Het statelijk recht staat boven andere vormen van rechtspraak

multiculturele-samenlevingNu de multiculturele samenleving uit zeer verschillende  groepen bestaat met eigen waarden en normen heb ik in onderstaand schrijven een standpunt ingenomen dat gaat over de rol van de staat, het statelijk recht en de samenleving met zijn verschillende nationaliteiten, opvattingen en geloven.

In de publicatie van 21 november Kosmos (1), politiek en religie heb ik het gehad over de oneindigheid van de kosmos. De mensheid heeft vanaf het begin van een ontwikkeld denkvermogen nagedacht over het universum. Het aardse leven is eindig en daarna komt de grote oneindigheid en dat  wij als aardse mensen na onze dood een oneindig “leven” gaan leiden. symbolen-van-verschillende-gelovenMijn overtuiging is dat het “ZIJN” niet meer of minder is dan de aanwezigheid vóór onze geboorte. Het voortbrengen en voorkomen  van wezens in welke vorm dan ook heeft een betekenis en dat is de drang om te blijven bestaan. In die ‘drang om het bestaan’ hebben alle bevolkingsgroepen altijd  min of meer een systeem gevormd om de strijd om het bestaan te vergemakkelijken. Door samenwerking kan men meer bereiken en je ziet dan ook dat de laatste 4000 jaar zich voortdurend nieuwe machtsblokken hebben ontwikkeld, die nog beter waren opgewassen om andere groepen te overtroeven. Soms gaf de machtsuitbreiding aanleiding om andere bevolkingsgroepen, zoals  etnische, religieuze en raciale groepen te decimeren. Langzaam groeide het besef dat overleg op de lange termijn meer oplevert dan de confrontatie. De machtsconcentratie van verschillende geo-politieke blokken neemt toe Iedereen begint na de geboorte met een drang naar overleven en zal in het algemeen zodanig handelen  om zich zo lang mogelijk staande te houden. Dit staande houden kun je het beste nationaal of internationaal regelen. De nationale handhaving van de rechtsorde verschuift geleidelijk naar een hoger niveau en zal over 50 jaar op mondiaal niveau een feit. Aan het opstellen van een wereldrechtspraak/wereldrechtsorde zullen zeer heftige discussies vooraf gaan. Bij al deze processen van handhaving en om zich staande heeft men in het Westen gekozen voor een democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat is het statelijke recht van een land de basis van alle rechtspraak. Alle andere vormen van rechtspraak zoals o.a het kerkelijk, het islamitisch en het adatrecht zijn ondergeschikt . Dat betekent bijvoorbeeld als de staat in het belang van het kind vindt dat dit kind moet worden ingeënt dan moet dit ook gebeuren. twee-gezichtenDe rechtsstaat staat voor het belang  van de hele bevolking en moet voorkomen dat religieuze deelbelangen of andersoortige belangen niet de staat kunnen ondermijnen. Zo’n uitgangspunt gaat verder dan de scheiding tussen staat en religie.  De Staat staat boven de religie.De staat is er voor de hele bevolking. Er moet één rechtspraak zijn, die gebaseerd is op de grondwet. Alle andere vormen van rechtspraak zijn hieraan ondergeschikt. Zo wordt voorkomen dat elke groepering  zijn eigen wetten  introduceert en deze gaat toepassen.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.