“Het is stil aan de overkant” (“het” EU in Brussel)

De EU bezwijkt onder eigen regelzucht en zal vroeg of laat vergaand moeten bezuinigen. De geldverslindende organisatie met een hopeloos vergadercircuit. In de Groene Amsterdammer  van 12 januari staat het volgende artikel “Zijn  eurocraten Brussel  zo ver van realiteit verwijderd”. Het beeld wordt geschetst alsof zij, verscholen in een soort eigen bastion, weinig realiteitszin hebben, wat er politiek om zich heen gebeurt. De Top  Elite van Brussel, die volkomen in een eigen wereldje leven en ronddoolt in het Brussels Bastion, niet wetend of niet beseffend , dat de doorsnee Europeaan schoon genoeg heeft van al die adviezen, die zij, vanuit  hun eenzijdig verwend leefwereldje met torenhoge salarissen, doorgeven aan de Europeaan. (Zie de Groene Amserdammer van 12 januari 2017). Het is de laatste maanden erg stil in de EU-TOP. Wachten zij op de uitslag van de verkiezingen in verschillende Europese landen? Juist nu hadden of moeten de TOP-Eurocraten een verscherpt beleid opstellen en prioriteiten stellen wat er wel en niet geregeld moet worden in de EU. Er zijn genoeg items aan te kaarten, die bijgesteld moeten worden. In het artikel van voornoemde krant staat dat “het opkomend euroscepticisme moet de kop ingedrukt worden”. Immers het gaat om lijfsbehoud van de Brusselse Ambtenarij. Duitsland heeft zijn leidende positie verzwakt door te roepen “Wir schaffen dass”, wetende dat  een groeiende meerderheid in Europa steeds meer hun afkeer uiten  van deze omvangrijke migratiegolf. Wachten de Eurocraten in Brussel af wat er met de verkiezingen gebeurt en hebben zij niets geleerd van de verkiezingen in Frankrijk, Italië, de Brexit, het referendum in Nederland? Begrijpen ze nu nog niet dat hervormingen van het Europese apparaat de EU op korte termijn noodzakelijk zijn om de EU te overleven? Waarom ageerde  Wallonië zo heftig op een nieuw handelsakkoord? Heeft Brussel nog niet door dat het opkomend regionalisme o.a. een reactie is op de EU? Een regio wil zich profileren en zelf beslissen hoe zij hun regio willen inrichten. Het is een reactie op de toenemende globalisering.

In het artikel 12 januari 2017 van de Groene Amsterdammer komt naar voren, dat deze top-diplomaten in een totaal eigen wereldje wonen en zich eerder afzonderen in hun bevoorrecht bestaan en “niet inzien” dat aan hun Europees Imperium  wordt geknaagd.

Toch begint op korte termijn de stilte in Brussel even doorbroken, want dan begin het ellebogen-werk in het Europees Parlement. Wie gaat  Marin Schulz opvolgen? De macht moet verdeeld worden tussen de christen- of sociaal democraten. Brussel wordt weer even opgeschud. Buiten Brussel is er weinig belangstelling voor de opvolging van de sociaaldemocraat Schultz. Jean – Marie Dedecker van der LDD (Lijst Dedecker) schreef over Verhofstadt het volgende “Ondertussen weet men van Brussel tot Straatsburg ook  dat het woord  van Verhofstadt even vluchtig en giftig is als mosterdgas, en dat hij zijn handtekening verloochent nog voor de inkt is opgedroogd”. Verhofstadt wilde vooraf de Anti-Europese Vijfsterrenbeweging inlijven bij zijn eigen alliantie om zo meer kans te maken om als nieuwe voorzitter van het Europees Parlement benoemd te worden.

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.