File-nood een politiek probleem: Decentralisatie van de macht en Deconcentratie van bedrijven en infrastructuur

Decentralisatie van macht en Deconcentratie van bedrijven en toegankelijkheid.

In heel Europa zien we dat vele regio’s zich profileren en willen presenteren. Een vorm van regionaal bewustzijn. Regio’s die een bepaald logo invoeren om daarmee de naamsbekendheid te vergroten.   Meer investeren in specifieke regio’s betekent ook meer spreiding van arbeid en inkomen .decentralisatiesDe drie grootste steden van de Randstad gedijen als een politiek en commercieel bolwerk, waar de Macht van Nederland zich concentreert. De nabijheid (proximiteit)van al deze bedrijven maakt van de Randstad een belangrijk beslissingscentrum op politiek, commercieel en cultureel gebied. Op zich is daar niks mis mee, tenzij deze concentratie gaat leiden tot ongenoegen bij de burgers zoals de bestuurbaarheid van de grootste stad en de beheersbaarheid betreffende misdaadbestrijding tegen de grens aan komt. Daarnaast komt ook het file probleem om de hoek kijken en wordt de bereikbaarheid van de grote steden een toenemend probleem. Het fileprobleem is een van de grote problemen waarmee het kleine Nederland voortdurend mee geconfronteerd wordt. Politieke partijen zullen dit item zeker in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen. Wat de politiek heeft laten liggen is “als je steeds meer in een sterk verstedelijkt gebied zoals rond Rotterdam en Amsterdam meer asfalt realiseert dan zullen deze nieuwe wederom steeds meer mensen naar de Randstad en met name de twee grote steden trekken. Je versterkt de aanzuigende werking van de Grote Stad. deconcentratie-infrastructuur-1

De uitgebreide stedelijke bagage zuigt zowel jongeren als ouderen aan. Echter er is een grens aan toegankelijkheid van Twee Megapolen. De aantrekkende economie heeft dit probleem bloot gelegd. Je merkt dit niet alleen op de weg, maar ook op het spoor zijn er frequent allerlei vertragingen met name in het Randstedelijk Gebied.  De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de Afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie en deconcentratie moeten meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situaties elders in het land en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren. En het heeft een positief effect op het file-probleem.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een  cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen. Zo spreid je mensen en bedrijven in de regio.
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.In de loop van de  afgelopen zestig jaar zijn verschillende nota”s verschenen over de Ruimtelijke Ordening in Nederland.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU

randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s (voorbeelden) extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente hoogwaardige technologie
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven hoogwaardige technologie
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Files nemen toe en wat nu!!

Fileleed
Fileleed

Als het aantal files dit jaar in de ochtendspits is toegenomen met 5% en in de avondspits met 12 % en het verkeer overdag meer hinder ondervindt van de drukte op de weg dan is dit een positieve ontwikkeling. Er zijn hoogstwaarschijnlijk meer banen bij gekomen en of de mensen trekken er weer makkelijker op uit. Ook het vrachtverkeer neemt toe als het beter gaat met de economie van een land.

De conclusie van de verkeersspecialist van de ANWB “Je kunt constateren dat het effect van meer asfalt dat de afgelopen jaren is aangelegd, inmiddels is uitgewerkt” De vraag is nu waar concentreren deze files zich en wat kunnen we doen om het fileprobleem enigszins te verminderen? In de Randstad komen de meeste en de langste files voor.

Verkeer en waterstaat komt op 13 oktober 2014 met de oplossing  in het verslag:

‘Het fileprobleem in Nederland’:

1.Het bestaande wegennet uitbreiden.

2.Het openbaar vervoer bevorderen.

3.Beter benutten bestaande ruimte (variabele werktijden, persoonlijke adviezen betreffende reistijden)

Vandaag 7 juli willen een aantal trein- en tramorganisaties  20 jaar lang elk jaar een miljard aan overheidsinvestering om de verbindingen tussen de 4 grote steden te verbeteren. Ik betwijfel ten zeerste of dit een gewenste structurele wens is van de overheid. De vraag is welke koers wil de politiek uitstippelen “een overvolle Randstad met al zijn problemen of juist een beter spreiding van bedrijven en bevolking, zodat de welvaart meer over het land wordt verdeeld en de leefkwaliteit van de Randstad niet verder achteruit holt”?

Concentratie waar moet en deconcentratie waar kan”!!.  

Dit houdt in dat de regionale spreiding van bedrijven, woningbouw, infrastructuur en onderwijs pure noodzaak is om te voorkomen dat de Randstad over twintig jaar volledig is dichtgeslibd. Binnen een groot deel van de EU landen zien we dat nationale overheden een regionale spreiding accepteren. Regionalisme is voor Nederland een te groot woord, maar in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Engeland zien we dat er duidelijk regionale ontwikkelingskernen gaan ontstaan. Het is veel beter om in Nederland de regio’s te stimuleren, waarbij kleinere luchthavens nu al de verschillende functies van vervoer overnemen. Op langere termijn komt dat het Centrale Hart van Nederland ten goede. Bovendien wordt een betere spreiding van werkgelegenheid en ook een betere landelijke inkomensverdeling in werking gezet.

Dus overheid zorgt voor een verantwoorde spreiding van mens en werk met een verantwoorde leefomgeving!

               

Pragmatische aanpak van de DVP Hoofdstuk 5

Hoofdstuk V

Pragmatische aanpak : Onderdelen van het partijprogramma

Nederland Nationaal Niveau

zeespiegel-stijgendeEen land met een nieuw gezicht. Over de broodnodige vernieuwing is in de vorige hoofdstukken al uitvoerig gesproken. Naast politieke vernieuwing moet het land zelf de nodige investeringen doen om het hoofd boven het water te houden, maar nog meer moet het imago worden opgeschroefd.
Op nationaal niveau moeten wij ons zorgen maken over een snel stijgende zeespiegel. Er moeten nu uitgebreide maatregelen worden genomen. Deels is de overheid hier intensief mee bezig. De aanpak omvat de bescherming van de zoetwaterproblematiek (voldoende zoet water) en dijkverhoging in het rivierengebied, die al deels is gerealiseerd.  Rivierdijken verhogen, indien nodig en de opslag van overtollig water tijdelijk in de boezem-gebieden vergroten. Wij willen geen Engelse situaties.
Zo zal ook de afsluitdijk moeten worden verstevigd en verhoogd.

De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie moet meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situatie en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een snelle cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.
spoorwegennet-1Een verdere intensivering van het spoorwegennet en aansluiting op buitenlandse spoorlijnen zorgt ervoor dat minder uitstoot van stikstofoxide plaatsvindt, omdat in de naaste toekomst het spoorwegverkeer mogelijkerwijs door andere milieuvriendelijke energiebronnen kan worden vervangen en het vrachtverkeer over de weg zal dan minder intensief zijn. Op deze manier kan een verdere toenemende verontreiniging van fijn stof langs snelwegen enigszins beperkt worden. Het schadelijke fijnstof is vooral afkomstig van het autogebruik.De uitstoot van stikstofoxyden wordt weliswaar minder, maar kan nog verder omlaag. Zwaveldioxide komt vooral door zwavelhoudende energiebronnen. De CO2 uitstoot is relatief het grootst bij een onvolledige verbranding. Slijtage van banden is ook onderdeel van het fijnstof’.
Er is te weinig kennis over de vervuiling-in-china-5vervuiling veroorzaakt door het vliegverkeer in  komde hogere luchtzones waar vliegverkeer op de langere termijn schade veroorzaakt. De mate waarin is is nog in onderzoek. De massaliteit van het vliegverkeer wordt de komende jaren omvangrijker. Ook hier wordt geprobeerd de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden te beperken.
Het is bekend dat mensen die in de buurt van vliegvelden wonen in de loop der jaren zeer nadelige gevolgen ondervinden van o.a. ultrafijnstof blijkt uit een onderzoek van TNO.

Aanpak van de drugsproblematiek in Nederland.
Nederland meet met twee maten wel tolereren niet tolereren als het om eigen kweek gaat. Het heeft alleen maar tot gevolg gehad dat de criminaliteit is toegenomen en verhard. Liquidaties zijn aan de orde van de dag.
Er moet een gespecialiseerde op militaire leest geschoeide politiemacht worden opgericht, die op grote schaal onverwachts totaalcontroles kan uitvoeren in samenwerking met eventueel belastingdiensten en andere overheidsinstanties om zo binnen 5 jaar Nederland de illegale drugshandel uit te roeien. Een politie-eenheid, die dag en nacht overal in Nederland kan worden ingezet. De strafmaat en pakkans moet worden opgevoerd. Daarnaast komt er een aparte justitiële eenheid, die alle drugsdealers en hun handlangers via internationale samenwerking tot het bot achtervolgen. De pakkans aanzienlijk vergroten en het uitkleden van de drugsbaronnen verder uitbreiden. Het gaat om bewuste ondermijning van de Nederlandse Staat en het individueel welzijn van de burgerij. De illegale drugs moet grootschalig bestreden worden en hard worden aangepakt. Het laatste jaar zijn al de nodige successen op dit terrein bereikt. Met meer landen verdragen sluiten om het uitleveren van drugscriminelen te versnellen.
Tegelijkertijd moet de overheid nagaan in hoeverre legale drugs kan worden geaccepteerd.
De strafmaat voor het verhandelen van verboden drugs moet hoger worden. Nederlanders, die in het buitenland met voorbedachte rade in drugs handelen en worden veroordeeld krijgen zeer hoge straffen en slachtoffers kunnen alleen met zeer hoge uitzondering in Nederland (tijdelijk) hun straf uitzitten.

Banken, die in het verleden producten op de markt hebben gebracht, waardoor vele spaarders en kopers van deze producten in de problemen zijn gekomen, waardoor de overheid moest bijspringen moeten minstens voor 15 jaar onder de toezicht van de overheid komen.
De salariëring van directies van banken, die onder curatele van de overheid hebben gestaan,moet aan banden worden gelegd. Niemand is uniek en het argument dat de meest talentvolle ons land verlaten is een farce. De hele beloningsstructuur van het bankwezen moet verder worden onderzocht. Het financiële risico van banken is klein als overheden in tijden van “dreiging, als buffer dient, dan is het van omvallen” te verwaarlozen. Bankverkeer waarborgen,waarbij het salaris van de top van het bankwezen aan nieuwe regels wordt verbonden.De indruk vanuit de top van het bankwezen dat het gekwalificeerd personeel de benen neemt als de druk op banken wordt opgevoerd, is een grote drogreden. Zeker als dit op Europees niveau wordt aangepakt. Het volk heeft tijdens de grote crisis deze instellingen onderhouden en gesteund. Nu het weer wat beter gaat matigen de banken zich een machtscultuur aan van voor de crisis, die snel moet worden ingedamd. Deze arrogante vorm van witte boorden criminaliteit aanpakken.                             Banken moeten bij informatieverschaffing meer rekening houden met de beperkingen van de ouderen.Nu moeten ze vaak eerst een aanvraag doen, waarbij klanten een aantal keren worden doorverbonden of afspraken maken via internet, waarop  vooral oudere klanten niet zo gecharmeerd van zijn. Een opmerking die ook geldt voor veel commerciële bedrijven. Na 10 keer doorverbonden te zijn oordelen wordt de klant uiteindelijk geholpen!! De besparingen, die gemaakt worden via automatisering en via betere communicatie technologie, moeten geïnvesteerd worden in een betere persoonlijk service.
Ingewikkelde en ondoorzichtige bankproducten zijn ontoelaatbaar.
De bonuscultuur van alle banken , die met overheidsgeld in stand zijn gehouden direct afschaffen. De angst dat ” financiële experts ” naar het buitenland vertrekken is lariekoek Er staan honderden gekwalificeerde werknemers te springen om zich ook in deze materie te verdiepen en kennis van deze materie hebben.

Ook binnen overheids- en semi overheidsbedrijven en instellingen past enige matiging. Er zijn teveel instellingen, die wel graag willen privatiseren, maar kwalitatief niet beter presteren. Privatisering heeft in verschillende sectoren en met name bij de nutsbedrijven niet geleid tot lagere prijzen wel tot hoge tot zeer hoge salarissen van het topmanagement. Juist deze ontwikkeling staat in een schril contrast met het pure ondernemerschap. Het zijn wel grote bedrijven, maar geen echte ondernemers, die echte grote risico’s lopen. Ook hier moet met spoed de Balkenende-norm worden ingevoerd of worden toegepast. Als meerdere partijen in Nederland zich zouden uitspreken om de nutsbedrijven onder overheidstoezicht te plaatsen dan zal de DVP dit uitgangspunt steunen en verder initiëren, tenzij hun dienstverlening op een aanvaardbaar niveau is teruggebracht.

In Nederland mogen we ons prijzen met een hoog ontwikkelde onderwijsinfrastructuur waarbij jongeren ruime mogelijkheden worden aangeboden om zich verder te ontwikkelen.
De dynamiek van onze jongeren en de wil en de kans om allerlei vernieuwingen op de meest uiteenlopende terreinen te ontwikkelen is een stuwende kracht om vernieuwingen door te voeren. We moeten deze kennis omzetten in producten, die in Nederland worden gemaakt. Er zit zoveel potentie in de Nederlanders en dat moeten we omzetten in een toegevoegde waarde. Er is in Nederland weer ruimte voor een maakindustrie.
Nederland moet ook behoedzamer met eigen ontwikkelde technologie omgaan.
Bedrijven moeten hun technologie veel beter afschermen.

Gezien de precaire situaties in de wereld wordt steeds duidelijker dat voldoende voedsel voor eigen land niet voldoende gegarandeerd kan worden!
Nederland moet er naar streven dat zij ten alle tijde 60 tot 70% van de totale voedselproductie van het land zelf kunnen produceren. Voedselproducten waarbij door erkende wetenschappelijke instituten is aangetoond of zelfs sterke vermoedens zijn dat toevoegingen van bepaalde bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor de mensheid moeten door Nederland geweigerd worden.

De overheid zelf moet veel efficiënter werken. Er zijn de afgelopen jaren tot grote ergernis van de burgerij miljarden verspild aan moderniseringen, die op niets zijn uitgelopen. Denk maar aan de herinrichting van het politiekorps, de ICT en andere automatiseringsprojecten, overdreven regelgeving in de gezondheidssector, de Fyra, de Gemeentelijke Basisadministratie, OV-chipkaart en in feite had dit allemaal te maken met te weinig kennis van zaken ten aanzien van ICT-technologie .
Hier moeten de ministeries zich verder in verdiepen en zich niet mee laten sleuren van alle adviezen van dure instanties, die soms leidden tot totale afhankelijkheid van de adviseurs en externe bureaus.
De overheid heeft een grote morele verplichting jegens de belasting betalende burger. Het toezicht moet worden verscherpt en de organisatie hieromtrent anders.
De overheid heeft enerzijds een waakfunctie om de samenleving te beschermen, maar anderzijds ook een initiërende en voorwaardenscheppende functie. Zorgdragen voor onderwijs, infrastructuur, veiligheid enz.enz. Het probleem zit in het feit dat soms de overheidsbemoeienis te ver is doorgeschoten met allerlei voorzieningen en subsidies. Conclusies van de Algemene Rekenkamer ter harte nemen.

Vluchtelingenprobleem
De bespreking van de politiek op nationaal niveau betekent ook dat hier het vluchtelingenprobleem niet onbesproken kan blijven.
Hoe ver gaat deze partij als het gaat om het toelaten van vluchtelingen en asielzoekers?
Uitgangspunt is dat dit probleem bij de bron moet worden opgelost.
Men kan en mag niet verwachten dat andere landen op moeten draaien voor de grote problemen voortgekomen uit etnische verschillen in de Arabische Wereld. Europa moet een halt toeroepen aan een verdere islamisering van Europa. In de Arabische wereld is sinds de Arabische Lente wel gebleken dat Islam en Democratie op gespannen voet met elkaar staan.
Wat de conflicten in de Arabische Wereld betreft kan de UN met de grote mogendheden een fundamentele rol spelen om dit conflict op te lossen.
Aan de vluchtelingen moet duidelijk worden gemaakt dat het openstellen van de grenzen van Europa voor vluchtelingen een tijdelijk verblijf wordt toegekend.
Elke asielzoeker of vluchteling, die na het doorlopen van alle procedures in Nederland mag blijven, moet binnen 4 jaar de Nederlandse taal beheersen en via verplichte scholing een diploma halen waarmee zij hun kansen in de samenleving kunnen vergroten. Naast rechten hebben vluchtelingen, asielzoekers, statushouders ook plichten zoals alle Nederlanders.
Maak duidelijk dat het motto integreren of migreren serieus wordt gehandhaafd.
De in Nederland wonende “allochtonen” moeten veel beter integreren en moeten dezelfde kansen krijgen als de autochtonen.Daar ligt nog een belangrijke taak voor overheid en het bedrijfsleven. De scholing van de werkloze allochtonen. Anderzijds  moeten degenen die zich een allochtoon voelen alles in het werk stellen om zich aan te passen aan de waarden en normen, die in Nederland gelden..

Het maximaal aantal vluchtelingen en asielzoekers mag niet meer dan 8000 zijn. Zo zal de identiteit van Nederland blijvend gewaarborgd moeten worden. De DVP pleit voor het opnemen van 300 kinderen en hun gezin,  die slachtoffer zijn van oorlogen. Deze kinderen worden gedurende maximaal 3 jaar verzorgd en verpleegd.

Het oplossen van het vluchtelingenprobleem ligt niet in Europa, maar in de Arabische Wereld en Afrika zelf. Daar moeten alle Arabische en Afrikaanse  landen meewerken om op vreedzame wijze naast elkaar te leven. Dat begint met de aanpak van de demografische explosie.

Partijprogramma; Nationaal,Regionaal en Lokaal Hoofdstuk 6

Hoofdstuk VI

Onderdelen van het partijprogramma
Nationaal en Regionaal en Lokaal

NATIONAAL NIVEAU
De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist. De zorgplicht is door de overheid overgeheveld naar de mensen zelf. De verschraling van de zorg levert in toenemende mate steeds grotere problemen. De spanningen in de samenleving lopen op en de overheid wimpelt de problemen af.
En er moet nog zoveel gedaan worden……………. Maar gelukkig ……. Nederland barst van de energie, zonne-energievindingrijkheid van universiteiten, openstaan voor vernieuwingen en veranderingen met daarbij een voortreffelijke onderwijsstructuur. Steeds meer jongeren zijn hoog opgeleid. Er is zoveel enthousiasme onder studerende jongeren en er zijn zoveel initiatieven onder de ondernemers, die mede bouwen aan de toekomst van Nederland. De politiek moet proberen iedereen die wil werken hoop en kansen bieden.
Wij staan wederom op een keerpunt van een technische revolutie, waarbij een derde generatie computers massaal het werk van veel mensen uit handen wordt genomen. Een verdere opschuiving naar dienstverlenende activiteiten ligt in het verschiet.
Nog meer werkloosheid of juist nieuwe kansen!!!
Anderzijds zijn er nieuwe kansen waarin Nederland koploper is. Denk maar aan de verschillende sectoren in de agrarische sector en de kennis . De kennis , die we hebben over de waterhuishouding. Een strijd tegen en om het water, die in zoveel landen moet worden verbeterd. Maar ook in eigen land moet deze strijd gevoerd worden en zijn vele arbeidsplaatsen nodig om dit te realiseren..We zijn verplicht om te investeren in de toekomst van Nederland. Persoonlijke verzorging van ouderen moet door de staat gegarandeerd worden.
Nieuwe werkzaamheden op het gebied van infrastructurele werken, nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe industrieën, het vele werk in de gezondheidszorg enz.

In plaats van een uitkering krijgen de mensen werk.
Haal de maakindustrie naar Nederland. Waarom kan een land als Zweden wel eigen vliegtuigen bouwen en auto’s maken en Nederland niet. Op grote schaal hebben wij uitverkoop gehouden van de arbeidsintensieve industrieën en de industrieën met een hoogwaardig kennis niveau.
Door gebruik te maken van vindingrijke robotisering en een vergaande automatisering van onze vroegere industrie creëren we in Nederland nieuwe mogelijkheden.
Anderzijds is niet uitgesloten dat door een zeer vergaande gebruik van kunstmatige intelligentie/robotisering veel mensen werkloos raken en dus geen of een matig inkomen ontvangen.
Zou dit de toekomst zijn dan pleit de DVP voor een basisinkomen voor iedereen met de restrictie dat de overheid een aanvullende tegenprestatie verwacht.
Het motto van de DVP is “Verbeter de zorg door het creëren van de noodzakelijke banen en een waardig inkomen in plaats van op grote schaal te bezuinigen en vervolgens maandelijks vele tientallen miljoen overboord gooien aan uitkeringen zonder een tegenprestatie te eisen”

De DVP staat achter de gedachte dat we de soevereiniteit willen behouden en of  hooguit in een confederatie wil opgaan.  Toch staat de DVP een vergaande samenwerking op het gebied van veiligheidsbelangen en voedselproductie en het waarborgen van de kwaliteit van producten, die worden in- en uitgevoerd. Deze waarborgen moeten binnen de EU overal gelijk zijn. Het nakomen van de milieu-eisen zoals deze bij de laatste klimaatconferentie zijn vastgesteld moet voor elk land een plicht zijn.

Waarom moeten wij onze eigen soevereiniteit niet verder prijsgeven ?
Er zijn te grote individuele verschillen per land met ieder zijn eigen specifieke gewoonten, opvattingen, vaardigheden, kennisniveaus waardoor dit kostbaar goed niet moeten afgestaan en bovendien een gezonde concurrentie binnen de EU heeft ook zijn positieve kanten.                                                               Individuele vaardigheid, sociale rechtvaardigheid en communale saamhorigheid binnen een schone omgeving zijn de principiële uitgangspunten van de DVP.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU
A. De Randstad.
randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven op technische ontwikkelingsbedrijven
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.
B. De regio’s in het algemeen moeten de fauna en flora in ere herstellen.
De bevolkingsdruk mag niet mag niet als gevolg hebben dat dit probleem op kostbare natuurgebieden wordt afgewenteld. Een beperking van de bevolkingsgroei moet als een zegen worden beschouwd. Zo kan het evenwicht tussen natuur en mens worden hersteld.
Bescherming van de natuurgebieden is een bescherming van de bevolking op de lange termijn.
C. De IJsselmeerpolders en/of het IJsselmeergebied moet ingericht worden als een grootschalige leverancier van zowel zonne- als windenergie en is als waterreservoir al onmisbaar. Het randgebied van het IJsselmeer kan een belangrijke bijdrage leveren in de energievoorziening.

De regio’s binnen Nederland verdienen meer autonomie. Daarmee moet geprobeerd worden om de werkgelegenheid gelijkmatiger over het land te spreiden.

LOKAAL NIVEAU
A. Herstel van de stadscentra. Vooral oudere steden hebben uit oogpunt van hun compositie aantrekkelijke mogelijkheden om de leegloop van het winkelbestand het hoofd te bieden. Er zal opnieuw geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van oude stadswoningen boven de leeglopende winkels. Modernisering van de winkels en geen prijsstunters in een dure winkelstraat. Meer mensen komen in de stad wonen.De drempelwaarde van een aantal functies in de binnenstad wordt dan eerder bereikt. De zelfstandige winkelier blijft dan in de binnenstad. De gemeente en de winkeliersverenigingen moeten zich inspannen om de verscheidenheid in het aanbod van winkels hoog te houden. Veel gemeentes hebben de afgelopen decennia al veel historische panden opgeknapt wat de uitstraling van juist deze steden aanzienlijk vergroot.
Grotere winkelcomplexen in of nabij het centrum kunnen ingericht worden als een soort kijk-winkelcomplex, waarbij een aantal ketens hun producten laten zien zonder dat zij grote voorraden hoeven aan te houden. De producten kunnen ter plaatse besteld worden en worden via de vervoersdiensten thuis bezorgd.
B. Gemeentelijke ontvangsten en uitgaven nader onderzoeken.gemeentelijke-ontvangsten Het lijkt erop of gemeenten steeds gemakkelijker met de verworven belasting- en legesgelden van haar burgers omspringt. Geld uitlenen aan het bouwen van sportcomplexen, onnodige bestratingen uitvoeren, onterechte uitgaven aan uitkeringstrekkers, PGB’s, subsidies doorlichten enz.
Er moet een onafhankelijke commissie komen, die de uitgaven van de gemeentelijke overheid achteraf toetst. De commissie moet bestaan uit drie leden, een onafhankelijke accountant, een lid uit de burgerij en een gerenommeerd ( onafhankelijk) lid van de grootste politieke partij (geen lid van het college)
De inkomsten van de gemeentelijke overheid moeten omlaag. De burger wordt voortdurend geconfronteerd met plaatselijke lastenverhoging, terwijl er helemaal geen redenen zijn om allerlei verhogingen van leges en belastingen door te voeren. Dus meer controle op het financiële reilen en zeilen van de gemeenten. De kiezer moet meer grip krijgen op de financiën van de gemeente.
De inkomsten van de gemeenten moeten verder beperkt worden om te voorkomen dat de plaatselijke gemeenschap te veel financieel wordt belast en de gemeenten zich teveel gaan bemoeien die niet onder hun principiële verantwoordelijkheid vallen. Uitgaven die omlaag moeten zijn o.a. de ozb belasting. Daarnaast moeten de parkeertarieven omlaag .
Jaag nog niet meer mensen weg uit de binnenstad!
Aan de automatische verhoging van de OZB worden beperkingen opgelegd. Veel gemeenten kunnen niet met geld omgaan. Er moet een zeer scherpe controle komen op de uitgaven. Het is aan de gemeenteraad om bepaalde uitgaven te laten toetsen door eventueel externe deskundigen. Er zijn de afgelopen jaren in verschillende gemeenten te veel blunders aan het licht gekomen.
C. Afgraven van alle vuilnisbelten. Wij zijn verplicht dit nu te gaan doen. Wij mogen deze enorme vervuiling van grond- en grondwater niet langer door schuiven naar volgende generaties. Het betekent voor de gemeente sanering van deze gebieden en deze gronden kunnen weer voor landbouw en bebouwing gebruikt worden. Een dure, maar noodzakelijke investering, die zich op langere termijn terugverdient.De gemeentes zelf moeten dit aanpakken en landelijk moeten richtlijnen aangegeven worden hoe de kwaliteit moet zijn van de nieuw uit te even gronden.
D. Vuurwerk moet alleen in zeer bijzondere gevallen worden toegestaan. De DVP wil aanbevelingen doen om dit centraal op aangewezen plaatsen binnen de gemeente mogelijk te maken.
De enorme luchtvervuiling, die vuurwerk veroorzaakt, moet beperkt worden. Elk jaar zijn er relatief veel onnodige slachtoffers.
E. Parkeerbeleid. Dit kan veel eenvoudiger. Het winkelend publiek moet tegen zo laag mogelijke kosten in de stad kunnen parkeren. Hoe pak je dit aan.
Elke autobezitter van een gemeente betaalt aan de gemeente een vast bedrag van € 25,00 per auto. Van de gemeente ontvangt de eigenaar/bezitter een gemeentelijke parkeerkaart(en), waar hij overal mag parkeren. Voor bezoekers, die vanuit buiten de stad komen worden, worden bij het binnenrijden van de steden geïnformeerd, waar zij op grote parkeerterreinen hun auto kunnen parkeren. Eventueel kan een gastparkeerder ( op van tevoren vastgestelde dagen) van buiten de stad tegen een geringe vergoeding via een busregeling naar het stadscentrum vervoerd worden. Nog makkelijker zou in de stad op markante punten van de stad parkeerautomaten te plaatsen, waarbij het winkelende publiek een ticket kunnen kopen, die zij overal in de binnenstad of daarbuiten kunnen gebruiken. De parkeergelden moeten omlaag wil het stadscentrum zijn centrale functie niet verder aan de randgebieden van grotere steden verliezen.

F.  Ook moeten in veel steden meer cultuuractiviteiten komen. Centraal staat dat de leefbaarheid van oude centra in stand wordt gehouden. Menig stad met een rijk historisch verleden zagen erg laat in dat het behoud van oude panden een grotere architectonische uitstraling aan de stad geeft en daarmee de aantrekkelijkheid van zo’n stad op peil houdt.
Winkelpanden, die te koop, worden aangeboden, zouden bij de verbouwing weer tot een wooneenheid omgezet kunnen worden, waarbij de historische upanden weer tot hun recht laten komen en zo de winkelstraten een meer eigen karakter geven.

Het openbaar vervoer verder optimaliseren om het winkelend publiek vanuit een wijdere omgeving naar de stad te trekken.Verlaging van parkeergelden bespreekbaar maken en een makkelijker systeem ontwikkelen om parkeergelden te innen.
Zo zouden winkeliers(verenigingen) afspraken kunnen maken met de openbare vervoerders om op gezette tijden goedkope vervoersbewijzen aan te bieden en aan moeten dringen om het parkeren goedkoper te maken. Veel oudere steden hebben nog steeds een niet te onderschatte uitstraling op het ommeland.
Zorg ervoor dat de inwoners van het ommeland graag in de stad vertoeven.
Ook moeten winkeliers onder ogen zien dat hun concept van winkelverkopen moet veranderen. Winkels moet meer sfeer en uitnodigend worden om het winkelend publiek binnen te halen.