Democratie en besluitvorming Hoofdstuk 2

Hoofdstuk II

Democratie en besluitvorming

thorbecke-johan-rudolfDe bakermat van onze huidige democratie is in de 19e eeuw gelegd. Eind 18e eeuw kreeg iedereen rechten en had iedereen de plicht om zich aan deed wet te houden.
De grondwet van 1798 omvatte de “vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers” en werd het federale Nederland omgevormd tot de Nederlandse Eenheidsstaat.In 1815 komt er een Grondwet voor het Koninkrijk de Nederlanden. De grondwet is nog steeds van kracht.
Als Koning Willem II inziet dat de grondwet van 1798 niet meer past in de “huidige samenleving”. Thorbecke, geboren in 1798, wordt de grondlegger van de thorbecke-grondwetgrondwetswijziging, die in 1848 van kracht wordt. De koning staat zijn invloed af en de Staten-Generaal en dus het volk krijgt meer invloed.
Van een echte democratische hervorming was niet direct sprake, want alleen mensen met geld mochten hun stem uitbrengen.
In de periode daarna zijn tal van grondwetswijzigingen doorgevoerd zoals uitbreiding van het aantal leden van Eerste en Tweede Kamer, passief kiesrecht voor vrouwen (1917), verlaging van de minimumleeftijd van Kamerleden van 30 naar 25 jaar, grondrechten ter bescherming van burgers tegen discriminatie (1983). Daarnaast zijn er nog een aantal grondwetswijzigingen doorgevoerd.

Voor de DVP (Democratische Volkspartij) is van belang dat de democratische rechtsstaat wordt gewaarborgd. Een transparante politieke partij, die staat voor de grondbeginselen van de democratie.
Het voorstel onlangs om in de grondwet het volgende toe te voegen :    ” De grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten ” is fundamenteel voor elke Nederlander.
Rekening houdend met het feit dat Kerk en Staat volledig van elkaar gescheiden zijn betekent dit dat een scheiding-kerk-en-staatreligieuze partij nooit de democratische uitgangspunten kan ondermijnen. Elke religieuze partij zal daarentegen binnen- als wel buitenshuis zich moeten houden aan de in onze grondwet vastgestelde rechten,waarden en normen. Elke democratisch gekozen partij zal volgens de DVP  gehoord moeten worden bij een nieuw te vormen kabinetsformatie.

Voor de DVP is belangrijk dat een bindend referendum een voorwaarde is om kiezers te betrekken bij beslissingen, die het landsbelang raken.

In het kader van een verder democratisering van machten is het van eminent belang dat, als het gaat om invulling van overheidsfuncties, er niet gekozen wordt uit de in de politiek bestaande old-boys-netwerk“Old Boys Netwerk” , maar dat objectieve maatstaven worden gehanteerd om de beste kandidaat te kiezen.

In Nederland zien we vaak dat bij belangrijke beslissingen op het gebied van o.a. onderwijs, migratie en vele andere terreinen de democratische besluitvorming geënt is op een verkiezingsoverwinning van de laatste verkiezingen.
De huidige sociale media maken het juist mogelijk om in de besluitvorming de kiezer meer te betrekken. Eenmaal gekozen sluiten politici zich af en worden in hun besluitvorming gesteund door soms vaag afgebakende partijprogrammapunten en dat komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede. Hoe vaak gebeurt het niet dat een kleine tot zeer kleine groep, die zich hoegenaamd binnen de partij gemachtigd voelt een besluit te nemen dat niet aan de verwachtingen van kiezers beantwoordt. Binnen de samenleving levert dat ongenoegen op. De minachting van de kiezer door politici moet dan ook stoppen.De kiezer moet meer invloed krijgen op de besluitvorming. De roep om referenda te houden is een logisch gevolg van deze houding door politici. Een minachting van een bevolkingsgroep, die in het algemeen hoog is opgeleid, is vragen om problemen. Het verklaart de soms de felle reacties op een reeks van onderwerpen.
Het land moet democratischer bestuurd worden. Politici moeten meer naar de stem van hun kiezers luisteren. Nu is dat laatste moeilijk te realiseren als deze kiezer geen lid is van een partij. Je kunt dan echt je stem laten horen. De DVP wil dan ook dat zoveel mogelijk mensen lid worden van deze partij of dat zij zich binden door steunlid te worden. Steunleden kunnen hun stem laten horen tijdens de algemene vergaderingen, maar kunnen geen politieke verantwoordelijkheid dragen in de vorm van bestuurlijke activiteiten van de partij.

Het land moet anders bestuurd worden! De inspraak van de bevolking moet worden verbeterd en worden uitgebreid.
Een nieuwe partij met een eigen doctrine. Een partij met normen en waarden zoals die passen in een nieuwe wereld, waarbij elk individu de kans en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen in het belang van de samenleving.
Een partij die alle mensen samen bindt ongeacht geloof en afkomst en staat voor fundamentele democratie.
De toekomstige partij zoekt leden , die het algemeen gedachtegoed van vrijheid uitdragen en die gelijkwaardigheid t.o.v. elkaar respecteren en de democratie boven geloofsovertuigingen stellen.

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe inspraak en besluitvorming zou kunnen plaatsvinden.