De 17 programmapunten van de DVP

Voornaamste programmapunten van de Democratische VolksPartij

1 Van pluche-democratie naar echte democratie.
Geef de kiezer meer invloed en laat deze meebeslissen op essentiële vraagstukken en kruip niet weg achter raadgevende referenda (niet gebonden referenda) zoals nu bij de Oekraïne het geval is, maar geef de kiezer een stem bij wel of niet een verdere uitbreiding van de EU.

2 De politieke reikwijdte van de EU beperken en de soevereiniteit van Nederland veilig stellen; de bevoegdheden van de EU omlijnen.
Heel veel afspraken kun je ook door onderlinge verdagen regelen.

3 Nieuwe initiatieven in Nieuw Nederland.
– Nederland moet nog meer uitstralen in de architectuur (afstappen van saaie eentonige woningbouw)
– kennisindustrie uitbouwen en beter benutten
(Waterhuishouding en Agrarische technologie)
– maakindustrie terug halen naar Nederland.

4 Toelating vluchtelingenaantallen/asielzoekers tot maximaal 8.000.
Bovendien wil de DVP 300 kinderen opvangen, die in medisch opzicht slachtoffer zijn geworden van conflicten. Voorstel is om deze kinderen 3 jaar lang medisch te begeleiden.

5 Stadscentra opknappen en historische panden in ere herstellen. Stadscentra moeten het culturele middelpunt van de stedelijke omgeving en het ommeland blijven.
Essentieel is ook het behoud van concentratie van winkels in het centrum de stad.
Parkeertarieven moeten in vele stadscentra (meestal in de wat kleinere steden) omlaag.

6 Schone leefomgeving voor iedereen (herstel van de ecosystemen en internationale afspraken nakomen).

7 Op alle niveaus, landelijk, regionaal en landelijk meer controles op de overheidsuitgaven.
De overheid springt te slordig om met haar uitgaven. Bovendien maken de overheden wel erg gemakkelijk gebruik belastingverhogingen op landelijk en stedelijk niveau door te voeren. Deze verhogingen moeten kritischer worden gevolgd,

8 Aanmoediging om vuilstortplaatsen af te graven en zoveel mogelijk te recyclen
(Dit zijn we verplicht tegenover de volgende generaties); schone leefomgeving

9 Drugshandel ondermijnt de samenleving; harde aanpak op alle fronten (kaalplukken, strafmaat op basis Europese normen).
Oprichting van een extra politiemacht van 500 man om het drugs-probleem tot de kern aan te pakken. Bepaalde legeronderdelen kunnen/moeten in vredestijd een rol spelen om de drugshandel aan te pakken.

10 Spoorwegen en nutsvoorzieningen tijdelijk onder staatstoezicht te brengen.
Vele van bovengenoemde groep bedrijven hebben niet het voordeel gebracht wat de consumenten ervan verwacht hadden. De voorzieningen werden alleen maar duurder. Terwijl de het topmanagement  van de semi-overheidsbedrijven, kijkend naar de salarissen, de indruk willen wekken dat zij een “echt risicovol bedrijf” leiden.
Dit geldt overigens ook voor vele andere semi-overheidsbedrijven.

11 Zorg, werk en inkomen garanderen in een wereld van robotisering en kunstmatige intelligentie. De staat eist wel een tegenprestatie bij elke uitkering. Naast recht op een uitkering staat een plicht tegenover de samenleving.

12 Meer geld voor defensie en politie en meer veiligheidsdiensten inschakelen bij bescherming van objecten. NAVO verplichtingen nakomen en effectiviteit van defensie vergroten.

13 Concentratie van waar moet , maar deconcentratie en decentralisatie waar kan. 
Regio’s een meer centrale functie geven en een hogere mate van zelfstandigheid. Spreiding van werk, inkomen en macht.
Win-win situatie. Een win-situatie voor de Randstad (minder files, minder vervuiling). Een win-situatie voor de regio o.a. door een betere spreiding van de werkgelegenheid.

14 Objectieve normen voor overheids- of semi overheidsfuncties; onafhankelijke externe bureaus moeten de kwaliteit van de sollicitant waarborgen. Op deze manier wordt in belangrijke mate voorkomen dat door mismanagement de staat, dus de belastingbetaler voor deze tekorten moet opdraaien. Doorbreek het Old Boys Netwerk en zoek de beste kandidaten!!

15. Dienstplicht invoeren. Navo-verplichtingen nakomen en de inzet van het leger vergroten.

16. Elke Nederlander heeft één nationaliteit. Geen dubbele paspoorten. Iedereen heeft dezelfde rechten. Dit bevordert de integratie.

17. Het staatsbelang staat in een democratische rechtsstaat boven de religies. De staat vertegenwoordigt alle Nederlanders en geen afgebakende groep.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.