File-nood een politiek probleem: Decentralisatie van de macht en Deconcentratie van bedrijven en infrastructuur

Decentralisatie van macht en Deconcentratie van bedrijven en toegankelijkheid.

In heel Europa zien we dat vele regio’s zich profileren en willen presenteren. Een vorm van regionaal bewustzijn. Regio’s die een bepaald logo invoeren om daarmee de naamsbekendheid te vergroten.   Meer investeren in specifieke regio’s betekent ook meer spreiding van arbeid en inkomen .decentralisatiesDe drie grootste steden van de Randstad gedijen als een politiek en commercieel bolwerk, waar de Macht van Nederland zich concentreert. De nabijheid (proximiteit)van al deze bedrijven maakt van de Randstad een belangrijk beslissingscentrum op politiek, commercieel en cultureel gebied. Op zich is daar niks mis mee, tenzij deze concentratie gaat leiden tot ongenoegen bij de burgers zoals de bestuurbaarheid van de grootste stad en de beheersbaarheid betreffende misdaadbestrijding tegen de grens aan komt. Daarnaast komt ook het file probleem om de hoek kijken en wordt de bereikbaarheid van de grote steden een toenemend probleem. Het fileprobleem is een van de grote problemen waarmee het kleine Nederland voortdurend mee geconfronteerd wordt. Politieke partijen zullen dit item zeker in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen. Wat de politiek heeft laten liggen is “als je steeds meer in een sterk verstedelijkt gebied zoals rond Rotterdam en Amsterdam meer asfalt realiseert dan zullen deze nieuwe wederom steeds meer mensen naar de Randstad en met name de twee grote steden trekken. Je versterkt de aanzuigende werking van de Grote Stad. deconcentratie-infrastructuur-1

De uitgebreide stedelijke bagage zuigt zowel jongeren als ouderen aan. Echter er is een grens aan toegankelijkheid van Twee Megapolen. De aantrekkende economie heeft dit probleem bloot gelegd. Je merkt dit niet alleen op de weg, maar ook op het spoor zijn er frequent allerlei vertragingen met name in het Randstedelijk Gebied.  De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de Afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie en deconcentratie moeten meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situaties elders in het land en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren. En het heeft een positief effect op het file-probleem.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een  cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen. Zo spreid je mensen en bedrijven in de regio.
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.In de loop van de  afgelopen zestig jaar zijn verschillende nota”s verschenen over de Ruimtelijke Ordening in Nederland.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU

randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s (voorbeelden) extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente hoogwaardige technologie
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven hoogwaardige technologie
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.