Europa moddert en siddert…….op naar een confederatieve samenwerking?

Europa siddert als Trump zijn politieke denkbeelden in praktijk gaat brengen. Minder handel, minder verkeer en mogelijk een uiteengroeien van Twee politieke bondgenoten. Toch dringt de stem van Trump in Europa ver door en ligt hier juist de kans om op korte termijn hervormingen door te voeren en een sterker nieuw economisch blok te vormen.  Al vele malen is geschreven waar het in Europa mis gaat, maar nieuwe initiatieven voor een herwaardering van de Europese Unie is ver te zoeken. De politieke vertegenwoordigers in Brussel concentreerden zich op één Groot Europa om zo een vuist te maken tegen de Grote Beer in het oosten. De geo-politieke uitbreiding richting Oost-Europa  stond centraal in het gedachtegoed van onze topspelers in Brussel. Er is met man en macht gewerkt om een groot aantal Oost-Europese landen over te halen om zich aan te sluiten bij de EU. Een grote blunder. In plaats vooraf afspraken te maken aan welke voorwaarden deze landen exact moeten voldoen, werden ze eerst met mooie beloften en vooruitzichten gepaaid om zo snel mogelijk tot de interne markt van de EU toe te treden. “Hoe groter hoe sterker de EU” is de essentiële denkfout van de EU-Top. Europa werd en wordt in plaats van groter en sterker juist steeds zwakker.In plaats van meer eenheid  zien we een tegenovergestelde ontwikkeling. Bij verkiezingen zien we in verschillende Oost-Europese landen, dat zij zich afkeren van de EU. Ook in Duitsland wordt de afstand tussen Brussel en Berlijn groter. In de binnenlandse politiek komen gaan andere waarden in de samenleving een rol spelen. Ook internationaal dreigt er een uitholling van Europese opvattingen/ Zo gaat Duitsland over op tolheffing van de hoofdwegen en België denkt er ook over om een vignet voor de snelwegen in te voeren. Begrotingsafspraken worden in eigen voordeel uitgelegd, defensie-afspraken worden niet nagekomen. De reden van mij om tegen het associatieverdrag met de Oekraïne te stemmen was enerzijds gebaseerd op de grootschalige corruptie in dit land.  In het artikel van Maurits Kuypers in fd van 30 januari is de conclusie van Alina Mungiu-Pippidi, voorzitster van de Anti-corrp, dat ” in Roemenië de situatie door en door verrot is, zelfs na de arrestatie van honderden corrupte beambten”. En ook in Griekenland, Italië en Spanje neemt toe, terwijl in Noord-Europa, de situatie als uitstekend wordt beoordeeld. Als corruptie zo  omvangrijke is, is de ethiek ver te zoeken. Meermalen heb ik het ethisch handelen van het politieke en ambtelijke apparaat, ook binnen Nederland, op de korrel genomen (zie onder publicaties), máár de toenemende corruptie in de Zuid-en Oost-Europese is proportioneel vele malen groter. In deze  landen is de corruptie o omvangrijk aan het worden dat het hoog tijd  wordt dat de EU-Commissie zich moet beraden hoe zij dit probleem aanpakken. Landen met een toenemende corruptie vormen een steeds grotere last voor de Europese landen van het “eerste uur”!

Binnen een afgebakend sterk West-Europa is op alle terreinen meer te  bereiken dan binnen het Geo-politieke Groot-Europa, m.a.w. terug naar de basis en herbezinning hoe wij in Europa verder willen. De kern-landen zouden in overweging kunnen nemen om te streven naar een “confederatie met afspraken over vastliggende bevoegdheden”. Een volgende stap naar een sterk en verenigd Europa, waarbij uitgebreide samenwerking op strategische gebieden vorm moet krijgen (defensie, aanpak terrorisme, vliegveiligheid, voedselveiligheid en een vrij verkeer van goederen en een beperkt verkeer van personen van de aangesloten landen).  In de praktijk betekent dit dus het opheffen van gedeeltelijke soevereiniteit. Dit laatste doet pijn, maar is de enige acceptabele mogelijkheid om centraal doeltreffend te kunnen optreden. Het toelaten van migranten moet aan het land zelf worden overgelaten. Het uitgangspunt van deze nieuwe groep landen ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek is, dat dit grote probleem in het Midden-Oosten zelf moet worden opgelost. Op grote schaal worden door Afrikaanse landen en veelal Arabische landen misbruik gemaakt van het democratisch fundament van de Europese landen. De democratie ontbreekt veelal in deze landen of wordt omgetoverd tot een nep-democratie, waar de premier/president alle macht naar zich toetrekt. Fundamentalisten , die de Koran streng interpreteren, haten de Christenen en de Joden. Zij moeten zelf niet willen om naar deze “verderfelijke landen te vluchten of hebben zij som andere bedoelingen? De grondwet in de meeste Europese landen, staat lijnrecht tegenover de schijnvrijheid van veel islamitische landen. De Arabische lente had het fundament kunnen leggen voor een betere positie voor grote delen van de bevolking, maar de praktijk pakte heel anders uit. Aristocraten behielden of pakten hun macht terug.

Er is dus werk aan de winkel in het loze machtsimperium in Brussel, waar veel Europeanen geen vertrouwen meer in hebben.  Tegenover de Grote Beer moet Europa een Vuist maken. Steek Europa in een nieuw jasje. er is niet alleen een fundamentele spanning tussen Democraten en Republikeinen in de VS, maar ook in Europa is de tendens zichtbaar van een verscheuring van oude politieke bolwerken, die teren op het Old Boys Netwerk en daar tegenover staan groeperingen, die genoeg hebben van een achterhaalde vorm van democratie bedrijven. Deze groep wordt maar al te gemakkelijk weggezet als de Populisten, maar de onvrede ligt veel dieper. In Europa moet een herwaardering komen van waarden en opvattingen waarin samen naar een nieuwe politieke en economische structuur moet worden gezocht

Toch zal het Nieuwe Europa moeten streven vaar vreedzame coëxistentie. Het uitdagen van  de Navo door de vele schendingen van het luchtruim heeft anderzijds de grens bereikt van het toelaatbare en is een gevaarlijk spel dat niet alleen Europa, maar ook de Sowjet-Unie zelf treft.

 

Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren!!

trumpcharityTrump schudt Europa wakker. Jarenlang is er gebakkeleid over het vormen van een Europees Leger. Er is nooit iets van terecht gekomen. Zwakte voortgekomen uit onwil, zwakke leiders en een Europese Top die alleen maar de invloedssferen willen uitbreiden en de omgekeerde weg volgen. Politiek gezien was voorspelbaar dat Rusland sit niet kon en wilde accepteren. Brussel wil groter en groter worden. Meer dan 100.000 ambtenaren, die de meest onbenullige zaken aankaarten en dit binnen de hele gemeenschap willen doorvoeren. Het belangrijkste krijgen de landen binnen de EU niet geregeld. Overal werd er op defensie bezuinigd. Ondanks waarschuwingen, zowel vanui de VS en ook binnen Europa werd niet of slecht geluisterd. Gelukkig beseft Europa dat een vergaande samenwerking voor een Europees leger ter verdediging van het Vrije Westen pure noodzaak is.Het is toch te gek voor woorden dat de Duitse militair de Franse militair niet begrijpt. Het zal voor alle landen, die zich hierbij aansluiten, betekenen, dat zij een deel van hun soevereiniteit moeten afstaan om van deze samenwerking een succes te maken.  europa-armee Door deze zwakke schakel van lage defensie-uitgaven in Europa heeft Rusland juist haar militaire kracht de laatste tien jaar aanzienlijk versterkt en was het mogelijk mede zonder noemenswaardige tegenstand politiek en militair een deel van de Oekraïne te annexeren. Overigens was de Oekraïne heelemaal nog niet rijp voor een toetreding. En dat geldt ook voor andere Zuid-Oost Europese landen.

Op het gebied van vervoer begint men binnen de EU het besef aan saamhorigheid volledig kwijt te raken. Een vrij verkeer waarbij steeds meer landen toltarieven instellen en het transport onnodig duur maken. Als we zo doorgaan is de EU gedoemd te mislukken
Hoe is die saamhorigheid binnen de EU als het gaat om de pensioenleeftijd? Waarom moet in het ene land de mensen in 2021 tot hun 67e jaar werken.” In een reeds eerder verschenen artikel van 2016-08-31—-   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls—- heb ik de verschillen in de pensioenleeftijden vermeld en het volgende over geschreven.Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd en variërend van 65 – 67 jaar. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. ” Het braafste jongetje van Europa met als dank een hoge netto bijdrage per inwoner aan ons gejoesterde EU.

begrotingstekortEn wat denkt u over de begrotingsafspraken, die voortdurend worden geschonden.

Hoe moet het dan wel? Stel vast welke landen echt in dat éne Europa willen opgaan met duidelijke voorwaarden en stel hoge eisen aan de toetreding.  Ga met de Oekraïne pas een associatieverdrag tekenen als zij aan fundamentele eisen voldaan. Ga corruptie niet bestrijden met Europees geld als deze zo diep geworteld zit in de samenleving tot zelfs in de hoogste niveaus van het politieke gezag. Daarnaast is de diversiteit en zijn de etnische verschillen zo groot dat de Oekraïne eerder voor Europa problemen op gaan leveren en In Europa in feite verder verzwakken. Er moet veel geld naar toe en we weten, gezien de ervaringen met Griekenland, dat als er hervormd moet worden dit hele grote problemen op leveren.

Beter een kleiner , maar één Verenigd Europa, dan een Groot Europa , waar voorlopig niets van terecht komt en de onderlinge tegenstellingen in de landen zelf en tussen de verschillende landen alleen maar lijken toe te nemen.

De EU staat op springen……of toch…..

De geloofwaardigheid van Europese Top is tanende. Met de dag groeit de kritiek op het EU-beleid. Het ontbreekt volledig aan daadkracht. En Mevrouw Merkel, bondskanselier van Duitsland, heeft mede door haar uitspraak “wir schaffen dass”, de geloofwaardigheid van de EU sinds het ontstaan van de Europese samenwerking, aangetast . Je kunt niet zomaar als grootste land van de EU roepen van “Wir schaffen das”! En vervolgens de overige 27 landen verplichten om mee te werken. Het was voorspelbaar dat deze oproep tegen het zere been was van met name Oost-Europese landen, maar ook andere West-Europese landen beginnen hun twijfels te uiten. Steeds meer Europeanen krijgen het gevoel dat er niet meer geluisterd wordt naar de kiezers. Erdogan neemt een loopje met de EU. Er moet snel een nieuwe vorm bedacht worden met als grote voordeel dat Engeland in de nieuwe EU weer een volwaardige plaats kan innemen. Hoeveel van de 560.000.000 miljoen inwoners van de EU staan nog achter het huidige beleid van de EU!!

Als Merkel haar uitspraak had voorgelegd aan haar kiezers dan had zij het recht om op grote schaal vluchtelingen naar eigen land te dirigeren; waarschijnlijk per luchtbrug want de aangrenzende landen keren zich steeds verder af van de vluchtelingendeal.

Het is ook schadelijk als op het hoogste niveau afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld over het begrotingstekort van een land en dat daarna allerlei argumenten worden bedacht, waarom landen hun afspraken niet hoeven na te komen. Dit kun je niet 3x achtereen doen. Je zet de geloofwaardigheid van de EU op het spel.De groeiende afkeer van de EUROPESE UNIE is een gevolg van het negeren van de mening van de EUROPESE BURGER. Er komt een stroming binnen de EU op gang waar populistische partijen garen bij spinnen. Dit uit zich in een groeiende vraag naar inspraak via referenda. “Is het loswoelen van verdragen en afspraken begonnen?”.

De beleidsmakers en de leiders van de EU moeten terug naar hun basis en eens en voor altijd beseffen dat geen enkel land zijn volledige soevereiniteit wil opgeven ( Dit is overigens ook de grote zwakte van de EU).Vervolgens  kun je dan met elkaar afspreken op welke terreinen men echt wil en kan samenwerken. De EU wordt dan slagvaardiger en je hebt dan zeker 60% van de EU-werknemers/beleidsmedewerkers  niet meer nodig. De EU gaat ten onder aan de eindeloze verfijning van voorstellen en aan de enorme omvang van het aantal voorstellen, die door beleidsmakers bedacht zijn. De oplossing is heel eenvoudig “om de vier jaar leg je aan de kiezer voor welke hoofditems in die periode ter sprake moeten komen” en daarna door een kleiner Europees Parlement goedgekeurd moeten worden.

Of we maken van de EU een bondsstaat waarin duidelijk wordt vastgelegd wat de staten zelf mogen regelen. Vooralsnog zijn hier maar weinig landen voor te porren. Dus………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soevereiniteit, Identiteit, Regionalisme en de Europese Parlementsverkiezingen

Soevereiniteit
Soevereiniteit

Waarom wil een land soeverein blijven en is er een verband met de identiteit van een land? Praktisch alle landen binnen de EU willen zelf beslissen in hoeverre zij hun soevereiniteit willen behouden. Hoewel de parlementsleden democratisch zijn gekozen hebben toch veel inwoners van de EU het gevoel, dat er naar hun niet geluisterd wordt. Hoe komt dat nu? Het is niet alleen de lage uitkomst bij verkiezingen o.a een gevolg van het gevoel van een lage betrokkenheid, ma

 

Er is binnen de EU-landen een grote diversiteit aan culturen, etnische verschillen, vele verschillende talen. Elk land met zijn bewoners heeft ergens wel een gemeenschappelijk kenmerk namelijk de eigen identiteit.

Regionalisme
Regionalisme

Door die verschillen zijn er tegenstellingen ontstaan tussen onder meer de Noord-Europeanen en de Zuid-Europeanen. Enkele van die verschillen zijn begrotingstekorten, de pensioenleeftijden, de regelingen en de manier van belastinginning.

Een merkwaardig fenomeen is het toenemend regionalisme. Veel regio’s willen zich profileren, terwijl de EU-TOP maar voortdurend bezig is meer landen aan te sporen om aansluiting bij Europa te zoeken.

Zou de oplossing van deze belangstelling-crisis liggen om bij de Europese verkiezingen, in plaats van nationale vertegenwoordigers van politieke partijen naar voren te schuiven, nu te kiezen voor regiovertegenwoordigers, die met een duidelijk verhaal komen.  De Europese verkiezingen zijn nu een “ver van mijn bed show”.

Let wel Nederland draagt relatief veel af aan de EU. De afdracht op basis van het BNP was in 2015    5,4 miljard. Ter vergelijking met België was dit 2,8 miljard.

De Nederlanders dragen netto erg veel bij aan de EU. Ons belastingsysteem is zo perfect en vele andere en met name Zuid-Europese landen vinden dit geweldig. Het braafste jongetje loopt weer voorop!!!!  

Infografieken; europarl.europa.eu 

Een dag voor de Brexit; referendum

Waarom wil ongeveer 50 % van de Engelse bevolking uit de EU.

De steeds maar uitbreidende macht van de EU, waar een steeds groter deel van de bevolking in West-Europa tegen ageert, omdat er in Brussel slecht geluisterd wordt. Een klein groepje top-Eurofielen willen in een zeer heterogeen Europa een eenheid nastreven , waarbij steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar Brussel. Dat willen de Engelsen en ook veel Europeanen niet. Je soevereiniteit opgeven in een een steeds maar uitdijend Europa met zo’n diversiteit in cultuur en etnische groeperingen is vragen om problemen. Aanvragen  tot toetreding tot de EU vanuit de zwakkere Zuid-Oost-Europese landen, die op veel terreinen hun zaakjes niet in orde hebben ,is vragen om problemen. Brussel doet precies het tegenovergestelde wat een goed politicus nooit zou doen. Brussel laat eerst de landen toe en doet allerlei toezeggingen en daarna volgen eisen, waaraan een groep landen de eerst volgende 5 of 10 jaar niet aan kan voldoen. Ondertussen is er veel geld overgeheveld en toegezegd en de Noord-West-Europese landen kunnen opdraaien voor de problemen.

Groot-Brittannië betaalt elke week 350 miljoen Euro aan de EU. Dat is per maand zo’n 1,4 miljard ; dus per jaar 17,5 miljard. Daar staan natuurlijk ook wel voordelen tegenover, maar toch vragen de Engelsen zich of zij dit geld niet zelf beter kunnen besteden en investeren in hun eigen economie. Natuurlijk speelt het vluchtelingenprobleem een belangrijke rol bij deze Brexit met allerlei problemen die zij in de toekomst nog moeten oplossen De onmacht van de EU om de toestroom te stremmen maakt de scepsis over het EU-beleid en de uitvoering daarvan alleen maar groter. Bovendien er zijn meer landen in Europa , die zonder de EU toch goed boeren.

Ik verplaats me even in de gedachtegang van de kiezer van morgen, die op 23 juni zijn stem moet uitbrengen. In dat stemhokje zullen velen afvragen of zij dat grote risico wel willen nemen, zoals in media uitvoerig is vermeld. Wat de uitslag ook moge zijn, ik hoop dat politici zich meer zullen inleven, wat er onder het volk leeft.

 

Hoe kijkt de DVP tegen de wereld en Europa Hoofdstuk 4

Hoofdstuk IV

Hoe kijkt de DVP tegen de wereld en Europa.

Het is onmogelijk om in deze korte uiteenzetting alle politiek belangrijke punten eruit te lichten. Het geeft enigszins aan waar deze nieuwe partij voor staat.

Wereldniveau
Ecosystemen en energie
Machtsverdeling in de wereld en de rijkdommen van de aarde. De geo-politieke wereld werd vanaf de jaren zestig gedomineerd door landen met een grote rijkdom aan olie en gas. Geleidelijk wordt duidelijk dat er verschuivingen optreden in het aanbod van energievoorraden en wordt vraag en aanbod naar schone energiebronnen een essentieel onderdeel van politiek beleid. Nederland wil een spreiding van het aanbod van schone energie. De DVP zal de energieleveranciers aanzetten om de verscheidenheid van het aanbod van verschillende energiebronnen te steunen. Dit kan variëren van het gebruik van geothermische energie, windenergie, waterkracht, zonne-energie, maar zo zal de partij bij een mogelijk ernstig en permanent energietekort kern-fusie ondersteunen zolang de totale vraag naar energie groter is dan het totale aanbod.
Spreiding in de energie-aanvoer blijkt steeds meer gewenst om de afhankelijkheid van energie van andere landen te beperken. Bovendien staat een schone leefomgeving van de samenleving centraal. De DVP zal alle energievormen ondersteunen, die schoon, betrouwbaar en betaalbaar is.
Daarnaast zal zoveel mogelijk gestimuleerd worden om juist oudere woningen nog beter te isoleren. huis-isolatieBij nieuwe woningen worden al hoge eisen gesteld aan isolatie en het terugwinnen van warmte.
Het is niet uitgesloten dat, afhankelijk van de technische ontwikkelingen, de olie- en gasvoorraden een steeds kleiner aandeel in de totale energiebehoefte zullen vervullen.
Landen zoals China en Japan doen onderzoeken of de maan een bijdrage kan leveren in de energievoorziening!!

In de voorgaande afleveringen is al verschillende malen de nadruk gelegd op het herstellen van eco-systemen op verschillende schaalniveaus. Over het uitsterven van soorten planten en dieren. De bio-diversiteit is een direct afgeleide van de geografische breedte waar planten en dieren voorkomen.
In de natuur bepalen natuurrampen het verdwijnen van soorten planten en dieren veroorzaakt door brandhaarden, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen met de daarbij behorende vloedgolven. In het verleden heeft de aarde warme en zeer koude perioden gekend waardoor flora en fauna deels een andere diversiteit hadden dan nu.
Veranderingen van de soorten was een gevolg van o.a. klimatologische omstandigheden.
Na de industriële revolutie zien we eerst een geleidelijke en daarna een vrij steile lijn in de toenemende vervuiling veroorzaakt door menselijk ingrijpen.
De komende jaren wordt dit de grootste opgave om de grootste bronnen van vervuiling aan te pakken. Bij de klimaatconferentie eind 2015 zijn bindende afspraken gemaakt waar de landen zich aan moeten houden.
De DVP streeft ernaar om lokale, regionale en continentale ecosystemen te herstellen en evenwicht te brengen in de onderlinge biodiversiteit
Dit is het grote probleem waar de mensheid tegen aanloopt. Wij moeten en kunnen de natuurgebieden beschermen, maar zal de toenemende bevolkingsexplosie niet een bom leggen onder dit ‘ideaal’?

Demografische ontwikkelingen en het vluchtelingenprobleem.
Religies moeten zich bewust zijn van de gevolgen van een ongebreidelde bevolkingsgroei. Het lijkt er nu op hoe groter de bevolkingsgroei van een religieuze groep hoe meer macht men zich toeëigent met in de naaste toekomst het onherroepelijke gevolg dat miljoenen mensen zich gaan verplaatsen en eenmaal elders gevestigd gaat men rechten opeisen.
In de landelijke politiek is bij veel politieke partijen een schrijnend tekort aan besef hoe vele generaties na de oorlog en in het verleden tientallen jaren achtereen hun land hebben opgebouwd.
En hoe gemakzuchtig de politiek in West-Europa de autochtone West-Europese bevolking laat opdraaien voor religieuze en etnische conflicten, die de verschillende bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten zelf hebben veroorzaakt. EU lost dit maar op.
De onderlinge, soms zelfs meedogenloze, haat veroorzaakt door verschillende opvattingen van het geloof, moet door eigen inspanning van alle groeperingen in dit gebied, worden getemperd en worden opgelost!. Vele getroffenen willen weg van haard en huis verdreven. Waar blijft de barmhartigheid van de islamitische en etnische bevolkingsgroepen? Waarom helpen de verschillende groeperingen elkaar niet?
Het gevolg een stroom van vluchtelingen met een andere cultuur, die hun eigen grote problemen meebrengen en de druk op vele Europese landen vergroten. Bovendien hebben de landen in het Midden-Oosten te maken met een extreme bevolkingsgroei, waardoor de bevolkingsdruk om elders werk te zoeken de komende jaren alleen maar groter en groter wordt. Europa moet met overtuiging het Midden-Oosten doordringen dat er grenzen zijn in de opvang van vluchtelingen in Europa en dat alle groeperingen mee moeten werken aan een oplossing in hun eigen regio.
Natuurlijk kent Europa zijn verantwoordelijkheid, maar baken de grenzen af hoever je wil en kan helpen. Het Nederlandse volk en de identiteit van de Nederlanders mag niet onder de voet gelopen worden door migranten. De DVP wil niet meer dan 8000 asielzoekers / vluchtelingen uit oorlogsgebieden opnemen. Het voorstel van deze partij is dat driehonderd kinderen met ernstige verwondingen opgelopen tijdens oorlogen en/of conflicten in Nederland geholpen worden en gedurende 5 jaar worden begeleid. De ouders van deze kinderen komen als eerste in aanmerking om asiel aan te vragen in Nederland. Als deze asielzoekers gedurende 5 jaar zich geschoold hebben en de Nederlandse taal op basis van het taalniveau van groep 8 beheersen kunnen zij de volgende stap zetten in de procedure om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De andere nationaliteit moet worden opgegeven. Doelstelling is om alle reeds aanwezige vluchtelingen en asielzoekers in Nederland duidelijk te maken dat zij zich bewust zijn dat als zij permanent in Nederland willen blijven zij maar voor één paspoort kunnen opteren.De DVP zal zich ook inzetten dat elke Nederlander slechts één nationaliteit mag hebben.Twee nationaliteiten vertraagt de integratie. Het begrip allochtoon zal verdwijnen als iedereen eenzelfde nationaliteit heeft. Iedereen heeft gelijke kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Een standvastige en duidelijk politiek uitgangspunt is voor de buitenwereld helderder dan het uitroepen van “Wir schaffen dass” (niet wetend waar het eindpunt ligt).

Wapenwedloop met een negatief gevolg
wapenwedloopDe grote wapenleveranciers en hun regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zijn uit oogpunt van misdaden tegen de menselijkheid mede schuldig aan het vele leed.
Wapenwedloop afremmen. Het is absurd dat landen enerzijds op wereldniveau 300 miljard uitgeven aan de aanschaf van nieuwe wapens en aan de andere kant er nog eens voor honderden miljarden vernield wordt. De vernieling is zeer waarschijnlijk nog vele malen hoger, maar het is moeilijk in te schatten hoeveel schade wapens op wereldniveau aanrichten. Dus een dubbele verspilling en vooral vele arme landen besteden relatief veel geld aan de aankoop van wapens wetende dat enkele kilometers verderop er hongersnood heerst. Deze categorie landen worden niet meer in de hulpverlening opgenomen. Alleen landen met een stabiele basis (10 jaar geen oorlog of etnische conflicten) moeten steun krijgen en gestimuleerd worden een gezonde economie op poten te zetten. Het bedrijfsleven in Nederland moet door de overheid gestimuleerd worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan een nieuwe economie.
Daarnaast is niet in geld uit te drukken hoeveel haat, verachting en leed er onder vele bevolkingsgroepen is, die door oorlogen en conflicten veroorzaakt zijn onder zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen. Generaties lang draagt men dat leed mee. Door deze diepe haat worden allerlei projecten met goede bedoelingen vaak vroegtijdig beëindigd. Meer dan zestig jaar hebben vele landen honderden miljarden geïnvesteerd in Afrikaanse landen met een negatief resultaat in het oog van de huidige situatie.

Bijdrage Nederland waterbeheersing- en landbouwtechnieken en recycling
Nederland kan haar kennis op het gebied van waterbeheersing en intensieve land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage leveren om de extreme vraag naar voedsel in de toekomst “veilig te stellen”.
Nederland kan een technische bijdrage leveren via bijvoorbeeld irrigatie-en verdampingstechnieken voor het oplossen van voedselproblemen.
Ook de agrarische teelttechnologieën kunnen hier een bijdrage leveren. Kleine ontdekkingen en grote ontdekkingen naar hogere opbrengsten zijn de basis voor een nieuw voedselproductietijdperk.  Zo promoveerde mevrouw Wiyarini aan de Wageningen Universiteit  (april 2016) via een financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek om resten afval, die bij de productie van olie uit rubberzaden vrijkomen te gebruiken voor diervoeder (zie www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016).                                                   Ook is een subsidie verstrekt aan evolutiebioloog Duur Aanen voor onderzoek naar de schimmelopbrengsten. Termieten produceren schimmels waardoor zij in staat zijn hun voedselproductie “decennialang” op een hoog niveau houden. Als onderzoekers er nu ook in slagen om de oogsten van schimmels op een hoog niveau te houden kan men op langere termijn de voedselopbrengsten via schimmels aanzienlijk vergroten. En zo zijn vele wetenschappers over de hele wereld bezig om de voedselproductie te verhogen.
Naast de vele kleinere gerichte onderzoeken zijn ook andere fundamentele onderzoeken die aandacht vragen zoals veganisme, waarbij consumptie van plantaardige producten de dierlijke producten volledig kunnen vervangen. Uitgezocht moet worden wat dit betekent voor de gezondheid van de mens.
Een ander onderzoek van de FAO uit 2007( de voedsel- en landbouworganisatie van de VN) zou de biologische manier van landbouwbedrijven de wereldvoedselproductie met 32% doen stijgen. Opmerkelijk is dat het niet gebruiken van kunstmest en pesticiden leidt tot een bodemverbetering en hoogstwaarschijnlijk een positief effect heeft op wereldgezondheid van de mens zelf.

Er moet op wereldniveau gestreefd worden naar een zo’n groot mogelijke recycling van producten. Dit moet worden verplicht om verdere overbodige schade aan de natuurlijke omgeving te voorkomen. Bedrijven uit dezelfde branche moeten gezamenlijke initiatieven nemen om het recyclingproces op poten te zetten. Het moet een morele verplichting worden om deze taken op zich te nemen. Een termijn vaststellen waarbij doelen worden nagestreefd van 90% recycling.

Hoe nu verder met de EU
Voorstel is een status quo voor de Europese Unie; er moet complete duidelijkheid verschaft worden wat nu het uiteindelijke doel is van de EU.

De EU kan volgens de DVP nooit het mandaat krijgen om op alle fronten, in deze grote verscheidenheid aan landen met de vele aparte culturen, hun wil op te leggen. Als dit toch het uitgangspunt is dan is de EU gedoemd te mislukken. De DVP stelt voor dat elk land binnen de EU haar soevereiniteit behoudt. Dus heel concreet moet binnen de EU worden aangegeven op welke terreinen wel en op welke niet wordt samengewerkt.
De DVP stelt dan ook voor om gedurende een of twee jaar  een status-quo in te stellen om daarna tot hele concrete afspraken te komen waar aangegeven wordt waar wel en waar niet met elkaar wordt samengewerkt.
Bijvoorbeeld overbodige regelgeving binnen de EU schrappen/afbouwen
o.a Europese aanbestedingen overlaten aan de ondernemers, pensioenstelsels onbespreekbaar, het Nederlandse niveau van onderwijspeil en inrichting enz. enz.

Nederland moet de komende jaren zich inzetten om binnen het Europees Parlement om samen te werken met andere landen, die ook de ‘grenzen van EU’ in kaart willen brengen.
Het waterhoofd van ambtenaren in Brussel verkleinen en de geld verslindende maandelijks terugkerende kosten van verplaatsingen van Brussel naar Straatsburg en vice versa moeten omlaag evenals de salariëring en onkostenvergoeding (de lidstaten moeten zeggingschap krijgen over dit onderwerp).
Europese subsidiestromen duidelijk in kaart brengen en eventueel nader onderzoeken.
Binnen de EU rationeler werken.
Moeten alle landen zonder meer toegang tot de EU krijgen?
Turkije probeert alle jaren de poort naar het Westen te openen, maar de vraag is “wil Europa dat echt? Turkije, een samenleving die democratie hoog in het vaandel heeft, maar tegelijkertijd met de democratische beginselen de vloer aanveegt en waarbij de premier  Erdogan zich als een potentaat gedraagt past niet binnen een verenigd Democratisch Europa.
Bovendien willen wij een islamitisch land met de Koran in de hand wel opnemen in een Europa met waarden en normen, die op essentiële terreinen niet met elkaar overeenstemmen?
Hoe staat het met de mensenrechten in dit land?
Er is nog een erg lange weg te gaan!
Het Schengenakkoord heeft laten zien waar Europa werkelijk staat als er een crisis is. Duitsland heeft zonder andere landen vooraf te raadplegen meegezogen in de opvang van vluchtelingen.
Het voorstel van de DVP is minder afspraken maken, maar wel dat de afspraken die gemaakt zijn uitgevoerd moeten worden.
Ander voorbeeld is het begrotingstekort van verschillende landen en het verleggen van deze grenzen als het politiek voor een land beter is om hiervan af te wijken is niet toelaatbaar. De EU solt met zichzelf!!
Binnen de EU moeten keiharde afspraken worden gemaakt op de terreinen waar de EU zich wel en waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Een steeds groter wordende bevolkingsgroep binnen de EU is zich van de EU aan het afkeren. Niet voor niets zien we over heel Europa een groeiende beweging in verschillende landen, die kritischer aankijkt tegen de EU. De wil van veel (regionale) regio’s is in toenemende de eigen regio beter van dienst te kunnen zijn en sommige regio’s streven naar zelfstandigheid. De EU leidt dus indirect tot versnippering.
In vele landen komt men in het geweer tegen deze overdreven regelzucht.
Zo moeten bedrijven de vrijheid hebben om aanbestedingen wel of niet Europees te doen.
Landen moeten zelf mee bepalen hoe men in de EU het vluchtelingenprobleem wil aanpakken en de grenzen aangeven hoever zij een bijdrage willen leveren.
Als grote landen een massale vluchtelingenstroom op gang brengen moeten deze landen niet de gevolgen van hun eenzijdige handeling op andere landen afschuiven.
De Europese landen en de politieke verantwoordelijken zullen dit soort beslissingen moeten overlaten aan de stem van het volk. Aan het gesol van de kiezer moet paal en perk worden gesteld. Dat eist de democratie.
Een relatief kleine groep aristocraten binnen de EU gaat de wil opleggen aan Europeanen, terwijl steeds meer landen de macht van Brussel wil begrenzen.
Referenda maken duidelijk of de meerderheid van de bevolking achter een aantal belangrijke politieke besluiten staat.
Op de terreinen waar wel samenwerking is vereist moet daadkrachtiger worden opgetreden. Denk aan de buitenlandse politiek defensie,(een gemeenschappelijk leger vergaande samenwerking), de Euro (harde afspraken van landen, die zich niet aan de regels houden), aanpak internationale criminaliteit, afspraken in de luchtvaart (over veiligheid en een taal), betere onderlinge infrastructuur, waarborgen op het gebied van de voedselveiligheid, maar ook milieuafspraken nakomen.
De afspraken, die binnen de EU met elkaar gemaakt zijn, moeten niet zomaar los gelaten worden, omdat het bepaalde landen wel goed uitkomt zoals oplopende begrotingstekorten. Subsidieregelingen binnen de EU nog eens nader bekijken.
De “politieke as” Berlijn – Parijs moet hun politieke programma aan de andere spelers voorleggen. Eenzijdig uitroepen van ” Wir schaffen dass” brengt verwarring mee als andere landen hiermee direct of indirect mee gezogen wordt met problemen, die andere landen veroorzaken.
Steeds meer landen kijken kritischer naar Brussel.
ambtenaren-euHet inkrimpen van de macht van Brussel betekent ook aanzienlijk minder ambtenaren (170.000 inclusief de ambtenaren, die op nationaal  niveau werkzaam zijn voor de EU; het directe aantal geschat op 45.000 tot 50.000) zijn en in de praktijk betekent dit ook minder regelgeving. De versnippering van de administratieve en politieke organisatie van de EU is in politiek en financieel opzicht niet de sterkste kant van de EU. Luxemburg is het aangewezen gebied om alle activiteiten van de EU te concentreren!!
Twaalf plenaire vergaderingen per jaar in Straatsburg en dan te bedenken dat de leden van het EP drie weken per maand in Brussel werken voor parlementaire commissie-vergaderingen en voor fractie-overleg. De kosten van de verhuizingen worden geschat op zo’n 15 tot 20% van het budget van het Europees Parlement.
Dan zijn ook nog verschillende onderdelen van de EU ondergebracht in Luxemburg o.a. De Europese Rekenkamer en het Hof van Justitie. Twee vergaderplaatsen op kosten van de gemeenschap is absurd en pure verspilling van gemeenschapsgelden.
Is dit een basis voor een goed functioneren van de EU!!!!!!

Veel Nederlanders kijken heel kritisch wat er in Brussel gebeurd. Samen met andere Europese landen moet Nederland de Europese Machtswellust van Brussel indammen.
De soevereiniteit van een land moet wel gewaarborgd zijn. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden wat Europa wel en wat zij niet met elkaar willen regelen. De culturele en sociale verschillen in Europa zijn te groot om er een eenheidsworst van te maken. Op korte termijn moet duidelijk gemaakt worden hoe ver Nederland met de EU wil gaan. Een echte eenheidsstaat zal de EU nooit worden. Dat is een illusie!!

Moet Europa kiezen voor een federale staatsvorm / Bondsstaat  of kiezen voor een confederatie (ofwel statenbond) een oplossing voor de EU?

Bij een confederatie behouden de landen grotendeels hun eigen soevereiniteit en worden op enkele terreinen samengewerkt.

Een discutabel voorbeeld lijkt de Europese Unie.

Europa zweeft en zoekt een gericht alternatief als tussenvorm, waarbij m.i. de voorkeur uitgaat naar een confederatie.

Partijprogramma; Nationaal,Regionaal en Lokaal Hoofdstuk 6

Hoofdstuk VI

Onderdelen van het partijprogramma
Nationaal en Regionaal en Lokaal

NATIONAAL NIVEAU
De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist. De zorgplicht is door de overheid overgeheveld naar de mensen zelf. De verschraling van de zorg levert in toenemende mate steeds grotere problemen. De spanningen in de samenleving lopen op en de overheid wimpelt de problemen af.
En er moet nog zoveel gedaan worden……………. Maar gelukkig ……. Nederland barst van de energie, zonne-energievindingrijkheid van universiteiten, openstaan voor vernieuwingen en veranderingen met daarbij een voortreffelijke onderwijsstructuur. Steeds meer jongeren zijn hoog opgeleid. Er is zoveel enthousiasme onder studerende jongeren en er zijn zoveel initiatieven onder de ondernemers, die mede bouwen aan de toekomst van Nederland. De politiek moet proberen iedereen die wil werken hoop en kansen bieden.
Wij staan wederom op een keerpunt van een technische revolutie, waarbij een derde generatie computers massaal het werk van veel mensen uit handen wordt genomen. Een verdere opschuiving naar dienstverlenende activiteiten ligt in het verschiet.
Nog meer werkloosheid of juist nieuwe kansen!!!
Anderzijds zijn er nieuwe kansen waarin Nederland koploper is. Denk maar aan de verschillende sectoren in de agrarische sector en de kennis . De kennis , die we hebben over de waterhuishouding. Een strijd tegen en om het water, die in zoveel landen moet worden verbeterd. Maar ook in eigen land moet deze strijd gevoerd worden en zijn vele arbeidsplaatsen nodig om dit te realiseren..We zijn verplicht om te investeren in de toekomst van Nederland. Persoonlijke verzorging van ouderen moet door de staat gegarandeerd worden.
Nieuwe werkzaamheden op het gebied van infrastructurele werken, nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe industrieën, het vele werk in de gezondheidszorg enz.

In plaats van een uitkering krijgen de mensen werk.
Haal de maakindustrie naar Nederland. Waarom kan een land als Zweden wel eigen vliegtuigen bouwen en auto’s maken en Nederland niet. Op grote schaal hebben wij uitverkoop gehouden van de arbeidsintensieve industrieën en de industrieën met een hoogwaardig kennis niveau.
Door gebruik te maken van vindingrijke robotisering en een vergaande automatisering van onze vroegere industrie creëren we in Nederland nieuwe mogelijkheden.
Anderzijds is niet uitgesloten dat door een zeer vergaande gebruik van kunstmatige intelligentie/robotisering veel mensen werkloos raken en dus geen of een matig inkomen ontvangen.
Zou dit de toekomst zijn dan pleit de DVP voor een basisinkomen voor iedereen met de restrictie dat de overheid een aanvullende tegenprestatie verwacht.
Het motto van de DVP is “Verbeter de zorg door het creëren van de noodzakelijke banen en een waardig inkomen in plaats van op grote schaal te bezuinigen en vervolgens maandelijks vele tientallen miljoen overboord gooien aan uitkeringen zonder een tegenprestatie te eisen”

De DVP staat achter de gedachte dat we de soevereiniteit willen behouden en of  hooguit in een confederatie wil opgaan.  Toch staat de DVP een vergaande samenwerking op het gebied van veiligheidsbelangen en voedselproductie en het waarborgen van de kwaliteit van producten, die worden in- en uitgevoerd. Deze waarborgen moeten binnen de EU overal gelijk zijn. Het nakomen van de milieu-eisen zoals deze bij de laatste klimaatconferentie zijn vastgesteld moet voor elk land een plicht zijn.

Waarom moeten wij onze eigen soevereiniteit niet verder prijsgeven ?
Er zijn te grote individuele verschillen per land met ieder zijn eigen specifieke gewoonten, opvattingen, vaardigheden, kennisniveaus waardoor dit kostbaar goed niet moeten afgestaan en bovendien een gezonde concurrentie binnen de EU heeft ook zijn positieve kanten.                                                               Individuele vaardigheid, sociale rechtvaardigheid en communale saamhorigheid binnen een schone omgeving zijn de principiële uitgangspunten van de DVP.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU
A. De Randstad.
randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven op technische ontwikkelingsbedrijven
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.
B. De regio’s in het algemeen moeten de fauna en flora in ere herstellen.
De bevolkingsdruk mag niet mag niet als gevolg hebben dat dit probleem op kostbare natuurgebieden wordt afgewenteld. Een beperking van de bevolkingsgroei moet als een zegen worden beschouwd. Zo kan het evenwicht tussen natuur en mens worden hersteld.
Bescherming van de natuurgebieden is een bescherming van de bevolking op de lange termijn.
C. De IJsselmeerpolders en/of het IJsselmeergebied moet ingericht worden als een grootschalige leverancier van zowel zonne- als windenergie en is als waterreservoir al onmisbaar. Het randgebied van het IJsselmeer kan een belangrijke bijdrage leveren in de energievoorziening.

De regio’s binnen Nederland verdienen meer autonomie. Daarmee moet geprobeerd worden om de werkgelegenheid gelijkmatiger over het land te spreiden.

LOKAAL NIVEAU
A. Herstel van de stadscentra. Vooral oudere steden hebben uit oogpunt van hun compositie aantrekkelijke mogelijkheden om de leegloop van het winkelbestand het hoofd te bieden. Er zal opnieuw geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van oude stadswoningen boven de leeglopende winkels. Modernisering van de winkels en geen prijsstunters in een dure winkelstraat. Meer mensen komen in de stad wonen.De drempelwaarde van een aantal functies in de binnenstad wordt dan eerder bereikt. De zelfstandige winkelier blijft dan in de binnenstad. De gemeente en de winkeliersverenigingen moeten zich inspannen om de verscheidenheid in het aanbod van winkels hoog te houden. Veel gemeentes hebben de afgelopen decennia al veel historische panden opgeknapt wat de uitstraling van juist deze steden aanzienlijk vergroot.
Grotere winkelcomplexen in of nabij het centrum kunnen ingericht worden als een soort kijk-winkelcomplex, waarbij een aantal ketens hun producten laten zien zonder dat zij grote voorraden hoeven aan te houden. De producten kunnen ter plaatse besteld worden en worden via de vervoersdiensten thuis bezorgd.
B. Gemeentelijke ontvangsten en uitgaven nader onderzoeken.gemeentelijke-ontvangsten Het lijkt erop of gemeenten steeds gemakkelijker met de verworven belasting- en legesgelden van haar burgers omspringt. Geld uitlenen aan het bouwen van sportcomplexen, onnodige bestratingen uitvoeren, onterechte uitgaven aan uitkeringstrekkers, PGB’s, subsidies doorlichten enz.
Er moet een onafhankelijke commissie komen, die de uitgaven van de gemeentelijke overheid achteraf toetst. De commissie moet bestaan uit drie leden, een onafhankelijke accountant, een lid uit de burgerij en een gerenommeerd ( onafhankelijk) lid van de grootste politieke partij (geen lid van het college)
De inkomsten van de gemeentelijke overheid moeten omlaag. De burger wordt voortdurend geconfronteerd met plaatselijke lastenverhoging, terwijl er helemaal geen redenen zijn om allerlei verhogingen van leges en belastingen door te voeren. Dus meer controle op het financiële reilen en zeilen van de gemeenten. De kiezer moet meer grip krijgen op de financiën van de gemeente.
De inkomsten van de gemeenten moeten verder beperkt worden om te voorkomen dat de plaatselijke gemeenschap te veel financieel wordt belast en de gemeenten zich teveel gaan bemoeien die niet onder hun principiële verantwoordelijkheid vallen. Uitgaven die omlaag moeten zijn o.a. de ozb belasting. Daarnaast moeten de parkeertarieven omlaag .
Jaag nog niet meer mensen weg uit de binnenstad!
Aan de automatische verhoging van de OZB worden beperkingen opgelegd. Veel gemeenten kunnen niet met geld omgaan. Er moet een zeer scherpe controle komen op de uitgaven. Het is aan de gemeenteraad om bepaalde uitgaven te laten toetsen door eventueel externe deskundigen. Er zijn de afgelopen jaren in verschillende gemeenten te veel blunders aan het licht gekomen.
C. Afgraven van alle vuilnisbelten. Wij zijn verplicht dit nu te gaan doen. Wij mogen deze enorme vervuiling van grond- en grondwater niet langer door schuiven naar volgende generaties. Het betekent voor de gemeente sanering van deze gebieden en deze gronden kunnen weer voor landbouw en bebouwing gebruikt worden. Een dure, maar noodzakelijke investering, die zich op langere termijn terugverdient.De gemeentes zelf moeten dit aanpakken en landelijk moeten richtlijnen aangegeven worden hoe de kwaliteit moet zijn van de nieuw uit te even gronden.
D. Vuurwerk moet alleen in zeer bijzondere gevallen worden toegestaan. De DVP wil aanbevelingen doen om dit centraal op aangewezen plaatsen binnen de gemeente mogelijk te maken.
De enorme luchtvervuiling, die vuurwerk veroorzaakt, moet beperkt worden. Elk jaar zijn er relatief veel onnodige slachtoffers.
E. Parkeerbeleid. Dit kan veel eenvoudiger. Het winkelend publiek moet tegen zo laag mogelijke kosten in de stad kunnen parkeren. Hoe pak je dit aan.
Elke autobezitter van een gemeente betaalt aan de gemeente een vast bedrag van € 25,00 per auto. Van de gemeente ontvangt de eigenaar/bezitter een gemeentelijke parkeerkaart(en), waar hij overal mag parkeren. Voor bezoekers, die vanuit buiten de stad komen worden, worden bij het binnenrijden van de steden geïnformeerd, waar zij op grote parkeerterreinen hun auto kunnen parkeren. Eventueel kan een gastparkeerder ( op van tevoren vastgestelde dagen) van buiten de stad tegen een geringe vergoeding via een busregeling naar het stadscentrum vervoerd worden. Nog makkelijker zou in de stad op markante punten van de stad parkeerautomaten te plaatsen, waarbij het winkelende publiek een ticket kunnen kopen, die zij overal in de binnenstad of daarbuiten kunnen gebruiken. De parkeergelden moeten omlaag wil het stadscentrum zijn centrale functie niet verder aan de randgebieden van grotere steden verliezen.

F.  Ook moeten in veel steden meer cultuuractiviteiten komen. Centraal staat dat de leefbaarheid van oude centra in stand wordt gehouden. Menig stad met een rijk historisch verleden zagen erg laat in dat het behoud van oude panden een grotere architectonische uitstraling aan de stad geeft en daarmee de aantrekkelijkheid van zo’n stad op peil houdt.
Winkelpanden, die te koop, worden aangeboden, zouden bij de verbouwing weer tot een wooneenheid omgezet kunnen worden, waarbij de historische upanden weer tot hun recht laten komen en zo de winkelstraten een meer eigen karakter geven.

Het openbaar vervoer verder optimaliseren om het winkelend publiek vanuit een wijdere omgeving naar de stad te trekken.Verlaging van parkeergelden bespreekbaar maken en een makkelijker systeem ontwikkelen om parkeergelden te innen.
Zo zouden winkeliers(verenigingen) afspraken kunnen maken met de openbare vervoerders om op gezette tijden goedkope vervoersbewijzen aan te bieden en aan moeten dringen om het parkeren goedkoper te maken. Veel oudere steden hebben nog steeds een niet te onderschatte uitstraling op het ommeland.
Zorg ervoor dat de inwoners van het ommeland graag in de stad vertoeven.
Ook moeten winkeliers onder ogen zien dat hun concept van winkelverkopen moet veranderen. Winkels moet meer sfeer en uitnodigend worden om het winkelend publiek binnen te halen.