Aan arrogantie gaat het politiek Bastion “rondom het Torentje” ten onder.

 

Wat een arrogantie!!

In politiek Den Haag wordt volop geruzied met wie de democratisch gekozen politici gaan samenwerken. Dit is een schande en een  breuk voor onze democratie. In het woordenboek staat de volgende definitie over het begrip democratie: “democratie is een staatsvorm, waarbij het gehele volk invloed op het staatsbestuur en gelijke rechten en plichten en gewaarborgde vrijheden heeft”. In die definitie staat uitdrukkelijk het gehele volk; dus tot aan de verkiezingen mag geen enkele groep worden uitgesloten. Pas als de verkiezingen achter de rug zijn, kan men overgaan op uitsluiting. Bij het vormen van een coalitie kan men pas een keuze maken met welke politieke kan worden samen gewerkt. Vóóraf mag dus op geen enkele wijze sprake zijn van uitsluiting!!

Waarom die arrogantie? Arrogantie vinden we ook in de lagere bestuursorganen.Volgens cijfers van het CBS van november 2016 blijkt dat 2/3 van alle Nederlanders geen vertrouwen meer hebben in de landelijke en Europese politiek. Ook hebben 7 van de 10 mensen geen vertrouwen in de mainstream media aldus het CBS. Juist de mainstream media, de hoofdredacteuren en de hoofd programmamakers hebben nu juist de laatste weken voor de verkiezingen een sturende invloed op het verloop van de verkiezingen. Zij bepalen wie wel en wie niet aan het grote debat mogen deelnemen. En nu maar hopen dat de kiezer zich op 15 maart laat leiden door het gezond verstand!!

Vandaag, 24 februari 2016 is in een enquête naar voren gekomen, dat 60% van de ondervraagden, aldus Ipsos, geen vertrouwen hebben in de beloften van politici.

Tot slot. In Nederland worden veel peilingen verricht betreffende de verkiezingsuitslag van 15 maart. Toch heerst er op een aantal vlakken een groot ongenoegen, die niet allemaal goed in kaart zijn te brengen, maar wel bij de verkiezingen op 15 maart een verrassende uitslag zullen opleveren.

De gevestigde orde en de gevolgen………

Het wordt hoog tijd dat de kwalificaties voor bepaalde functies duidelijk worden geformuleerd en dat er objectieve maatstaven worden gehanteerd.

De laatste paar dagen wordt frequent gesproken over de gevestigde orde. Wie behoren tot deze categorie en waarom komt dit onderwerp zo vaak ter sprake. Er zijn heel veel Nederlanders, die afstand nemen van een groep politici. Op basis van een kennissenkring/vriendenkring of op basis van familiaire banden komen zij in “aanmerking” voor een goede baan  bij de overheid.

(Ingevoegd op 25 februari 2017  ; gelezen in de volkskrant

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar bevoordeelde schoonzus)

is een uitgelezen groep van vriendjespolitiek, waar je niet op basis van capaciteiten, maar door kennissen of vrienden binnen het ambtelijk circuit, waarin men werkt of werkte,  wordt voorgedragen voor een ambtelijke functie. Zonder objectieve maatstaven van bekwaamheid te toetsen worden personen benoemd, die soms niet op die plaats thuishoren. Je zou kunnen denken in de categorie van burgemeesters, benoemingen voor provinciale staten, de vele ambtelijke organen, maar ook aan semi-overheidsorganen. Het fundament van ‘Ons kent Ons” is blijkbaar onaantastbaar. Steeds meer kiezers zetten zich hier tegen af. Juist voor dit soort functies moeten objectieve normen van toetsing komen door een onafhankelijk instituut. Politiek Den Haag wil niet aan deze democratiseringsslag meedoen.

Een paar voorbeelden van het politieke geklungel:

-Zes ministers hebben de afgelopen periode het veld moeten ruimen en als laatsten waren dat Ard van der Steur. Wiebes , staatssecretaris , die weinig vat heeft op zijn dienst en geconfronteerd wordt met een dure vertrekregeling van de belastingdienst.

-Falende ICT-projecten bij :

*Sociale Verzekeringsbank (verspild 40 miljoen)

*Belastingdienst (verspild 200 miljoen)

*ICT project bij defensie stopgezet (verspild 433 miljoen en waarschijnlijk meer)

*ICT-problemen bij het politie-apparaat ; al in 2014 geconstateerd kosten vele miljoenen; mislukte reorganisatie en daarnaast een corruptie-schandaal bij het aanschaffen van nieuwe politie-auto’s. In 2016 is er nog een gesprek geweest door ACP over het achterblijven van de ICT-vernieuwing

Hoe komt het dat zoveel ICT projecten altijd uitlopen en dat er daarna enorme overschrijdingen zijn in het budget?

Is dit vooraf door bedrijven ingecalculeerd?

*Grote problemen met de aanschaf en de zeer hoge kosten Fyra; treinen kopen , die geen toilet hebben en niet geschikt zijn

 

“Trump” and “Trust” botsen!

Amerika de gespleten samenleving. Hoe is het mogelijk dat in dat grote land twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. De oproep van Trump na zijn overwinning op de democraten, dat HIJ de president zal zijn voor alle Amerikanen heeft hij al direct verbroken. Nauwelijks twee maanden later is het vertrouwen in de Nieuwe President (NP) aan het wegkwijnen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Deze president verkort zijn eigen ambtsperiode. Een trieste politieke neergang van het Amerikanisme. Zijn de aantijgingen op leugens gebaseerd of is het angst of moed van de verschillende inlichtingendiensten dat de NP deze diensten buiten werking zet of de moed van de FBI en CIA om “Zijn Presidentschap” aanzienlijk in te korten. Is er nog wel een objectief onderzoek naar alle aantijgingen richting Trump mogelijk? Een toekomstige President die al beschadigd is voor hij zijn ambt heeft aanvaard heeft weinig kans van slagen. Hoe kan iemand met zo’n opvliegend karakter in hemelsnaam President worden? Zal hij op cruciale momenten de juiste beslissingen kunnen nemen? De wereld is er bang voor. Anderzijds heeft hij richting bedrijfsleven een paar flinke tikken uitgedeeld o.a. naar de farmaceutische industrie, maar ook naar de vliegtuigindustrie (JSF en Air Force One kan goedkoper). De vraag zou je kunnen stellen of hier door de Gevestigde Orde veel te makkelijk heeft toegegeven. Over de NP zijn honderden verhalen te vertellen, maar als Trump de eerste zes maanden van zijn presidentschap zonder kleerscheuren doorloopt dan blijft hij tot het eind van de ambtsperiode president, tenzij hij op “een andere wijze”wordt uitgeschakeld!! Het opheffen van het ethiek-bureau voor congresleden is een andere zet, die door zowel voor-  als  tegenstanders wordt gewaardeerd.

Het moet toch niet gekker worden….bankroet van de bankrekening (EU-regelgeving)

Het moet niet gekker worden.

Massaal nee, nee tegen deze EU-regelgeving.

Ik citeer Trouw 1 december 2016 “Onder nieuwe Europese regelgeving zijn banken straks verplicht betaalgegevens  van hun klanten te verkopen aan derden” Weer zo’n onzinnige regelgeving van de EU waar honderden ambtenaren mee bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. Stel je voor  je gaat een dagje uit winkelen dan kan een derde persoon precies je koopgedrag volgen. De overheid heeft altijd beweerd dat de privacy van de mens moet worden gewaarborgd. Gelukkig kan de rekeninghouder “nee zeggen  tegen de bank die jouw gegevens  op verzoek van andere bedrijven kan door verkopen”.

In Trouw lees ik verder dat “onder  nieuwe Europese regelgeving banken verplicht zijn betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben wel een vergunning hebben”. Het is een schande om op deze manier inbreuk te maken op de privacy van de rekeninghouders. Elke rekeninghouder weet hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. De praktijk leert als je eenmaal privacygegevens aan een derde hebt gegeven dit na verloop van tijd een eigen leven gaat leiden. “Onbedoeld” komen deze gegevens in handen van instellingen, personen, bedrijven en overheden, die daarmee je handelwijze dag en nacht kunnen volgen. Natuurlijk zijn aan “het verstrekken van deze gegevens voorwaarden verbonden en moet een consument altijd nee kunnen zeggen”, maar gelooft u van mij, dat eenmaal verstrekte gegevens altijd onverwachts ergens op duiken. Kijk maar eens hoe de privacy in je mailbox gegarandeerd werd, terwijl allerlei bedrijven plotseling, zonder je toestemming hebt gegeven, jou even informatie gegeven wat je deze week allemaal kunt kopen of waarover jij zo nodig over geïnformeerd moet worden.

Zuid-Europese landen willen toch al niet teveel via de bank regelen. Dus……

Stelling:

Als banken zo nodig mijn gegevens aan derden verkopen, dan moet de rekeninghouder voor elke afzonderlijke verkoop aan een derde persoon, juist aan de rekeninghouder de vergoeding geven. En als die derde persoon dit weer verder door verkoopt zonder mijn toestemming moet de betreffende instelling, die de gegevens heeft door verkocht, een fikse boete krijgen Hij krijgt immers informatie over mij, die doorverkocht wordt zonder mijn toestemming.

Beroepsethiek van notarissen tijdens de WO II en van slavenhandelaren van de VOC en WIC

kille-mist

Het gaat hier om een vergelijking van twee perioden, waarbij geldzucht tot meedogenloosheid leidt

Vele malen heb ik de afgelopen maanden geschreven over de ethiek van bestuurders en politici. In het artikeltje van de Volkskrant kun je lezen dat nog een elite-groep tijdens WOII aan het rijtje kan worden toegevoegd.

slavernij-2 Ethiek is enerzijds iets persoonlijks. Het zijn waarden en normen, die niet in elke periode hetzelfde zijn. Tijdens de West Indische Compagnie periode was de slavenhandel in de republiek der Nederlanden “uitgegroeid tot een heel  normale wijze van handeldrijven”. Enerzijds zou je verwachten, dat dit onmenselijk gedrag voortvloeit uit een algemeen geaccepteerde norm. slavernij-schipHet sarcastisch gedicht “Het Slavenschip” van de beroemde  Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) geeft aan dat handel drijven en winst maken een soort opdracht dat door menig kerkgenootschap gesteund zal zijn. Een gedeelte van dit gedicht heb ik overgenomen ( u kunt de rest van het gedicht terugvinden via http:// www.slavenhaler.nl/heinrichheine01.html):

 

 


Het Slavenschip

De supercargo, Mynheer Van Koek,
Zit in zijn kajuit en berekent
Hoeveel het totaal van de lading bedraagt
En hoeveel profijt dat betekent.

“De gummi is goed en de peper is goed,
Driehonderd balen en vaten;
Stofgoud en ivoor — maar de zwarte waar
Levert de hoogste baten.

Van de zeshonderd negers die ik voor een krats
Aan de Senegal kocht, wordt ik wijzer.
Hun vlees is hard, hun spieren zijn strak,
Ze zijn als eersteklas ijzer.

Ik heb ze geruild tegen brandewijn,
Tegen vorken, messen en kralen;
Ik maak op die handel achthonderd procent,
Zelfs al zou de helft het niet halen.

Al resten er mij nog maar driehonderd in
De haven van Rio Janeiro,
Ik krijg toch honderd dukaten per stuk
Van het huis Gonzales Pereiro.” enz.enz.

Volkskrant 26 november 2016 (Jonathan Witteman)

In de Volkskrant van 26 november lees ik “Notarissen werkten mee aan verkoop Joodse roofpanden”  De rechtshistoricus schrijft in zijn proefschrift : KILLE MIST  “het notariaat en de erfenis van de oorlogstijd” dat duizenden huizen van Joden van meestal gedeporteerde Joden zonder meer verkocht konden worden, waarbij de totale verkoopwaarde op 150 miljoen gulden wordt geschat  (omgerekende naar  Euro’s 2016 : 900 miljoen)

De notarissen beriepen zich erop dat ze niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen van hun beroepsuitoefening. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog al snel een excuus om aan transacties mee te werken  waarvan duidelijk was dat de Joden  er de dupe van waren.deportatieslavernij-paramaribo Er was dus onder deze groep van notarissen geen enkel normbesef had dat dergelijke handelingen volledig laakbaar waren.  Hier laat een beroepsgroep, die aan de basis van de ethiek staat en het fundament vormt om handelingen te verrichten, die er juist op gericht zijn om het rechtsfundament te waarborgen, zich mee laten slepen met hun hebzucht naar geldelijk gewin. Het wordt nog erger als ik lees dat “In 1946 een deal is gesloten met de minister van Justitie om het notariaat van vervolging te vrijwaren. Een deel van de notarissen heeft een boete betaald over 60 procent van hun verdiensten aan de Joodse onteigeningen. Dat geld ging terug naar Joodse organisaties“. Ook de schatkist heeft in die tijd 5 miljoen gulden verdiend (thans 30 miljoen euro’s). Het ergste, aldus de volkskrant is, dat “de belastingdienst tot aan de Hoge Raad heeft volgehouden  dat de transacties rechtsgeldig waren. Dit is het toppunt van onmenselijkheid. Waar was de beroepsethiek van deze notarissen tijdens Wereldoorlog 2 en waar was die van de topambtenaren en hun ministeries!!!

Ervan uitgaande dat waar is wat in de Kille Mist is geschreven dan zal de Staat en de notariële gemeenschap in Nederland een diepe buiging moeten voor al het leed dat deze bevolkingsgroep is aangedaan.

Beide voorbeelden zijn het toonbeeld van verwerpelijk handelen en dat geldelijk gewin de norm vervaagt en de blindheid vergroot.

Er is nog hoop!!! slavernij-plaquette

Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

Van de zes maatregelen, die Trump op de eerste dag wil aankaarten zijn er 4 bij, waarmee wij binnen Europa ook iets kunnen

1. Afrekenen met regels

==Trump wil voor een deel afrekenen met de regelgeving waaraan bedrijven zich moeten houden. Zijn plan: voor elke nieuwe maatregel moeten twee bestaande maatregelen worden afgeschaft==. Ook in Nederland worden voor onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven teveel regels opgesteld, die vaak een verlammende invloed uitwerking op de organisaties zelf. De overheid moet zich meer bewust zijn op welke terreinen het wel zinvol is (lees in algemeen belang)  om via regelgeving de grenzen aan te geven wat wel en niet kan. De volgende stap is overbodige regelgeving te schrappen. Bovendien kunnen vele gemeentelijke, provinciale en procedures bij de rijksoverheid ingekort worden.

2. Amerika’s infrastructuur beschermen

==De toekomstige president zal op het ministerie van Defensie en in de krijgsmacht direct mensen aan het werk zetten die de ‘vitale infrastructuur’ van de Verenigde Staten immuun moeten maken voor cyberaanvallen ‘en alle andere vormen van aanvallen==’. Ook Nederland moet zijn defensie heroriënteren en de slopende bezuinigingen van de afgelopen jaren omzetten in nieuw materieel wat bij een modern leger past. Cyberaanvallen komen voort omdat veel bedrijven nog te weinig doen om hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Het is in een open democratie te gemakkelijk gemaakt om hoogwaardige technologie te kapen. Universiteiten, die bezig zijn met met onderzoeken, waar veel belangstelling voor is, moeten zich meer bewust zijn dat niet alle studenten zonder meer maar toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

 3. Ethische hervorming: lobbyverbod

==Mensen die de overheid hebben vertegenwoordigd, mogen de eerste vijf jaar nadat ze hun functie hebben neergelegd, geen lobbybaantjes bekleden. Ze mogen zelfs levenslang niet in Washington lobbyen namens buitenlandse overheden==.We stellen een integriteitscommissie als een Eurocommissaris over de scheef gaat en zo wordt het probleem  doorgeschoven. Het woord voorbeeldfunctie is weggeduwd of geschrapt in vocabulaire van enkele oud-Eurocommissarissen. Zo’n verbod als Trump beoogt zou ook moeten gelden voor de hoogste rang van ambtenaren en politici, die een functie na hun commissariaat beogen en bij een bedrijf of instelling hun diensten aanbieden. Dit is niet de plek om de grenzen van machtige oud-politici en commissarissen  af te bakenen. De ethiek van hun handelen moeten zij zelf afwegen.

4. Misbruik werkvergunningen onderzoeken (en voor Nederland mis bruik van regelgeving)

==Trump wil misbruik tegengaan van werk- en/of verblijfsvergunningen die uitpakken in het nadeel van Amerikaanse werknemers==. Ook in Nederland schommelt de werkloosheid op dit moment rond de 530.000 mensen, die zonder werk zitten. Deze week lazen we in verschillende kranten, dat er een groot tekort is aan seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Het wordt tijd dat het doolhof van (onterechte) uitkeringen wordt doorgemeten. Het is absurd dat men soms weigert te werken, omdat de uitkeringen hoger zijn dan een betaalde baan te aanvaarden. Een toenemende belangstelling van Marokkanen en Algerijnen om te werken of voor de premie!!Het aantal Marokkaanse immigranten groeide het aantal Marokkanen van 80 in 2016 tot meer dan 700 tot en met eind oktober 2017. Waarom kwamen deze migranten om te werken of omdat ze “recht hebben op een vertrekpremie”. Wie slaat de plank mis, weer de overheid. Mijnheer Dijkhoff doet zijn best, maar hij kan niets beloven om dit euvel weg te werken.

 

 

Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren!!

trumpcharityTrump schudt Europa wakker. Jarenlang is er gebakkeleid over het vormen van een Europees Leger. Er is nooit iets van terecht gekomen. Zwakte voortgekomen uit onwil, zwakke leiders en een Europese Top die alleen maar de invloedssferen willen uitbreiden en de omgekeerde weg volgen. Politiek gezien was voorspelbaar dat Rusland sit niet kon en wilde accepteren. Brussel wil groter en groter worden. Meer dan 100.000 ambtenaren, die de meest onbenullige zaken aankaarten en dit binnen de hele gemeenschap willen doorvoeren. Het belangrijkste krijgen de landen binnen de EU niet geregeld. Overal werd er op defensie bezuinigd. Ondanks waarschuwingen, zowel vanui de VS en ook binnen Europa werd niet of slecht geluisterd. Gelukkig beseft Europa dat een vergaande samenwerking voor een Europees leger ter verdediging van het Vrije Westen pure noodzaak is.Het is toch te gek voor woorden dat de Duitse militair de Franse militair niet begrijpt. Het zal voor alle landen, die zich hierbij aansluiten, betekenen, dat zij een deel van hun soevereiniteit moeten afstaan om van deze samenwerking een succes te maken.  europa-armee Door deze zwakke schakel van lage defensie-uitgaven in Europa heeft Rusland juist haar militaire kracht de laatste tien jaar aanzienlijk versterkt en was het mogelijk mede zonder noemenswaardige tegenstand politiek en militair een deel van de Oekraïne te annexeren. Overigens was de Oekraïne heelemaal nog niet rijp voor een toetreding. En dat geldt ook voor andere Zuid-Oost Europese landen.

Op het gebied van vervoer begint men binnen de EU het besef aan saamhorigheid volledig kwijt te raken. Een vrij verkeer waarbij steeds meer landen toltarieven instellen en het transport onnodig duur maken. Als we zo doorgaan is de EU gedoemd te mislukken
Hoe is die saamhorigheid binnen de EU als het gaat om de pensioenleeftijd? Waarom moet in het ene land de mensen in 2021 tot hun 67e jaar werken.” In een reeds eerder verschenen artikel van 2016-08-31—-   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls—- heb ik de verschillen in de pensioenleeftijden vermeld en het volgende over geschreven.Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd en variërend van 65 – 67 jaar. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. ” Het braafste jongetje van Europa met als dank een hoge netto bijdrage per inwoner aan ons gejoesterde EU.

begrotingstekortEn wat denkt u over de begrotingsafspraken, die voortdurend worden geschonden.

Hoe moet het dan wel? Stel vast welke landen echt in dat éne Europa willen opgaan met duidelijke voorwaarden en stel hoge eisen aan de toetreding.  Ga met de Oekraïne pas een associatieverdrag tekenen als zij aan fundamentele eisen voldaan. Ga corruptie niet bestrijden met Europees geld als deze zo diep geworteld zit in de samenleving tot zelfs in de hoogste niveaus van het politieke gezag. Daarnaast is de diversiteit en zijn de etnische verschillen zo groot dat de Oekraïne eerder voor Europa problemen op gaan leveren en In Europa in feite verder verzwakken. Er moet veel geld naar toe en we weten, gezien de ervaringen met Griekenland, dat als er hervormd moet worden dit hele grote problemen op leveren.

Beter een kleiner , maar één Verenigd Europa, dan een Groot Europa , waar voorlopig niets van terecht komt en de onderlinge tegenstellingen in de landen zelf en tussen de verschillende landen alleen maar lijken toe te nemen.

Wat betekent het vrijhandelsakkoord CETA voor Nederland (Europa) en waarom was Wallonië aanvankelijk tegen?

In de Volkskrant van 11 oktober wordt hierop een duidelijk antwoord gegeven. Voor de EU-lidstaten wordt 98% van de onderlinge import- en exporttarieven afgeschaft. Ook krijgen bedrijven toegang tot elkaars overheidsopdrachten en worden producten gestandaardiseerd. Volgens de minister Buitenlandse handel zou Nederland mogelijk 600 miljoen tot 1,2 miljard aan extra opbrengsten binnenkrijgen, aldus de Volkskrant.

Een denk baar voorbeeld.

Krijgen bedrijven als Monsanto vat op de voedselketen in Europa en voedselproducten, die naar Europa zullen worden geëxporteerd?

monsanto-maisMonsanto produceert genetisch gemanipuleerde producten (mais, katoen,soja koolzaad). Daarnaast maakt dit bedrijf ook gebruik van het herbicide Roundup (onkruidverdelger). Wat is nu zo bijzonder als je granen manipuleert kun je op die zaden een patent krijgen.  Er is aldus de website “wijwordenwakker.org”een soort Mansanto-politie, die controleert of deze zaden zijn verzameld of hergebruikt. Het gevolg is dat boeren het normale zaadgoed (niet gemanipuleerd) niet meer gaan gebruiken.

 

Hoewel Monsanto beweert dat er geen nadelige gevolgen zijn zijn er toch een aantal landen, die dit middel verboden hebben of er huiverig tegenover staan.

monsanto1

 

Kortom: Hoever gaat men met de afspraken betreffende dit soort grote concerns en wat is rol van de overheid, als hoeder van de samenleving? Al meermalen is het probleem in voorgaande artikelen ter sprake gekomen. De frictie zit in het arbitragesysteem, waarbij conflicten tussen investeerders en overheden opgelost moeten worden.

 

 

wallonieBij Wallonië speelde ook de regionale politiek een rol. De Walen konden nu eens de Vlamingen onder druk zetten. De Vlamingen (veel export) zouden veel meer voordelen behalen bij dit Verdrag dan de Walen.

De Brexitroes voor Trump en Dexitpil voor de Democraten

trumpcharityDe laatste maanden werd steeds duidelijker dat heel veel Amerikanen zich afzetten tegen de gevestigde orde. Deze groep, die zichzelf beschermt en op veel posities een belangrijke stem hebben. Zij hebben werk en goede banen en vinden dit vanzelfsprekend. De andere helft van de bevolking doorzag dit proces van geleidelijke verlamming. Vele kiezers moeten gedacht hebben aan een exit van de Democraten; er moet verandering en eerlijkere verdeling van werk en inkomen komen:een DEXIT van de democraten in het politieke circuit. De taak van Trump is nu deze splitsing in de samenleving niet verder op te voeren. Trump doet er verstandig aan om ook Democraten op belangrijke posities te benoemen.

huis-van-afgevaardigenDe groots aangekondigde plannen om de infrastructuur van de USA te verbeteren en de steden te verbeteren, maar tegelijkertijd wil hij de belastingen verlagen. Hoe wordt dit allemaal betaald en betekent dat de schulden van USA torenhoog stijgen. Politiek heeft Trump alle macht in handen zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.

De moeilijke taak van de Nieuwe President

1949-oprichting-en-geschiedenis-navo-1-1772-c712Er rust op de schouders van de nieuwe Amerikaanse president een grote last, die hoe dan ook voor Europa grote gevolgen zal hebben.

Europa zal zich moeten hergroeperen willen zij de Amerikaanse druk op verschillende fronten weer staan.  Het gaat dan niet alleen om het nieuwe handelsverdrag met Canada, maar vooral het nieuwe handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zal zeer vergaande invloed krijgen op een reeks van bedrijven. Gezien de technologische voorsprong van Amerikaanse bedrijven betekent dit dat in Europa een verschuiving in de productiefactoren zal optreden, waardoor Nederlandse bedrijven verdwijnen en Amerikaanse bedrijven en producten onze markten overspoelen, maar andersom doet zich hetzelfde voor. Er is op deze site al meermalen geschreven over de CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) en TTIP.

Europa moet rekening houden dat in alle landen de defensie-uitgaven aanzienlijk verhoogd zullen worden. De dreiging van Trump om uit de NAVO te stappen zal de Europese Defensie diep raken, maar ook onder Clinton moeten we in Europa rekening houden met het opvoeren van hogere uitgaven voor defensie. De spanning in het Midden-Oosten en de uitbreiding van een geopolitiek machtsvertoon van Rusland in dit gebied verplicht de Europese landen tot een grotere militaire inspanning.

De EU moet binnen zes maanden geschikte en gedreven leiders vinden en daarnaast een duidelijke politieke lijn uitstippelen. Door die gespletenheid binnen de EU wordt er met de Europeanen gesold. Dat is ook de angst voor het nog te sluiten TTIP verdrag met de USA.

Amerika zal de eerste twee jaar vooral de gespleten samenleving moeten helen.