De Files nemen toe en wat nu!!

Fileleed
Fileleed

Als het aantal files dit jaar in de ochtendspits is toegenomen met 5% en in de avondspits met 12 % en het verkeer overdag meer hinder ondervindt van de drukte op de weg dan is dit een positieve ontwikkeling. Er zijn hoogstwaarschijnlijk meer banen bij gekomen en of de mensen trekken er weer makkelijker op uit. Ook het vrachtverkeer neemt toe als het beter gaat met de economie van een land.

De conclusie van de verkeersspecialist van de ANWB “Je kunt constateren dat het effect van meer asfalt dat de afgelopen jaren is aangelegd, inmiddels is uitgewerkt” De vraag is nu waar concentreren deze files zich en wat kunnen we doen om het fileprobleem enigszins te verminderen? In de Randstad komen de meeste en de langste files voor.

Verkeer en waterstaat komt op 13 oktober 2014 met de oplossing  in het verslag:

‘Het fileprobleem in Nederland’:

1.Het bestaande wegennet uitbreiden.

2.Het openbaar vervoer bevorderen.

3.Beter benutten bestaande ruimte (variabele werktijden, persoonlijke adviezen betreffende reistijden)

Vandaag 7 juli willen een aantal trein- en tramorganisaties  20 jaar lang elk jaar een miljard aan overheidsinvestering om de verbindingen tussen de 4 grote steden te verbeteren. Ik betwijfel ten zeerste of dit een gewenste structurele wens is van de overheid. De vraag is welke koers wil de politiek uitstippelen “een overvolle Randstad met al zijn problemen of juist een beter spreiding van bedrijven en bevolking, zodat de welvaart meer over het land wordt verdeeld en de leefkwaliteit van de Randstad niet verder achteruit holt”?

Concentratie waar moet en deconcentratie waar kan”!!.  

Dit houdt in dat de regionale spreiding van bedrijven, woningbouw, infrastructuur en onderwijs pure noodzaak is om te voorkomen dat de Randstad over twintig jaar volledig is dichtgeslibd. Binnen een groot deel van de EU landen zien we dat nationale overheden een regionale spreiding accepteren. Regionalisme is voor Nederland een te groot woord, maar in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Engeland zien we dat er duidelijk regionale ontwikkelingskernen gaan ontstaan. Het is veel beter om in Nederland de regio’s te stimuleren, waarbij kleinere luchthavens nu al de verschillende functies van vervoer overnemen. Op langere termijn komt dat het Centrale Hart van Nederland ten goede. Bovendien wordt een betere spreiding van werkgelegenheid en ook een betere landelijke inkomensverdeling in werking gezet.

Dus overheid zorgt voor een verantwoorde spreiding van mens en werk met een verantwoorde leefomgeving!

               

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.