Epiloog van een schaduwpartij DVP

Epiloog

Korte samenvatting Schaduwprogramma van de DEMOCRATISCHE VOLKSPARTIJ

Democratische VolksPartij

Het programma is zo geschreven alsof de partij echt bestaat en dat is niet het geval.
Dit schaduwprogramma is voortgekomen uit de gedachte dat op een aantal gebieden veranderingen noodzakelijk zijn. Niet alleen economisch en op het gebied van het milieu, maar ook op het gebied van ethiek van arbeid en inkomen zal de politiek beslissingen moeten nemen.
Iedereen, die zich geroepen voelt om aanvullingen te geven, kritische opmerkingen heeft en een bijdrage wil leveren aan dit schaduwprogramma wordt uitgenodigd te reageren!

Waarom een nieuwe partij zult u zich afvragen? Er zijn al zoveel kleinere partijen, die hun invloed willen doen gelden in onze samenleving. Echter er is geen enkele partij, die gedurende de regeerperiode zowel, landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau de partijleden zoveel invloed geeft zoals de DVP dit in praktijk wil brengen. Het is uiteraard de bedoeling dat er zoveel mogelijk kiezers ook lid worden van de partij. Voor slechts € 5,00 kan de kiezer steunlid worden van de partij en krijgt hij spreekrecht tijdens de partijbijeenkomsten. Stemrecht krijgen alleen degenen, die volwaardig lid zijn van de partij. Partijleden kunnen als bestuurder een functie gaan bekleden.Ook hier wordt de drempel tot de partij laag gehouden. Een partijlidmaatschap kost € 13 per jaar.Dus de partijleden stemmen niet, zoals bij de meeste partijen eenmalig op een heel vaak summier opgesteld partijprogramma, maar blijven continu op de hoogte en worden meerdere keren per jaar in de gelegenheid gesteld om hun stem te laten horen en hun stemrecht te gebruiken. Naast de partijleden kunnen ook de steunleden partijleden aanspreken en hun stem laten horen.
Bovendien is de DVP een groot voorstander om bij belangrijke landelijke vraagstukken de kiezer in het algemeen meer invloed te geven in de vorm van een referendum. Dit kostbaar instrument mag niet meer dan twee maal per regeerperiode van 4 jaar worden gebruikt.
We moeten af van de pluche-democratie, waarbij soms het eigen belang en de eigen vooruitzichten belangrijker zijn dan het volksbelang. De DVP wil een partij zijn voor iedereen en zijn beleid met verve verdedigt en hier past geen ego-democratie bij.

Waar staat de DVP voor?
Bij de DVP is iedereen welkom. Het geloof in een samenleving waar rechtvaardigheid en een betere verdeling van de welvaartsbronnen een basis vormen voor een beter leven zonder spanningen en dreigingen van geweld.
De DVP heeft als uitgangspunt dat de mens deel uit maakt van de natuur. De mens heeft na de industriële revolutie gedacht de natuur naar zijn hand te zetten. Dat laatste heeft er toe geleid dat natuurlijke eco-systemen deels of volledig werden ontregeld. Anderzijds heeft hij de kennis om de ontwrichte natuurlijke omgeving weer te herstellen. Daarom is het zo belangrijk dat alle landen op één lijn zitten om de vervuiling van de atmosfeer en de zeeën aan te pakken.

Visie op de EU.
Deze partij heeft de vaste overtuiging, dat de EU in zijn huidige vorm niet goed werkt. Veel, heel veel Europeanen zijn het niet eens met de huidige gang van zaken binnen de EU. Geleidelijk begint het besef door te dringen, dat er een wijziging moet komen in de drang naar meer macht van Brussel.
 als blijkt dat het overgrote deel van de bevolking het met een beslissing niet eens is en deze toch wordt uitgevoerd. In het referendum van 2005 sprak het overgrote deel van de bevolking zich uit (61,5%) tegen het ‘Verdrag tot vaststelling van een grondwet in Europa”. Het was weliswaar een raadgevend referendum, maar voor de DVP is het onbegrijpelijk dat de politiek een dergelijke uitslag naast zich neerlegt. Een dieptepunt voor de democratie.
Brussel is uitgegroeid tot een politiek waterhoofd op zoek naar nog meer afspraken en regels om haar macht te vergroten. Er moet op korte termijn duidelijk gemaakt worden waarin de EU-TOP aangeeft aangeeft wat wel en wat niet door Brussel geregeld moet worden.
Op korte termijn moet er over een aantal zaken overeenstemming komen. De EU moet zich op belangrijke taken richten zoals een stabiel Bankwezen, bestrijding van terrorisme, afspraken over luchtverontreinigingen door auto’s en vliegtuigen, de gezamenlijke aanpak aan de migratie problematiek, fraude bestrijding, grootschalige corruptie enz. Maar er zijn ook veel zaken te noemen waar zij zich niet mee moeten bemoeien of moeten herstellen zoals zoals o.a. het pensioenstelsel, vrije aanbestedingen van bedrijven enz. Daarom is de DVP voor een status quo.
Bovendien wordt het de hoogste tijd dat de EU zich eens gaat bezinnen over de EU subsidies.
De landen in Noordwest Europa bekruipen het gevoel dat de noordelijke landen het deficit van de zuidelijke landen moeten oplossen en compenseren. De landen met name in Zuid-Oost Europa kampen met corruptie en een zwakke economie. Een belastingstelsel dat hervormd moet worden en een zekere onwil om hervormingen door te voeren.

Wat moer er in Nederland gebeuren.
De DVP wil Nederland nog beter op de kaart zetten, waarbij de kunde en de kennis gebruikt wordt om te helpen problemen, waar dan ook, op te lossen.
We hebben een groot erfgoed waar we trots op kunnen zijn. Een zeer gunstige geografische ligging met een goed te bereiken achterland. Een naar verhouding dicht wegennet, een hoogwaardige technische infrastructuur, een goed wegen- en communicatienetwerk, een hoogontwikkelde bevolkingsgroep, vruchtbare gronden en een redelijk gunstig klimaat.En toch……gaat het de laatste jaren niet zo goed: een relatief hoge werkloosheid en een naar verhouding een grote groep, die van allerlei uitkeringen afhankelijk zijn.
De werkloosheid is groot en ook de omvang van het aantal ongeschiktheidsuitkeringen
De werkloosheid onder de beroepsbevolking is vanaf 2003 opgelopen tot 6,9% van de beroepsbevolking. Toch is er t.o.v 2013 een daling van 0,4%. Het gaat dan toch nog om een totaal van 586.000 mensen zonder werk. In de voorgaande hoofdstukken is enkele malen aangegeven wat de overheid zou kunnen doen om dit probleem te bestrijden.
Daarnaast moet het opbouwen van het staatspensioen herzien worden.
Wat er moet gebeuren is : investeren in nieuwe energiebronnen, uitbreiding van het spoor-railnet met als inzet om de 4 á 5 kernregio’s beter met elkaar te verbinden en ook de verbindingen met het buitenland via het spoor en via de regionale luchthavens verbeteren.
Er moet geïnvesteerd worden in innovatie. Kennis van de waterhuishouding is een bron van kennis, die in een groot aantal landen haar diensten kan bewijzen.
Nu de vierde revolutie in de automatisering zich aandient bestaat er wederom mogelijkheden om de oude arbeidsintensieve industrieën weer terug te halen naar Nederland.
Maar ook investeren in een schonere omgeving zal veel arbeidsplaatsen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het afgraven van de vuilnisbelten. Dit kunnen wij toch niet voor ons nageslacht in de grond laten zitten? Verhoging van de rivierdijken, versteviging van de kustlijn en zo zijn er nog vele andere zaken te noemen, die nationaal zou moeten worden aangepakt.

Er moet in Nederland een duidelijke visie komen wat er in de toekomst moet gebeuren. Een lange termijnplanning van allerlei zaken zoals o.a. hierboven is vermeld en door meerdere partijen wordt gedragen verkleint de kans op allerlei problemen.

Welke zaken vindt de DVP belangrijk op gemeentelijk niveau belangrijk.
Een daarvan is al genoemd : het afgraven van de vuilstortplaatsen.
Meer controle op de uitgaven. Een commissie van o.a. onafhankelijke deskundigen moeten de uitgaven van de gemeente controleren. De automatische verhoging van de OZB waarde moet worden beperkt en gestreefd moet worden dit te verlagen. Nu gebeurt het dat gemeentelijke overheid o.a. gelden investeren in voetbalclubs en andere activiteiten, die niet tot de competenties van de gemeente behoren. Ook moeten meer zaken op elkaar afgestemd worden. De afdelingen van de gemeente moeten hier nog beter op letten.
De begrotingen van de gemeenten dienen een grote duidelijkheid te geven hoe gelden besteed gaan worden. Het is de gemeenten te gemakkelijk gemaakt om inkomsten te vergroten en of de burger dit toch maar even wil ophoesten! Er moet een scherpere controle komen op de uitgaven en de burgerij wil niet de rekening gepresenteerd krijgen van een overheid, die de afgelopen jaren in velerlei opzichten een steek lieten vallen.
Er moet een efficiënter parkeerbeleid komen. De winkelcentra stromen leeg en de gemeenten gaan maar door om deze belasting verder te verhogen. Elke gemeente moet proberen de juiste voorwaarden te creëren om de werkgelegenheid op het gewenste niveau te brengen.
Gericht stadsbeeld van afstemming van wonen en werken. Oude stadscentra opknappen.
De zorg moet weliswaar voor alle groepen op een menswaardig niveau blijven. Uitkeringstrekkers, die willen werken, vooruitzichten bieden op een baan met meer zekerheid.

Word de DVP (Democratische VolksPartij) een succes!!
Het woord is nu aan de lezer.

Voorlopig is er al een Fan van deze partij en dat is de schrijver. Hopelijk volgen nog meer, die op basis van een nuchtere aanpak de samenleving wil veranderen!
Bergen op Zoom 18 januari 2016
Auteur A. Van Loenhout

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.