Het I&I probleem? Pleidooi voor één nationaliteit!!!

Alle migranten, die permanent in Nederland willen blijven moeten zich op de eerste plaats Nederlander voelen en ervoor zorgen dat zij in de samenleving worden opgenomen. Zij moeten zich aanpassen en niet afzonderen. Aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit kleven niet alleen rechten, maar ook plichten. De overheid heeft binnen het proces van assimilatie een sturende plicht.

Het immigratie en integratie probleem in Nederland. Nederland is al vanaf de Middeleeuwen een belangrijk immigratie land. In de geschiedenislessen leerden we dat de Franse Hugenoten het katholieke bolwerk ten zuiden van  de Nederlanden op de vlucht werden gedreven door het starre katholicisme. Zelfs de Joden uit Portugal werden verdreven en vluchtten naar veiligere oorden o.a. naar de Nederlanden. Ook door de welvaart, die in deze periode van de Gouden Eeuw zijn hoogtepunt bereikte lokt vele immigranten uit de omringende landen naar ons land (VOC enWIC periode). Ook voor de Tweede Wereldoorlog ontvluchtten Joden en anderen het opkomend Nazi-Regime. Maar ook een tijdelijk een grote migratie deed zich voor tijdens de Eerste Wereldoorlog toen bijna een miljoen Belgen naar Nederland vluchtte.Veroorzaakte de voornoemde groepen nu een probleem? Het antwoord is nee. Het was, met uitzondering van de vluchtelingen uit België, zelfs in het algemeen een verrijking. Ze brachten kennis en vaak ook geld mee wat ten gunste kwam van de republiek of het latere Koninkrijk. En in sommige perioden was men blij met deze nieuwe aanwinst, omdat men arbeiders nodig had in periodes van welvaart. Het ging in de meeste gevallen om kleinere groepen, die goed integreerden. Noemenswaardige problemen hebben zich nauwelijks voorgedaan

Na WOII heeft Nederland voor het eerst te maken met een grootscheepse immigratie vanuit Nederlands-Indië. Het ging hier om Nederlandse repatrianten, Ambonezen en Molukkers. Ongeveer 300.000 mensen uit het voormalig Indië werden na 1945 opgenomen in de samenleving. Deze groep heeft zich met het stille leed in de samenleving gevoegd. In 1956 zijn enkele duizenden Hongaren opgevangen. De Sovjet-Unie die Hongarije binnenvalt.De Hongaren werden met open armen ontvangen en de integratie is perfect verlopen. Ook de 12.000 Vietnamese bootvluchtelingen, die na 1975 ons land binnenkwamen hebben zich bijzonder goed aangepast.  Ook toen speelde Thaise mensensmokkelaars een belangrijke rol om bootvluchtelingen naar omringende landen te brengen..

Een hoofdstuk apart in de geschiedenis van de migratie zijn de ongeveer  400.00 Surinamers, die nu in Nederland wonen. De geschiedenis van deze migrantengroep ligt in het verleden, toen Suriname een kolonie was van Nederland. Vanaf 1960 neemt de migratie geleidelijk toe. Men verdiende in Nederland meer en er waren betere voorzieningen. Aanvankelijk waren het voornamelijk de Creolen, die naar Nederland kwamen. Wat later volden de Javanen en Hindoestanen, maar deze groep integreerden aanvankelijk minder goed. Als Suriname in 1975 onafhankelijk wordt komen zo’n 40.000 Surinamers naar Nederland. De tweede generatie van de in totaal 400.000 Surinaamse immigranten bestaat ongeveer 185.000. Aanvankelijk waren er bij de plaatsing van Surinamers wat problemen, maar uiteindelijk is de integratie van deze grote groep al bij de tweede generatie goed verlopen. Zij zijn praktisch volledig geïntegreerd.

Maar nu eerst…… de migratie uit Noord-Afrika en Turkije

In de jaren zestig begint de overheid onder druk van het bedrijfsleven mensen te werven uit Zuid-Europa en Noord-Afrika. Italianen, Grieken en Spanjaarden zagen een betere toekomst in Nederland dan in hun geboorteland. De eerste gastarbeiders komen ons land binnen. Turken en Marokkanen,  waren in eerste instantie van plan terug te keren naar hun land van oorsprong, maar later richten velen van deze migranten hun peilen op een permanent verblijf. Waarom? Er was werk en de doorsnee immigrant was zeer te spreken over onze sociale en medische voorzieningen. De gastarbeiders haalden vele familieleden naar ons land. Dit werd aangemoedigd door een beleid van achtereenvolgens gezinshereniging en later de fase van gezinsvorming. Steeds meer familieleden wilden hun bestaan opbouwen in Nederland. De kinderen van Turkse ouders, die in Nederland geboren zijn krijgen automatisch de Turkse nationaliteit. De wetgeving in Turkije staat niet toe dat je je nationaliteit opgeeft. De jongens van deze ouders moeten de dienstplicht in het vaderland van hun ouders vervullen of moeten deze afkopen. De tendens bij een groot aantal Turken en Marokkanen is dat zij toch wel vaak een levenspartner kiezen binnen hun eigen Marokkaanse en Turkse kring. Het is dan ook logisch dat het aantal burgers met een tweede nationaliteit steeds groter wordt. Temeer ook, omdat een dubbele nationaliteit voor de betreffende burger voordelen heeft. Je kunt in het land van “oorsprong” makkelijker reizen zonder visum, werken bij de overheid en het recht om in het oorspronkelijke land van je ouders te stemmen. Maar velen van deze nieuwelingen zullen het later moeilijk krijgen. Twee nationaliteiten vormen twee werelden. En dat is heel raar!! In tijd van spanningen zoals tussen Turkije en de EU leidde dit jaar tot ongewenste spanningen leiden. Nederland werd wakker. Een grote groep Erdogan-aanhangers waanden zich in Turkije. Het gaat dan niet om spanningen binnen de Turkse Gemeenschap, maar soms ook tot spanningen tussen twee landen. Dit bevordert de integratie niet. Als je één nationaliteit bezit dan moet je wel integreren. Iemand met twee nationaliteiten zal minder gemakkelijk hogere posities kunnen bereiken, omdat in tijden van conflicten een verstrengeling van twee deelbelangen funest kan zijn voor een belangrijke beslissing.

Waarom krijgen jonge intellectuele van deze 2e en 3e generatie buitenlanders minder snel volwaardig werk?  Als je de getallen van”het aantal verdachten van misdrijven (12 jaar en ouder) naar geslacht zou indelen dan blijkt uit de CBS-cijfers dat er bijvoorbeeld onder de Marokkanen en met name de jongeren de criminaliteit 4 à 5 keer zo groot is als bij de autochtonen. Overigens is dit cijfer onder de Antillianen nog hoger. Deze relatief kleine groep bezorgt een grote groep Marokkanen, Turken, Antillianen veel kopzorgen. De kern van het probleem begint met de thuissituatie. Als jongens op reeds jonge leeftijd ’s avonds van de ouders mogen rondzwerven dan geef je de controle over je kinderen uit handen. Een verbetering van deze image moet uit deze gemeenschap zelf komen. Hoewel de overheid veel geld stopt in de opvang van jongeren is het resultaat mager, maar.. niet de overheid is verantwoordelijk. De ouders dragen eindverantwoordelijkheid. De sociale controle is er niet (meer).

Het rollenpatroon en gezagsverhoudingen binnen het gezin zijn totaal anders dan in de autochtone gezinnen. Een andere vorm van gelijkheid/gezag bestaat er tussen ouders en kind. In de grondwet van Nederland is de gelijkheid tussen man en vrouw heel scherp omschreven. Het lijkt er soms op dat jongens uit de islamitische wereld  deze gelijkheid op school en daarbuiten niet erkennen of er moeite mee hebben. Op elke school moet dit item op jonge leeftijd bijgebracht worden willen zij een kans van slagen hebben in onze samenleving. Als je voor de Nederlandse nationaliteit kiest en deel wil uitmaken van de Nederlandse samenleving dan is dit een basisuitgangspunt. Het gaat erom of je wel of niet in Nederland wil werken, opgroeien, Nederland wil opbouwen, samenwonen, maar bij twee nationaliteiten staat de een nog met het ene boom in het land van herkomst van zijn ouders.Wordt deze gedachte om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving  niet onderschreven dan moet men zich afvragen of men wel in Nederland wil blijven. Anderzijds heeft de overheid de verplichting een ieder gelijke kansen te geven. Een gevoel van twee nationaliteiten brengt een gedwee gemoed met zich mee van tweespalt …….”van ik kan altijd nog naar dat  andere land toe”. Je kunt altijd wegkruipen achter de andere nationaliteit. Je kunt zelfs bij een misdaad je straf ontlopen als er met het betreffende land geen uitleveringsverdrag bestaat. Is dat loyaliteit naar de Nederlandse samenleving toe? De PvdA en D66 willen via een initiatiefvoorstel de dubbele nationaliteit invoeren. Een totaal verkeerd signaal naar meer integratie.

De  Koran en het Oude Testament laten beide een hardvochtigheid zien als het gaat om wederzijds geweld.  Moet de lezer beide geschriften zien als een zuivere geloofsbelijdenis of is er ruimte voor een verschillende interpretaties van beide geloven? Binnen de Katholieke Kerk in Nederland neigen steeds meer katholieken naar een vrijere interpretatie ven het geloof. Beide geloven zijn gebaseerd op het “laatste oordeel” en op de eindigheid van het bestaan. Maar…… naarmate de wetenschap tot de ontdekking zou komen dat de kosmos oneindig is betekent dit voor de aanhangers van de oorspronkelijke teksten een revolutie binnen de geloofswereld. Het Christendom is mijn inziens overgegaan op een steeds ruimere interpretatie van de kerkelijke leer, maar het lijkt of velen in de islamitische wereld ver af staan van een vrijere interpretatie van hun geloof en verkondigen de letterlijke interpretatie van de islam. Nu na onderzoek blijkt dat velen van de tweede en zelfs de derde generatie van de allochtonen niet kunnen of willen assimileren creëren zij voor zichzelf een toekomstig probleem. Om in een samenleving mee te doen moet je de waarden en normen van dat land kennen en respecteren. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de migratie worden problemen op dit gebied gesignaleerd.

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.