Zo maar wat vragen…Waar blijven de vragen van en de debatten met doorgewinterde journalisten met de partijleiders!!

De thema’s  zijn in willekeurige volgorde vermeld. De journalisten moeten meer doorvragen en zich niet laten afleiden door items, waar iedereen in Nederland wel over eens is.

 1. Zo’n zestig geleden spaarden we als kind zilverpapier, koper van kapotte lampen voor de missie in Afrika. Ook werd geld opgehaald om de missie in Afrika te steunen. Wat blijkt nu in de praktijk: Hoe meer steun, hoe groter de problemen en hoe groter de bevolkingsgroei. Voor Europa betekent dit dat we keuzes moeten maken. Een keuze zou kunnen zijn dat we beginnen met alléén in die landen, waar de bestuursvertegenwoordigers op democratisch wijze gekozen zijn, in aanmerking komen voor steunverlening. Nu worden de structurele problemen alleen maar groter en groter. (Natuurlijk mogen de kinderen, die nu honger lijden, daar niet onder leiden, maar wat doen de aangrenzende Afrikaanse en Arabische landen om deze kinderen te helpen. Wat geven de Arabische landen aan financiële en materiële hulp in deze kwetsbare gebieden?
 2. Het probleem Rutte. Rutte en vele andere politieke partijen schakelen  vooraf de PVV uit en daarmee worden enkele miljoenen kiezers vooraf buiten spel gezet!!! Dit kan en mag niet in een democratisch systeem. Anderzijds moet Wilders niet wegkruipen en het lef hebben om langdurige regeringsverantwoordelijkheid aan te gaan. Niet weglopen als het een beetje moeilijk wordt!!Kleinere partijen sluiten tot nu toe niemand uit. Arrogantie van de huidige politici, terwijl ze nog maar moeten afwachten of zij gekozen worden! 
 3. Er moet de  komende jaren geen 25 miljard naar de grote steden, zoals de grote steden willen. De Randstad klontert aan elkaar!!Dit is een onzinnige besteding van investeringen als je problemen van vervuiling, filevorming, torenhoge prijzen van huizen wil tegengaan. Concentratie van activiteiten, waar het moet, maar deconcentratie waar het kan. De problematiek van zeer grote steden is bij de politici bekend.
 4. Dus de politieke partijen moeten meer oog hebben voor de opkomst van de regio’s!! Spreid de welvaart en voorkom te grote machtsconcentraties in de Randstad!
 5. De EU moet veranderen, maar hoe denken de politieke partijen deze veranderingen vorm te geven. Deels hebben we onze soevereiniteit al opgegeven (NAVO), maar zetten we nu een volgende stap naar een federatieve of confederatieve staatsvorm of moet een sterke kerngroep van landen de leiding overnemen, waar binnen deze groep landen gezocht wordt naar een meer doeltreffende vorm van samenwerking; dus een kleinere EU met een sterke bestuurlijke verantwoordelijkheid tegen veel lagere kosten (efficiënter inrichten en werken).
 6. Hoe gaan de heren politici om met een nieuwe vorm van democratie; meer betrokkenheid van de burger en hoe kan die burger meer invloed uitoefenen op de politiek en staan de heren tegenover een raadgevend en bindend referendum? Een wassen Neus?? Je hoort ze er niet meer over dicussiëren?
 7. Waarom is de wegenbelasting bijvoorbeeld in België 6 tot 7 maal lager dan in Nederland en betalen we heel veel belasting meer bij import dan de ons omringende landen?
 8. Het gesjoemel van (grote) bedrijven kost de werknemer in loondienst in feite handen vol geld, omdat zij zwaarder belast worden, omdat een  aantal posten van bedrijven voor de belastingdienstoncontroleerbaar zijn en het tekort op het bordje komt van de doorsnee werknemer wordt gelegd.
 9. Willen alle partijen 2% van het BNP beschikbaar stellen om de defensie op orde te krijgen?
 10. Willen politici een grens aangeven hoeveel migranten uit islamitische landen worden toegelaten om de identiteit en de normen en waarden op langere termijn in Nederland te waarborgen? Immers hoe groter het aantal nationaliteiten en culturen hoe groter de kans dat Nederlandse waarden naar de zijlijn verdwijnen en willen we dat?
 11. De islamitische (sharia) rechtspraak en de kerkelijke rechtspraak moeten getoetst worden aan de grondwet. De grondwet staat boven alle religies! Alle gelovigen, die zich in Nederland (Europa) vestigen moeten de Trias Politica erkennen, accepteren en naar handelen!

 

Het instinct van Rutte en het werkwoord………en stinken kiezers hier in!!

Het instinct van Rutte is dat hij op “cruciale momenten steeds meer vertrouwd  op zijn  ‘gut-feeling’ en als  bewijs voert hij aan  dat de vluchtelingenstroom binnen zes tot acht weken onder controle zou komen” (zie de Telegraaf van 24 december).Maar premier toch….. Europa heeft het vluchtelingenprobleem voor enkele miljarden toch afgekocht!!!! Erdogan zag dat Turkije in een kwakkelende economie wegzakte en heeft een prachtige prijs binnengehaald.

Wat ik ook een merkwaardige opmerking vind is de zinsnede “het netwerk waarop de premier vertrouwt”.  Daar ligt juist het probleem van dit land. Allereerst als de premier zo’n een good-feeling heeft dan moet de premier toch een inschattingsfout gemaakt hebben ten aanzien van het Oekraïne referendum. Immers 62 % van de uitgebrachte stemmers was tegen. Het netwerk van Rutte is gebaseerd op het stemgedrag uit een verleden tijd. Geleidelijk beginnen deze verschuivingen ook in de Eerste Kamer zichtbaar te worden. Hoe moeilijk is het niet (geweest) om een meerderheid te krijgen ten aanzien van de aanvullingen omtrent het Oekraïne-standpunt. Rutte heeft ook niet door dat juist dat netwerk stuk gaat lopen. Daar schuilt het essentiële probleem waar vele groepen binnen onze samenleving tegen aan lopen. Ze pikken niet dat uitgerekend bepaalde “Haagse bevoorrechte groepen” de dienst uitmaken. Ook senatoren  moeten “gewogen” worden op basis van een kwalitatieve bijdrage in discussies in de verschillende commissies en er moet gekeken worden of er geen verstrengeling van belangen plaatsvindt. Steeds meer wordt in ons land gehamerd op tussentijdse herwaardering van belangrijke kabinetsplannen. En dan moet je een referendum niet schuwen en hiervoor weglopen. En Rutte vergeet ook dat het doorsnee opleidingsniveau van de samenleving hoog is en een grote bevolkingsgroep niet met zich laat sollen. Advies aan Rutte is om eens buiten het eigen netwerk te kijken. Er zijn zo ontzettend veel hoogopgeleiden, die het beter zullen doen als er bij benoemingen wat meer objectieve criteria gehanteerd worden. Weg met die Haagse Vriendjespolitiek.

De VVD moet voor 15 maart nog heel wat werk verzetten om eenzelfde aantal zetels te halen. Op 15 maart wordt de balans van dit kabinetsbeleid gewogen. Een kabinet dat diepe gaten heeft geslagen in de samenleving. En dan gaat het niet alleen om de zorgsector, maar ook de vele projecten, die mislukt zijn en hun sporen hebben nagelaten (weet u het nog : geen cent naar Griekenland…, elke werknemer 1000 euro erbij,reorganisatie van de politie, verschillende ICT-projecten,nalatigheid van defensie, Fyra-probleem, zware bezuinigingen op een moment in een laag-conjunctuur, terwijl andere landen rustig doorgingen om het begrotingstekort te overschrijden, verhoging AOW-leeftijd (in veel landen is de AOW-leeftijd lager en wordt veel later ingevoerd, het gedraai rond Teeven-deal-kwestie, ZZPér kwestie)enz. En…… de kiezer wordt in 2017 nog geconfronteerd met een stijging van de ziektekosten, belastingvoordeel hybride auto’s komt te vervallen, assurantiebelasting stijgt, de OZB wordt in veel gemeenten hoger, de energiebelastinh/netwerkkosten stijgen, mobiel bellen (abonnementen)worden hoogstwaarschijnlijk duurder en ook andere gemeentelijke heffingen/leges stijgen enz. enz….en hoe zit het met de ouderen en gepensioneerden.. Gelukkig stijgt de AOW nog enigszins…

Het werkwoord instinken betekent getild worden, inlopen, intuinen. Rutte en in feite de VVD moeten het gevoerde beleid maar eens aan de kiezer uitleggen.

Mijnheer Rutte en de VVD veel succes…….toch is Nederland wel redelijk tevreden…..Dus er is nog hoop!!!

De sores van het sorry van Rutte!!

Welke betekenis moeten we hechten aan het sorry-verhaal van Rutte? Als je aan een coalitie meewerkt om uiteindelijk een regering te vormen dan heb je niet alleen een inspanningsverplichting, maar ook een resultaatverplichting. Er zijn hoofdonderwerpen die voor je partij zo belangrijk zijn, de politieke hoofdthema’s, dat je hier geen millimeter van af wijkt, althans dat verwacht de kiezer. In de praktijk zijn dat vaak niet meer dan drie of vier onderwerpen. Aan de vooravond van de verkiezingen wordt aan de kiezers duidelijk gemaakt waar de partij vóór staat. Welke waarde moet de kiezer hechten aan het sorry-verhaal van Rutte II?

Politiek Den Haag weet inmiddels wel dat  een groot deel van de kiezers  goed opgeleid is. Het verbaast mij dan ook niet dat vele kiezers de nodige argwaan hebben over dit sorry-ritueel. Het waren essentiële programmapunten waar de premier sorry voor zei o.a geen geld naar de Grieken, duizend euro voor werkend Nederland en de hypotheekrente aftrek niet veranderen. Is het niet zo dat het tweede Kabinet Rutte lastenverzwaringen voor de burgers met zich mee bracht. Daarvoor stemden de kiezers niet op de VVD. Vele kiezers zullen zich afvragen wat de toezeggingen van de heer Rutte nu betekenen.

Daarnaast zal ook de houding van de premier binnen de EU betreffende nee-stemmers bij het referendum over de Oekraïne met grote interesse gevolgd worden. Het ging bij deze nee-stemmers er niet om dat dit een eerste stap zou zijn naar een EU-lidmaatschap en dat er veiligheidsgaranties aan Oekraïne worden gegeven zoals dit vermeld  wordt in Europa NU, maar voor al om de enorme corruptie tot op de hoogste niveaus met in het achterhoofd rekening houdend met een volgend hoofdpijn-dossier, zoals eerder meegemaakt met Griekenland. Landen waar voortdurend geld naar toe moet om enigszins mee te kunnen doen binnen de EU.

OekraïneEen ander punt van kritiek is de afhandeling van het referendum. Kan hij de nee-stemmers nog overtuigen dan wordt hij de nieuwe Premier, maar laat hij steken vallen en komt de premier met een zwakte-bod dan volgen er moeilijke tijden voor de VVD!!!!

Ook andere punten zullen de kiezers niet snel vergeten. Denk in dit geval maar aan het gehannes met de bonnetjes van het Ministerie betreffende de Teevendeal-kwestie. De hervorming van het politie-apparaat is niet vlekkeloos verlopen. Anti-terreureenheden klaagden over slecht materieel. Steeds meer gevangenissen worden gesloten, terwijl het gevoel voor veiligheid van de bevolking verder afneemt. Teveel bureaucratische rompslomp in de zorgsector.  Pensioenen en pensioenverwachtingen staan er weinig rooskleurig voor. Grote problemen om ouderen bij ontslag nieuwe kansen te bieden.

De zegeningen van dit kabinet zijn op één hand te tellen:

-werkloosheid laatste jaar afgenomen

-de economische groei  ligt aldus financieel dagblad in Nederland hoger dan gemiddeld in de eurozone

-duurzaamheid hoge prioriteit (zie de windmolenparken) krijgt steeds kritiek

Dit kabinet heeft een grote bezuinigingsronde achter de rug: dus veel zegeningen zul je niet vinden.

De peilingen voor de VVD en PvdA zien er weinig rooskleurig uit. Is dit het sorry-offensief een eerste stap om met een schone lei te beginnen?

Het grote voordeel van de VVD blijft ondanks bovengenoemde kritiek dat de VVD wel wil regeren, maar de PVV niet de kracht heeft om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Veel roepen en niet willen mee regeren is op termijn een politieke doodsteek voor deze partij.

De kiezer heeft het laatste woord!!

De EU staat op springen……of toch…..

De geloofwaardigheid van Europese Top is tanende. Met de dag groeit de kritiek op het EU-beleid. Het ontbreekt volledig aan daadkracht. En Mevrouw Merkel, bondskanselier van Duitsland, heeft mede door haar uitspraak “wir schaffen dass”, de geloofwaardigheid van de EU sinds het ontstaan van de Europese samenwerking, aangetast . Je kunt niet zomaar als grootste land van de EU roepen van “Wir schaffen das”! En vervolgens de overige 27 landen verplichten om mee te werken. Het was voorspelbaar dat deze oproep tegen het zere been was van met name Oost-Europese landen, maar ook andere West-Europese landen beginnen hun twijfels te uiten. Steeds meer Europeanen krijgen het gevoel dat er niet meer geluisterd wordt naar de kiezers. Erdogan neemt een loopje met de EU. Er moet snel een nieuwe vorm bedacht worden met als grote voordeel dat Engeland in de nieuwe EU weer een volwaardige plaats kan innemen. Hoeveel van de 560.000.000 miljoen inwoners van de EU staan nog achter het huidige beleid van de EU!!

Als Merkel haar uitspraak had voorgelegd aan haar kiezers dan had zij het recht om op grote schaal vluchtelingen naar eigen land te dirigeren; waarschijnlijk per luchtbrug want de aangrenzende landen keren zich steeds verder af van de vluchtelingendeal.

Het is ook schadelijk als op het hoogste niveau afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld over het begrotingstekort van een land en dat daarna allerlei argumenten worden bedacht, waarom landen hun afspraken niet hoeven na te komen. Dit kun je niet 3x achtereen doen. Je zet de geloofwaardigheid van de EU op het spel.De groeiende afkeer van de EUROPESE UNIE is een gevolg van het negeren van de mening van de EUROPESE BURGER. Er komt een stroming binnen de EU op gang waar populistische partijen garen bij spinnen. Dit uit zich in een groeiende vraag naar inspraak via referenda. “Is het loswoelen van verdragen en afspraken begonnen?”.

De beleidsmakers en de leiders van de EU moeten terug naar hun basis en eens en voor altijd beseffen dat geen enkel land zijn volledige soevereiniteit wil opgeven ( Dit is overigens ook de grote zwakte van de EU).Vervolgens  kun je dan met elkaar afspreken op welke terreinen men echt wil en kan samenwerken. De EU wordt dan slagvaardiger en je hebt dan zeker 60% van de EU-werknemers/beleidsmedewerkers  niet meer nodig. De EU gaat ten onder aan de eindeloze verfijning van voorstellen en aan de enorme omvang van het aantal voorstellen, die door beleidsmakers bedacht zijn. De oplossing is heel eenvoudig “om de vier jaar leg je aan de kiezer voor welke hoofditems in die periode ter sprake moeten komen” en daarna door een kleiner Europees Parlement goedgekeurd moeten worden.

Of we maken van de EU een bondsstaat waarin duidelijk wordt vastgelegd wat de staten zelf mogen regelen. Vooralsnog zijn hier maar weinig landen voor te porren. Dus………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU, Stabiliteitspact en de uitzonderingen

 

De banken in de EU zijn worden getest op hun crisisbestendigheid. De grootste klacht en angst van de banken is dat bij tekorten de aandeelhouders en obligatie houders het tekort moeten aanvullen. Logisch zou je denken. Met dit waardepapier loop je zoals bij elk aandeel of obligatie een zeker risico. Maar het verhaal krijgt een wending als de politiek, de politieke partijen, zich inlaten met deze test.

Wat is namelijk het geval? In bijna alle Zuid-Europese landen zijn er waarschijnlijkheid tekorten en die tekorten moeten aangevuld worden. Echter veel mensen hebben voor hun pensioen aandelen en/of obligaties gekocht en dreigen nu de dupe te worden. Dus moet de staat bijspringen en zijn het de belastingbetalers die mee moeten betalen. De Italiaanse premier Renzi is doodsbenauwd dat het referendum van een  grondwetswijziging voor zijn partij slecht uitpakt en dit de populistische Vijf Sterren Beweging aanzet op een exit uit de EU.

Frankrijk en Duitsland hebben in 2003 een verkeerd signaal afgegeven. Daarna volgde Griekenland , Spanje, Portugal en nu dus ook Italië.(zie ook de telegraaf 28 juli  Stresstest banken ook Europese proef).

De Europese Commissie wilde dat Spanje en Portugal een boete krijgen, maar daar is Commissie op terug gekomen. Het argument om alsnog de boete in te trekken is aldus Elsevier” De uitdagende economische situatie en de pogingen van de twee landen om hervormingen door te voeren”.

Ik denk dat men binnen de Europese Commissie doodsbang is dat de Populistische partij, die een referendum over een exit van Italië wil, waarschijnlijk de doorslag heeft gegeven.

Het doel van de Stabiliteits- en Groeipact was toch om de EURO stabiel te houden. De EURO kalft verder af en daarna  weer nieuwe verdragen entameren!!

Wat stellen de EU-verdragen nog voor? De EU-afspraken stellen niets voor. Nederland mag nooit zijn soevereiniteit opgeven. Nederland wordt dan een speelbal van de grote landen van het Europese Pact.

 

 

 

Hongarije 2 oktober stemmen over asielquotum (referendum)

Vluchtelingen
Vluchtelingen

De vraag, die op 2 oktober gesteld wordt luidt “Mag de EU bepalen dat Hongarije verplicht is mensen te huisvesten die niet de Hongaarse nationaliteit hebben zonder instemming van het parlement?” Tussen de regels door wordt in feite de vraag gesteld ‘Hoeveel asielzoekers / vluchtelingen willen wij maximaal (per jaar) opnemen? Mijn in ziens heeft elk land het recht om deze vraag te stellen en hierover een duidelijke afspraak te maken.
Hongarije en alle andere landen van de EU moeten de vraag over het asielquotum voorleggen in hun eigen land. Als een land roept “wir schaffen dass” dan moet je niet andere Europese landen opzadelen met een toekomstig groot probleem van de vele, vele vluchtelingen en asielzoekers, die allen naar Europa willen. En dan gaat het niet om honderdduizenden, maar waarschijnlijk om veel meer.

Het gaat hier om een conflict dat het Midden-Oosten zelf moet oplossen. Eens zullen alle partijen in dit gebied gaan inzien dat verschillen in politieke, etnische en religieuze opvattingen geslecht moeten worden om dit cultureel rijke gebied in de toekomstweer weer een plaats in de wereld te geven.
Het is niet uitgesloten dat steeds meer vluchtelingen uit Noord- en Midden-Afrika hun heil zoeken in Europa. De demografische explosie zal , als Europa niets doet, de instabiliteit aanzienlijk vergroten. Zwakke leiders van de EU, die zich laten pamperen door presidenten, die steeds minder democratisch worden!! Hoe lang gaat dit nog goed!

Anderzijds is het een schande dat de ‘Beschaafde  Wereld” voor miljarden aan wapens aan instabiele landen verkopen en daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor onrust in dit deel van de wereld. “Europa stop met wapenleveranties  en kom met een overkoepelend plan van opbouw in een democratisch bestel”!!!.

Een dag voor de Brexit; referendum

Waarom wil ongeveer 50 % van de Engelse bevolking uit de EU.

De steeds maar uitbreidende macht van de EU, waar een steeds groter deel van de bevolking in West-Europa tegen ageert, omdat er in Brussel slecht geluisterd wordt. Een klein groepje top-Eurofielen willen in een zeer heterogeen Europa een eenheid nastreven , waarbij steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar Brussel. Dat willen de Engelsen en ook veel Europeanen niet. Je soevereiniteit opgeven in een een steeds maar uitdijend Europa met zo’n diversiteit in cultuur en etnische groeperingen is vragen om problemen. Aanvragen  tot toetreding tot de EU vanuit de zwakkere Zuid-Oost-Europese landen, die op veel terreinen hun zaakjes niet in orde hebben ,is vragen om problemen. Brussel doet precies het tegenovergestelde wat een goed politicus nooit zou doen. Brussel laat eerst de landen toe en doet allerlei toezeggingen en daarna volgen eisen, waaraan een groep landen de eerst volgende 5 of 10 jaar niet aan kan voldoen. Ondertussen is er veel geld overgeheveld en toegezegd en de Noord-West-Europese landen kunnen opdraaien voor de problemen.

Groot-Brittannië betaalt elke week 350 miljoen Euro aan de EU. Dat is per maand zo’n 1,4 miljard ; dus per jaar 17,5 miljard. Daar staan natuurlijk ook wel voordelen tegenover, maar toch vragen de Engelsen zich of zij dit geld niet zelf beter kunnen besteden en investeren in hun eigen economie. Natuurlijk speelt het vluchtelingenprobleem een belangrijke rol bij deze Brexit met allerlei problemen die zij in de toekomst nog moeten oplossen De onmacht van de EU om de toestroom te stremmen maakt de scepsis over het EU-beleid en de uitvoering daarvan alleen maar groter. Bovendien er zijn meer landen in Europa , die zonder de EU toch goed boeren.

Ik verplaats me even in de gedachtegang van de kiezer van morgen, die op 23 juni zijn stem moet uitbrengen. In dat stemhokje zullen velen afvragen of zij dat grote risico wel willen nemen, zoals in media uitvoerig is vermeld. Wat de uitslag ook moge zijn, ik hoop dat politici zich meer zullen inleven, wat er onder het volk leeft.

 

Uitslag referendum Oekraïne

oekraine-1Veel “deskundigen” hebben inmiddels hun mening over het referendum gegeven. Nu wil men weten waarom zoveel mensen niet zijn gaan stemmen. Het antwoord is simpel. Bij navraag blijkt dat veel kiezers geen interesse hebben en vinden het niet de moeite waard om hun stem uit te brengen, te ingewikkeld, te veel corrupte politici, een verdekte aanloop naar een lidmaatschap van de EU enz. oekraine-2De Oekraïne heeft geen nieuw handelsverdrag nodig. Sommige politici, die voor het verdrag waren, riepen op om niet te stemmen in de hoop dat de kiesdrempel niet werd gehaald. Zij hebben geen enkel recht van spreken. Door hun onnozelheid hebben zij zich zelf de mond gesnoerd.

Moet de drempel van het referendum dan verhoogd worden vragen sommige zich af. Nee, natuurlijk niet. Als politieke besluiten vaak tegen de wil van het volk indruisen dan word je toch boos, ongerust en wantrouwend. Het volk is jaren achtereen verteld dat er bezuinigd moest worden. Veel banen in de zorg verdwijnen en veel werknemers worden wel erg gemakkelijk weg bezuinigd. Dan is het logisch dat het merendeel van de kiezers aan de bel trekt en de regering tot de orde roept. Eenmaal gekozen hebben de meeste politici geen enkele band meer met hun kiezers.

oekraine-3Dan wordt om onduidelijke reden ineens erg veel geld door Dijsselbloem in de EU pot gestopt. Vervolgens gaat de portemonnee weer open voor Griekenland, terwijl de premier tijdens zijn verkiezingstournee een heel ander geluid liet horen.

En nu ineens …………zijn er honderden miljoenen beschikbaar voor vluchtelingen, terwijl iedereen toch dacht dat we de bodem van de bezuinigingen hadden bereikt.

Je kunt als politicus toch geen tweede keer in een relatief korte tijd een raadgevend referendum naast je neerleggen als aan de eisen van de wet is voldaan en het raadgevend referendum rechtsgeldigheid heeft.

===het referendum ging toch over de Oekraïne of ging het over het functioneren van de politici in Nederland zelf????===

Ja of nee bij het referendum op 6 april

Etnische taalkundige kaart Oekraine

Associatieverdrag met de Oekraïne

In het boek Geographica “Wereldatlas met Landen-profielen” 2008 staat dat De Oekraïne de graanschuur was van de Sovjet-Unie met een overvloed aan granen, groenten, fruit en voedergewassen. Verontrustend is de zinsnede dat “een groot deel van de opbrengst is echter nog steeds nucleair besmet na de kernramp in Tsjernobyl in 1986″. De Oekraïne was toch altijd de graanschuur van de voormalige Sowjet-Unie?
Is het stralingsniveau rondom dit gebied van een niveau dat het geen gevaar meer oplevert voor de voedselproductie? Wordt de Europese geldkraan opengezet om de ommanteling van de kerncentrale verder te voltooien?
Radioactieve wolken verspreidden zich, naar later blijkt, over grote delen van Europa. Rusland had geen meldingsplicht. Immers zij waren toen nog niet aangesloten bij het “Internationaal Atoomagentschap”.
Ook Nederland krijgt met een radio-actieve wolk te maken. De aarzelende politieke houding, mede ingegeven door te weinig informatie over de spreiding van deze wolk en het te weinig verschaffen van informatie aan de bevolking, laten zien dat de politici op dat moment niet opgewassen waren tegen een zo’n grootschalig probleem. Er heerste grote onzekerheid over de aanpak van deze ramp.
Mijn inziens zal de EU na toetreding het verzoek krijgt om dit gebied te saneren. Dit gaat natuurlijk miljarden kosten om deze regio weer leefbaar te maken.

Een tweede opmerking betreft de betrouwbaarheid aan informatie. Op de eerste plaats betreft het informatie over de MH17. Zijn bepaalde radarbeelden nu wel of niet vrijgegeven. Zelfs op hoog niveau kan geen duidelijkheid gegeven worden.
De ambassadeur van de Oekraïne in Den Haag heeft verklaard,althans volgens Elsevier, dat een van de radarstations in onderhoud waren. De chaos omtrent de informatie en het door- en afschuiven van verantwoordelijkheden zijn een slechte voorbode hoe dit land zich binnen de EU zal gaan gedragen. Rusland beweert de primaire radargegevens vernietigd te hebben. Andere radarsystemen waren op dat moment in onderhoud.
Aan de geloofwaardigheid van de Oekraïne wordt steeds meer getwijfeld.

Op 5 februari 2016 verschijnt een artikel in de Volkskrant ” Geheime dienst Oekraïne probeert roofkunst uit Hoorn van het West-Fries Museum te verkopen”. In de krant wordt gesproken van een ultranationalist,die de doeken voor € 50.000.000 dollar probeert te verkopen. Een gespecialiseerde eenheid van de politie komt de doeken op het spoor en probeert later de doeken te verkopen. Heeft de EU zich wel eens verdiept in de opeenvolgende corruptieschandalen.
Klaarblijkelijk heeft de EU weinig geleerd van het Griekse voorland!
Brussel heeft één ding voor ogen groter … en nog GROTER… en nog veel GROTER…
Hoe kun je in hemelsblauw met zo’n corrupt land een associatieverdrag sluiten?

Een derde probleem dient zich mogelijkerwijs aan.
Wat denkt de de doorsnee Nederlander over het afschaffen van de visumplicht voor de bevolking uit de Oekraïne. Wat betekent dat o.a. voor Nederland? Naast de tienduizenden asielzoekers komt al weer een nieuwe golf van zoekende arbeidskrachten naar Nederland. Nu al zijn 100.000den Nederlanders werkloos. Bovendien komt een nog grotere golf asielzoekers richting West-Europa. De zwalkende houding van de EU heeft dit probleem alleen maar vergroot.

EN nu is premier Rutte bang………….
Rutte is bang dat een groot deel van de samenleving tegen gaat stemmen, maar hij heeft niets te vrezen. Het is maar een raadgevend referendum, waar hij zich niet aan hoeft te houden.
Het referendum is pas geldig als 30% of meer van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen . Blijkt nu dat van die 30% de meerderheid tegen stemt dan moeten de beide Kamers opnieuw moeten debatteren.
Wat doet Rutte als het volk massaal tegenstemt…….. een draai aangeven!!!!!
En wat dan nog………..
Tientallen miljarden zullen de komende jaren naar de Oekraïne toevloeien. Het gaat wel om gelden, die uit de EU-landen zijn of worden opgehoest.
Als dit land niet zo corrupt zou zijn zou een eventuele steun op langere termijn een reële optie zijn.
Nu kiest Brussel voor de omgekeerde weg en is het niets anders dan de kar achter de wagen spannen.
Brussel slaap maar door…….

De Vis wordt duur betaald…….