De gevestigde orde en de andere helft van de samenleving.

In de telegraaf van 6 december kunt u lezen dat de belangstelling bij een aantal grote partijen wegebt. Het meest opvallend is dat de DEMOCRATEN 66 in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat het “nooit een volksraadpleging wil over een vertrek uit de EU. Ook wil men bij andere internationale verdragen zoals de handelsverdragen met de VS en Canada het referendum afschaffen. Als D66 dit zou willen dat ontneemt zichzelf haar grondrecht van haar bestaan en blijkt weer eens dat men kiest voor de gevestigde orde en dat het OLD BOYS NETWERK moet blijven bestaan. Juist in de openbare ambten moeten objectieve criteria vastgelegd worden om vast te stellen wie deze belangrijke functies gaan vervullen. Het moet niet zo zijn dat weggepromoveerde politici aan een baantje moet worden geholpen. Vele blunders die de afgelopen jaren de politiek teisterden zijn deels op dit probleem terug te voeren.

gevestigde-ordeIn de notitie van 20 maart jl “Democratie Nieuwe Stijl” heb ik de volgende opmerking gemaakt: Er heerst bij veel mensen een diep ongenoegen over het functioneren van het democratisch bestel in Nederland, de wijze van politieke besluitvorming, maar vooral de minachting van politici tegenover de kiezer, nadat deze zijn stem heeft uitgebracht.  Als de kiezer eenmaal zijn stem heeft uitgebracht moeten vaak compromissen worden gesloten, waar de kiezer het helemaal niet mee eens is en je hoort als ik dit van tevoren geweten had had ik op die partij niet gestemd. En dan hebben het hier over essentiële punten zoals de zorg en de migratie. Bij een dynamische samenleving met een gemiddeld zeer hoog opleidingsniveau mag je bij zulke belangrijke beslissingen zo’n raadpleging niet onthouden.

Het is overduidelijk dat het politieke klimaat in Nederland en in vele andere landen aan het verharden is. Men heeft een beetje genoeg van de internationalisering, globalisering of mondialisering. Een kleine groep rijken is nog veel rijker geworden en de gevestigde orde heeft zijn positie al bedongen. Enkele groeperingen in onze samenleving zijn kwetsbaarder geworden en dan zijn het niet alleen de ouderen, maar ook jongeren en vijftig plussers, die niet meer aan het werk komen.Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt.images Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtegoed van het overgrote deel van de kiezer.

Met het inperken van de referendumwet beperk je het recht om het volk een eigen oordeel te vellen wat wel en niet moet gebeuren. Het gaat er om dat je duidelijk in deze wet aangeeft, waar de bevolking zich wel en waar deze zich niet over hoeft uit spreken. In Zwitserland wordt de bevolking regelmatig geraadpleegd. Bij referenda is de informatieverschaffing een voorwaarde om de burger zo breed mogelijk te informeren. De gevestigde partijen zijn bang voor de uitslag, terwijl deze tussentijdse raadpleging ook weer wel een oordeel geeft hoe over hun partijpolitiek wordt gedacht.

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.