Pragmatische aanpak van de DVP Hoofdstuk 5

Hoofdstuk V

Pragmatische aanpak : Onderdelen van het partijprogramma

Nederland Nationaal Niveau

zeespiegel-stijgendeEen land met een nieuw gezicht. Over de broodnodige vernieuwing is in de vorige hoofdstukken al uitvoerig gesproken. Naast politieke vernieuwing moet het land zelf de nodige investeringen doen om het hoofd boven het water te houden, maar nog meer moet het imago worden opgeschroefd.
Op nationaal niveau moeten wij ons zorgen maken over een snel stijgende zeespiegel. Er moeten nu uitgebreide maatregelen worden genomen. Deels is de overheid hier intensief mee bezig. De aanpak omvat de bescherming van de zoetwaterproblematiek (voldoende zoet water) en dijkverhoging in het rivierengebied, die al deels is gerealiseerd.  Rivierdijken verhogen, indien nodig en de opslag van overtollig water tijdelijk in de boezem-gebieden vergroten. Wij willen geen Engelse situaties.
Zo zal ook de afsluitdijk moeten worden verstevigd en verhoogd.

De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie moet meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situatie en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een snelle cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.
spoorwegennet-1Een verdere intensivering van het spoorwegennet en aansluiting op buitenlandse spoorlijnen zorgt ervoor dat minder uitstoot van stikstofoxide plaatsvindt, omdat in de naaste toekomst het spoorwegverkeer mogelijkerwijs door andere milieuvriendelijke energiebronnen kan worden vervangen en het vrachtverkeer over de weg zal dan minder intensief zijn. Op deze manier kan een verdere toenemende verontreiniging van fijn stof langs snelwegen enigszins beperkt worden. Het schadelijke fijnstof is vooral afkomstig van het autogebruik.De uitstoot van stikstofoxyden wordt weliswaar minder, maar kan nog verder omlaag. Zwaveldioxide komt vooral door zwavelhoudende energiebronnen. De CO2 uitstoot is relatief het grootst bij een onvolledige verbranding. Slijtage van banden is ook onderdeel van het fijnstof’.
Er is te weinig kennis over de vervuiling-in-china-5vervuiling veroorzaakt door het vliegverkeer in  komde hogere luchtzones waar vliegverkeer op de langere termijn schade veroorzaakt. De mate waarin is is nog in onderzoek. De massaliteit van het vliegverkeer wordt de komende jaren omvangrijker. Ook hier wordt geprobeerd de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden te beperken.
Het is bekend dat mensen die in de buurt van vliegvelden wonen in de loop der jaren zeer nadelige gevolgen ondervinden van o.a. ultrafijnstof blijkt uit een onderzoek van TNO.

Aanpak van de drugsproblematiek in Nederland.
Nederland meet met twee maten wel tolereren niet tolereren als het om eigen kweek gaat. Het heeft alleen maar tot gevolg gehad dat de criminaliteit is toegenomen en verhard. Liquidaties zijn aan de orde van de dag.
Er moet een gespecialiseerde op militaire leest geschoeide politiemacht worden opgericht, die op grote schaal onverwachts totaalcontroles kan uitvoeren in samenwerking met eventueel belastingdiensten en andere overheidsinstanties om zo binnen 5 jaar Nederland de illegale drugshandel uit te roeien. Een politie-eenheid, die dag en nacht overal in Nederland kan worden ingezet. De strafmaat en pakkans moet worden opgevoerd. Daarnaast komt er een aparte justitiële eenheid, die alle drugsdealers en hun handlangers via internationale samenwerking tot het bot achtervolgen. De pakkans aanzienlijk vergroten en het uitkleden van de drugsbaronnen verder uitbreiden. Het gaat om bewuste ondermijning van de Nederlandse Staat en het individueel welzijn van de burgerij. De illegale drugs moet grootschalig bestreden worden en hard worden aangepakt. Het laatste jaar zijn al de nodige successen op dit terrein bereikt. Met meer landen verdragen sluiten om het uitleveren van drugscriminelen te versnellen.
Tegelijkertijd moet de overheid nagaan in hoeverre legale drugs kan worden geaccepteerd.
De strafmaat voor het verhandelen van verboden drugs moet hoger worden. Nederlanders, die in het buitenland met voorbedachte rade in drugs handelen en worden veroordeeld krijgen zeer hoge straffen en slachtoffers kunnen alleen met zeer hoge uitzondering in Nederland (tijdelijk) hun straf uitzitten.

Banken, die in het verleden producten op de markt hebben gebracht, waardoor vele spaarders en kopers van deze producten in de problemen zijn gekomen, waardoor de overheid moest bijspringen moeten minstens voor 15 jaar onder de toezicht van de overheid komen.
De salariëring van directies van banken, die onder curatele van de overheid hebben gestaan,moet aan banden worden gelegd. Niemand is uniek en het argument dat de meest talentvolle ons land verlaten is een farce. De hele beloningsstructuur van het bankwezen moet verder worden onderzocht. Het financiële risico van banken is klein als overheden in tijden van “dreiging, als buffer dient, dan is het van omvallen” te verwaarlozen. Bankverkeer waarborgen,waarbij het salaris van de top van het bankwezen aan nieuwe regels wordt verbonden.De indruk vanuit de top van het bankwezen dat het gekwalificeerd personeel de benen neemt als de druk op banken wordt opgevoerd, is een grote drogreden. Zeker als dit op Europees niveau wordt aangepakt. Het volk heeft tijdens de grote crisis deze instellingen onderhouden en gesteund. Nu het weer wat beter gaat matigen de banken zich een machtscultuur aan van voor de crisis, die snel moet worden ingedamd. Deze arrogante vorm van witte boorden criminaliteit aanpakken.                             Banken moeten bij informatieverschaffing meer rekening houden met de beperkingen van de ouderen.Nu moeten ze vaak eerst een aanvraag doen, waarbij klanten een aantal keren worden doorverbonden of afspraken maken via internet, waarop  vooral oudere klanten niet zo gecharmeerd van zijn. Een opmerking die ook geldt voor veel commerciële bedrijven. Na 10 keer doorverbonden te zijn oordelen wordt de klant uiteindelijk geholpen!! De besparingen, die gemaakt worden via automatisering en via betere communicatie technologie, moeten geïnvesteerd worden in een betere persoonlijk service.
Ingewikkelde en ondoorzichtige bankproducten zijn ontoelaatbaar.
De bonuscultuur van alle banken , die met overheidsgeld in stand zijn gehouden direct afschaffen. De angst dat ” financiële experts ” naar het buitenland vertrekken is lariekoek Er staan honderden gekwalificeerde werknemers te springen om zich ook in deze materie te verdiepen en kennis van deze materie hebben.

Ook binnen overheids- en semi overheidsbedrijven en instellingen past enige matiging. Er zijn teveel instellingen, die wel graag willen privatiseren, maar kwalitatief niet beter presteren. Privatisering heeft in verschillende sectoren en met name bij de nutsbedrijven niet geleid tot lagere prijzen wel tot hoge tot zeer hoge salarissen van het topmanagement. Juist deze ontwikkeling staat in een schril contrast met het pure ondernemerschap. Het zijn wel grote bedrijven, maar geen echte ondernemers, die echte grote risico’s lopen. Ook hier moet met spoed de Balkenende-norm worden ingevoerd of worden toegepast. Als meerdere partijen in Nederland zich zouden uitspreken om de nutsbedrijven onder overheidstoezicht te plaatsen dan zal de DVP dit uitgangspunt steunen en verder initiëren, tenzij hun dienstverlening op een aanvaardbaar niveau is teruggebracht.

In Nederland mogen we ons prijzen met een hoog ontwikkelde onderwijsinfrastructuur waarbij jongeren ruime mogelijkheden worden aangeboden om zich verder te ontwikkelen.
De dynamiek van onze jongeren en de wil en de kans om allerlei vernieuwingen op de meest uiteenlopende terreinen te ontwikkelen is een stuwende kracht om vernieuwingen door te voeren. We moeten deze kennis omzetten in producten, die in Nederland worden gemaakt. Er zit zoveel potentie in de Nederlanders en dat moeten we omzetten in een toegevoegde waarde. Er is in Nederland weer ruimte voor een maakindustrie.
Nederland moet ook behoedzamer met eigen ontwikkelde technologie omgaan.
Bedrijven moeten hun technologie veel beter afschermen.

Gezien de precaire situaties in de wereld wordt steeds duidelijker dat voldoende voedsel voor eigen land niet voldoende gegarandeerd kan worden!
Nederland moet er naar streven dat zij ten alle tijde 60 tot 70% van de totale voedselproductie van het land zelf kunnen produceren. Voedselproducten waarbij door erkende wetenschappelijke instituten is aangetoond of zelfs sterke vermoedens zijn dat toevoegingen van bepaalde bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor de mensheid moeten door Nederland geweigerd worden.

De overheid zelf moet veel efficiënter werken. Er zijn de afgelopen jaren tot grote ergernis van de burgerij miljarden verspild aan moderniseringen, die op niets zijn uitgelopen. Denk maar aan de herinrichting van het politiekorps, de ICT en andere automatiseringsprojecten, overdreven regelgeving in de gezondheidssector, de Fyra, de Gemeentelijke Basisadministratie, OV-chipkaart en in feite had dit allemaal te maken met te weinig kennis van zaken ten aanzien van ICT-technologie .
Hier moeten de ministeries zich verder in verdiepen en zich niet mee laten sleuren van alle adviezen van dure instanties, die soms leidden tot totale afhankelijkheid van de adviseurs en externe bureaus.
De overheid heeft een grote morele verplichting jegens de belasting betalende burger. Het toezicht moet worden verscherpt en de organisatie hieromtrent anders.
De overheid heeft enerzijds een waakfunctie om de samenleving te beschermen, maar anderzijds ook een initiërende en voorwaardenscheppende functie. Zorgdragen voor onderwijs, infrastructuur, veiligheid enz.enz. Het probleem zit in het feit dat soms de overheidsbemoeienis te ver is doorgeschoten met allerlei voorzieningen en subsidies. Conclusies van de Algemene Rekenkamer ter harte nemen.

Vluchtelingenprobleem
De bespreking van de politiek op nationaal niveau betekent ook dat hier het vluchtelingenprobleem niet onbesproken kan blijven.
Hoe ver gaat deze partij als het gaat om het toelaten van vluchtelingen en asielzoekers?
Uitgangspunt is dat dit probleem bij de bron moet worden opgelost.
Men kan en mag niet verwachten dat andere landen op moeten draaien voor de grote problemen voortgekomen uit etnische verschillen in de Arabische Wereld. Europa moet een halt toeroepen aan een verdere islamisering van Europa. In de Arabische wereld is sinds de Arabische Lente wel gebleken dat Islam en Democratie op gespannen voet met elkaar staan.
Wat de conflicten in de Arabische Wereld betreft kan de UN met de grote mogendheden een fundamentele rol spelen om dit conflict op te lossen.
Aan de vluchtelingen moet duidelijk worden gemaakt dat het openstellen van de grenzen van Europa voor vluchtelingen een tijdelijk verblijf wordt toegekend.
Elke asielzoeker of vluchteling, die na het doorlopen van alle procedures in Nederland mag blijven, moet binnen 4 jaar de Nederlandse taal beheersen en via verplichte scholing een diploma halen waarmee zij hun kansen in de samenleving kunnen vergroten. Naast rechten hebben vluchtelingen, asielzoekers, statushouders ook plichten zoals alle Nederlanders.
Maak duidelijk dat het motto integreren of migreren serieus wordt gehandhaafd.
De in Nederland wonende “allochtonen” moeten veel beter integreren en moeten dezelfde kansen krijgen als de autochtonen.Daar ligt nog een belangrijke taak voor overheid en het bedrijfsleven. De scholing van de werkloze allochtonen. Anderzijds  moeten degenen die zich een allochtoon voelen alles in het werk stellen om zich aan te passen aan de waarden en normen, die in Nederland gelden..

Het maximaal aantal vluchtelingen en asielzoekers mag niet meer dan 8000 zijn. Zo zal de identiteit van Nederland blijvend gewaarborgd moeten worden. De DVP pleit voor het opnemen van 300 kinderen en hun gezin,  die slachtoffer zijn van oorlogen. Deze kinderen worden gedurende maximaal 3 jaar verzorgd en verpleegd.

Het oplossen van het vluchtelingenprobleem ligt niet in Europa, maar in de Arabische Wereld en Afrika zelf. Daar moeten alle Arabische en Afrikaanse  landen meewerken om op vreedzame wijze naast elkaar te leven. Dat begint met de aanpak van de demografische explosie.