Zo maar wat vragen…Waar blijven de vragen van en de debatten met doorgewinterde journalisten met de partijleiders!!

De thema’s  zijn in willekeurige volgorde vermeld. De journalisten moeten meer doorvragen en zich niet laten afleiden door items, waar iedereen in Nederland wel over eens is.

 1. Zo’n zestig geleden spaarden we als kind zilverpapier, koper van kapotte lampen voor de missie in Afrika. Ook werd geld opgehaald om de missie in Afrika te steunen. Wat blijkt nu in de praktijk: Hoe meer steun, hoe groter de problemen en hoe groter de bevolkingsgroei. Voor Europa betekent dit dat we keuzes moeten maken. Een keuze zou kunnen zijn dat we beginnen met alléén in die landen, waar de bestuursvertegenwoordigers op democratisch wijze gekozen zijn, in aanmerking komen voor steunverlening. Nu worden de structurele problemen alleen maar groter en groter. (Natuurlijk mogen de kinderen, die nu honger lijden, daar niet onder leiden, maar wat doen de aangrenzende Afrikaanse en Arabische landen om deze kinderen te helpen. Wat geven de Arabische landen aan financiële en materiële hulp in deze kwetsbare gebieden?
 2. Het probleem Rutte. Rutte en vele andere politieke partijen schakelen  vooraf de PVV uit en daarmee worden enkele miljoenen kiezers vooraf buiten spel gezet!!! Dit kan en mag niet in een democratisch systeem. Anderzijds moet Wilders niet wegkruipen en het lef hebben om langdurige regeringsverantwoordelijkheid aan te gaan. Niet weglopen als het een beetje moeilijk wordt!!Kleinere partijen sluiten tot nu toe niemand uit. Arrogantie van de huidige politici, terwijl ze nog maar moeten afwachten of zij gekozen worden! 
 3. Er moet de  komende jaren geen 25 miljard naar de grote steden, zoals de grote steden willen. De Randstad klontert aan elkaar!!Dit is een onzinnige besteding van investeringen als je problemen van vervuiling, filevorming, torenhoge prijzen van huizen wil tegengaan. Concentratie van activiteiten, waar het moet, maar deconcentratie waar het kan. De problematiek van zeer grote steden is bij de politici bekend.
 4. Dus de politieke partijen moeten meer oog hebben voor de opkomst van de regio’s!! Spreid de welvaart en voorkom te grote machtsconcentraties in de Randstad!
 5. De EU moet veranderen, maar hoe denken de politieke partijen deze veranderingen vorm te geven. Deels hebben we onze soevereiniteit al opgegeven (NAVO), maar zetten we nu een volgende stap naar een federatieve of confederatieve staatsvorm of moet een sterke kerngroep van landen de leiding overnemen, waar binnen deze groep landen gezocht wordt naar een meer doeltreffende vorm van samenwerking; dus een kleinere EU met een sterke bestuurlijke verantwoordelijkheid tegen veel lagere kosten (efficiënter inrichten en werken).
 6. Hoe gaan de heren politici om met een nieuwe vorm van democratie; meer betrokkenheid van de burger en hoe kan die burger meer invloed uitoefenen op de politiek en staan de heren tegenover een raadgevend en bindend referendum? Een wassen Neus?? Je hoort ze er niet meer over dicussiëren?
 7. Waarom is de wegenbelasting bijvoorbeeld in België 6 tot 7 maal lager dan in Nederland en betalen we heel veel belasting meer bij import dan de ons omringende landen?
 8. Het gesjoemel van (grote) bedrijven kost de werknemer in loondienst in feite handen vol geld, omdat zij zwaarder belast worden, omdat een  aantal posten van bedrijven voor de belastingdienstoncontroleerbaar zijn en het tekort op het bordje komt van de doorsnee werknemer wordt gelegd.
 9. Willen alle partijen 2% van het BNP beschikbaar stellen om de defensie op orde te krijgen?
 10. Willen politici een grens aangeven hoeveel migranten uit islamitische landen worden toegelaten om de identiteit en de normen en waarden op langere termijn in Nederland te waarborgen? Immers hoe groter het aantal nationaliteiten en culturen hoe groter de kans dat Nederlandse waarden naar de zijlijn verdwijnen en willen we dat?
 11. De islamitische (sharia) rechtspraak en de kerkelijke rechtspraak moeten getoetst worden aan de grondwet. De grondwet staat boven alle religies! Alle gelovigen, die zich in Nederland (Europa) vestigen moeten de Trias Politica erkennen, accepteren en naar handelen!

 

Europa moddert en siddert…….op naar een confederatieve samenwerking?

Europa siddert als Trump zijn politieke denkbeelden in praktijk gaat brengen. Minder handel, minder verkeer en mogelijk een uiteengroeien van Twee politieke bondgenoten. Toch dringt de stem van Trump in Europa ver door en ligt hier juist de kans om op korte termijn hervormingen door te voeren en een sterker nieuw economisch blok te vormen.  Al vele malen is geschreven waar het in Europa mis gaat, maar nieuwe initiatieven voor een herwaardering van de Europese Unie is ver te zoeken. De politieke vertegenwoordigers in Brussel concentreerden zich op één Groot Europa om zo een vuist te maken tegen de Grote Beer in het oosten. De geo-politieke uitbreiding richting Oost-Europa  stond centraal in het gedachtegoed van onze topspelers in Brussel. Er is met man en macht gewerkt om een groot aantal Oost-Europese landen over te halen om zich aan te sluiten bij de EU. Een grote blunder. In plaats vooraf afspraken te maken aan welke voorwaarden deze landen exact moeten voldoen, werden ze eerst met mooie beloften en vooruitzichten gepaaid om zo snel mogelijk tot de interne markt van de EU toe te treden. “Hoe groter hoe sterker de EU” is de essentiële denkfout van de EU-Top. Europa werd en wordt in plaats van groter en sterker juist steeds zwakker.In plaats van meer eenheid  zien we een tegenovergestelde ontwikkeling. Bij verkiezingen zien we in verschillende Oost-Europese landen, dat zij zich afkeren van de EU. Ook in Duitsland wordt de afstand tussen Brussel en Berlijn groter. In de binnenlandse politiek komen gaan andere waarden in de samenleving een rol spelen. Ook internationaal dreigt er een uitholling van Europese opvattingen/ Zo gaat Duitsland over op tolheffing van de hoofdwegen en België denkt er ook over om een vignet voor de snelwegen in te voeren. Begrotingsafspraken worden in eigen voordeel uitgelegd, defensie-afspraken worden niet nagekomen. De reden van mij om tegen het associatieverdrag met de Oekraïne te stemmen was enerzijds gebaseerd op de grootschalige corruptie in dit land.  In het artikel van Maurits Kuypers in fd van 30 januari is de conclusie van Alina Mungiu-Pippidi, voorzitster van de Anti-corrp, dat ” in Roemenië de situatie door en door verrot is, zelfs na de arrestatie van honderden corrupte beambten”. En ook in Griekenland, Italië en Spanje neemt toe, terwijl in Noord-Europa, de situatie als uitstekend wordt beoordeeld. Als corruptie zo  omvangrijke is, is de ethiek ver te zoeken. Meermalen heb ik het ethisch handelen van het politieke en ambtelijke apparaat, ook binnen Nederland, op de korrel genomen (zie onder publicaties), máár de toenemende corruptie in de Zuid-en Oost-Europese is proportioneel vele malen groter. In deze  landen is de corruptie o omvangrijk aan het worden dat het hoog tijd  wordt dat de EU-Commissie zich moet beraden hoe zij dit probleem aanpakken. Landen met een toenemende corruptie vormen een steeds grotere last voor de Europese landen van het “eerste uur”!

Binnen een afgebakend sterk West-Europa is op alle terreinen meer te  bereiken dan binnen het Geo-politieke Groot-Europa, m.a.w. terug naar de basis en herbezinning hoe wij in Europa verder willen. De kern-landen zouden in overweging kunnen nemen om te streven naar een “confederatie met afspraken over vastliggende bevoegdheden”. Een volgende stap naar een sterk en verenigd Europa, waarbij uitgebreide samenwerking op strategische gebieden vorm moet krijgen (defensie, aanpak terrorisme, vliegveiligheid, voedselveiligheid en een vrij verkeer van goederen en een beperkt verkeer van personen van de aangesloten landen).  In de praktijk betekent dit dus het opheffen van gedeeltelijke soevereiniteit. Dit laatste doet pijn, maar is de enige acceptabele mogelijkheid om centraal doeltreffend te kunnen optreden. Het toelaten van migranten moet aan het land zelf worden overgelaten. Het uitgangspunt van deze nieuwe groep landen ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek is, dat dit grote probleem in het Midden-Oosten zelf moet worden opgelost. Op grote schaal worden door Afrikaanse landen en veelal Arabische landen misbruik gemaakt van het democratisch fundament van de Europese landen. De democratie ontbreekt veelal in deze landen of wordt omgetoverd tot een nep-democratie, waar de premier/president alle macht naar zich toetrekt. Fundamentalisten , die de Koran streng interpreteren, haten de Christenen en de Joden. Zij moeten zelf niet willen om naar deze “verderfelijke landen te vluchten of hebben zij som andere bedoelingen? De grondwet in de meeste Europese landen, staat lijnrecht tegenover de schijnvrijheid van veel islamitische landen. De Arabische lente had het fundament kunnen leggen voor een betere positie voor grote delen van de bevolking, maar de praktijk pakte heel anders uit. Aristocraten behielden of pakten hun macht terug.

Er is dus werk aan de winkel in het loze machtsimperium in Brussel, waar veel Europeanen geen vertrouwen meer in hebben.  Tegenover de Grote Beer moet Europa een Vuist maken. Steek Europa in een nieuw jasje. er is niet alleen een fundamentele spanning tussen Democraten en Republikeinen in de VS, maar ook in Europa is de tendens zichtbaar van een verscheuring van oude politieke bolwerken, die teren op het Old Boys Netwerk en daar tegenover staan groeperingen, die genoeg hebben van een achterhaalde vorm van democratie bedrijven. Deze groep wordt maar al te gemakkelijk weggezet als de Populisten, maar de onvrede ligt veel dieper. In Europa moet een herwaardering komen van waarden en opvattingen waarin samen naar een nieuwe politieke en economische structuur moet worden gezocht

Toch zal het Nieuwe Europa moeten streven vaar vreedzame coëxistentie. Het uitdagen van  de Navo door de vele schendingen van het luchtruim heeft anderzijds de grens bereikt van het toelaatbare en is een gevaarlijk spel dat niet alleen Europa, maar ook de Sowjet-Unie zelf treft.

 

Waarom kan Wilders geen premier worden………..?????

In je omgeving hoor je dat steeds meer mensen op de PVV gaan stemmen, maar wordt Wilders ook de nieuwe Premier?

Waarom kan Wilders dan geen premier worden? Dit probleem ligt geheel bij Wilders zelf. Als wilders omvalt valt de hele partij om. Hij heeft nagelaten om kwalitatief hoog opgeleide volgelingen aan te trekken, die de nodige praktische ervaring hebben opgedaan. Ook intern is er geen duidelijke structuur. Een partijleider, die met harde hand over zijn discipelen heerst en geen opvolgers heeft krijgt het moeilijk  bij het vormen van een regering. De Nederlandse kiezer is een nuchter mens en als je vooraf weet dat je weliswaar veel keizers trekt, maar vervolgens ook weet, dat de partij bij het vormen van een kabinet afhaakt, dan stem je hier niet op.

Wel staan een aantal punten in zijn programma , die veel Nederlanders zullen aanspreken Een grote meerderheid van de bevolking wil geen verdergaande islamisering, wil geen haatdragende imams toestaan om in Nederland op deze wijze hun geloof te verkondigen. Maar in de grondwet staat wel de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel.                                        Al vanaf eind jaren zestig was het overgrote deel van de bevolking, op een enkele uitzondering na, niet al te enthousiast over de komst van migranten. De bedrijven waren er blij mee, maar de bevolking kon dit in het kader van de hoge werkloosheid  in Nederland moeilijk vatten, dat zoveel mensen uit het buitenland gehaald werden. Gastarbeiders brachten hele families mee. In het begin waren de migrantenkinderen op scholen totaal geen probleem. Naarmate de migraties groter werden namen de problemen verhoudingsgewijs toe en dat was zeker het geval bij MBO-scholen. In dit opzicht kun je de wervingsbureau’s in Noord-Afrika en Turkije verwijten dat zij beter voor een eerste opvang hadden moeten zorgen.

Maar er zijn ook een aantal punten, die niet realistisch zijn.Nederland uit de EU is geen optie. Wel een scherpe afbakening wat er binnen de EU wel en waar de EU zich niet moet bemoeien. In een aantal korte publicaties heb ik aangegeven op welke terreinen samenwerking gewenst is en daarnaast moet de EU zich niet bemoeien met tal van pietleuterige regeltjes. Er moet een frisse wind door de EU gaan waaien en zij moet duidelijk aangeven, dat als landen aan bepaalde voorwaarden niet wil of kan voldoen, deze landen zich voorlopig niet hoeven aan te sluiten. Nu lijkt de EU alleen maar uit te zijn op geopolitieke machtsuitbreiding, terwijl er intern binnen de EU nog veel moet gebeuren. Zeker nu de EU op eigen benen moet gaan staan.

De huren omlaag is natuurlijk altijd een punt, waarmee je veel kiezers met de lagere inkomens aan trekt. Een veel betere oplossing is een doorstroming op basis van inkomen. Via de belastinggegevens zijn deze gegevens makkelijk te achterhalen.

 

Als lezer kunt uzelf een oordeel vellen het PVV-programma:

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

 

Bevestiging van een nee-stem bij het referendum Oekraïne

Op zich is het te rechtvaardigen om via een uitbreiding van een handelsverdrag met de Oekraïne de welvaart in dat land te verhogen en de Westers-georiënteerde deel van de bevolking mee te laten profiteren in een nieuw democratisch bestel. Als het bestel zo corrupt, zoals we bij veel Zuid-Oost Europese landen, het geval is dan kun je van de West-Europese bevolking niet verwachten, dat zij met hun armen openstaan, om weer eenzelfde blamage zoals het bijna faillissement van Griekenland te ondergaan, te ondergaan. Lenen, lenen en nog eens lenen en Noord-Europa op laten draaien voor corrupte regimes, die allemaal aan belastinginning, een fobie overhouden. De politieke top wil van geen wijken weten. Brussel wil groter en groter en nog groter worden, terwijl zij de handvatten voor deze groei niet kunnen aan reiken. Zo lezen we in het FD van 8 december jl, een artikel van Maurits Kuypers  : “in Roemenië worden politici door veel mensen in verband gebracht met fraude en corruptie. Er zijn in 2015 16 parlementsleden, 5 senatoren en 97 burgemeester en locoburgemeesters voor de rechter gebracht.  Zo stelt de socioloog  Bruno Steffen van de “Universitatea Politehnica uit Boekarest dat “Corruptie zo normaal is geworden dat het voor de meeste kiezers geen rol van betekenis meer speelt”en dan bedoelt hij geen rol meer speelt in de politiek keuze van de bevolking. Moeten wij in Europa nu alleen maar juichen dat we groter en groter worden.De Europese Top  had binnen de EU een heel andere koers moeten varen. Concreter de terreinen afbakenen waar we wel en waar we niet met elkaar samenwerken. Een gemeenschappelijk noemer uitwerken, waaraan alleen die landen meedoen, die binnen een beperkt aantal jaren, streven om die uitgestippelde plannen daad werkelijk uit te voeren.
Dus voorlopig geen grotere  EU, maar wel een betere EU. Uiteindelijk zal de democratie overal ter wereld zegevieren en meer welvaart brengen dan de dictatoriale, aristocratische of religieuze  regimes.

Het wordt toch niet deze vlag!!!!

Het moet toch niet gekker worden….bankroet van de bankrekening (EU-regelgeving)

Het moet niet gekker worden.

Massaal nee, nee tegen deze EU-regelgeving.

Ik citeer Trouw 1 december 2016 “Onder nieuwe Europese regelgeving zijn banken straks verplicht betaalgegevens  van hun klanten te verkopen aan derden” Weer zo’n onzinnige regelgeving van de EU waar honderden ambtenaren mee bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. Stel je voor  je gaat een dagje uit winkelen dan kan een derde persoon precies je koopgedrag volgen. De overheid heeft altijd beweerd dat de privacy van de mens moet worden gewaarborgd. Gelukkig kan de rekeninghouder “nee zeggen  tegen de bank die jouw gegevens  op verzoek van andere bedrijven kan door verkopen”.

In Trouw lees ik verder dat “onder  nieuwe Europese regelgeving banken verplicht zijn betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben wel een vergunning hebben”. Het is een schande om op deze manier inbreuk te maken op de privacy van de rekeninghouders. Elke rekeninghouder weet hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. De praktijk leert als je eenmaal privacygegevens aan een derde hebt gegeven dit na verloop van tijd een eigen leven gaat leiden. “Onbedoeld” komen deze gegevens in handen van instellingen, personen, bedrijven en overheden, die daarmee je handelwijze dag en nacht kunnen volgen. Natuurlijk zijn aan “het verstrekken van deze gegevens voorwaarden verbonden en moet een consument altijd nee kunnen zeggen”, maar gelooft u van mij, dat eenmaal verstrekte gegevens altijd onverwachts ergens op duiken. Kijk maar eens hoe de privacy in je mailbox gegarandeerd werd, terwijl allerlei bedrijven plotseling, zonder je toestemming hebt gegeven, jou even informatie gegeven wat je deze week allemaal kunt kopen of waarover jij zo nodig over geïnformeerd moet worden.

Zuid-Europese landen willen toch al niet teveel via de bank regelen. Dus……

Stelling:

Als banken zo nodig mijn gegevens aan derden verkopen, dan moet de rekeninghouder voor elke afzonderlijke verkoop aan een derde persoon, juist aan de rekeninghouder de vergoeding geven. En als die derde persoon dit weer verder door verkoopt zonder mijn toestemming moet de betreffende instelling, die de gegevens heeft door verkocht, een fikse boete krijgen Hij krijgt immers informatie over mij, die doorverkocht wordt zonder mijn toestemming.

Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

Van de zes maatregelen, die Trump op de eerste dag wil aankaarten zijn er 4 bij, waarmee wij binnen Europa ook iets kunnen

1. Afrekenen met regels

==Trump wil voor een deel afrekenen met de regelgeving waaraan bedrijven zich moeten houden. Zijn plan: voor elke nieuwe maatregel moeten twee bestaande maatregelen worden afgeschaft==. Ook in Nederland worden voor onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven teveel regels opgesteld, die vaak een verlammende invloed uitwerking op de organisaties zelf. De overheid moet zich meer bewust zijn op welke terreinen het wel zinvol is (lees in algemeen belang)  om via regelgeving de grenzen aan te geven wat wel en niet kan. De volgende stap is overbodige regelgeving te schrappen. Bovendien kunnen vele gemeentelijke, provinciale en procedures bij de rijksoverheid ingekort worden.

2. Amerika’s infrastructuur beschermen

==De toekomstige president zal op het ministerie van Defensie en in de krijgsmacht direct mensen aan het werk zetten die de ‘vitale infrastructuur’ van de Verenigde Staten immuun moeten maken voor cyberaanvallen ‘en alle andere vormen van aanvallen==’. Ook Nederland moet zijn defensie heroriënteren en de slopende bezuinigingen van de afgelopen jaren omzetten in nieuw materieel wat bij een modern leger past. Cyberaanvallen komen voort omdat veel bedrijven nog te weinig doen om hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Het is in een open democratie te gemakkelijk gemaakt om hoogwaardige technologie te kapen. Universiteiten, die bezig zijn met met onderzoeken, waar veel belangstelling voor is, moeten zich meer bewust zijn dat niet alle studenten zonder meer maar toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

 3. Ethische hervorming: lobbyverbod

==Mensen die de overheid hebben vertegenwoordigd, mogen de eerste vijf jaar nadat ze hun functie hebben neergelegd, geen lobbybaantjes bekleden. Ze mogen zelfs levenslang niet in Washington lobbyen namens buitenlandse overheden==.We stellen een integriteitscommissie als een Eurocommissaris over de scheef gaat en zo wordt het probleem  doorgeschoven. Het woord voorbeeldfunctie is weggeduwd of geschrapt in vocabulaire van enkele oud-Eurocommissarissen. Zo’n verbod als Trump beoogt zou ook moeten gelden voor de hoogste rang van ambtenaren en politici, die een functie na hun commissariaat beogen en bij een bedrijf of instelling hun diensten aanbieden. Dit is niet de plek om de grenzen van machtige oud-politici en commissarissen  af te bakenen. De ethiek van hun handelen moeten zij zelf afwegen.

4. Misbruik werkvergunningen onderzoeken (en voor Nederland mis bruik van regelgeving)

==Trump wil misbruik tegengaan van werk- en/of verblijfsvergunningen die uitpakken in het nadeel van Amerikaanse werknemers==. Ook in Nederland schommelt de werkloosheid op dit moment rond de 530.000 mensen, die zonder werk zitten. Deze week lazen we in verschillende kranten, dat er een groot tekort is aan seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Het wordt tijd dat het doolhof van (onterechte) uitkeringen wordt doorgemeten. Het is absurd dat men soms weigert te werken, omdat de uitkeringen hoger zijn dan een betaalde baan te aanvaarden. Een toenemende belangstelling van Marokkanen en Algerijnen om te werken of voor de premie!!Het aantal Marokkaanse immigranten groeide het aantal Marokkanen van 80 in 2016 tot meer dan 700 tot en met eind oktober 2017. Waarom kwamen deze migranten om te werken of omdat ze “recht hebben op een vertrekpremie”. Wie slaat de plank mis, weer de overheid. Mijnheer Dijkhoff doet zijn best, maar hij kan niets beloven om dit euvel weg te werken.

 

 

Ethiek binnen de (oud) EU-TOP; Neelie Smit Kroes; en de integriteitscommissie

 

Waar ligt de grens van het ethisch onderscheidend vermogen van Mevrouw Kroes.neelie-smit-kroes

IN Europa NU  (onafhankelijk & actueel) van maandag 14 november 2016 staat een artikeltje “Tang vraagt EU-ombudsvrouw voor affaire-Kroes”.   Tang is Europarlementariër en heeft Emily O’Reilly ingeschakeld, omdat de Europese Commissie ‘al een maand lang niet reageert op een klacht over de affaire van Neelie Kroes’. Een klacht, die die door 45  sociaaldemocratische Europarlementariërs wordt gesteund.

cloud of words or tags related to ethics and moral dilemma on a vintage slate blackboard
cloud of words or tags related to ethics and moral dilemma on a vintage slate blackboard

In het artikel staat dat “Uit de Bahama Leaks blijkt zonneklaar, dat Kroes van 2000 tot 2009 directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama’s”. Zij had bij haar benoeming tot Eurocommissaris deze functie moeten vermelden. Moet U zich voorstellen, dat in de TOP van de EU dit soort zaken  verzwegen worden, dit een enorme  negatieve impact heeft op alle werknemers die direct of indirect (schatting 170.000)  voor de EU werkzaam zijn. Als Neelie Smit Kroes dit mag dan mogen en kunnen wij onze normen en waarden ook wel wat ruimer invullen of interpreteren zullen de Europese ambtenaren denken. “Het interne ethische comité van de Europese Commissie heeft al een onderzoek lopen naar de zaak-Kroes” Er staat niet bij of het dit onderzoek betreft, omdat Mevrouw Kroes ook al snel, na beëindiging van haar functie als Euro-Commissaris, een functie ambieerde, die ook al gevoelig lag bij het Europese Parlement. Het droevige van het hele verhaal is  dat het advies, dat het interne ethische comité geeft, niet bindend is aldus Europa NU. Hooguit kan een deel van de pensioenrechten geschrapt worden, maar dan moet ze wel naar het Europese Hof van Justitie.

Dezelfde angst, die de heer Tang uitspreekt dat “Grote bedrijven lijken nu met hun miljoenen politiek invloed kopen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van de Europese Commissie op het spel” onderschrijf ik, maar in feite betreft het ethisch handelen van alle Europese ambtenaren. Je kunt gedragscodes aanscherpen, maar de diepgang zit in de persoon zelf.

Reeds eerder heb ik een artikel geschreven met als titel : De Europese Commissie : De Gaarkeuken van benoemingen vóór of vàn het bedrijfsleven

Ook de voormalige voorzitter van de José Manuel Barroso van de Europese Commissie kruipt in het hol van de zakenbank Goldman Sachs. Een bedrijf dat de laatste jaren niet al te positief in het nieuws is geweest (zie het gesjoemel met begrotingscijfers en de rol bij de bankencrisis). Ook verbaasde mij de handelwijze van Neelie Smit-Kroes, die met verve haar nieuwe functie binnen Über verdedigde.

 

De gaarkeuken van de politiek deel 2
De gaarkeuken van de politiek deel 2

Neelie Smit-Kroes en José Manuel Borroso weten als geen ander hoe zij de beste resultaten binnen de EU kunnen halen voor de bedrijven, die zij vertegenwoordigen. Als politici kun je daar een mooi verhaal omheen vertellen, maar ook zij zullen worden afgerekend over hetgeen zij voor het bedrijf hebben bereikt. Het geeft toch wel een rare smaak hoe deze hoog gewaardeerde oud-politici in de pot van de vroegere gaarkeuken moeten roeren!!!

Op 28 oktober 2014 verscheen een artikel aan de hand van Wilco Dekker in de Volkskrant. De CEO (Corporate Europe Observatory) is een “lobbyclub die zich verzet tegen de invloed van het bedrijfsleven in Brussel. In het artikel wordt gesteld dat de banden tussen Brussel en het grote bedrijfsleven innig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat negen van de 27 voormalige eurocommissarissen toestemming hebben gekregen voor bijna honderd bijbanen in het bedrijfsleven”. De bijbanen-verzamelaars van de EU.

“Mag een voormalige eurocommissaris, Neelie Kroes een half jaar na haar vertrek uit Brussel betaalde adviezen geven aan een Amerikaanse zakenbank”?  Ja vond de Europese Commissie na een vergadering op 4 februari 2015. Dit was wel zeer bijzonder, omdat zij onder meer “diepgaand onderzoek” deed naar staatssteun voor banken”.

De ethische opvattingen zijn bij  de ene politicus wat dunner dan bij de ander.

Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren!!

trumpcharityTrump schudt Europa wakker. Jarenlang is er gebakkeleid over het vormen van een Europees Leger. Er is nooit iets van terecht gekomen. Zwakte voortgekomen uit onwil, zwakke leiders en een Europese Top die alleen maar de invloedssferen willen uitbreiden en de omgekeerde weg volgen. Politiek gezien was voorspelbaar dat Rusland sit niet kon en wilde accepteren. Brussel wil groter en groter worden. Meer dan 100.000 ambtenaren, die de meest onbenullige zaken aankaarten en dit binnen de hele gemeenschap willen doorvoeren. Het belangrijkste krijgen de landen binnen de EU niet geregeld. Overal werd er op defensie bezuinigd. Ondanks waarschuwingen, zowel vanui de VS en ook binnen Europa werd niet of slecht geluisterd. Gelukkig beseft Europa dat een vergaande samenwerking voor een Europees leger ter verdediging van het Vrije Westen pure noodzaak is.Het is toch te gek voor woorden dat de Duitse militair de Franse militair niet begrijpt. Het zal voor alle landen, die zich hierbij aansluiten, betekenen, dat zij een deel van hun soevereiniteit moeten afstaan om van deze samenwerking een succes te maken.  europa-armee Door deze zwakke schakel van lage defensie-uitgaven in Europa heeft Rusland juist haar militaire kracht de laatste tien jaar aanzienlijk versterkt en was het mogelijk mede zonder noemenswaardige tegenstand politiek en militair een deel van de Oekraïne te annexeren. Overigens was de Oekraïne heelemaal nog niet rijp voor een toetreding. En dat geldt ook voor andere Zuid-Oost Europese landen.

Op het gebied van vervoer begint men binnen de EU het besef aan saamhorigheid volledig kwijt te raken. Een vrij verkeer waarbij steeds meer landen toltarieven instellen en het transport onnodig duur maken. Als we zo doorgaan is de EU gedoemd te mislukken
Hoe is die saamhorigheid binnen de EU als het gaat om de pensioenleeftijd? Waarom moet in het ene land de mensen in 2021 tot hun 67e jaar werken.” In een reeds eerder verschenen artikel van 2016-08-31—-   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls—- heb ik de verschillen in de pensioenleeftijden vermeld en het volgende over geschreven.Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd en variërend van 65 – 67 jaar. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. ” Het braafste jongetje van Europa met als dank een hoge netto bijdrage per inwoner aan ons gejoesterde EU.

begrotingstekortEn wat denkt u over de begrotingsafspraken, die voortdurend worden geschonden.

Hoe moet het dan wel? Stel vast welke landen echt in dat éne Europa willen opgaan met duidelijke voorwaarden en stel hoge eisen aan de toetreding.  Ga met de Oekraïne pas een associatieverdrag tekenen als zij aan fundamentele eisen voldaan. Ga corruptie niet bestrijden met Europees geld als deze zo diep geworteld zit in de samenleving tot zelfs in de hoogste niveaus van het politieke gezag. Daarnaast is de diversiteit en zijn de etnische verschillen zo groot dat de Oekraïne eerder voor Europa problemen op gaan leveren en In Europa in feite verder verzwakken. Er moet veel geld naar toe en we weten, gezien de ervaringen met Griekenland, dat als er hervormd moet worden dit hele grote problemen op leveren.

Beter een kleiner , maar één Verenigd Europa, dan een Groot Europa , waar voorlopig niets van terecht komt en de onderlinge tegenstellingen in de landen zelf en tussen de verschillende landen alleen maar lijken toe te nemen.

Wat betekent het vrijhandelsakkoord CETA voor Nederland (Europa) en waarom was Wallonië aanvankelijk tegen?

In de Volkskrant van 11 oktober wordt hierop een duidelijk antwoord gegeven. Voor de EU-lidstaten wordt 98% van de onderlinge import- en exporttarieven afgeschaft. Ook krijgen bedrijven toegang tot elkaars overheidsopdrachten en worden producten gestandaardiseerd. Volgens de minister Buitenlandse handel zou Nederland mogelijk 600 miljoen tot 1,2 miljard aan extra opbrengsten binnenkrijgen, aldus de Volkskrant.

Een denk baar voorbeeld.

Krijgen bedrijven als Monsanto vat op de voedselketen in Europa en voedselproducten, die naar Europa zullen worden geëxporteerd?

monsanto-maisMonsanto produceert genetisch gemanipuleerde producten (mais, katoen,soja koolzaad). Daarnaast maakt dit bedrijf ook gebruik van het herbicide Roundup (onkruidverdelger). Wat is nu zo bijzonder als je granen manipuleert kun je op die zaden een patent krijgen.  Er is aldus de website “wijwordenwakker.org”een soort Mansanto-politie, die controleert of deze zaden zijn verzameld of hergebruikt. Het gevolg is dat boeren het normale zaadgoed (niet gemanipuleerd) niet meer gaan gebruiken.

 

Hoewel Monsanto beweert dat er geen nadelige gevolgen zijn zijn er toch een aantal landen, die dit middel verboden hebben of er huiverig tegenover staan.

monsanto1

 

Kortom: Hoever gaat men met de afspraken betreffende dit soort grote concerns en wat is rol van de overheid, als hoeder van de samenleving? Al meermalen is het probleem in voorgaande artikelen ter sprake gekomen. De frictie zit in het arbitragesysteem, waarbij conflicten tussen investeerders en overheden opgelost moeten worden.

 

 

wallonieBij Wallonië speelde ook de regionale politiek een rol. De Walen konden nu eens de Vlamingen onder druk zetten. De Vlamingen (veel export) zouden veel meer voordelen behalen bij dit Verdrag dan de Walen.

De Brexitroes voor Trump en Dexitpil voor de Democraten

trumpcharityDe laatste maanden werd steeds duidelijker dat heel veel Amerikanen zich afzetten tegen de gevestigde orde. Deze groep, die zichzelf beschermt en op veel posities een belangrijke stem hebben. Zij hebben werk en goede banen en vinden dit vanzelfsprekend. De andere helft van de bevolking doorzag dit proces van geleidelijke verlamming. Vele kiezers moeten gedacht hebben aan een exit van de Democraten; er moet verandering en eerlijkere verdeling van werk en inkomen komen:een DEXIT van de democraten in het politieke circuit. De taak van Trump is nu deze splitsing in de samenleving niet verder op te voeren. Trump doet er verstandig aan om ook Democraten op belangrijke posities te benoemen.

huis-van-afgevaardigenDe groots aangekondigde plannen om de infrastructuur van de USA te verbeteren en de steden te verbeteren, maar tegelijkertijd wil hij de belastingen verlagen. Hoe wordt dit allemaal betaald en betekent dat de schulden van USA torenhoog stijgen. Politiek heeft Trump alle macht in handen zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.