“De scheve schaats van Rutte” en het Torentje.

Is het de grootste blunder die de premier maakt om vooraf al aan te geven om niet met de PVV in zee te gaan? Hiermee zet de premier miljoenen kiezers buiten spel en dit betekent alleen een nog verdere verharding in het politieke speelveld. De opmerking van de premier kan een voor zijn partij een onvoorziene reactie te weeg brengen. Het “hallucinatorische centrum van politieke macht in Den Haag” laat inderdaad blijken dat zij weinig realiteitszin hebben. Het kan de VVD een aantal zetels kosten, want althans volgens oud gebruik bepaalt de kiezer als eerste wie de coalitie leidt. Velen zullen zich afvragen wat de woorden van Rutte nog waard zijn. Het laat precies zien wat veel kiezers doorhebben. Het oude machtscentrum denkt over de hoofden van de kiezer heen het oude steriele beleid te kunnen voortzetten. Op cruciale momenten zullen de kiezers een hard oordeel vellen. Er is angst in Den Haag om de macht af te staan. Mijnheer Rutte wat betekent de afkorting VVD ? Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In de Democratie sluit u een partij uit. Alle partijen, die het woord democratie in hun vaandel dragen wachten eerst de verkiezingen af en kunnen daarna pas besluiten met wie zij wel of niet verder een coalitie willen vormen!!  U zegt dus in een democratie tegen een partij met 2 miljoen kiezers achter zich ‘met jullie werk ik niet samen’!!! De opmerking van Wilders over arrogantie van de macht zal door veel kiezers zo gevoeld worden. Rutte steunt op het “Old Boys Netwerk”. We kennen elkaar en we zullen het wel even regelen hoe Nederland bestuurd moet worden.

Den Haag begrijpt nog steeds niet dat heel veel burgers boos zijn. Wie zijn die kwade burgers dan? Mensen uit de zorg, die ontslagen zijn;  de ouderen, die geleidelijk elk jaar op hun pensioen inleveren; mensen, die hun banen hebben verloren en uiteindelijk in de bijstand terecht komen; de ZZPérs, die lange tijd in onzekerheid verkeerden en nog verkeren als het gaat om vast dienstverband; de middengroepen , die duizend euro erbij zouden krijgen; de verschraling binnen de MKB; de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg; de pensioenleeftijd in Nederland veel sneller invoeren dan in vele andere Europese landen; de ontluistering van de uiteindelijke uitslag van het referendum enz.enz.

Mijnheer Rutte U zet een deel van de kiezer op een zijspoor en dat geldt ook voor andere partijen, die VOORAF ZEGGEN OM NIET MET  EEN BEPAALDE PARTIJ TE TE WILLEN SAMENWERKEN!!! In een van de vorige artikeltjes heb ik vermeld dat Wilders geen premier kan worden, omdat hij nagelaten heeft om hervormingen binnen de eigen partij door te voeren. Het is ook jammer dat hij de leden van zijn partij te weinig speelruimte heeft gegeven om zicht te profileren. Maar…………..dat wil niet zeggen dat de partij van Wilders vooraf moet worden uitgesloten van deelname aan een regering.

En Mijnheer Rutte dan is er nog niet gesproken over het vluchtelingenprobleem, het aantal migranten, de procedures, de azc’s met hun problemen en de vele problemen, die zich voordoen om een plaats te verwerven in onze samenleving. Op politiek niveau denkt u in delen van de samenleving. U maakt  dus een splitsing in het kiezersbestand. Ik hoop dat de premier enigszins begrijpt dat een redelijk hooggeschoolde samenleving niet met zich laat sollen!!!.

Mijn advies aan de premier: “Iets minder hoog van het Torentje blazen”

“Het is stil aan de overkant” (“het” EU in Brussel)

De EU bezwijkt onder eigen regelzucht en zal vroeg of laat vergaand moeten bezuinigen. De geldverslindende organisatie met een hopeloos vergadercircuit. In de Groene Amsterdammer  van 12 januari staat het volgende artikel “Zijn  eurocraten Brussel  zo ver van realiteit verwijderd”. Het beeld wordt geschetst alsof zij, verscholen in een soort eigen bastion, weinig realiteitszin hebben, wat er politiek om zich heen gebeurt. De Top  Elite van Brussel, die volkomen in een eigen wereldje leven en ronddoolt in het Brussels Bastion, niet wetend of niet beseffend , dat de doorsnee Europeaan schoon genoeg heeft van al die adviezen, die zij, vanuit  hun eenzijdig verwend leefwereldje met torenhoge salarissen, doorgeven aan de Europeaan. (Zie de Groene Amserdammer van 12 januari 2017). Het is de laatste maanden erg stil in de EU-TOP. Wachten zij op de uitslag van de verkiezingen in verschillende Europese landen? Juist nu hadden of moeten de TOP-Eurocraten een verscherpt beleid opstellen en prioriteiten stellen wat er wel en niet geregeld moet worden in de EU. Er zijn genoeg items aan te kaarten, die bijgesteld moeten worden. In het artikel van voornoemde krant staat dat “het opkomend euroscepticisme moet de kop ingedrukt worden”. Immers het gaat om lijfsbehoud van de Brusselse Ambtenarij. Duitsland heeft zijn leidende positie verzwakt door te roepen “Wir schaffen dass”, wetende dat  een groeiende meerderheid in Europa steeds meer hun afkeer uiten  van deze omvangrijke migratiegolf. Wachten de Eurocraten in Brussel af wat er met de verkiezingen gebeurt en hebben zij niets geleerd van de verkiezingen in Frankrijk, Italië, de Brexit, het referendum in Nederland? Begrijpen ze nu nog niet dat hervormingen van het Europese apparaat de EU op korte termijn noodzakelijk zijn om de EU te overleven? Waarom ageerde  Wallonië zo heftig op een nieuw handelsakkoord? Heeft Brussel nog niet door dat het opkomend regionalisme o.a. een reactie is op de EU? Een regio wil zich profileren en zelf beslissen hoe zij hun regio willen inrichten. Het is een reactie op de toenemende globalisering.

In het artikel 12 januari 2017 van de Groene Amsterdammer komt naar voren, dat deze top-diplomaten in een totaal eigen wereldje wonen en zich eerder afzonderen in hun bevoorrecht bestaan en “niet inzien” dat aan hun Europees Imperium  wordt geknaagd.

Toch begint op korte termijn de stilte in Brussel even doorbroken, want dan begin het ellebogen-werk in het Europees Parlement. Wie gaat  Marin Schulz opvolgen? De macht moet verdeeld worden tussen de christen- of sociaal democraten. Brussel wordt weer even opgeschud. Buiten Brussel is er weinig belangstelling voor de opvolging van de sociaaldemocraat Schultz. Jean – Marie Dedecker van der LDD (Lijst Dedecker) schreef over Verhofstadt het volgende “Ondertussen weet men van Brussel tot Straatsburg ook  dat het woord  van Verhofstadt even vluchtig en giftig is als mosterdgas, en dat hij zijn handtekening verloochent nog voor de inkt is opgedroogd”. Verhofstadt wilde vooraf de Anti-Europese Vijfsterrenbeweging inlijven bij zijn eigen alliantie om zo meer kans te maken om als nieuwe voorzitter van het Europees Parlement benoemd te worden.

 

 

“Trump” and “Trust” botsen!

Amerika de gespleten samenleving. Hoe is het mogelijk dat in dat grote land twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. De oproep van Trump na zijn overwinning op de democraten, dat HIJ de president zal zijn voor alle Amerikanen heeft hij al direct verbroken. Nauwelijks twee maanden later is het vertrouwen in de Nieuwe President (NP) aan het wegkwijnen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Deze president verkort zijn eigen ambtsperiode. Een trieste politieke neergang van het Amerikanisme. Zijn de aantijgingen op leugens gebaseerd of is het angst of moed van de verschillende inlichtingendiensten dat de NP deze diensten buiten werking zet of de moed van de FBI en CIA om “Zijn Presidentschap” aanzienlijk in te korten. Is er nog wel een objectief onderzoek naar alle aantijgingen richting Trump mogelijk? Een toekomstige President die al beschadigd is voor hij zijn ambt heeft aanvaard heeft weinig kans van slagen. Hoe kan iemand met zo’n opvliegend karakter in hemelsnaam President worden? Zal hij op cruciale momenten de juiste beslissingen kunnen nemen? De wereld is er bang voor. Anderzijds heeft hij richting bedrijfsleven een paar flinke tikken uitgedeeld o.a. naar de farmaceutische industrie, maar ook naar de vliegtuigindustrie (JSF en Air Force One kan goedkoper). De vraag zou je kunnen stellen of hier door de Gevestigde Orde veel te makkelijk heeft toegegeven. Over de NP zijn honderden verhalen te vertellen, maar als Trump de eerste zes maanden van zijn presidentschap zonder kleerscheuren doorloopt dan blijft hij tot het eind van de ambtsperiode president, tenzij hij op “een andere wijze”wordt uitgeschakeld!! Het opheffen van het ethiek-bureau voor congresleden is een andere zet, die door zowel voor-  als  tegenstanders wordt gewaardeerd.

Het I&I probleem? Pleidooi voor één nationaliteit!!!

Alle migranten, die permanent in Nederland willen blijven moeten zich op de eerste plaats Nederlander voelen en ervoor zorgen dat zij in de samenleving worden opgenomen. Zij moeten zich aanpassen en niet afzonderen. Aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit kleven niet alleen rechten, maar ook plichten. De overheid heeft binnen het proces van assimilatie een sturende plicht.

Het immigratie en integratie probleem in Nederland. Nederland is al vanaf de Middeleeuwen een belangrijk immigratie land. In de geschiedenislessen leerden we dat de Franse Hugenoten het katholieke bolwerk ten zuiden van  de Nederlanden op de vlucht werden gedreven door het starre katholicisme. Zelfs de Joden uit Portugal werden verdreven en vluchtten naar veiligere oorden o.a. naar de Nederlanden. Ook door de welvaart, die in deze periode van de Gouden Eeuw zijn hoogtepunt bereikte lokt vele immigranten uit de omringende landen naar ons land (VOC enWIC periode). Ook voor de Tweede Wereldoorlog ontvluchtten Joden en anderen het opkomend Nazi-Regime. Maar ook een tijdelijk een grote migratie deed zich voor tijdens de Eerste Wereldoorlog toen bijna een miljoen Belgen naar Nederland vluchtte.Veroorzaakte de voornoemde groepen nu een probleem? Het antwoord is nee. Het was, met uitzondering van de vluchtelingen uit België, zelfs in het algemeen een verrijking. Ze brachten kennis en vaak ook geld mee wat ten gunste kwam van de republiek of het latere Koninkrijk. En in sommige perioden was men blij met deze nieuwe aanwinst, omdat men arbeiders nodig had in periodes van welvaart. Het ging in de meeste gevallen om kleinere groepen, die goed integreerden. Noemenswaardige problemen hebben zich nauwelijks voorgedaan

Na WOII heeft Nederland voor het eerst te maken met een grootscheepse immigratie vanuit Nederlands-Indië. Het ging hier om Nederlandse repatrianten, Ambonezen en Molukkers. Ongeveer 300.000 mensen uit het voormalig Indië werden na 1945 opgenomen in de samenleving. Deze groep heeft zich met het stille leed in de samenleving gevoegd. In 1956 zijn enkele duizenden Hongaren opgevangen. De Sovjet-Unie die Hongarije binnenvalt.De Hongaren werden met open armen ontvangen en de integratie is perfect verlopen. Ook de 12.000 Vietnamese bootvluchtelingen, die na 1975 ons land binnenkwamen hebben zich bijzonder goed aangepast.  Ook toen speelde Thaise mensensmokkelaars een belangrijke rol om bootvluchtelingen naar omringende landen te brengen..

Een hoofdstuk apart in de geschiedenis van de migratie zijn de ongeveer  400.00 Surinamers, die nu in Nederland wonen. De geschiedenis van deze migrantengroep ligt in het verleden, toen Suriname een kolonie was van Nederland. Vanaf 1960 neemt de migratie geleidelijk toe. Men verdiende in Nederland meer en er waren betere voorzieningen. Aanvankelijk waren het voornamelijk de Creolen, die naar Nederland kwamen. Wat later volden de Javanen en Hindoestanen, maar deze groep integreerden aanvankelijk minder goed. Als Suriname in 1975 onafhankelijk wordt komen zo’n 40.000 Surinamers naar Nederland. De tweede generatie van de in totaal 400.000 Surinaamse immigranten bestaat ongeveer 185.000. Aanvankelijk waren er bij de plaatsing van Surinamers wat problemen, maar uiteindelijk is de integratie van deze grote groep al bij de tweede generatie goed verlopen. Zij zijn praktisch volledig geïntegreerd.

Maar nu eerst…… de migratie uit Noord-Afrika en Turkije

In de jaren zestig begint de overheid onder druk van het bedrijfsleven mensen te werven uit Zuid-Europa en Noord-Afrika. Italianen, Grieken en Spanjaarden zagen een betere toekomst in Nederland dan in hun geboorteland. De eerste gastarbeiders komen ons land binnen. Turken en Marokkanen,  waren in eerste instantie van plan terug te keren naar hun land van oorsprong, maar later richten velen van deze migranten hun peilen op een permanent verblijf. Waarom? Er was werk en de doorsnee immigrant was zeer te spreken over onze sociale en medische voorzieningen. De gastarbeiders haalden vele familieleden naar ons land. Dit werd aangemoedigd door een beleid van achtereenvolgens gezinshereniging en later de fase van gezinsvorming. Steeds meer familieleden wilden hun bestaan opbouwen in Nederland. De kinderen van Turkse ouders, die in Nederland geboren zijn krijgen automatisch de Turkse nationaliteit. De wetgeving in Turkije staat niet toe dat je je nationaliteit opgeeft. De jongens van deze ouders moeten de dienstplicht in het vaderland van hun ouders vervullen of moeten deze afkopen. De tendens bij een groot aantal Turken en Marokkanen is dat zij toch wel vaak een levenspartner kiezen binnen hun eigen Marokkaanse en Turkse kring. Het is dan ook logisch dat het aantal burgers met een tweede nationaliteit steeds groter wordt. Temeer ook, omdat een dubbele nationaliteit voor de betreffende burger voordelen heeft. Je kunt in het land van “oorsprong” makkelijker reizen zonder visum, werken bij de overheid en het recht om in het oorspronkelijke land van je ouders te stemmen. Maar velen van deze nieuwelingen zullen het later moeilijk krijgen. Twee nationaliteiten vormen twee werelden. En dat is heel raar!! In tijd van spanningen zoals tussen Turkije en de EU leidde dit jaar tot ongewenste spanningen leiden. Nederland werd wakker. Een grote groep Erdogan-aanhangers waanden zich in Turkije. Het gaat dan niet om spanningen binnen de Turkse Gemeenschap, maar soms ook tot spanningen tussen twee landen. Dit bevordert de integratie niet. Als je één nationaliteit bezit dan moet je wel integreren. Iemand met twee nationaliteiten zal minder gemakkelijk hogere posities kunnen bereiken, omdat in tijden van conflicten een verstrengeling van twee deelbelangen funest kan zijn voor een belangrijke beslissing.

Waarom krijgen jonge intellectuele van deze 2e en 3e generatie buitenlanders minder snel volwaardig werk?  Als je de getallen van”het aantal verdachten van misdrijven (12 jaar en ouder) naar geslacht zou indelen dan blijkt uit de CBS-cijfers dat er bijvoorbeeld onder de Marokkanen en met name de jongeren de criminaliteit 4 à 5 keer zo groot is als bij de autochtonen. Overigens is dit cijfer onder de Antillianen nog hoger. Deze relatief kleine groep bezorgt een grote groep Marokkanen, Turken, Antillianen veel kopzorgen. De kern van het probleem begint met de thuissituatie. Als jongens op reeds jonge leeftijd ’s avonds van de ouders mogen rondzwerven dan geef je de controle over je kinderen uit handen. Een verbetering van deze image moet uit deze gemeenschap zelf komen. Hoewel de overheid veel geld stopt in de opvang van jongeren is het resultaat mager, maar.. niet de overheid is verantwoordelijk. De ouders dragen eindverantwoordelijkheid. De sociale controle is er niet (meer).

Het rollenpatroon en gezagsverhoudingen binnen het gezin zijn totaal anders dan in de autochtone gezinnen. Een andere vorm van gelijkheid/gezag bestaat er tussen ouders en kind. In de grondwet van Nederland is de gelijkheid tussen man en vrouw heel scherp omschreven. Het lijkt er soms op dat jongens uit de islamitische wereld  deze gelijkheid op school en daarbuiten niet erkennen of er moeite mee hebben. Op elke school moet dit item op jonge leeftijd bijgebracht worden willen zij een kans van slagen hebben in onze samenleving. Als je voor de Nederlandse nationaliteit kiest en deel wil uitmaken van de Nederlandse samenleving dan is dit een basisuitgangspunt. Het gaat erom of je wel of niet in Nederland wil werken, opgroeien, Nederland wil opbouwen, samenwonen, maar bij twee nationaliteiten staat de een nog met het ene boom in het land van herkomst van zijn ouders.Wordt deze gedachte om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving  niet onderschreven dan moet men zich afvragen of men wel in Nederland wil blijven. Anderzijds heeft de overheid de verplichting een ieder gelijke kansen te geven. Een gevoel van twee nationaliteiten brengt een gedwee gemoed met zich mee van tweespalt …….”van ik kan altijd nog naar dat  andere land toe”. Je kunt altijd wegkruipen achter de andere nationaliteit. Je kunt zelfs bij een misdaad je straf ontlopen als er met het betreffende land geen uitleveringsverdrag bestaat. Is dat loyaliteit naar de Nederlandse samenleving toe? De PvdA en D66 willen via een initiatiefvoorstel de dubbele nationaliteit invoeren. Een totaal verkeerd signaal naar meer integratie.

De  Koran en het Oude Testament laten beide een hardvochtigheid zien als het gaat om wederzijds geweld.  Moet de lezer beide geschriften zien als een zuivere geloofsbelijdenis of is er ruimte voor een verschillende interpretaties van beide geloven? Binnen de Katholieke Kerk in Nederland neigen steeds meer katholieken naar een vrijere interpretatie ven het geloof. Beide geloven zijn gebaseerd op het “laatste oordeel” en op de eindigheid van het bestaan. Maar…… naarmate de wetenschap tot de ontdekking zou komen dat de kosmos oneindig is betekent dit voor de aanhangers van de oorspronkelijke teksten een revolutie binnen de geloofswereld. Het Christendom is mijn inziens overgegaan op een steeds ruimere interpretatie van de kerkelijke leer, maar het lijkt of velen in de islamitische wereld ver af staan van een vrijere interpretatie van hun geloof en verkondigen de letterlijke interpretatie van de islam. Nu na onderzoek blijkt dat velen van de tweede en zelfs de derde generatie van de allochtonen niet kunnen of willen assimileren creëren zij voor zichzelf een toekomstig probleem. Om in een samenleving mee te doen moet je de waarden en normen van dat land kennen en respecteren. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de migratie worden problemen op dit gebied gesignaleerd.

 

 

Het instinct van Rutte en het werkwoord………en stinken kiezers hier in!!

Het instinct van Rutte is dat hij op “cruciale momenten steeds meer vertrouwd  op zijn  ‘gut-feeling’ en als  bewijs voert hij aan  dat de vluchtelingenstroom binnen zes tot acht weken onder controle zou komen” (zie de Telegraaf van 24 december).Maar premier toch….. Europa heeft het vluchtelingenprobleem voor enkele miljarden toch afgekocht!!!! Erdogan zag dat Turkije in een kwakkelende economie wegzakte en heeft een prachtige prijs binnengehaald.

Wat ik ook een merkwaardige opmerking vind is de zinsnede “het netwerk waarop de premier vertrouwt”.  Daar ligt juist het probleem van dit land. Allereerst als de premier zo’n een good-feeling heeft dan moet de premier toch een inschattingsfout gemaakt hebben ten aanzien van het Oekraïne referendum. Immers 62 % van de uitgebrachte stemmers was tegen. Het netwerk van Rutte is gebaseerd op het stemgedrag uit een verleden tijd. Geleidelijk beginnen deze verschuivingen ook in de Eerste Kamer zichtbaar te worden. Hoe moeilijk is het niet (geweest) om een meerderheid te krijgen ten aanzien van de aanvullingen omtrent het Oekraïne-standpunt. Rutte heeft ook niet door dat juist dat netwerk stuk gaat lopen. Daar schuilt het essentiële probleem waar vele groepen binnen onze samenleving tegen aan lopen. Ze pikken niet dat uitgerekend bepaalde “Haagse bevoorrechte groepen” de dienst uitmaken. Ook senatoren  moeten “gewogen” worden op basis van een kwalitatieve bijdrage in discussies in de verschillende commissies en er moet gekeken worden of er geen verstrengeling van belangen plaatsvindt. Steeds meer wordt in ons land gehamerd op tussentijdse herwaardering van belangrijke kabinetsplannen. En dan moet je een referendum niet schuwen en hiervoor weglopen. En Rutte vergeet ook dat het doorsnee opleidingsniveau van de samenleving hoog is en een grote bevolkingsgroep niet met zich laat sollen. Advies aan Rutte is om eens buiten het eigen netwerk te kijken. Er zijn zo ontzettend veel hoogopgeleiden, die het beter zullen doen als er bij benoemingen wat meer objectieve criteria gehanteerd worden. Weg met die Haagse Vriendjespolitiek.

De VVD moet voor 15 maart nog heel wat werk verzetten om eenzelfde aantal zetels te halen. Op 15 maart wordt de balans van dit kabinetsbeleid gewogen. Een kabinet dat diepe gaten heeft geslagen in de samenleving. En dan gaat het niet alleen om de zorgsector, maar ook de vele projecten, die mislukt zijn en hun sporen hebben nagelaten (weet u het nog : geen cent naar Griekenland…, elke werknemer 1000 euro erbij,reorganisatie van de politie, verschillende ICT-projecten,nalatigheid van defensie, Fyra-probleem, zware bezuinigingen op een moment in een laag-conjunctuur, terwijl andere landen rustig doorgingen om het begrotingstekort te overschrijden, verhoging AOW-leeftijd (in veel landen is de AOW-leeftijd lager en wordt veel later ingevoerd, het gedraai rond Teeven-deal-kwestie, ZZPér kwestie)enz. En…… de kiezer wordt in 2017 nog geconfronteerd met een stijging van de ziektekosten, belastingvoordeel hybride auto’s komt te vervallen, assurantiebelasting stijgt, de OZB wordt in veel gemeenten hoger, de energiebelastinh/netwerkkosten stijgen, mobiel bellen (abonnementen)worden hoogstwaarschijnlijk duurder en ook andere gemeentelijke heffingen/leges stijgen enz. enz….en hoe zit het met de ouderen en gepensioneerden.. Gelukkig stijgt de AOW nog enigszins…

Het werkwoord instinken betekent getild worden, inlopen, intuinen. Rutte en in feite de VVD moeten het gevoerde beleid maar eens aan de kiezer uitleggen.

Mijnheer Rutte en de VVD veel succes…….toch is Nederland wel redelijk tevreden…..Dus er is nog hoop!!!

Farmaceuten paaien artsen………………..

Het was de bedoeling om een artikeltje te schrijven over “Farmaceuten paaien artsen”. Deze zin tikte in bij Google in mijn zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp. Tot mijn grote verbazing  kwam er een reeks van artikeltjes boven drijven, die ik U even laat zien.

  1. Eindhovense farmaceut paait artsen met geld – Eindhovens Dagblad (21 oktober 2011; Eindhoven Het farmaceutisch bedrijf Allergan uit Eindhoven is deze zomer veroordeeld tot een boete….)
  2. Farmaceuten gebruiken ziekenhuis als reclamespotje(19 april 2016 Farmaceuten paaien ziekenhuizen om hun dure medicijnen in de markt te zetten. Patiënten vragen deze dure medicijnen ook bij huisarts en apotheek)
  3. Pak artsen en farmaceuten hard aan – Archief-Trouw (19 juni 2001 – Amsterdam – , Farmaceutische bedrijven die artsen paaien, en artsen die geboden diensten gretig aannemen moeten individueel worden aangepakt….)
  4. De wurggreep van de farmaceutische – De Groene Amsterdammer ( 1 december 2001 = Natuurlijk zijn er ook bonafide farmaceuten, schrijft Le Carré is wel …..waarbij de te paaien dokters voor speciale  voorlichtingscongressen worden afgevlogen naar  exclusieve…..)
  5.  Farmaceuten maken elk jaar 8 tot 12 miljard euro winst ! Politalk.nl ( 5 april 2016 – Het wordt onbetaalbaar zo, waarschuwen artsen, politiek en belangenverenigingen. De Deense hoohleraar Peter Gotzsche is niet enthousiast van de grote farmaceuten…..)
  6.  FOK,nl/Nieuws / Nauwe banden farmaceuten en artsen (26 oktober 2009 . Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..) enz. enz.

Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..

Bovenstaande publicaties spreken voor zich. Het onderzoek in de Volkskrant van vandaag 22 december richtte zich op het voorschrijfgedrag van artsen bij vier relatief nieuwe medicijnen.Een onderzoek dat de Volkskrant samen met VGZ heeft uitgevoerd leverde het volgende resultaat op “Artsen die geen banden hadden met de producent schreven die medicijnen minder vaak voor aan patiënten”. De conclusie: het percentage was veel hoger bij de artsen die betalingen ontvingen  (53%), terwijl 20% gemiddeld van deze medicijnen werden voorgeschreven ( Gegevens zijn afkomstig uit het transparantieregister). Van het medicijn is niet vastgesteld dat het beter werkt dan het bestaande alternatief.

Huisartsen moeten zich niet laten paaien door farmaceuten, want vroeg of laat wordt dit tegen hun gebruikt. Complete onafhankelijkheid moet het morele uitgangspunt van de huisarts zijn. Hij schrijft het beste medicijn voor en laat zich niet verleiden met extra betalingen of andere douceurtjes. Anderzijds moet de zorgverzekeraar open staan voor het beste medicijn, dat op de markt wordt gebracht en zich niet alleen laat leiden door het kostenaspect. Zorgverzekeraars hoeven geen torenhoge reserves aan te houden, maar moeten ook beseffen dat de door de zorgverzekeraar opgelegde beperkingen mensenlevens op het spel worden gezet. De kosten van het medicijngebruik moeten gerelateerd zijn aan het effect en moet los staan van extra betalingen aan huisartsen door de farmaceutische industrie.

De laatste jaren is in de politiek weer belangstelling naar een algemeen ziekenfonds!!! Het is zeer de vraag of alle zorgverzekeraars samen een beter en goedkopere zorg aanbieden dan het “oude ziekenfonds”.

 

Waarom kan Wilders geen premier worden………..?????

In je omgeving hoor je dat steeds meer mensen op de PVV gaan stemmen, maar wordt Wilders ook de nieuwe Premier?

Waarom kan Wilders dan geen premier worden? Dit probleem ligt geheel bij Wilders zelf. Als wilders omvalt valt de hele partij om. Hij heeft nagelaten om kwalitatief hoog opgeleide volgelingen aan te trekken, die de nodige praktische ervaring hebben opgedaan. Ook intern is er geen duidelijke structuur. Een partijleider, die met harde hand over zijn discipelen heerst en geen opvolgers heeft krijgt het moeilijk  bij het vormen van een regering. De Nederlandse kiezer is een nuchter mens en als je vooraf weet dat je weliswaar veel keizers trekt, maar vervolgens ook weet, dat de partij bij het vormen van een kabinet afhaakt, dan stem je hier niet op.

Wel staan een aantal punten in zijn programma , die veel Nederlanders zullen aanspreken Een grote meerderheid van de bevolking wil geen verdergaande islamisering, wil geen haatdragende imams toestaan om in Nederland op deze wijze hun geloof te verkondigen. Maar in de grondwet staat wel de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel.                                        Al vanaf eind jaren zestig was het overgrote deel van de bevolking, op een enkele uitzondering na, niet al te enthousiast over de komst van migranten. De bedrijven waren er blij mee, maar de bevolking kon dit in het kader van de hoge werkloosheid  in Nederland moeilijk vatten, dat zoveel mensen uit het buitenland gehaald werden. Gastarbeiders brachten hele families mee. In het begin waren de migrantenkinderen op scholen totaal geen probleem. Naarmate de migraties groter werden namen de problemen verhoudingsgewijs toe en dat was zeker het geval bij MBO-scholen. In dit opzicht kun je de wervingsbureau’s in Noord-Afrika en Turkije verwijten dat zij beter voor een eerste opvang hadden moeten zorgen.

Maar er zijn ook een aantal punten, die niet realistisch zijn.Nederland uit de EU is geen optie. Wel een scherpe afbakening wat er binnen de EU wel en waar de EU zich niet moet bemoeien. In een aantal korte publicaties heb ik aangegeven op welke terreinen samenwerking gewenst is en daarnaast moet de EU zich niet bemoeien met tal van pietleuterige regeltjes. Er moet een frisse wind door de EU gaan waaien en zij moet duidelijk aangeven, dat als landen aan bepaalde voorwaarden niet wil of kan voldoen, deze landen zich voorlopig niet hoeven aan te sluiten. Nu lijkt de EU alleen maar uit te zijn op geopolitieke machtsuitbreiding, terwijl er intern binnen de EU nog veel moet gebeuren. Zeker nu de EU op eigen benen moet gaan staan.

De huren omlaag is natuurlijk altijd een punt, waarmee je veel kiezers met de lagere inkomens aan trekt. Een veel betere oplossing is een doorstroming op basis van inkomen. Via de belastinggegevens zijn deze gegevens makkelijk te achterhalen.

 

Als lezer kunt uzelf een oordeel vellen het PVV-programma:

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

 

Mocht Wilders zeggen “minder Marokkanen”?

Op het moment dat Wilders zich richt tot zijn directe achterban op woensdag 19 maart in Grand Café De Tijd in Den Haag”, dus voor een gerichte groep, is er m.i. nog niet direct sprake van een ontoelaatbare uitspraak maar als Wilders gebruik gaat maken van voor iedereen toegankelijke media (zoals op websites) of  elders in het openbaar spreekt over meer of minder Marokkanen, wordt het een ander verhaal. Wat betreft hetgeen gebeurde in het Grand Café spreekt  de rechtbank van een vooraf  “geregisseerde interactie”, maar zolang dit binnen een gesloten gemeenschap gebeurt is de openbare orde niet verstoord.. Dit laatste is in de uitspraak van de rechter onderbelicht. Als bewust de informatie die avond overgeheveld is naar het NOS-journaal dan gaat m.i. Wilders buiten zijn boekje. Maar goed een jurist zal misschien anders oordelen.

Opvallend was ook de volgende opmerking in de rechtspraak “Het was de rechtbank namelijk niet ontgaan dat verdachte zich meermalen over deze strafzaak en de rechtbank had uitgelaten in berichten op zijn Twitteraccount. Zo schreef verdachte over een ‘neprechtbank’, dat het vonnis al klaar lag en publiceerde hij foto’s van de rechters met een verwijzing naar de politieke partij D66. Een feitelijke onderbouwing daarvan of een toelichting daarop heeft de rechtbank nergens kunnen ontwaren. Ook in zijn laatste woord heeft verdachte zich bepaald niet onbetuigd gelaten”.

De waardigheid van de rechtspraak werd met deze opmerking van Wilders in het hart getroffen. Of het uiteindelijk een rol heeft gespeeld in de uitspraak is zeer de vraag.

Omgangsnorm ……..Toch heeft de rechtbank een zeer doordachte en wijze uitspraak gedaan. Het gaat om de grenzen van fatsoen en hoe we met elkaar moeten omgaan en dat begint thuis…en op school en bij ouders aan de zijlijn bij het sporten van hun kinderen………….In de uitspraak van de rechtbank leid je af dat de “de vrijheid van meningsuiting” niet onbeperkt is. Je kunt dus niet ongelimiteerd alles zeggen. Dus ook politici moeten buiten de Tweede Kamer hun grenzen weten. In de Tweede Kamer is de speelruimte om je mening te verkondigen ruimer dan daar buiten (parlementaire immuniteit). Ik hoop niet dat die beperking hier ook gaat gelden. Hopelijk brengt deze uitspraak met zich mee dat gedachtewisselingen van politici en burgers op basis van argumenten wat genuanceerder worden verwoord. Met respect met elkaar omgaan leer je thuis, op school en bij sportverenigingen.

En dan nog dit………..Nederland moet af van burgers met twee nationaliteiten. Een nationaliteit voor een Nederlander. Iedereen heeft dan dezelfde rechten en plichten. We hoeven dan niet meer te spreken over de Antilliaan, de Turk of de Marokkaan enz. Het bevordert de integratie en er moeten waarborgen komen dat zij dezelfde kansen krijgen. Dan pas gaat de integratie lukken.

 

 

Bevestiging van een nee-stem bij het referendum Oekraïne

Op zich is het te rechtvaardigen om via een uitbreiding van een handelsverdrag met de Oekraïne de welvaart in dat land te verhogen en de Westers-georiënteerde deel van de bevolking mee te laten profiteren in een nieuw democratisch bestel. Als het bestel zo corrupt, zoals we bij veel Zuid-Oost Europese landen, het geval is dan kun je van de West-Europese bevolking niet verwachten, dat zij met hun armen openstaan, om weer eenzelfde blamage zoals het bijna faillissement van Griekenland te ondergaan, te ondergaan. Lenen, lenen en nog eens lenen en Noord-Europa op laten draaien voor corrupte regimes, die allemaal aan belastinginning, een fobie overhouden. De politieke top wil van geen wijken weten. Brussel wil groter en groter en nog groter worden, terwijl zij de handvatten voor deze groei niet kunnen aan reiken. Zo lezen we in het FD van 8 december jl, een artikel van Maurits Kuypers  : “in Roemenië worden politici door veel mensen in verband gebracht met fraude en corruptie. Er zijn in 2015 16 parlementsleden, 5 senatoren en 97 burgemeester en locoburgemeesters voor de rechter gebracht.  Zo stelt de socioloog  Bruno Steffen van de “Universitatea Politehnica uit Boekarest dat “Corruptie zo normaal is geworden dat het voor de meeste kiezers geen rol van betekenis meer speelt”en dan bedoelt hij geen rol meer speelt in de politiek keuze van de bevolking. Moeten wij in Europa nu alleen maar juichen dat we groter en groter worden.De Europese Top  had binnen de EU een heel andere koers moeten varen. Concreter de terreinen afbakenen waar we wel en waar we niet met elkaar samenwerken. Een gemeenschappelijk noemer uitwerken, waaraan alleen die landen meedoen, die binnen een beperkt aantal jaren, streven om die uitgestippelde plannen daad werkelijk uit te voeren.
Dus voorlopig geen grotere  EU, maar wel een betere EU. Uiteindelijk zal de democratie overal ter wereld zegevieren en meer welvaart brengen dan de dictatoriale, aristocratische of religieuze  regimes.

Het wordt toch niet deze vlag!!!!

De gevestigde orde en de andere helft van de samenleving.

In de telegraaf van 6 december kunt u lezen dat de belangstelling bij een aantal grote partijen wegebt. Het meest opvallend is dat de DEMOCRATEN 66 in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat het “nooit een volksraadpleging wil over een vertrek uit de EU. Ook wil men bij andere internationale verdragen zoals de handelsverdragen met de VS en Canada het referendum afschaffen. Als D66 dit zou willen dat ontneemt zichzelf haar grondrecht van haar bestaan en blijkt weer eens dat men kiest voor de gevestigde orde en dat het OLD BOYS NETWERK moet blijven bestaan. Juist in de openbare ambten moeten objectieve criteria vastgelegd worden om vast te stellen wie deze belangrijke functies gaan vervullen. Het moet niet zo zijn dat weggepromoveerde politici aan een baantje moet worden geholpen. Vele blunders die de afgelopen jaren de politiek teisterden zijn deels op dit probleem terug te voeren.

gevestigde-ordeIn de notitie van 20 maart jl “Democratie Nieuwe Stijl” heb ik de volgende opmerking gemaakt: Er heerst bij veel mensen een diep ongenoegen over het functioneren van het democratisch bestel in Nederland, de wijze van politieke besluitvorming, maar vooral de minachting van politici tegenover de kiezer, nadat deze zijn stem heeft uitgebracht.  Als de kiezer eenmaal zijn stem heeft uitgebracht moeten vaak compromissen worden gesloten, waar de kiezer het helemaal niet mee eens is en je hoort als ik dit van tevoren geweten had had ik op die partij niet gestemd. En dan hebben het hier over essentiële punten zoals de zorg en de migratie. Bij een dynamische samenleving met een gemiddeld zeer hoog opleidingsniveau mag je bij zulke belangrijke beslissingen zo’n raadpleging niet onthouden.

Het is overduidelijk dat het politieke klimaat in Nederland en in vele andere landen aan het verharden is. Men heeft een beetje genoeg van de internationalisering, globalisering of mondialisering. Een kleine groep rijken is nog veel rijker geworden en de gevestigde orde heeft zijn positie al bedongen. Enkele groeperingen in onze samenleving zijn kwetsbaarder geworden en dan zijn het niet alleen de ouderen, maar ook jongeren en vijftig plussers, die niet meer aan het werk komen.Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt.images Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtegoed van het overgrote deel van de kiezer.

Met het inperken van de referendumwet beperk je het recht om het volk een eigen oordeel te vellen wat wel en niet moet gebeuren. Het gaat er om dat je duidelijk in deze wet aangeeft, waar de bevolking zich wel en waar deze zich niet over hoeft uit spreken. In Zwitserland wordt de bevolking regelmatig geraadpleegd. Bij referenda is de informatieverschaffing een voorwaarde om de burger zo breed mogelijk te informeren. De gevestigde partijen zijn bang voor de uitslag, terwijl deze tussentijdse raadpleging ook weer wel een oordeel geeft hoe over hun partijpolitiek wordt gedacht.