Een nieuw begin, een andere EU, een nieuwe wereldorde

Een nieuw begin, een andere EU en een nieuwe wereldorde!

De Brexit is een signaal voor de Europese Top van de EU. De gevoelens, die de Britten geuit hebben om voor een exit te kiezen, moet de EU-Top tot besef brengen dat het leiderschap van de afgelopen jaren binnen de EU niet de koers is, die zij hebben uitgestippeld. Er is onderhuids veel ongenoegen bij een hele grote groep Europeanen. De angst voor de uitslag van verkiezingen in Duitsland (verkiezingen voor de nieuwe Bondsdag) , Frankrijk (presidentsverkiezingen) en Nederland (Tweede Kamerverkiezingen) zal de nodige opschudding brengen in de nieuwe machtsverdeling in Europa zelf en niet alleen nationaal, maar ook Inter-Europees dreigt een machtsverschuiving in de richting van de continentale mogendheid Duitsland. Echter ook in Duitsland worden zeer kritische kanttekeningen gezet bij de opmerking van Merkel “Wir schaffen dass”.
1. De EU-TOP moet zich nu de vraag stellen “hoe komt het dat zoveel Europeanen zich tegen de EU keren? Het antwoord hierop is simpel. Brussel is “too big” teveel AMBTENAREN MET HOGE SALARISSEN, die gek zijn op het maken en bedenken van regeltjes en van Brussel een spookstad maken met massaal grote gebouwen, die gevuld worden met eindeloze vergaderingen en waarvan de vaak vergaande regelgeving op een reeks van terreinen niet meer begrepen wordt door de doorsnee-Europeaan.  Het gaat erop lijken dat de EU de soevereiniteit van de landen in vergaande vorm bewust wil aantasten. Brussel moet hervormen op die terreinen, waar de aangesloten landen zich in kunnen vinden. De Europese landen moeten duidelijk maken waar Brussel zich wel en waar zij zich niet bemoeien.
2. Dan het belachelijke circus van de wijze van vergaderen. De ene keer in Straatsburg en dan weer in Brussel. De extra kosten van dit circus bedragen op jaarbasis enkele honderden miloenen euro’s
3. Een belangrijk item dat voortdurend wordt onderschat is het effect van de immigratiegolf, die mogelijkerwijs in een migratietsunami verandert als de EU-TOP niet duidelijk aangeeft waar de grens ligt welk aantal Europa kan en wil ontvangen aan vluchtelingen. De Arabische broedervolken hebben de plicht om zich te ontfermen over bevolkingsgroepen overeenstemmend met hun  afkomst en  vluchtelingen op te vangen in die landen van het Midden-Oosten waarmee zij verbonden zijn. De Arabische Wereld heeft zelf een verdeeldheid over zich heen geroepen en schuiven nu het vluchtelingenprobleem door naar Europa. In de VN en vluchtelingenorganisaties wordt min of meer verweten dat Europa zich te weinig inzet voor het vluchtelingenprobleem. Waarom roept de VN de omringende landen in het Midden-Oosten(enkele uitzonderingen daargelaten) niet op om meer te doen voor het aanzwellen van dit probleem om op grote schaal vluchteling op te nemen. Europa kan dit probleem op langere termijn niet oplossen.
4. Zoals hierboven vermeldt moet de EU-TOP inzien dat als de vluchtelingenstroom niet gericht wordt gestuurd er over een paar jaar miljoenen en wellicht wel tientallen miljoenen de oversteek willen maken naar het Europese continent. Gezien de zeer snelle bevolkingsgroei en de ontwikkeling van de hoge werkloosheidscijfers is het niet moeilijk te voorspellen dat op “korte termijn” de stroom aanzwelt. Kijkend in de toekomst zal de 4e generatie aan robots de wereld veroveren. Europa zal zich de vraag moeten stellen welke impact deze vergaande automatisering en robotisering heeft op de werkgelegenheidssituatie. Daarnaast zien we ook dat de levensverwachting in korte tijd is gestegen en de mensen steeds langer moeten werken. Het lijkt wel of de beslissers in de EU het effect op de langere termijn niet zien of niet kunnen overzien!!
5. De EU-TOP moet voorkomen dat de identiteit, de waarden en normen van verschillende landen worden geofferd ter wille van een kwantitatieve vluchtelingenstroom, die kleinere landen overvleugelen. Er is binnen de EU een grote diversiteit aan culturen en bevolkingsgroepen. Erken die diversiteit en maak van Europa geen eenheidsworst!
6. De Eurocommissaris Frans Timmermans moet ophouden met het dreigen van financiële boetes als Oostbloklanden weigeren bepaalde contingenten vluchtelingen op te nemen.
7. De EU-TOP moet duidelijk aangeven welke concrete afspraken wel op verschillende terreinen gemaakt kunnen worden en welke zaken niet door de EU geregeld moeten worden. Veel Europeanen vinden dat Brussel is doorgeschoten en dat deze EU-Leiders geleidelijk aan de soevereiniteit van de EU-landen willen opheffen. Kortom “Baken de doeleinden af”. Zover en niet verder.
8. Brussel moet de hele subsidiestroom eens onder de loupe nemen. Een onafhankelijk onderzoek door externe partijen moet duidelijk maken of deze subsidies terecht zijn uitgekeerd.
9. Stop voorlopig met de uitbreiding van de EU en vorm eerst  eens een EU, die een vuist kan maken in deze dynamische wereld.
10. Als nieuwe landen zich aanmelden moet vooraf aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan.
De Oekraïne is een mooi voorbeeld. Eerst toelaten en vervolgens de corruptie gaan bestrijden.
Omgekeerde volgorde en het was ook dom van onze twee toppolitici om mee te juichen op het plein van Kiew en dan later moeten ervaren dat de nuchtere Nederlander toelating in dit stadium toch niet zo’n goed plan vond.
11. Opvallend is dat de Europese landen een eindeloos “engelen”geduld heeft gehad met Griekenland en keer op keer er angst was voor een grexit en dat nu de 6 Landen, die aan de bakermat stonden van de EU nu met elkaar hebben afgesproken Engeland zo gauw mogelijk te willen lozen. Dat is op z’n minst gezegd niet netjes! De Brexit heeft Europa nog iets achtergelaten waarmee de EuroToppers rekening moeten houden, namelijk in de samenleving komen tegengestelde belangen van uiteenlopende groeperingen naar boven en dit doet zich waarschijnlijk ook in Europa voor. De oudere garde stemde voor Brexit en ook binnen Europa zijn veel ouderen kritisch ten opzichte van de EU en daarnaast zullen de lager opgeleiden zich makkelijker tegen de EU afzetten. Binnen de EU-Top zal men zich moeten beraden over maatregelen, die dit ij kunnen keren. Opvallend is dat de juist hoger opgeleide jongeren voor een aansluiting zijn bij de EU. Jongeren, die goed opgeleid zijn, zijn meer betrokken bij de globalisering en denken ruimer wat hun toekomst betreft. De oudere garde is wat behoudender en ziet met de nodige argwaan een totaal andere wereld aan het ontstaan is.
12. Als de EU intern de zaken heeft geregeld kan zij internationaal in het Midden-Oosten zich beter doen gelden. De EU zou een begin kunnen maken om de geloofsverschillen en interpretaties van het geloof bij te leggen en de Arabische volken aanmoedigen om op diplomatiek gebied meer eenheid te smeden. Alle landen en volken hebben hier voordeel van. Er is een lange weg te gaan, maar wel de enige manier om dit rijke cultuurgebied weer een unieke plaats te geven. Dit openstaan voor verschillen moet van beide kanten komen en niet toestaan dat er staten ontstaan, waar  maar één godsdienst het voor het zeggen heeft of krijgt. Duidelijke taal en ambities uitspreken.
13. Een nieuwe wereldorde begint niet alleen in Europa. Alle grote machtsblokken moeten beseffen en openstaan dat er wezenlijke veranderingen noodzakelijk zijn om de aarde leefbaar te houden en kostbare ecosystemen te behoeden voor een verdere afbraak van de aarde. Herstel en uitbreiding is van deze kostbare natuurgebieden is een zegen voor de mensheid. Hier liggen de oeroude geheimen en in feite de recepten voor het menselijk, dierlijk en plantaardig behoud van de wereld.
Het eerste dat in Brussel kan worden afgesproken is de verplichte recycling van alle industrieproducten.
Bedrijven zouden verplicht kunnen worden om alle producten, die zij hebben verkocht, weer moeten innemen. In 2025 moet 30% van de producten volledig hergebruikt worden. In 2050 zou dit 60% moeten zijn. Op het eind van deze eeuw zou een volledige recycling van alle producten een feit moeten zijn.
De schijnwereld van veel bedrijven is enkel het nastreven van maximale winst. Dat geleidelijk grondstoffen uitputten en de bevolkingsontwikkeling explosief blijft groeien moet toch een aanwijzing zijn dat het produceren van industriële producten over een andere boeg moet worden gegooid.

Gaan we in de richting van een ideële kapitalisme, waarbij de vindingrijkheid van de mens ten dienste staat van de samenleving en waarbij centraal staat dat zoveel mogelijk alleen die producten worden geproduceerd, die geen of zeer weinig restafval leveren en waar de geestelijke rijkdom van het individu toch optimaal tot zijn recht komt.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.