Partijprogramma; Nationaal,Regionaal en Lokaal Hoofdstuk 6

Hoofdstuk VI

Onderdelen van het partijprogramma
Nationaal en Regionaal en Lokaal

NATIONAAL NIVEAU
De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist. De zorgplicht is door de overheid overgeheveld naar de mensen zelf. De verschraling van de zorg levert in toenemende mate steeds grotere problemen. De spanningen in de samenleving lopen op en de overheid wimpelt de problemen af.
En er moet nog zoveel gedaan worden……………. Maar gelukkig ……. Nederland barst van de energie, zonne-energievindingrijkheid van universiteiten, openstaan voor vernieuwingen en veranderingen met daarbij een voortreffelijke onderwijsstructuur. Steeds meer jongeren zijn hoog opgeleid. Er is zoveel enthousiasme onder studerende jongeren en er zijn zoveel initiatieven onder de ondernemers, die mede bouwen aan de toekomst van Nederland. De politiek moet proberen iedereen die wil werken hoop en kansen bieden.
Wij staan wederom op een keerpunt van een technische revolutie, waarbij een derde generatie computers massaal het werk van veel mensen uit handen wordt genomen. Een verdere opschuiving naar dienstverlenende activiteiten ligt in het verschiet.
Nog meer werkloosheid of juist nieuwe kansen!!!
Anderzijds zijn er nieuwe kansen waarin Nederland koploper is. Denk maar aan de verschillende sectoren in de agrarische sector en de kennis . De kennis , die we hebben over de waterhuishouding. Een strijd tegen en om het water, die in zoveel landen moet worden verbeterd. Maar ook in eigen land moet deze strijd gevoerd worden en zijn vele arbeidsplaatsen nodig om dit te realiseren..We zijn verplicht om te investeren in de toekomst van Nederland. Persoonlijke verzorging van ouderen moet door de staat gegarandeerd worden.
Nieuwe werkzaamheden op het gebied van infrastructurele werken, nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe industrieën, het vele werk in de gezondheidszorg enz.

In plaats van een uitkering krijgen de mensen werk.
Haal de maakindustrie naar Nederland. Waarom kan een land als Zweden wel eigen vliegtuigen bouwen en auto’s maken en Nederland niet. Op grote schaal hebben wij uitverkoop gehouden van de arbeidsintensieve industrieën en de industrieën met een hoogwaardig kennis niveau.
Door gebruik te maken van vindingrijke robotisering en een vergaande automatisering van onze vroegere industrie creëren we in Nederland nieuwe mogelijkheden.
Anderzijds is niet uitgesloten dat door een zeer vergaande gebruik van kunstmatige intelligentie/robotisering veel mensen werkloos raken en dus geen of een matig inkomen ontvangen.
Zou dit de toekomst zijn dan pleit de DVP voor een basisinkomen voor iedereen met de restrictie dat de overheid een aanvullende tegenprestatie verwacht.
Het motto van de DVP is “Verbeter de zorg door het creëren van de noodzakelijke banen en een waardig inkomen in plaats van op grote schaal te bezuinigen en vervolgens maandelijks vele tientallen miljoen overboord gooien aan uitkeringen zonder een tegenprestatie te eisen”

De DVP staat achter de gedachte dat we de soevereiniteit willen behouden en of  hooguit in een confederatie wil opgaan.  Toch staat de DVP een vergaande samenwerking op het gebied van veiligheidsbelangen en voedselproductie en het waarborgen van de kwaliteit van producten, die worden in- en uitgevoerd. Deze waarborgen moeten binnen de EU overal gelijk zijn. Het nakomen van de milieu-eisen zoals deze bij de laatste klimaatconferentie zijn vastgesteld moet voor elk land een plicht zijn.

Waarom moeten wij onze eigen soevereiniteit niet verder prijsgeven ?
Er zijn te grote individuele verschillen per land met ieder zijn eigen specifieke gewoonten, opvattingen, vaardigheden, kennisniveaus waardoor dit kostbaar goed niet moeten afgestaan en bovendien een gezonde concurrentie binnen de EU heeft ook zijn positieve kanten.                                                               Individuele vaardigheid, sociale rechtvaardigheid en communale saamhorigheid binnen een schone omgeving zijn de principiële uitgangspunten van de DVP.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU
A. De Randstad.
randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven op technische ontwikkelingsbedrijven
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.
B. De regio’s in het algemeen moeten de fauna en flora in ere herstellen.
De bevolkingsdruk mag niet mag niet als gevolg hebben dat dit probleem op kostbare natuurgebieden wordt afgewenteld. Een beperking van de bevolkingsgroei moet als een zegen worden beschouwd. Zo kan het evenwicht tussen natuur en mens worden hersteld.
Bescherming van de natuurgebieden is een bescherming van de bevolking op de lange termijn.
C. De IJsselmeerpolders en/of het IJsselmeergebied moet ingericht worden als een grootschalige leverancier van zowel zonne- als windenergie en is als waterreservoir al onmisbaar. Het randgebied van het IJsselmeer kan een belangrijke bijdrage leveren in de energievoorziening.

De regio’s binnen Nederland verdienen meer autonomie. Daarmee moet geprobeerd worden om de werkgelegenheid gelijkmatiger over het land te spreiden.

LOKAAL NIVEAU
A. Herstel van de stadscentra. Vooral oudere steden hebben uit oogpunt van hun compositie aantrekkelijke mogelijkheden om de leegloop van het winkelbestand het hoofd te bieden. Er zal opnieuw geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van oude stadswoningen boven de leeglopende winkels. Modernisering van de winkels en geen prijsstunters in een dure winkelstraat. Meer mensen komen in de stad wonen.De drempelwaarde van een aantal functies in de binnenstad wordt dan eerder bereikt. De zelfstandige winkelier blijft dan in de binnenstad. De gemeente en de winkeliersverenigingen moeten zich inspannen om de verscheidenheid in het aanbod van winkels hoog te houden. Veel gemeentes hebben de afgelopen decennia al veel historische panden opgeknapt wat de uitstraling van juist deze steden aanzienlijk vergroot.
Grotere winkelcomplexen in of nabij het centrum kunnen ingericht worden als een soort kijk-winkelcomplex, waarbij een aantal ketens hun producten laten zien zonder dat zij grote voorraden hoeven aan te houden. De producten kunnen ter plaatse besteld worden en worden via de vervoersdiensten thuis bezorgd.
B. Gemeentelijke ontvangsten en uitgaven nader onderzoeken.gemeentelijke-ontvangsten Het lijkt erop of gemeenten steeds gemakkelijker met de verworven belasting- en legesgelden van haar burgers omspringt. Geld uitlenen aan het bouwen van sportcomplexen, onnodige bestratingen uitvoeren, onterechte uitgaven aan uitkeringstrekkers, PGB’s, subsidies doorlichten enz.
Er moet een onafhankelijke commissie komen, die de uitgaven van de gemeentelijke overheid achteraf toetst. De commissie moet bestaan uit drie leden, een onafhankelijke accountant, een lid uit de burgerij en een gerenommeerd ( onafhankelijk) lid van de grootste politieke partij (geen lid van het college)
De inkomsten van de gemeentelijke overheid moeten omlaag. De burger wordt voortdurend geconfronteerd met plaatselijke lastenverhoging, terwijl er helemaal geen redenen zijn om allerlei verhogingen van leges en belastingen door te voeren. Dus meer controle op het financiële reilen en zeilen van de gemeenten. De kiezer moet meer grip krijgen op de financiën van de gemeente.
De inkomsten van de gemeenten moeten verder beperkt worden om te voorkomen dat de plaatselijke gemeenschap te veel financieel wordt belast en de gemeenten zich teveel gaan bemoeien die niet onder hun principiële verantwoordelijkheid vallen. Uitgaven die omlaag moeten zijn o.a. de ozb belasting. Daarnaast moeten de parkeertarieven omlaag .
Jaag nog niet meer mensen weg uit de binnenstad!
Aan de automatische verhoging van de OZB worden beperkingen opgelegd. Veel gemeenten kunnen niet met geld omgaan. Er moet een zeer scherpe controle komen op de uitgaven. Het is aan de gemeenteraad om bepaalde uitgaven te laten toetsen door eventueel externe deskundigen. Er zijn de afgelopen jaren in verschillende gemeenten te veel blunders aan het licht gekomen.
C. Afgraven van alle vuilnisbelten. Wij zijn verplicht dit nu te gaan doen. Wij mogen deze enorme vervuiling van grond- en grondwater niet langer door schuiven naar volgende generaties. Het betekent voor de gemeente sanering van deze gebieden en deze gronden kunnen weer voor landbouw en bebouwing gebruikt worden. Een dure, maar noodzakelijke investering, die zich op langere termijn terugverdient.De gemeentes zelf moeten dit aanpakken en landelijk moeten richtlijnen aangegeven worden hoe de kwaliteit moet zijn van de nieuw uit te even gronden.
D. Vuurwerk moet alleen in zeer bijzondere gevallen worden toegestaan. De DVP wil aanbevelingen doen om dit centraal op aangewezen plaatsen binnen de gemeente mogelijk te maken.
De enorme luchtvervuiling, die vuurwerk veroorzaakt, moet beperkt worden. Elk jaar zijn er relatief veel onnodige slachtoffers.
E. Parkeerbeleid. Dit kan veel eenvoudiger. Het winkelend publiek moet tegen zo laag mogelijke kosten in de stad kunnen parkeren. Hoe pak je dit aan.
Elke autobezitter van een gemeente betaalt aan de gemeente een vast bedrag van € 25,00 per auto. Van de gemeente ontvangt de eigenaar/bezitter een gemeentelijke parkeerkaart(en), waar hij overal mag parkeren. Voor bezoekers, die vanuit buiten de stad komen worden, worden bij het binnenrijden van de steden geïnformeerd, waar zij op grote parkeerterreinen hun auto kunnen parkeren. Eventueel kan een gastparkeerder ( op van tevoren vastgestelde dagen) van buiten de stad tegen een geringe vergoeding via een busregeling naar het stadscentrum vervoerd worden. Nog makkelijker zou in de stad op markante punten van de stad parkeerautomaten te plaatsen, waarbij het winkelende publiek een ticket kunnen kopen, die zij overal in de binnenstad of daarbuiten kunnen gebruiken. De parkeergelden moeten omlaag wil het stadscentrum zijn centrale functie niet verder aan de randgebieden van grotere steden verliezen.

F.  Ook moeten in veel steden meer cultuuractiviteiten komen. Centraal staat dat de leefbaarheid van oude centra in stand wordt gehouden. Menig stad met een rijk historisch verleden zagen erg laat in dat het behoud van oude panden een grotere architectonische uitstraling aan de stad geeft en daarmee de aantrekkelijkheid van zo’n stad op peil houdt.
Winkelpanden, die te koop, worden aangeboden, zouden bij de verbouwing weer tot een wooneenheid omgezet kunnen worden, waarbij de historische upanden weer tot hun recht laten komen en zo de winkelstraten een meer eigen karakter geven.

Het openbaar vervoer verder optimaliseren om het winkelend publiek vanuit een wijdere omgeving naar de stad te trekken.Verlaging van parkeergelden bespreekbaar maken en een makkelijker systeem ontwikkelen om parkeergelden te innen.
Zo zouden winkeliers(verenigingen) afspraken kunnen maken met de openbare vervoerders om op gezette tijden goedkope vervoersbewijzen aan te bieden en aan moeten dringen om het parkeren goedkoper te maken. Veel oudere steden hebben nog steeds een niet te onderschatte uitstraling op het ommeland.
Zorg ervoor dat de inwoners van het ommeland graag in de stad vertoeven.
Ook moeten winkeliers onder ogen zien dat hun concept van winkelverkopen moet veranderen. Winkels moet meer sfeer en uitnodigend worden om het winkelend publiek binnen te halen.