Europa moddert en siddert…….op naar een confederatieve samenwerking?

Europa siddert als Trump zijn politieke denkbeelden in praktijk gaat brengen. Minder handel, minder verkeer en mogelijk een uiteengroeien van Twee politieke bondgenoten. Toch dringt de stem van Trump in Europa ver door en ligt hier juist de kans om op korte termijn hervormingen door te voeren en een sterker nieuw economisch blok te vormen.  Al vele malen is geschreven waar het in Europa mis gaat, maar nieuwe initiatieven voor een herwaardering van de Europese Unie is ver te zoeken. De politieke vertegenwoordigers in Brussel concentreerden zich op één Groot Europa om zo een vuist te maken tegen de Grote Beer in het oosten. De geo-politieke uitbreiding richting Oost-Europa  stond centraal in het gedachtegoed van onze topspelers in Brussel. Er is met man en macht gewerkt om een groot aantal Oost-Europese landen over te halen om zich aan te sluiten bij de EU. Een grote blunder. In plaats vooraf afspraken te maken aan welke voorwaarden deze landen exact moeten voldoen, werden ze eerst met mooie beloften en vooruitzichten gepaaid om zo snel mogelijk tot de interne markt van de EU toe te treden. “Hoe groter hoe sterker de EU” is de essentiële denkfout van de EU-Top. Europa werd en wordt in plaats van groter en sterker juist steeds zwakker.In plaats van meer eenheid  zien we een tegenovergestelde ontwikkeling. Bij verkiezingen zien we in verschillende Oost-Europese landen, dat zij zich afkeren van de EU. Ook in Duitsland wordt de afstand tussen Brussel en Berlijn groter. In de binnenlandse politiek komen gaan andere waarden in de samenleving een rol spelen. Ook internationaal dreigt er een uitholling van Europese opvattingen/ Zo gaat Duitsland over op tolheffing van de hoofdwegen en België denkt er ook over om een vignet voor de snelwegen in te voeren. Begrotingsafspraken worden in eigen voordeel uitgelegd, defensie-afspraken worden niet nagekomen. De reden van mij om tegen het associatieverdrag met de Oekraïne te stemmen was enerzijds gebaseerd op de grootschalige corruptie in dit land.  In het artikel van Maurits Kuypers in fd van 30 januari is de conclusie van Alina Mungiu-Pippidi, voorzitster van de Anti-corrp, dat ” in Roemenië de situatie door en door verrot is, zelfs na de arrestatie van honderden corrupte beambten”. En ook in Griekenland, Italië en Spanje neemt toe, terwijl in Noord-Europa, de situatie als uitstekend wordt beoordeeld. Als corruptie zo  omvangrijke is, is de ethiek ver te zoeken. Meermalen heb ik het ethisch handelen van het politieke en ambtelijke apparaat, ook binnen Nederland, op de korrel genomen (zie onder publicaties), máár de toenemende corruptie in de Zuid-en Oost-Europese is proportioneel vele malen groter. In deze  landen is de corruptie o omvangrijk aan het worden dat het hoog tijd  wordt dat de EU-Commissie zich moet beraden hoe zij dit probleem aanpakken. Landen met een toenemende corruptie vormen een steeds grotere last voor de Europese landen van het “eerste uur”!

Binnen een afgebakend sterk West-Europa is op alle terreinen meer te  bereiken dan binnen het Geo-politieke Groot-Europa, m.a.w. terug naar de basis en herbezinning hoe wij in Europa verder willen. De kern-landen zouden in overweging kunnen nemen om te streven naar een “confederatie met afspraken over vastliggende bevoegdheden”. Een volgende stap naar een sterk en verenigd Europa, waarbij uitgebreide samenwerking op strategische gebieden vorm moet krijgen (defensie, aanpak terrorisme, vliegveiligheid, voedselveiligheid en een vrij verkeer van goederen en een beperkt verkeer van personen van de aangesloten landen).  In de praktijk betekent dit dus het opheffen van gedeeltelijke soevereiniteit. Dit laatste doet pijn, maar is de enige acceptabele mogelijkheid om centraal doeltreffend te kunnen optreden. Het toelaten van migranten moet aan het land zelf worden overgelaten. Het uitgangspunt van deze nieuwe groep landen ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek is, dat dit grote probleem in het Midden-Oosten zelf moet worden opgelost. Op grote schaal worden door Afrikaanse landen en veelal Arabische landen misbruik gemaakt van het democratisch fundament van de Europese landen. De democratie ontbreekt veelal in deze landen of wordt omgetoverd tot een nep-democratie, waar de premier/president alle macht naar zich toetrekt. Fundamentalisten , die de Koran streng interpreteren, haten de Christenen en de Joden. Zij moeten zelf niet willen om naar deze “verderfelijke landen te vluchten of hebben zij som andere bedoelingen? De grondwet in de meeste Europese landen, staat lijnrecht tegenover de schijnvrijheid van veel islamitische landen. De Arabische lente had het fundament kunnen leggen voor een betere positie voor grote delen van de bevolking, maar de praktijk pakte heel anders uit. Aristocraten behielden of pakten hun macht terug.

Er is dus werk aan de winkel in het loze machtsimperium in Brussel, waar veel Europeanen geen vertrouwen meer in hebben.  Tegenover de Grote Beer moet Europa een Vuist maken. Steek Europa in een nieuw jasje. er is niet alleen een fundamentele spanning tussen Democraten en Republikeinen in de VS, maar ook in Europa is de tendens zichtbaar van een verscheuring van oude politieke bolwerken, die teren op het Old Boys Netwerk en daar tegenover staan groeperingen, die genoeg hebben van een achterhaalde vorm van democratie bedrijven. Deze groep wordt maar al te gemakkelijk weggezet als de Populisten, maar de onvrede ligt veel dieper. In Europa moet een herwaardering komen van waarden en opvattingen waarin samen naar een nieuwe politieke en economische structuur moet worden gezocht

Toch zal het Nieuwe Europa moeten streven vaar vreedzame coëxistentie. Het uitdagen van  de Navo door de vele schendingen van het luchtruim heeft anderzijds de grens bereikt van het toelaatbare en is een gevaarlijk spel dat niet alleen Europa, maar ook de Sowjet-Unie zelf treft.

 

Farmaceuten paaien artsen………………..

Het was de bedoeling om een artikeltje te schrijven over “Farmaceuten paaien artsen”. Deze zin tikte in bij Google in mijn zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp. Tot mijn grote verbazing  kwam er een reeks van artikeltjes boven drijven, die ik U even laat zien.

  1. Eindhovense farmaceut paait artsen met geld – Eindhovens Dagblad (21 oktober 2011; Eindhoven Het farmaceutisch bedrijf Allergan uit Eindhoven is deze zomer veroordeeld tot een boete….)
  2. Farmaceuten gebruiken ziekenhuis als reclamespotje(19 april 2016 Farmaceuten paaien ziekenhuizen om hun dure medicijnen in de markt te zetten. Patiënten vragen deze dure medicijnen ook bij huisarts en apotheek)
  3. Pak artsen en farmaceuten hard aan – Archief-Trouw (19 juni 2001 – Amsterdam – , Farmaceutische bedrijven die artsen paaien, en artsen die geboden diensten gretig aannemen moeten individueel worden aangepakt….)
  4. De wurggreep van de farmaceutische – De Groene Amsterdammer ( 1 december 2001 = Natuurlijk zijn er ook bonafide farmaceuten, schrijft Le Carré is wel …..waarbij de te paaien dokters voor speciale  voorlichtingscongressen worden afgevlogen naar  exclusieve…..)
  5.  Farmaceuten maken elk jaar 8 tot 12 miljard euro winst ! Politalk.nl ( 5 april 2016 – Het wordt onbetaalbaar zo, waarschuwen artsen, politiek en belangenverenigingen. De Deense hoohleraar Peter Gotzsche is niet enthousiast van de grote farmaceuten…..)
  6.  FOK,nl/Nieuws / Nauwe banden farmaceuten en artsen (26 oktober 2009 . Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..) enz. enz.

Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..

Bovenstaande publicaties spreken voor zich. Het onderzoek in de Volkskrant van vandaag 22 december richtte zich op het voorschrijfgedrag van artsen bij vier relatief nieuwe medicijnen.Een onderzoek dat de Volkskrant samen met VGZ heeft uitgevoerd leverde het volgende resultaat op “Artsen die geen banden hadden met de producent schreven die medicijnen minder vaak voor aan patiënten”. De conclusie: het percentage was veel hoger bij de artsen die betalingen ontvingen  (53%), terwijl 20% gemiddeld van deze medicijnen werden voorgeschreven ( Gegevens zijn afkomstig uit het transparantieregister). Van het medicijn is niet vastgesteld dat het beter werkt dan het bestaande alternatief.

Huisartsen moeten zich niet laten paaien door farmaceuten, want vroeg of laat wordt dit tegen hun gebruikt. Complete onafhankelijkheid moet het morele uitgangspunt van de huisarts zijn. Hij schrijft het beste medicijn voor en laat zich niet verleiden met extra betalingen of andere douceurtjes. Anderzijds moet de zorgverzekeraar open staan voor het beste medicijn, dat op de markt wordt gebracht en zich niet alleen laat leiden door het kostenaspect. Zorgverzekeraars hoeven geen torenhoge reserves aan te houden, maar moeten ook beseffen dat de door de zorgverzekeraar opgelegde beperkingen mensenlevens op het spel worden gezet. De kosten van het medicijngebruik moeten gerelateerd zijn aan het effect en moet los staan van extra betalingen aan huisartsen door de farmaceutische industrie.

De laatste jaren is in de politiek weer belangstelling naar een algemeen ziekenfonds!!! Het is zeer de vraag of alle zorgverzekeraars samen een beter en goedkopere zorg aanbieden dan het “oude ziekenfonds”.

 

Alleppo aan de vooravond van een volkerenmoord

aleppo 1Een stad in paniek. Angst, horror-achtige taferelen, een spoor van complete vernieling van menselijke waarden, waarbij alle partijen zich schuldig maken aan het schenden van de fundamentele rechten van het MensZijn. Een diepe schande waarbij de “Grote Leiders” het laten afweten. Een stad waar 250.000 tot 300.000 mensen zitten opgesloten. In Oost-Aleppo is de toestand kritiek aan het worden en het feit dat mensen in ziekenhuizen niet meer veilig zijn laat zien hoe bizar deze oorlog is.

Dit mag niet gebeuren. Heel de wereld moet Putin dwingen om de openstelling van slechts 3 uur per dag te verruimen. De VN heeft een zeer duidelijke boodschap achtergelaten en aangegeven wat er moet gebeuren. Alle landen in de VN moeten in het geweer komen om deze schending tegen de menselijkheid te benoemen en te voorkomen.

Als Rusland de hulpverlening, zoals voorgesteld door de VN, niet toestaat dan is dit “een misdaad tegen de menselijkheid”. Dat wil toch géén enkele politicus op zijn/haar geweten hebben.

Putin moet nu laten zien dat hij in staat is om een belangrijke bijdrage te leveren om dit conflict op te lossen.

Putin laat deze totale vernieling van stad en mensheid geen feit in de geschiedenisboeken worden!!

 

Erdogan en de angstcultuur

Het wordt steeds duidelijker wat Erdogan wil. Zijn woorden 1996: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station, dat wij wensen”. Het station van Erdogan houdt in dat er een nieuw hoofdstation moet komen met aan het hoofd een president, die zoveel bevoegdheden krijgt dat iedereen bang voor hem is en dat hij over zoveel macht beschikt, dat iedereen aan hem onderworpen is. Zijn opmerking van “presidentiële systemen zijn effectiever en succesvoller dan de parlementaire” spreekt boekdelen. Hij noemt als voorbeeld  het Duitsland van Hitler, “maar ook recentelijk zijn er voorbeelden, zoals Rusland, Amerika en Frankrijk”. In het nieuwe systeem dat hij voor ogen heeft wil hij dat de president meer uitvoerende bevoegdheden krijgt. We zien nu al waar dit toe gaat leiden?Je wordt opgepakt als je een ander geluid laat horen. Bij de volgende verkiezingen zal onder deze angstcultuur zeker 80 of 90 Procent van de kiezers op hem stemmen.

Wie niet vóór is, is tègen Erdogan en dan verlies je je baan of je bent verdacht en wordt vastgezet. Maar….. de buitenlandse investeerders hoeven zich niet druk te maken aldus Erdogan??????. Gelooft U dat? Veel mensen op hoge posities worden gewantrouwd. Wie durft in dit land nog te zeggen dat HIJ zijn land in een zeer onzekere periode stort!!!!

Je mag alleen het leger in “als je Erdogan-aanhanger bent”, je mag alleen het onderwijs in “als je Erdogan-aanhanger bent”, je kunt alleen maar rechter worden “als je Erdogan-aanhanger bent”, en wat gebeurt er bij de volgende verkiezingen je mag alleen nog stemmen “als je Erdogan-aanhanger bent??”.

Merkel en ErdoganEn wat doet de EU-TOP? Het is zo stil “daarboven”. Zijn de heren/dames op zomerreces? “Wir schaffen dass”wel!

 

De IJzeren Vuist van Erdogan

’n Coup in een democratische staat is verwerpelijk en ontoelaatbaar, maar om een coup te gebruiken om de presidentiële macht te vergroten is nog verwerpelijker. In feite doet Erdogan hetzelfde wat  de coupplegers voor ogen hadden, namelijk de macht overnemen en democratische waarden buiten spel zetten. Het mogelijk invoeren van de doodstraf, 2700 rechters ontslaan, de Koerdische partij aanpakken, enkele duizenden journalisten en andere criticasters oppakken en de seculieren in Turkije het zwijgen opleggen. Klaarblijkelijk stonden de namen van een groot aantal personen al op papier voor het geval dat er een staatsgreep zou plaatsvinden. Het eenmalig oproepen van zijn aanhang tijdens deze coup is te begrijpen, maar om daarna nog eens de Erdoganaanhangers oproepen om te demonstreren, diende deze demonstraties  om zijn machtsstatus te bevestigen en alle anderen, die Erdogan niet politiek gezind zijn, te intimideren. En zo creëert Erdogan een politiek instabiel land. Hij had juist deze staatsgreep moeten aangrijpen om met alle partijen om de tafel te zitten en de eenheid te bewaren. Dan was Erdogan een groot staatsman geweest, maar nu wordt Turkije een verscheurd land, waar een burgeroorlog op de loer ligt.

Aan alle Erdogan-aanhangers in Nederland

Het moet voor de Erdogan-aanhangers heuglijke dagen zijn.  De “GROTE MAN” , de nieuwe sultan van Turkije, zoekt honderdduizendenen

sollicitanten om Turkije een nieuw gezicht te geven. Vernietig de Gülen-aanhangers, de Koerden en allen, die HEM dwarszitten en geef daarentegen de Erdogan-aanhangers in Nederland een kans om definitief een nieuw bestaan op te bouwen in het nieuwe Turkije van de GROTE HEER.

Neem een enkele reis Turkije en zweer het Nederland-schap af en maak gebruik van uw opgedane kennis in het vrije Nederland. Blijf een trouwe volgeling van uw “GROTE PRESIDENT”.

Weg uit dat rotte Nederland waar je bijna alles mag zeggen wat je denkt.

Weg van dat land waar generaties Nederlanders achtereen gewerkt hebben om dit land op te bouwen en waar vele van uw landgenoten profijt hebben gehad. Zeg het perverse Nederland vaarwel.

Betrek verder Nederland niet in een strijd, die de “Rechtsstaat Turkije” zelf heeft gecreëerd.

Voor U vertrekt het volgende advies: Besef wel dat de president miljoenen mensen in Turkije in het harnas heeft gejaagd.

Vaarwel………………………of wilt U toch de Nederlandse Nationaliteit behouden?

 

 

Moet het vluchtelingenverdrag wel of niet gewijzigd worden?

Het vluchtelingenverdrag dateert van 1951.

Europa zocht een oplossing voor miljoenen vluchtelingen, die uit hun thuisland waren verdreven. Toen in 1956 honderdduizenden Hongaren op de vlucht slaan uit angst voor de Russische bezetting liet de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) van zich horen. Het afgesloten Verdrag vastgelegd in de Vluchtelingen Conventie van Genéve werd uitgebreid en niet meer alleen beperkt tot Europa. Vele vluchtelingen binnen en buiten Europa maakten dankbaar gebruik van de verruiming van dit verdrag. Ongeveer 150 landen hebben dit verdrag inmiddels geratificeerd.

Echter steeds meer landen vragen zich af of dit verdrag niet gewijzigd moet worden. Naarmate het vluchtelingenprobleem massaler wordt en een wissel trekt op deze landen, die wel de vluchtelingen opnemen, vragen zich af of de grens bereikt is.

Waar ligt deze grens dan? Een wezenlijk probleem zijn de etnische verschillen en verschillen, die religieus van aard zijn. Een grens, die getrokken zou kunnen worden is “als de stabiliteit van een land in gevaar komt”. Het gedrag en de wil tot aanpassing speelt mede een rol in de aantallen van toelating in het betreffende land. Als verschillende groepen vluchtelingen uit hetzelfde land elkaar in het ontvangende land naar het leven staan, is de grens gauw bereikt. Daarnaast wordt de screening van de echte vluchtelingen bemoeilijkt, omdat het soms (of vaak) niet vast te stellen is of het bijvoorbeeld vluchtelingen zijn, die om economische motieven hun land hebben verlaten. De ruimere interpretatie van het vluchtelingenverdrag beperkt zich niet alleen tot Europa, maar ook andere landen buiten Europa moeten zich over het lot van de vluchtelingen ontfermen. Zo niet dan zal op korte termijn in Europa een streep worden getrokken op de toelating van vluchtelingen.

 

Het Station van Erdogan

Hoofdstation Ankara
Hoofdstation Ankara

In 1996 zei Erdogan: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen”.

Erdogan is aangekomen op het hoofdstation. Op het hoofdstation wordt de noodtoestand uitgeroepen en Erdogan regeert per decreet. Niemand heeft nog iets te vertellen. Het hoofdstation staat vol met Erdoganaanhangers, maar er rijden geen treinen meer. De President van Turkije vergrijpt zich aan de fundamentele vrijheid van het individu en de rechtstaat.

Ná de coup volgt dé coup van Erdogan zelf. Je smoort de oppositie. Ieder die niet vóór Erdogan is wil zo snel mogelijk dit land verlaten.  Honderdduizenden Turken willen dit land ontvluchten óf heeft de president hier de basis gelegd voor een burgeroorlog?

Op de weg terug zal de sultan verschillende stations aan moeten doen om de echte democratie te herstellen om zelf de rit te overleven.

De democratische rechtsstaat wankelt

Grondebeginselen democratische rechtsstaatIn een democratisch land proberen partijen via onderhandelingen tot afspraken te komen, die tijdens de regeerperiode tot  uitvoering worden gebracht. Onderling overleg is de basis voor deze Westerse democratie, tenzij een partij een absolute meerderheid heeft. Dit is in Turkije niet het geval.

De gastlanden in West-Europa hebben de afgelopen 50 jaar een reeks van bevolkingsgroepen met veel verschillende nationaliteiten uit verschillende werelddelen opgenomen in hun samenleving. Veel geld aan opvang, begeleiding en onderwijsfaciliteiten is gestopt om de integratie te versnellen. De laatste 10 jaar stokt de integratie. De algemene fout binnen de EU is dat men vaak te zachtmoedig omspringt met regels en afspraken en dat moedigt de migratie naar Europa aan.

De rechtsstaat kent duidelijke regels hoe men met elkaar omgaat. Als de ene groep in zo’n staat de andere groep bedreigt dan moet bikkelhard worden ingegrepen. Iedereen die bedreigd wordt kan of beter is moet dit melden. Nu ingrijpen en niet afwachten. Zo is dit probleem in te dammen.

Het is dramatisch wat zich nu afspeelt in Nederland is dat Erdogan via kliklijsten de aanhangers van GÜLEN in het buitenland wil registreren. Dit is een regelrechte uitlokking om de democratische staat te ondermijnen. Elkaar verraden is laf en dit raakt het hart van vele Nederlanders. Dit accepteren de Nederlanders niet? Turkse organisaties zouden er goed aandoen zich te distantiëren van deze kliklijsten. Deze vorm van verraad is in Nederland ontoelaatbaar.

Ik hoop dat de Nederlandse politici hier scherp op reageren en aanmoedigen om aangifte te doen als mensen binnen de Turkse gemeenschap bedreigd worden.

 

Hongarije 2 oktober stemmen over asielquotum (referendum)

Vluchtelingen
Vluchtelingen

De vraag, die op 2 oktober gesteld wordt luidt “Mag de EU bepalen dat Hongarije verplicht is mensen te huisvesten die niet de Hongaarse nationaliteit hebben zonder instemming van het parlement?” Tussen de regels door wordt in feite de vraag gesteld ‘Hoeveel asielzoekers / vluchtelingen willen wij maximaal (per jaar) opnemen? Mijn in ziens heeft elk land het recht om deze vraag te stellen en hierover een duidelijke afspraak te maken.
Hongarije en alle andere landen van de EU moeten de vraag over het asielquotum voorleggen in hun eigen land. Als een land roept “wir schaffen dass” dan moet je niet andere Europese landen opzadelen met een toekomstig groot probleem van de vele, vele vluchtelingen en asielzoekers, die allen naar Europa willen. En dan gaat het niet om honderdduizenden, maar waarschijnlijk om veel meer.

Het gaat hier om een conflict dat het Midden-Oosten zelf moet oplossen. Eens zullen alle partijen in dit gebied gaan inzien dat verschillen in politieke, etnische en religieuze opvattingen geslecht moeten worden om dit cultureel rijke gebied in de toekomstweer weer een plaats in de wereld te geven.
Het is niet uitgesloten dat steeds meer vluchtelingen uit Noord- en Midden-Afrika hun heil zoeken in Europa. De demografische explosie zal , als Europa niets doet, de instabiliteit aanzienlijk vergroten. Zwakke leiders van de EU, die zich laten pamperen door presidenten, die steeds minder democratisch worden!! Hoe lang gaat dit nog goed!

Anderzijds is het een schande dat de ‘Beschaafde  Wereld” voor miljarden aan wapens aan instabiele landen verkopen en daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor onrust in dit deel van de wereld. “Europa stop met wapenleveranties  en kom met een overkoepelend plan van opbouw in een democratisch bestel”!!!.