Een nieuw begin, een andere EU, een nieuwe wereldorde

Een nieuw begin, een andere EU en een nieuwe wereldorde!

De Brexit is een signaal voor de Europese Top van de EU. De gevoelens, die de Britten geuit hebben om voor een exit te kiezen, moet de EU-Top tot besef brengen dat het leiderschap van de afgelopen jaren binnen de EU niet de koers is, die zij hebben uitgestippeld. Er is onderhuids veel ongenoegen bij een hele grote groep Europeanen. De angst voor de uitslag van verkiezingen in Duitsland (verkiezingen voor de nieuwe Bondsdag) , Frankrijk (presidentsverkiezingen) en Nederland (Tweede Kamerverkiezingen) zal de nodige opschudding brengen in de nieuwe machtsverdeling in Europa zelf en niet alleen nationaal, maar ook Inter-Europees dreigt een machtsverschuiving in de richting van de continentale mogendheid Duitsland. Echter ook in Duitsland worden zeer kritische kanttekeningen gezet bij de opmerking van Merkel “Wir schaffen dass”.
1. De EU-TOP moet zich nu de vraag stellen “hoe komt het dat zoveel Europeanen zich tegen de EU keren? Het antwoord hierop is simpel. Brussel is “too big” teveel AMBTENAREN MET HOGE SALARISSEN, die gek zijn op het maken en bedenken van regeltjes en van Brussel een spookstad maken met massaal grote gebouwen, die gevuld worden met eindeloze vergaderingen en waarvan de vaak vergaande regelgeving op een reeks van terreinen niet meer begrepen wordt door de doorsnee-Europeaan.  Het gaat erop lijken dat de EU de soevereiniteit van de landen in vergaande vorm bewust wil aantasten. Brussel moet hervormen op die terreinen, waar de aangesloten landen zich in kunnen vinden. De Europese landen moeten duidelijk maken waar Brussel zich wel en waar zij zich niet bemoeien.
2. Dan het belachelijke circus van de wijze van vergaderen. De ene keer in Straatsburg en dan weer in Brussel. De extra kosten van dit circus bedragen op jaarbasis enkele honderden miloenen euro’s
3. Een belangrijk item dat voortdurend wordt onderschat is het effect van de immigratiegolf, die mogelijkerwijs in een migratietsunami verandert als de EU-TOP niet duidelijk aangeeft waar de grens ligt welk aantal Europa kan en wil ontvangen aan vluchtelingen. De Arabische broedervolken hebben de plicht om zich te ontfermen over bevolkingsgroepen overeenstemmend met hun  afkomst en  vluchtelingen op te vangen in die landen van het Midden-Oosten waarmee zij verbonden zijn. De Arabische Wereld heeft zelf een verdeeldheid over zich heen geroepen en schuiven nu het vluchtelingenprobleem door naar Europa. In de VN en vluchtelingenorganisaties wordt min of meer verweten dat Europa zich te weinig inzet voor het vluchtelingenprobleem. Waarom roept de VN de omringende landen in het Midden-Oosten(enkele uitzonderingen daargelaten) niet op om meer te doen voor het aanzwellen van dit probleem om op grote schaal vluchteling op te nemen. Europa kan dit probleem op langere termijn niet oplossen.
4. Zoals hierboven vermeldt moet de EU-TOP inzien dat als de vluchtelingenstroom niet gericht wordt gestuurd er over een paar jaar miljoenen en wellicht wel tientallen miljoenen de oversteek willen maken naar het Europese continent. Gezien de zeer snelle bevolkingsgroei en de ontwikkeling van de hoge werkloosheidscijfers is het niet moeilijk te voorspellen dat op “korte termijn” de stroom aanzwelt. Kijkend in de toekomst zal de 4e generatie aan robots de wereld veroveren. Europa zal zich de vraag moeten stellen welke impact deze vergaande automatisering en robotisering heeft op de werkgelegenheidssituatie. Daarnaast zien we ook dat de levensverwachting in korte tijd is gestegen en de mensen steeds langer moeten werken. Het lijkt wel of de beslissers in de EU het effect op de langere termijn niet zien of niet kunnen overzien!!
5. De EU-TOP moet voorkomen dat de identiteit, de waarden en normen van verschillende landen worden geofferd ter wille van een kwantitatieve vluchtelingenstroom, die kleinere landen overvleugelen. Er is binnen de EU een grote diversiteit aan culturen en bevolkingsgroepen. Erken die diversiteit en maak van Europa geen eenheidsworst!
6. De Eurocommissaris Frans Timmermans moet ophouden met het dreigen van financiële boetes als Oostbloklanden weigeren bepaalde contingenten vluchtelingen op te nemen.
7. De EU-TOP moet duidelijk aangeven welke concrete afspraken wel op verschillende terreinen gemaakt kunnen worden en welke zaken niet door de EU geregeld moeten worden. Veel Europeanen vinden dat Brussel is doorgeschoten en dat deze EU-Leiders geleidelijk aan de soevereiniteit van de EU-landen willen opheffen. Kortom “Baken de doeleinden af”. Zover en niet verder.
8. Brussel moet de hele subsidiestroom eens onder de loupe nemen. Een onafhankelijk onderzoek door externe partijen moet duidelijk maken of deze subsidies terecht zijn uitgekeerd.
9. Stop voorlopig met de uitbreiding van de EU en vorm eerst  eens een EU, die een vuist kan maken in deze dynamische wereld.
10. Als nieuwe landen zich aanmelden moet vooraf aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan.
De Oekraïne is een mooi voorbeeld. Eerst toelaten en vervolgens de corruptie gaan bestrijden.
Omgekeerde volgorde en het was ook dom van onze twee toppolitici om mee te juichen op het plein van Kiew en dan later moeten ervaren dat de nuchtere Nederlander toelating in dit stadium toch niet zo’n goed plan vond.
11. Opvallend is dat de Europese landen een eindeloos “engelen”geduld heeft gehad met Griekenland en keer op keer er angst was voor een grexit en dat nu de 6 Landen, die aan de bakermat stonden van de EU nu met elkaar hebben afgesproken Engeland zo gauw mogelijk te willen lozen. Dat is op z’n minst gezegd niet netjes! De Brexit heeft Europa nog iets achtergelaten waarmee de EuroToppers rekening moeten houden, namelijk in de samenleving komen tegengestelde belangen van uiteenlopende groeperingen naar boven en dit doet zich waarschijnlijk ook in Europa voor. De oudere garde stemde voor Brexit en ook binnen Europa zijn veel ouderen kritisch ten opzichte van de EU en daarnaast zullen de lager opgeleiden zich makkelijker tegen de EU afzetten. Binnen de EU-Top zal men zich moeten beraden over maatregelen, die dit ij kunnen keren. Opvallend is dat de juist hoger opgeleide jongeren voor een aansluiting zijn bij de EU. Jongeren, die goed opgeleid zijn, zijn meer betrokken bij de globalisering en denken ruimer wat hun toekomst betreft. De oudere garde is wat behoudender en ziet met de nodige argwaan een totaal andere wereld aan het ontstaan is.
12. Als de EU intern de zaken heeft geregeld kan zij internationaal in het Midden-Oosten zich beter doen gelden. De EU zou een begin kunnen maken om de geloofsverschillen en interpretaties van het geloof bij te leggen en de Arabische volken aanmoedigen om op diplomatiek gebied meer eenheid te smeden. Alle landen en volken hebben hier voordeel van. Er is een lange weg te gaan, maar wel de enige manier om dit rijke cultuurgebied weer een unieke plaats te geven. Dit openstaan voor verschillen moet van beide kanten komen en niet toestaan dat er staten ontstaan, waar  maar één godsdienst het voor het zeggen heeft of krijgt. Duidelijke taal en ambities uitspreken.
13. Een nieuwe wereldorde begint niet alleen in Europa. Alle grote machtsblokken moeten beseffen en openstaan dat er wezenlijke veranderingen noodzakelijk zijn om de aarde leefbaar te houden en kostbare ecosystemen te behoeden voor een verdere afbraak van de aarde. Herstel en uitbreiding is van deze kostbare natuurgebieden is een zegen voor de mensheid. Hier liggen de oeroude geheimen en in feite de recepten voor het menselijk, dierlijk en plantaardig behoud van de wereld.
Het eerste dat in Brussel kan worden afgesproken is de verplichte recycling van alle industrieproducten.
Bedrijven zouden verplicht kunnen worden om alle producten, die zij hebben verkocht, weer moeten innemen. In 2025 moet 30% van de producten volledig hergebruikt worden. In 2050 zou dit 60% moeten zijn. Op het eind van deze eeuw zou een volledige recycling van alle producten een feit moeten zijn.
De schijnwereld van veel bedrijven is enkel het nastreven van maximale winst. Dat geleidelijk grondstoffen uitputten en de bevolkingsontwikkeling explosief blijft groeien moet toch een aanwijzing zijn dat het produceren van industriële producten over een andere boeg moet worden gegooid.

Gaan we in de richting van een ideële kapitalisme, waarbij de vindingrijkheid van de mens ten dienste staat van de samenleving en waarbij centraal staat dat zoveel mogelijk alleen die producten worden geproduceerd, die geen of zeer weinig restafval leveren en waar de geestelijke rijkdom van het individu toch optimaal tot zijn recht komt.

Democratie op de tocht in het Turkije van Erdogan

 

Democratie op de tocht in het Turkije van Erdogan!

Geleidelijk schuift Turkije op naar een aristocratische staat waarbij alleen vertrouwelingen rondom Erdogan de dienst uit maken. Er dreigt een steeds groter wordende tweespalt tussen de islamitische gezinde aanhangers van Erdogan en de beweging van de seculieren, die een scheiding van godsdienst en staat aanhangen. Dat Erdogan bepaalde aspiraties heeft blijkt niet alleen uit het ontslag van Davutoglu , maar ook om de onschendbaarheid van bepaalde parlementsleden op te heffen. Hij stevent op een islamitische staat af met de schijn van een democratisch grondslag, waarbij etnische minderheden buiten spel worden gezet. Er wordt daarbij vergeten dat binnen een democratie de mogelijkheid is gecreëerd om juist etnische en religieuze bevolkingsgroepen een stem te geven en naar elkaar  luisteren. Maar als Erdogan voor zichzelf het alleenrecht van het besturen van een land naar zich toetrekt en  megalomane neigingen krijgt en  een paleis van enkele honderden miljoenen laat bouwen zonder daarover verantwoording af te leggen (de rechter noemde de bouw van het witte paleis in Ankara zelfs illegaal) dan is hier toch duidelijk sprake van een democratische ontsporing. De bewijzen van aftakeling van de democratie blijkt ook uit het feit dat een ieder, die terecht een kritische opmerking plaatst over het politieke handelen van de president zonder meer kan worden opgepakt. Het spreekwoord “hoogmoed komt voor de val”. Turkije plaatst zichzelf in een geïsoleerde positie en hoe lang zal het volk dit gedrag accepteren of overheerst de angst onder de Turkse bevolking en wordt het zwijgen opgelegd?

Turkije raakt zo langzamerhand geïsoleerd in het hele Midden-Oosten. Het voordeel van een zwak Europees leiderschap heeft hij volledig kunnen benutten. De onnadenkende uitspraak van Merkel “Wir schaffen dass” heeft Turkije geen windeieren gelegd, maar heeft Europa wel wakker geschud. De politici in Brussel zijn trots op de deal,  die zij met Turkije hebben gesloten, maar de vraag  is hoe lang nog?

Roering in het Midden-Oosten

Wie strijdt tegen wie
Strijdende partijen

Roering in het Midden-Oosten

DE ARABISCHE VOLTE

Het begrip volte heeft volgens het “Grootwoordenboek der Nederlandse Taal” twee betekenissen. Volte betekent volheid , m.n het vervuld zijn met mensen, maar het betekent ook volgens “van Dale” wending of zwenking; het overgaan tot een tegenovergestelde houding of mening.

De aanhoudende vluchtelingenstroom heeft buitenproportionele vormen aangenomen. De stroom is op gang gekomen enerzijds door de tot nu toe mislukte Arabische Lente en anderzijds door de diep gewortelde tegenstellingen tussen verschillende stromingen binnen de wereld van de Islam, waarbij soms een kleine overheersende elite de toon zet en heerst over een grote bevolkingsgroep, die tegen het minimumbestaan aanzit en geconfronteerd wordt met bittere armoede met vaak weinig vooruitzicht op verbetering.
Welke bevolkingsgroepen van een etnische of religieuze afstamming zijn in een conflictsituatie terecht gekomen?
De twee hoofdspelers in dit conflict zijn de sjiieten en de soennieten. Een land met een grote sjiietische bevolking is Iran en Irak gesteund door de Syrische alawieten van Assad. (Inmiddels is Irak uiteengevallen door de IS, waar ook andere rebellen actief zijn : zoals Vrije Syrische Leger ,Islamitisch Front en de Jabhat al-Nusra.) De sjiieten worden ook nog eens gesteund door de Hezbollah. Daarnaast spelen ook etnische groepen een rol in het conflict.
De soennieten worden vooral gesteund door Saoedi-Arabië en heeft in 2015 een coalitie gevormd tegen terreur. De coalitie bestaat in totaal uit 34 islamitische landen, die weliswaar gezamenlijk optreden tegen BOKO Haram, Taliban en IS, maar tot nu toe is er nog weinig informatie over het succesvol optreden van deze coalitie. Diep gewortelde verschillen die de Arabische Wereld wanhopig maakt.

De spanningen in de Arabische Wereld zijn groot en niet alleen ten aanzien van de verschillende interpretaties van de Islam, maar ook op vele andere terreinen worden geschillen zichtbaar. Denk bijvoorbeeld maar aan de verdeling en het tekort aan zoet water. In de toekomst zal dit een steeds groter probleem worden.
Als ook de olievoorraden in de toekomst afnemen en zullen de Arabische olielanden zich moeten inspannen om nieuwe bestaansbronnen te creëren voor hun snel groeiende bevolking.
Het grootste toekomstige probleem is de demografische ontwikkeling in veel Islamitische landen.

De vraag naar water is de laatste jaren in de Arabische wereld gestegen door o.a. een grotere welvaart. Huishoudelijke apparaten en sanitaire voorzieningen deden de vraag naar water stijgen.
Door een hogere welvaart en een toenemende watervervuiling heeft men ook steeds meer water nodig om om het te zuiveren. Er zijn vele technieken te bedenken om de waterproblematiek op te lossen zoals druppelirrigatie, opvangen van condensvocht, het omzetten van zoutwater in zoet water. Daar het ontzilten van water veel energie kost zou men op grote schaal dit probleem oplossen. Energie is er voldoende in het Midden-Oosten. Niet alleen de olievoorraden zijn omvangrijk, maar ook zonne-energie is de toekomstige schoonste energie van dit gebied. Het is niet ondenkbaar dat het hier over 20 á 30 jaar aangenaam toeven is in dit gebied.

Anderzijds kunnen klimaatveranderingen, die soms het watertekort in kwetsbare gebieden groter maken, spanningen tussen verschillende Arabische landen vergroten. Ook de verdeling van het zoete water, waarbij soms eeuwenoude rechten gelden, kunnen problemen tussen verschillende bevolkingsgroepen vergroten.
Technisch is er veel mogelijk om dit tekort aan te vullen, maar als de wil en dus de vrede ontbreekt zal de Arabische wereld steeds verder afglijden naar een dal van armoede.
Het oliegeld moet massaal geïnvesteerd worden in innovatie en dat geldt niet alleen voor een betere waterhuishouding, maar ook voor talrijke andere terreinen zoals industriële vernieuwing, infrastructuur, onderwijs en moderne landbouwtechnieken is veel geld nodig.

Vorig jaar en dit jaar (2016) zagen we de prijs van de olie aanzienlijk dalen. Van €110 daalde de prijs per vat naar €30. Hier tegenover staat een toenemende streven om juist in de Westerse Wereld de afhankelijkheid van olie sterk terug te dringen en meer over te stappen op milieuvriendelijke energiebronnen. Natuurlijke zullen anderzijds vele opkomende Afrikaanse landen een grote vraag uitoefenen naar aardolie, maar gezien de afspraken bij de laatste klimaatconferentie is deze hoop enigszins getemperd. Het klimaatakkoord is gesloten door 195 landen. Hoewel de rijkste landen het meeste moeten doen om de uitstoot te verminderen heeft het klimaatakkoord van Parijs ook gevolgen voor de productie van de totale hoeveelheid aardolie en zullen de tekorten opgevuld worden door de opkomende landen?

In het tijdschrift Demo’s werd in oktober 2011 een artikel gepubliceerd met als opschrift :
‘ De Arabische wereld : een demografische tijdbom ‘ .In het artikel wordt niet exact aangegeven welke landen hier nu precies onder vallen, maar de essentie is dat in deze landen soms meer dan de helft jonger is dan 25 jaar. Dat vooral de jongeren de “Arabische Lente” aansprak was niet verwonderlijk: weinig vooruitzichten op werk. In het artikel staat dat de Arabische Wereld in 2010 ongeveer 360 miljoen inwoners telt en dat dit aantal rond 2050 zo’n 630 miljoen inwoners zal zijn.
In Europa is men thans zich onvoldoende bewust van deze dreigende situatie. De Arabische Lente heeft tot nu toe weinig opgeleverd voor de jongeren.
Als de situatie niet verbeterd dan moet Europa niet denken in kaders van honderduizenden vluchtelingen, asielzoekers of economische vluchtelingen, die dit gebied ontvluchten, maar in aantallen van (tientallen) miljoenen, die de komende 20 á 30 jaar jaar hun heil zullen zoeken in een overvol Europa. Een nieuwe grote revolutie als gevolg van een demografische explosie zal verstrekkende gevolgen hebben
De oplossing van de volte in de Arabische wereld moet hoe dan ook vanuit de Arabische landen zelf komen komen.
Zal de Arabische Wereld openstaan voor allerlei vernieuwingen en veranderingen om deze demografische groei te ondervangen? En wat is de houding van de machtige religieuze houding tegenover deze demografische explosie.
Een eerste voorwaarde is dat er stabiliteit in de regio moet komen. Zo niet dan dreigt er een groot conflict, die tot ver buiten de grenzen van het Midden-Oosten zich zal verbreiden.