De dramatische afgang (onbetrouwbaarheid) van D66, PvdA en Groen Links bij het inlegvel van Rutte

Laffe politiek van enkele partijen.

Bij het referendum over het associatie-verdrag met de Oekraïne heeft meer dan 60% van de deelnemers tegen dit verdrag gestemd.  Nu hebben  juist deze 3 partijen voor het “inlegvel van Rutte gestemd”, terwijl juist deze partijen vóórop liepen toen een raadgevend referendum (tijdelijk referendum) in de Europese Grondwet mogelijk werd gemaakt en  Farah Karimi van Groen Links, Mesco Dubbelboer van de PvdA en van der Ham van D66 dit wetsvoorstel ondersteunde. In 2013 zette de PVV het raadgevend opnieuw op de agenda  en  uiteindelijk op 10 maart 2015 werd deze wet aangenomen. De Wet van 10 maart 2015 tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling werd een feit. Op 1 juli 2015 werd deze wet van kracht.

Nu blijkt dus echt wat de ware aard van deze partijen  wel vóór een referendum zijn, maar als het tot uitvoering komt, tegen stemmen. En natuurlijk gaat het niet alleen om dat ene inlegvel van Rutte. Het gaat erom dat steeds meer partijen afhaken als het om echte democratie gaat en de bevolking gehoord wil worden. De politiek kan gezien de mondigheid van de bevolking de kiezers niet blijvend kunnen negeren. Op 17 maart 2016 ging de eerste publicatie op deze site over “Ja of nee bij het referendum op 6 april 2016” over  de voorspelbare reactie van Rutte op dit Oekraïne Verdrag. Het gedrag van Rutte wordt voorspelbaar als hij voor een bepaalde actie – in dit geval de uitslag van het referendum over de Oekraïne- een verminderde belangstelling heeft.  Er stond letterlijk in deze publicatie Rutte zal er wel een draai aangeven en zie wat geschiedde!!!

Leg bovenstaande politiek dat nu maar eens uit aan de kiezer!!

Laat ze maar een cursus volgen “Hoe spring ik om met mijn kiezers”?

 

Het instinct van Rutte en het werkwoord………en stinken kiezers hier in!!

Het instinct van Rutte is dat hij op “cruciale momenten steeds meer vertrouwd  op zijn  ‘gut-feeling’ en als  bewijs voert hij aan  dat de vluchtelingenstroom binnen zes tot acht weken onder controle zou komen” (zie de Telegraaf van 24 december).Maar premier toch….. Europa heeft het vluchtelingenprobleem voor enkele miljarden toch afgekocht!!!! Erdogan zag dat Turkije in een kwakkelende economie wegzakte en heeft een prachtige prijs binnengehaald.

Wat ik ook een merkwaardige opmerking vind is de zinsnede “het netwerk waarop de premier vertrouwt”.  Daar ligt juist het probleem van dit land. Allereerst als de premier zo’n een good-feeling heeft dan moet de premier toch een inschattingsfout gemaakt hebben ten aanzien van het Oekraïne referendum. Immers 62 % van de uitgebrachte stemmers was tegen. Het netwerk van Rutte is gebaseerd op het stemgedrag uit een verleden tijd. Geleidelijk beginnen deze verschuivingen ook in de Eerste Kamer zichtbaar te worden. Hoe moeilijk is het niet (geweest) om een meerderheid te krijgen ten aanzien van de aanvullingen omtrent het Oekraïne-standpunt. Rutte heeft ook niet door dat juist dat netwerk stuk gaat lopen. Daar schuilt het essentiële probleem waar vele groepen binnen onze samenleving tegen aan lopen. Ze pikken niet dat uitgerekend bepaalde “Haagse bevoorrechte groepen” de dienst uitmaken. Ook senatoren  moeten “gewogen” worden op basis van een kwalitatieve bijdrage in discussies in de verschillende commissies en er moet gekeken worden of er geen verstrengeling van belangen plaatsvindt. Steeds meer wordt in ons land gehamerd op tussentijdse herwaardering van belangrijke kabinetsplannen. En dan moet je een referendum niet schuwen en hiervoor weglopen. En Rutte vergeet ook dat het doorsnee opleidingsniveau van de samenleving hoog is en een grote bevolkingsgroep niet met zich laat sollen. Advies aan Rutte is om eens buiten het eigen netwerk te kijken. Er zijn zo ontzettend veel hoogopgeleiden, die het beter zullen doen als er bij benoemingen wat meer objectieve criteria gehanteerd worden. Weg met die Haagse Vriendjespolitiek.

De VVD moet voor 15 maart nog heel wat werk verzetten om eenzelfde aantal zetels te halen. Op 15 maart wordt de balans van dit kabinetsbeleid gewogen. Een kabinet dat diepe gaten heeft geslagen in de samenleving. En dan gaat het niet alleen om de zorgsector, maar ook de vele projecten, die mislukt zijn en hun sporen hebben nagelaten (weet u het nog : geen cent naar Griekenland…, elke werknemer 1000 euro erbij,reorganisatie van de politie, verschillende ICT-projecten,nalatigheid van defensie, Fyra-probleem, zware bezuinigingen op een moment in een laag-conjunctuur, terwijl andere landen rustig doorgingen om het begrotingstekort te overschrijden, verhoging AOW-leeftijd (in veel landen is de AOW-leeftijd lager en wordt veel later ingevoerd, het gedraai rond Teeven-deal-kwestie, ZZPér kwestie)enz. En…… de kiezer wordt in 2017 nog geconfronteerd met een stijging van de ziektekosten, belastingvoordeel hybride auto’s komt te vervallen, assurantiebelasting stijgt, de OZB wordt in veel gemeenten hoger, de energiebelastinh/netwerkkosten stijgen, mobiel bellen (abonnementen)worden hoogstwaarschijnlijk duurder en ook andere gemeentelijke heffingen/leges stijgen enz. enz….en hoe zit het met de ouderen en gepensioneerden.. Gelukkig stijgt de AOW nog enigszins…

Het werkwoord instinken betekent getild worden, inlopen, intuinen. Rutte en in feite de VVD moeten het gevoerde beleid maar eens aan de kiezer uitleggen.

Mijnheer Rutte en de VVD veel succes…….toch is Nederland wel redelijk tevreden…..Dus er is nog hoop!!!

De gevestigde orde en de andere helft van de samenleving.

In de telegraaf van 6 december kunt u lezen dat de belangstelling bij een aantal grote partijen wegebt. Het meest opvallend is dat de DEMOCRATEN 66 in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat het “nooit een volksraadpleging wil over een vertrek uit de EU. Ook wil men bij andere internationale verdragen zoals de handelsverdragen met de VS en Canada het referendum afschaffen. Als D66 dit zou willen dat ontneemt zichzelf haar grondrecht van haar bestaan en blijkt weer eens dat men kiest voor de gevestigde orde en dat het OLD BOYS NETWERK moet blijven bestaan. Juist in de openbare ambten moeten objectieve criteria vastgelegd worden om vast te stellen wie deze belangrijke functies gaan vervullen. Het moet niet zo zijn dat weggepromoveerde politici aan een baantje moet worden geholpen. Vele blunders die de afgelopen jaren de politiek teisterden zijn deels op dit probleem terug te voeren.

gevestigde-ordeIn de notitie van 20 maart jl “Democratie Nieuwe Stijl” heb ik de volgende opmerking gemaakt: Er heerst bij veel mensen een diep ongenoegen over het functioneren van het democratisch bestel in Nederland, de wijze van politieke besluitvorming, maar vooral de minachting van politici tegenover de kiezer, nadat deze zijn stem heeft uitgebracht.  Als de kiezer eenmaal zijn stem heeft uitgebracht moeten vaak compromissen worden gesloten, waar de kiezer het helemaal niet mee eens is en je hoort als ik dit van tevoren geweten had had ik op die partij niet gestemd. En dan hebben het hier over essentiële punten zoals de zorg en de migratie. Bij een dynamische samenleving met een gemiddeld zeer hoog opleidingsniveau mag je bij zulke belangrijke beslissingen zo’n raadpleging niet onthouden.

Het is overduidelijk dat het politieke klimaat in Nederland en in vele andere landen aan het verharden is. Men heeft een beetje genoeg van de internationalisering, globalisering of mondialisering. Een kleine groep rijken is nog veel rijker geworden en de gevestigde orde heeft zijn positie al bedongen. Enkele groeperingen in onze samenleving zijn kwetsbaarder geworden en dan zijn het niet alleen de ouderen, maar ook jongeren en vijftig plussers, die niet meer aan het werk komen.Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt.images Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtegoed van het overgrote deel van de kiezer.

Met het inperken van de referendumwet beperk je het recht om het volk een eigen oordeel te vellen wat wel en niet moet gebeuren. Het gaat er om dat je duidelijk in deze wet aangeeft, waar de bevolking zich wel en waar deze zich niet over hoeft uit spreken. In Zwitserland wordt de bevolking regelmatig geraadpleegd. Bij referenda is de informatieverschaffing een voorwaarde om de burger zo breed mogelijk te informeren. De gevestigde partijen zijn bang voor de uitslag, terwijl deze tussentijdse raadpleging ook weer wel een oordeel geeft hoe over hun partijpolitiek wordt gedacht.

 

 

De sores van het sorry van Rutte!!

Welke betekenis moeten we hechten aan het sorry-verhaal van Rutte? Als je aan een coalitie meewerkt om uiteindelijk een regering te vormen dan heb je niet alleen een inspanningsverplichting, maar ook een resultaatverplichting. Er zijn hoofdonderwerpen die voor je partij zo belangrijk zijn, de politieke hoofdthema’s, dat je hier geen millimeter van af wijkt, althans dat verwacht de kiezer. In de praktijk zijn dat vaak niet meer dan drie of vier onderwerpen. Aan de vooravond van de verkiezingen wordt aan de kiezers duidelijk gemaakt waar de partij vóór staat. Welke waarde moet de kiezer hechten aan het sorry-verhaal van Rutte II?

Politiek Den Haag weet inmiddels wel dat  een groot deel van de kiezers  goed opgeleid is. Het verbaast mij dan ook niet dat vele kiezers de nodige argwaan hebben over dit sorry-ritueel. Het waren essentiële programmapunten waar de premier sorry voor zei o.a geen geld naar de Grieken, duizend euro voor werkend Nederland en de hypotheekrente aftrek niet veranderen. Is het niet zo dat het tweede Kabinet Rutte lastenverzwaringen voor de burgers met zich mee bracht. Daarvoor stemden de kiezers niet op de VVD. Vele kiezers zullen zich afvragen wat de toezeggingen van de heer Rutte nu betekenen.

Daarnaast zal ook de houding van de premier binnen de EU betreffende nee-stemmers bij het referendum over de Oekraïne met grote interesse gevolgd worden. Het ging bij deze nee-stemmers er niet om dat dit een eerste stap zou zijn naar een EU-lidmaatschap en dat er veiligheidsgaranties aan Oekraïne worden gegeven zoals dit vermeld  wordt in Europa NU, maar voor al om de enorme corruptie tot op de hoogste niveaus met in het achterhoofd rekening houdend met een volgend hoofdpijn-dossier, zoals eerder meegemaakt met Griekenland. Landen waar voortdurend geld naar toe moet om enigszins mee te kunnen doen binnen de EU.

OekraïneEen ander punt van kritiek is de afhandeling van het referendum. Kan hij de nee-stemmers nog overtuigen dan wordt hij de nieuwe Premier, maar laat hij steken vallen en komt de premier met een zwakte-bod dan volgen er moeilijke tijden voor de VVD!!!!

Ook andere punten zullen de kiezers niet snel vergeten. Denk in dit geval maar aan het gehannes met de bonnetjes van het Ministerie betreffende de Teevendeal-kwestie. De hervorming van het politie-apparaat is niet vlekkeloos verlopen. Anti-terreureenheden klaagden over slecht materieel. Steeds meer gevangenissen worden gesloten, terwijl het gevoel voor veiligheid van de bevolking verder afneemt. Teveel bureaucratische rompslomp in de zorgsector.  Pensioenen en pensioenverwachtingen staan er weinig rooskleurig voor. Grote problemen om ouderen bij ontslag nieuwe kansen te bieden.

De zegeningen van dit kabinet zijn op één hand te tellen:

-werkloosheid laatste jaar afgenomen

-de economische groei  ligt aldus financieel dagblad in Nederland hoger dan gemiddeld in de eurozone

-duurzaamheid hoge prioriteit (zie de windmolenparken) krijgt steeds kritiek

Dit kabinet heeft een grote bezuinigingsronde achter de rug: dus veel zegeningen zul je niet vinden.

De peilingen voor de VVD en PvdA zien er weinig rooskleurig uit. Is dit het sorry-offensief een eerste stap om met een schone lei te beginnen?

Het grote voordeel van de VVD blijft ondanks bovengenoemde kritiek dat de VVD wel wil regeren, maar de PVV niet de kracht heeft om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Veel roepen en niet willen mee regeren is op termijn een politieke doodsteek voor deze partij.

De kiezer heeft het laatste woord!!

Hongarije 2 oktober stemmen over asielquotum (referendum)

Vluchtelingen
Vluchtelingen

De vraag, die op 2 oktober gesteld wordt luidt “Mag de EU bepalen dat Hongarije verplicht is mensen te huisvesten die niet de Hongaarse nationaliteit hebben zonder instemming van het parlement?” Tussen de regels door wordt in feite de vraag gesteld ‘Hoeveel asielzoekers / vluchtelingen willen wij maximaal (per jaar) opnemen? Mijn in ziens heeft elk land het recht om deze vraag te stellen en hierover een duidelijke afspraak te maken.
Hongarije en alle andere landen van de EU moeten de vraag over het asielquotum voorleggen in hun eigen land. Als een land roept “wir schaffen dass” dan moet je niet andere Europese landen opzadelen met een toekomstig groot probleem van de vele, vele vluchtelingen en asielzoekers, die allen naar Europa willen. En dan gaat het niet om honderdduizenden, maar waarschijnlijk om veel meer.

Het gaat hier om een conflict dat het Midden-Oosten zelf moet oplossen. Eens zullen alle partijen in dit gebied gaan inzien dat verschillen in politieke, etnische en religieuze opvattingen geslecht moeten worden om dit cultureel rijke gebied in de toekomstweer weer een plaats in de wereld te geven.
Het is niet uitgesloten dat steeds meer vluchtelingen uit Noord- en Midden-Afrika hun heil zoeken in Europa. De demografische explosie zal , als Europa niets doet, de instabiliteit aanzienlijk vergroten. Zwakke leiders van de EU, die zich laten pamperen door presidenten, die steeds minder democratisch worden!! Hoe lang gaat dit nog goed!

Anderzijds is het een schande dat de ‘Beschaafde  Wereld” voor miljarden aan wapens aan instabiele landen verkopen en daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor onrust in dit deel van de wereld. “Europa stop met wapenleveranties  en kom met een overkoepelend plan van opbouw in een democratisch bestel”!!!.

Een dag voor de Brexit; referendum

Waarom wil ongeveer 50 % van de Engelse bevolking uit de EU.

De steeds maar uitbreidende macht van de EU, waar een steeds groter deel van de bevolking in West-Europa tegen ageert, omdat er in Brussel slecht geluisterd wordt. Een klein groepje top-Eurofielen willen in een zeer heterogeen Europa een eenheid nastreven , waarbij steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar Brussel. Dat willen de Engelsen en ook veel Europeanen niet. Je soevereiniteit opgeven in een een steeds maar uitdijend Europa met zo’n diversiteit in cultuur en etnische groeperingen is vragen om problemen. Aanvragen  tot toetreding tot de EU vanuit de zwakkere Zuid-Oost-Europese landen, die op veel terreinen hun zaakjes niet in orde hebben ,is vragen om problemen. Brussel doet precies het tegenovergestelde wat een goed politicus nooit zou doen. Brussel laat eerst de landen toe en doet allerlei toezeggingen en daarna volgen eisen, waaraan een groep landen de eerst volgende 5 of 10 jaar niet aan kan voldoen. Ondertussen is er veel geld overgeheveld en toegezegd en de Noord-West-Europese landen kunnen opdraaien voor de problemen.

Groot-Brittannië betaalt elke week 350 miljoen Euro aan de EU. Dat is per maand zo’n 1,4 miljard ; dus per jaar 17,5 miljard. Daar staan natuurlijk ook wel voordelen tegenover, maar toch vragen de Engelsen zich of zij dit geld niet zelf beter kunnen besteden en investeren in hun eigen economie. Natuurlijk speelt het vluchtelingenprobleem een belangrijke rol bij deze Brexit met allerlei problemen die zij in de toekomst nog moeten oplossen De onmacht van de EU om de toestroom te stremmen maakt de scepsis over het EU-beleid en de uitvoering daarvan alleen maar groter. Bovendien er zijn meer landen in Europa , die zonder de EU toch goed boeren.

Ik verplaats me even in de gedachtegang van de kiezer van morgen, die op 23 juni zijn stem moet uitbrengen. In dat stemhokje zullen velen afvragen of zij dat grote risico wel willen nemen, zoals in media uitvoerig is vermeld. Wat de uitslag ook moge zijn, ik hoop dat politici zich meer zullen inleven, wat er onder het volk leeft.

 

Uitslag referendum Oekraïne

oekraine-1Veel “deskundigen” hebben inmiddels hun mening over het referendum gegeven. Nu wil men weten waarom zoveel mensen niet zijn gaan stemmen. Het antwoord is simpel. Bij navraag blijkt dat veel kiezers geen interesse hebben en vinden het niet de moeite waard om hun stem uit te brengen, te ingewikkeld, te veel corrupte politici, een verdekte aanloop naar een lidmaatschap van de EU enz. oekraine-2De Oekraïne heeft geen nieuw handelsverdrag nodig. Sommige politici, die voor het verdrag waren, riepen op om niet te stemmen in de hoop dat de kiesdrempel niet werd gehaald. Zij hebben geen enkel recht van spreken. Door hun onnozelheid hebben zij zich zelf de mond gesnoerd.

Moet de drempel van het referendum dan verhoogd worden vragen sommige zich af. Nee, natuurlijk niet. Als politieke besluiten vaak tegen de wil van het volk indruisen dan word je toch boos, ongerust en wantrouwend. Het volk is jaren achtereen verteld dat er bezuinigd moest worden. Veel banen in de zorg verdwijnen en veel werknemers worden wel erg gemakkelijk weg bezuinigd. Dan is het logisch dat het merendeel van de kiezers aan de bel trekt en de regering tot de orde roept. Eenmaal gekozen hebben de meeste politici geen enkele band meer met hun kiezers.

oekraine-3Dan wordt om onduidelijke reden ineens erg veel geld door Dijsselbloem in de EU pot gestopt. Vervolgens gaat de portemonnee weer open voor Griekenland, terwijl de premier tijdens zijn verkiezingstournee een heel ander geluid liet horen.

En nu ineens …………zijn er honderden miljoenen beschikbaar voor vluchtelingen, terwijl iedereen toch dacht dat we de bodem van de bezuinigingen hadden bereikt.

Je kunt als politicus toch geen tweede keer in een relatief korte tijd een raadgevend referendum naast je neerleggen als aan de eisen van de wet is voldaan en het raadgevend referendum rechtsgeldigheid heeft.

===het referendum ging toch over de Oekraïne of ging het over het functioneren van de politici in Nederland zelf????===

Democratie en besluitvorming Hoofdstuk 2

Hoofdstuk II

Democratie en besluitvorming

thorbecke-johan-rudolfDe bakermat van onze huidige democratie is in de 19e eeuw gelegd. Eind 18e eeuw kreeg iedereen rechten en had iedereen de plicht om zich aan deed wet te houden.
De grondwet van 1798 omvatte de “vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers” en werd het federale Nederland omgevormd tot de Nederlandse Eenheidsstaat.In 1815 komt er een Grondwet voor het Koninkrijk de Nederlanden. De grondwet is nog steeds van kracht.
Als Koning Willem II inziet dat de grondwet van 1798 niet meer past in de “huidige samenleving”. Thorbecke, geboren in 1798, wordt de grondlegger van de thorbecke-grondwetgrondwetswijziging, die in 1848 van kracht wordt. De koning staat zijn invloed af en de Staten-Generaal en dus het volk krijgt meer invloed.
Van een echte democratische hervorming was niet direct sprake, want alleen mensen met geld mochten hun stem uitbrengen.
In de periode daarna zijn tal van grondwetswijzigingen doorgevoerd zoals uitbreiding van het aantal leden van Eerste en Tweede Kamer, passief kiesrecht voor vrouwen (1917), verlaging van de minimumleeftijd van Kamerleden van 30 naar 25 jaar, grondrechten ter bescherming van burgers tegen discriminatie (1983). Daarnaast zijn er nog een aantal grondwetswijzigingen doorgevoerd.

Voor de DVP (Democratische Volkspartij) is van belang dat de democratische rechtsstaat wordt gewaarborgd. Een transparante politieke partij, die staat voor de grondbeginselen van de democratie.
Het voorstel onlangs om in de grondwet het volgende toe te voegen :    ” De grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten ” is fundamenteel voor elke Nederlander.
Rekening houdend met het feit dat Kerk en Staat volledig van elkaar gescheiden zijn betekent dit dat een scheiding-kerk-en-staatreligieuze partij nooit de democratische uitgangspunten kan ondermijnen. Elke religieuze partij zal daarentegen binnen- als wel buitenshuis zich moeten houden aan de in onze grondwet vastgestelde rechten,waarden en normen. Elke democratisch gekozen partij zal volgens de DVP  gehoord moeten worden bij een nieuw te vormen kabinetsformatie.

Voor de DVP is belangrijk dat een bindend referendum een voorwaarde is om kiezers te betrekken bij beslissingen, die het landsbelang raken.

In het kader van een verder democratisering van machten is het van eminent belang dat, als het gaat om invulling van overheidsfuncties, er niet gekozen wordt uit de in de politiek bestaande old-boys-netwerk“Old Boys Netwerk” , maar dat objectieve maatstaven worden gehanteerd om de beste kandidaat te kiezen.

In Nederland zien we vaak dat bij belangrijke beslissingen op het gebied van o.a. onderwijs, migratie en vele andere terreinen de democratische besluitvorming geënt is op een verkiezingsoverwinning van de laatste verkiezingen.
De huidige sociale media maken het juist mogelijk om in de besluitvorming de kiezer meer te betrekken. Eenmaal gekozen sluiten politici zich af en worden in hun besluitvorming gesteund door soms vaag afgebakende partijprogrammapunten en dat komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede. Hoe vaak gebeurt het niet dat een kleine tot zeer kleine groep, die zich hoegenaamd binnen de partij gemachtigd voelt een besluit te nemen dat niet aan de verwachtingen van kiezers beantwoordt. Binnen de samenleving levert dat ongenoegen op. De minachting van de kiezer door politici moet dan ook stoppen.De kiezer moet meer invloed krijgen op de besluitvorming. De roep om referenda te houden is een logisch gevolg van deze houding door politici. Een minachting van een bevolkingsgroep, die in het algemeen hoog is opgeleid, is vragen om problemen. Het verklaart de soms de felle reacties op een reeks van onderwerpen.
Het land moet democratischer bestuurd worden. Politici moeten meer naar de stem van hun kiezers luisteren. Nu is dat laatste moeilijk te realiseren als deze kiezer geen lid is van een partij. Je kunt dan echt je stem laten horen. De DVP wil dan ook dat zoveel mogelijk mensen lid worden van deze partij of dat zij zich binden door steunlid te worden. Steunleden kunnen hun stem laten horen tijdens de algemene vergaderingen, maar kunnen geen politieke verantwoordelijkheid dragen in de vorm van bestuurlijke activiteiten van de partij.

Het land moet anders bestuurd worden! De inspraak van de bevolking moet worden verbeterd en worden uitgebreid.
Een nieuwe partij met een eigen doctrine. Een partij met normen en waarden zoals die passen in een nieuwe wereld, waarbij elk individu de kans en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen in het belang van de samenleving.
Een partij die alle mensen samen bindt ongeacht geloof en afkomst en staat voor fundamentele democratie.
De toekomstige partij zoekt leden , die het algemeen gedachtegoed van vrijheid uitdragen en die gelijkwaardigheid t.o.v. elkaar respecteren en de democratie boven geloofsovertuigingen stellen.

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe inspraak en besluitvorming zou kunnen plaatsvinden.