FD : Nederland medeschuldig aan nieuwe Eurocrisis

De euro is onhoudbaar en zal snel weer de belangrijkste bron van angst worden op de financiële markten”aldus de Nobelprijs-winnaar Joseph Stiglitz  in een interview  met Het Financieele Dagblad van 16 september j.l.. Nederland en Duitsland zouden wat coulanter moeten zijn tegenover Griekenland. Het zou veel beter zijn de schulden van Griekenland kwijt te schelden. Er wordt in het verslag het voorbeeld aangehaald dat de ECB (Europese Centrale Bank), de Europese Commissie en het Internationaal fonds  werd gedwongen om tien dagen oude melk als vers te bestempelen, omdat de zuivelindustrie daarvan zou profiteren. Zo zou  Nederland gepaaid worden om mede het strakke financiële beleid, samen met Duitsland, te handhaven.  Macro-economisch mag het kwijtschelden van schulden dan goed zijn voor de euro, maar in het verslag mis ik dat Nederland relatief per hoofd van de bevolking -en dit is al jaren aan de gang- een van de hoogste bijdrage levert aan de EU. micro-economieMaar…. hoe verging het in Nederland in de tijd dat Rutte vond dat er geen cent meer naar Griekenland mocht.

Waar kwam/komt o.a. dat geld in Nederland vandaan om de Grieken te steunen?  Relatief levert Nederland per hoofd van de bevolking een groot aandeel  aan de EU. Nederland loopt voorop om de pensioenleeftijd op te schroeven en was een van de eerste landen, die de werkende bevolking het langst laat werken! 

Hoe zou dat toch komen, dat er steeds meer verzet komt tegen alles wat met de EU te maken heeft!

1 Wij hebben een perfect belastingsysteem; iedereen wordt op de voet gevolgd. De belastingheffing over inkomen en vermogen is hoog en navenant ook de inkomsten van de overheid. De belastingdruk is te hoog. De staat

2. Wij hebben een perfect draaiend banksysteem, waarbij bijna alle betalingen perfect worden geregistreerd. Op deze wijze kreeg/krijgt de staat der Nederlanden maximale inkomsten, die voornamelijk door de burgerij was/is opgehoest. In veel Zuid-Europese landen wil/moet  men meestal contant betalen. Hoe dat toch komen?

3. Wij waren een van de eersten, die depensioenleeftijd pensioenleeftijd geleidelijk naar 67 jaar  opschoof en het opschuiven van de AOW-uitkeringen. Zijn we vergeten dat sommige Grieken soms al 45 jarige leeftijd met pensioen gingen en er totaal geen controle was over de geldstromen!!

4. Hoe zit het met de arbeidsproductiviteit van de steun ontvangende landen in Zuid-oost Europa, bestrijding van corruptie, investeringen in nieuwe technologie betreffende automatisering en robotisering. arbeidsproductiviteitWorden de targets van het doorvoeren van hervormingen weer niet gehaald?

5. De overheid heeft de laatste jaren alles in het werk gesteld om het begrotingstekort te verkleinen. Grote bezuinigingen in de zorg, het opvoeren van de eigen bijdragen in de zorg, stijging van de gemeentelijke leges, stijging van de OZB-waarde, hoge wegenbelasting in vergelijking met de ons omringende landen, hoge belastingen bij het kopen van nieuwe auto’s (vaak hoger dan de ons omringende landen), hoge belastingen op het leveren van ons eigen aardgas, het kwartje van KOK, verhoging van de assurantiebelastingen enz. enz. En dan denk ik …………………………………aan de kandidaat-presidente Hillary Clinton en haar man, die wel ……………..38% belasting hebben betaald, terwijl hier al snel de middeninkomens tegen de 52% belasting betalen.

Ik hoop dat de Nobel-prijswinnaar in zijn nieuw te verschijnen boek “De Euro” dit onderdeel ook voldoende heeft belicht. Als het ene land geld ontvangt dat dit door andere landen met een sterke economie is opgehoest. Nederland is daar waarschijnlijk wel het mooiste voorbeeld van!

In de afgelopen 25 jaar heeft de staat een systeem ontwikkeld, waarbij De Staat zich verzekerd heeft van zeer hoge inkomsten. De  overheidsuitgaven worden op gemeentelijk, provinciaal en op rijksniveau erg gemakkelijk uitgegeven.

De politiek is te weinig kritisch betreffende het uitgavenpatroon van de overheid.

Is het daarom niet vanzelfsprekend dat de populisten in heel Europa aan invloed winnen!!!!!

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.