als titel : De Europese Commissie : De Gaarkeuken van benoemingen vóór of vàn het bedrijfsleven

Ook de voormalige voorzitter van de José Manuel Barroso van de Europese Commissie kruipt in het hol van de zakenbank Goldman Sachs. Een bedrijf dat de laatste jaren niet al te positief in het nieuws is geweest (zie het gesjoemel met begrotingscijfers en de rol bij de bankencrisis). Ook verbaasde mij de handelwijze van Neelie Smit-Kroes, die met verve haar nieuwe functie binnen Über verdedigde.

 

De gaarkeuken van de politiek deel 2
De gaarkeuken van de politiek deel 2

Neelie Smit-Kroes en José Manuel Borroso weten als geen ander hoe zij de beste resultaten binnen de EU kunnen halen voor de bedrijven, die zij vertegenwoordigen. Als politici kun je daar een mooi verhaal omheen vertellen, maar ook zij zullen worden afgerekend over hetgeen zij voor het bedrijf hebben bereikt. Het geeft toch wel een rare smaak hoe deze hoog gewaardeerde oud-politici in de pot van de vroegere gaarkeuken moeten roeren!!!

Op 28 oktober 2014 verscheen een artikel aan de hand van Wilco Dekker in de Volkskrant. De CEO (Corporate Europe Observatory) is een “lobbyclub die zich verzet tegen de invloed van het bedrijfsleven in Brussel. In het artikel wordt gesteld dat de banden tussen Brussel en het grote bedrijfsleven innig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat negen van de 27 voormalige eurocommissarissen toestemming hebben gekregen voor bijna honderd bijbanen in het bedrijfsleven”. De bijbanen-verzamelaars van de EU.

“Mag een voormalige eurocommissaris, Neelie Kroes een half jaar na haar vertrek uit Brussel betaalde adviezen geven aan een Amerikaanse zakenbank”?  Ja vond de Europese Commissie na een vergadering op 4 februari 2015. Dit was wel zeer bijzonder, omdat zij onder meer “diepgaand onderzoek” deed naar staatssteun voor banken”.

De ethische opvattingen zijn bij  de ene politicus wat dunner dan bij de ander.

Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren!!

trumpcharityTrump schudt Europa wakker. Jarenlang is er gebakkeleid over het vormen van een Europees Leger. Er is nooit iets van terecht gekomen. Zwakte voortgekomen uit onwil, zwakke leiders en een Europese Top die alleen maar de invloedssferen willen uitbreiden en de omgekeerde weg volgen. Politiek gezien was voorspelbaar dat Rusland sit niet kon en wilde accepteren. Brussel wil groter en groter worden. Meer dan 100.000 ambtenaren, die de meest onbenullige zaken aankaarten en dit binnen de hele gemeenschap willen doorvoeren. Het belangrijkste krijgen de landen binnen de EU niet geregeld. Overal werd er op defensie bezuinigd. Ondanks waarschuwingen, zowel vanui de VS en ook binnen Europa werd niet of slecht geluisterd. Gelukkig beseft Europa dat een vergaande samenwerking voor een Europees leger ter verdediging van het Vrije Westen pure noodzaak is.Het is toch te gek voor woorden dat de Duitse militair de Franse militair niet begrijpt. Het zal voor alle landen, die zich hierbij aansluiten, betekenen, dat zij een deel van hun soevereiniteit moeten afstaan om van deze samenwerking een succes te maken.  europa-armee Door deze zwakke schakel van lage defensie-uitgaven in Europa heeft Rusland juist haar militaire kracht de laatste tien jaar aanzienlijk versterkt en was het mogelijk mede zonder noemenswaardige tegenstand politiek en militair een deel van de Oekraïne te annexeren. Overigens was de Oekraïne heelemaal nog niet rijp voor een toetreding. En dat geldt ook voor andere Zuid-Oost Europese landen.

Op het gebied van vervoer begint men binnen de EU het besef aan saamhorigheid volledig kwijt te raken. Een vrij verkeer waarbij steeds meer landen toltarieven instellen en het transport onnodig duur maken. Als we zo doorgaan is de EU gedoemd te mislukken
Hoe is die saamhorigheid binnen de EU als het gaat om de pensioenleeftijd? Waarom moet in het ene land de mensen in 2021 tot hun 67e jaar werken.” In een reeds eerder verschenen artikel van 2016-08-31—-   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls—- heb ik de verschillen in de pensioenleeftijden vermeld en het volgende over geschreven.Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd en variërend van 65 – 67 jaar. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. ” Het braafste jongetje van Europa met als dank een hoge netto bijdrage per inwoner aan ons gejoesterde EU.

begrotingstekortEn wat denkt u over de begrotingsafspraken, die voortdurend worden geschonden.

Hoe moet het dan wel? Stel vast welke landen echt in dat éne Europa willen opgaan met duidelijke voorwaarden en stel hoge eisen aan de toetreding.  Ga met de Oekraïne pas een associatieverdrag tekenen als zij aan fundamentele eisen voldaan. Ga corruptie niet bestrijden met Europees geld als deze zo diep geworteld zit in de samenleving tot zelfs in de hoogste niveaus van het politieke gezag. Daarnaast is de diversiteit en zijn de etnische verschillen zo groot dat de Oekraïne eerder voor Europa problemen op gaan leveren en In Europa in feite verder verzwakken. Er moet veel geld naar toe en we weten, gezien de ervaringen met Griekenland, dat als er hervormd moet worden dit hele grote problemen op leveren.

Beter een kleiner , maar één Verenigd Europa, dan een Groot Europa , waar voorlopig niets van terecht komt en de onderlinge tegenstellingen in de landen zelf en tussen de verschillende landen alleen maar lijken toe te nemen.

Wat betekent het vrijhandelsakkoord CETA voor Nederland (Europa) en waarom was Wallonië aanvankelijk tegen?

In de Volkskrant van 11 oktober wordt hierop een duidelijk antwoord gegeven. Voor de EU-lidstaten wordt 98% van de onderlinge import- en exporttarieven afgeschaft. Ook krijgen bedrijven toegang tot elkaars overheidsopdrachten en worden producten gestandaardiseerd. Volgens de minister Buitenlandse handel zou Nederland mogelijk 600 miljoen tot 1,2 miljard aan extra opbrengsten binnenkrijgen, aldus de Volkskrant.

Een denk baar voorbeeld.

Krijgen bedrijven als Monsanto vat op de voedselketen in Europa en voedselproducten, die naar Europa zullen worden geëxporteerd?

monsanto-maisMonsanto produceert genetisch gemanipuleerde producten (mais, katoen,soja koolzaad). Daarnaast maakt dit bedrijf ook gebruik van het herbicide Roundup (onkruidverdelger). Wat is nu zo bijzonder als je granen manipuleert kun je op die zaden een patent krijgen.  Er is aldus de website “wijwordenwakker.org”een soort Mansanto-politie, die controleert of deze zaden zijn verzameld of hergebruikt. Het gevolg is dat boeren het normale zaadgoed (niet gemanipuleerd) niet meer gaan gebruiken.

 

Hoewel Monsanto beweert dat er geen nadelige gevolgen zijn zijn er toch een aantal landen, die dit middel verboden hebben of er huiverig tegenover staan.

monsanto1

 

Kortom: Hoever gaat men met de afspraken betreffende dit soort grote concerns en wat is rol van de overheid, als hoeder van de samenleving? Al meermalen is het probleem in voorgaande artikelen ter sprake gekomen. De frictie zit in het arbitragesysteem, waarbij conflicten tussen investeerders en overheden opgelost moeten worden.

 

 

wallonieBij Wallonië speelde ook de regionale politiek een rol. De Walen konden nu eens de Vlamingen onder druk zetten. De Vlamingen (veel export) zouden veel meer voordelen behalen bij dit Verdrag dan de Walen.

FD : Nederland medeschuldig aan nieuwe Eurocrisis

De euro is onhoudbaar en zal snel weer de belangrijkste bron van angst worden op de financiële markten”aldus de Nobelprijs-winnaar Joseph Stiglitz  in een interview  met Het Financieele Dagblad van 16 september j.l.. Nederland en Duitsland zouden wat coulanter moeten zijn tegenover Griekenland. Het zou veel beter zijn de schulden van Griekenland kwijt te schelden. Er wordt in het verslag het voorbeeld aangehaald dat de ECB (Europese Centrale Bank), de Europese Commissie en het Internationaal fonds  werd gedwongen om tien dagen oude melk als vers te bestempelen, omdat de zuivelindustrie daarvan zou profiteren. Zo zou  Nederland gepaaid worden om mede het strakke financiële beleid, samen met Duitsland, te handhaven.  Macro-economisch mag het kwijtschelden van schulden dan goed zijn voor de euro, maar in het verslag mis ik dat Nederland relatief per hoofd van de bevolking -en dit is al jaren aan de gang- een van de hoogste bijdrage levert aan de EU. micro-economieMaar…. hoe verging het in Nederland in de tijd dat Rutte vond dat er geen cent meer naar Griekenland mocht.

Waar kwam/komt o.a. dat geld in Nederland vandaan om de Grieken te steunen?  Relatief levert Nederland per hoofd van de bevolking een groot aandeel  aan de EU. Nederland loopt voorop om de pensioenleeftijd op te schroeven en was een van de eerste landen, die de werkende bevolking het langst laat werken!  Continue reading “FD : Nederland medeschuldig aan nieuwe Eurocrisis”

De verkiezingscampagne in de VS: “Stoken of Sterven”.

De verkiezingscampagne in de VS is waarlijk uitgegroeid tot een groot circus met twee rasartiesten.

Hoog in de nok hangt Hillary aan de rekstok en en onder haar het optreden van de super-clown Donald met het platvloerse nummer “Ik, de president”.

De verkiezingen in de VS raakt het dieptepunt van een democratische staat. Al gedurende twee jaar worden we bijna dagelijks tot grote ergernis en tot vervelens toe geïnformeerd over de presidentsverkiezingen in de VS. Een show die miljoenen en miljoenen kost om enkele nummers in een circus ten toon te spreiden.

Laten we eens beginnen met bizarre uitspraken van Trump:

-Hillary Clinton is een duivel

-John MCCain gevangen gezet tijdens de Vietnam oorlog is geen held . Trump houdt alleen van mensen, die zich niet gevangen laten nemen

-Iemand die illegaal abortus pleegt moet alsnog een vorm van straf krijgen

-Seksistische opmerkingen over vrouwen, Mexicanen en Moslims

-Een grensafscheiding tussen Mexico en de VS in de vorm van een muur (Mexico betaalt)

-Trump associeert het beleid van Obama met fascisme

De draai van de presidentskandidaat Trump

Sinds enkele dagen na de benoeming van twee nieuwe campagneleiders zien we voor het eerst een heel andere TRUMP. In USA 16-nieuwsbrief staat: “Sinds donderdag zien de 226 miljoen kiezers een rustige, meer presidentiële TRUMP. De aanval op Hillary Clinton is begonnen. Hij gaat zich items richten waar de bevolking gevoelig voor is. In een video op TV en richt zich op het massaal binnenkomen van Syrische vluchtelingen. Beloftes van minder belastingen en meer werk spreken veel Amerikanen aan.  Hoewel TRUMP er in de peilingen slecht voor staat wordt deze ommezwaai van een “Schreeuwer met extreme opvattingen” naar een “Waardige Presidentskandidaat” een groot probleem voor Clinton. Daar is geen koekjesrecept tegen opgewassen.

In het kamp van de “de Clintons” heeft een krant, die Hillary Clinton steunt,  de bedrijven van Donald Trump onder het licht gehouden.  Deze bedrijven staan gezamenlijk voor zeker 650 miljoen in het rood. Echter voor een man met een geschat vermogen van 8,5 miljard is dat bedrag wel op te hoesten. In een aantal steden zijn de beelden van een naakte Donald Trump weggezet.

De Clintons hebben geprobeerd Trump te dwingen om zijn belastinggegevens openbaar te maken, maar heeft Trump heeft geantwoord, dat hij zijn belastinggegevens niet zal prijsgeven met als gevolg dat allerlei speculaties de ronde doen.

Ook Hillary Clinton is in opspraak gekomen, omdat zij zakelijke e-mails via haar privé-mailaccount verstuurde. Hillary richt zich op de middenklasse waar lonen niet stijgen, de kloof tussen arm en rijk, een hoger minimumloon en een eerlijker belastingsysteem. Het gevaar voor Hillary Clinton is dat de run op het presidentschap gezien wordt als een “resume run” aldus De TIJD. “Hillary doet dit puur om de kroon op haar carrière te zetten”.

De komende maanden zullen nog fnuikende debatten volgen:

“Het is stoken of sterven” in de Amerikaanse politiek

Een omvangrijke zwendel bij de RABO en een hilarische straf.

Euribor-schandaal krijgt een staartje. Deze week zijn vier medewerkers van de Rabo-bank een schikking getroffen en hebben een boete gekregen, die varieert tussen de € 750 tot en met € 3.000. Ook de minister Dijsselbloem vind deze boetes wel erg laag “voor een affaire , die grote schade heeft aangericht”.

In Nederland hebben we het Dutch Securities Institute (DSI). Het is een zelfreguleringorgaan van de effectenbranche. Sinds 1 april 2015 heeft het tuchtrecht zijn intrede gedaan. Als bankmedewerkers de gedragsregels overschrijden kunnen particulieren en bedrijven dat melden op de website www.tuchtrechtbank.nl. DSI geeft ondersteuning aan de stichting Tuchtrecht Banken.

Bovendien heeft de DSI in hoger beroep geprobeerd een medewerkster van de Rabo-bank te royeren. Welke rol speelde de Tuchtcommissie in deze affaire. De DSI wilde medewerkster royeren, maar de tuchtcommissie legde een geldboete op en een berisping. Dat is wel hoogst merkwaardig, want de DSI geeft ondersteuning aan de stichting Tuchtrecht!!!

De minister van Financiën is in de brief van 8 november 2013 gezonden aan de Tweede Kamer erg duidelijk:  “Voorop staat dat het hier gaat om zeer ernstige fraude die het vertrouwen in de financiële sector opnieuw schaadt. Ik reken dat de Rabobank dan ook zeer zwaar aan”. Er zijn al eerder meerdere schikkingen met de RABO bank overeengekomen. Uit dat oogpunt gezien is het wel heel bijzonder dat de Rabobank er op deze manier er zo “goedkoop” mee weg komt!!!!! Na afdoening via een boete kan nu “worden toegewerkt  naar een beslissing over eventuele vervolging van natuurlijke personen, die niet meer werkzaam zijn bij de bank” aldus de brief van 8 november. De essentiële vraag, die blijft hangen, is “WAS DE TOP VAN DE RABOBANK OP GEEN ENKELE MANIER OP DE HOOGTE VAN DEZE MANIPULATIES?” Er staat in de brief waar je vraagtekens bij kunt zetten. “Het OM heeft onder voorwaarde dat interne compliance maatregelen in afstemming met en onder toezicht van DNB worden genomen, geoordeeld dat vervolging van deze personen achter wege kon blijven. Als ik het goed begrijp staat hier dat als de RABO bank nu maar netjes de richtlijnen volgen dan kunnen we rechtsvervolging en verdere schade van de bank voorkomen. De les voor de BANK moet zijn dat de “Ethiek van handelen boven winstbejag en bonussen moet staan”.

Op 29 0ktober 2013 kreeg de Rabo-bank een boete van 774 miljoen. Ook vele andere banken hebben hoge boetes gekregen. De handelaren konden door het manipuleren hoge bonussen opstrijken. Bij het bekend worden van deze manipulaties heeft de Rabo-bank wel direct maatregelen genomen en de medewerkers ontslag toegezegd. Deze hele affaire speelt de Rabobank tot op de dag van vandaag een rol in hun nettowinst.  In de VS zijn de ex-medewerkers redelijk zwaar gestraft. Twee medewerkers hebben zelfs celstraffen gekregen van 2 jaar. Uiteindelijk waren 30 medewerkers van de Rabo-bank bij dit schandaal betrokken. De strafmaat in Nederland is van een totaal andere orde. Een straf van een paar honderd euro oplopend tot 3000 euro staat in geen verhouding voor de gepleegde onregelmatigheid met zeer grote financiële gevolgen.

In Nederland zal ongeveer 70 miljoen van de boete naar de Staat worden overgeheveld. De rest verdwijnt voor een groot deel in de zakken van Amerikaanse en Britse banken.

Alleppo aan de vooravond van een volkerenmoord

aleppo 1Een stad in paniek. Angst, horror-achtige taferelen, een spoor van complete vernieling van menselijke waarden, waarbij alle partijen zich schuldig maken aan het schenden van de fundamentele rechten van het MensZijn. Een diepe schande waarbij de “Grote Leiders” het laten afweten. Een stad waar 250.000 tot 300.000 mensen zitten opgesloten. In Oost-Aleppo is de toestand kritiek aan het worden en het feit dat mensen in ziekenhuizen niet meer veilig zijn laat zien hoe bizar deze oorlog is.

Dit mag niet gebeuren. Heel de wereld moet Putin dwingen om de openstelling van slechts 3 uur per dag te verruimen. De VN heeft een zeer duidelijke boodschap achtergelaten en aangegeven wat er moet gebeuren. Alle landen in de VN moeten in het geweer komen om deze schending tegen de menselijkheid te benoemen en te voorkomen.

Als Rusland de hulpverlening, zoals voorgesteld door de VN, niet toestaat dan is dit “een misdaad tegen de menselijkheid”. Dat wil toch géén enkele politicus op zijn/haar geweten hebben.

Putin moet nu laten zien dat hij in staat is om een belangrijke bijdrage te leveren om dit conflict op te lossen.

Putin laat deze totale vernieling van stad en mensheid geen feit in de geschiedenisboeken worden!!