Democratie en besluitvorming Hoofdstuk 2

Hoofdstuk II

Democratie en besluitvorming

thorbecke-johan-rudolfDe bakermat van onze huidige democratie is in de 19e eeuw gelegd. Eind 18e eeuw kreeg iedereen rechten en had iedereen de plicht om zich aan deed wet te houden.
De grondwet van 1798 omvatte de “vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers” en werd het federale Nederland omgevormd tot de Nederlandse Eenheidsstaat.In 1815 komt er een Grondwet voor het Koninkrijk de Nederlanden. De grondwet is nog steeds van kracht.
Als Koning Willem II inziet dat de grondwet van 1798 niet meer past in de “huidige samenleving”. Thorbecke, geboren in 1798, wordt de grondlegger van de thorbecke-grondwetgrondwetswijziging, die in 1848 van kracht wordt. De koning staat zijn invloed af en de Staten-Generaal en dus het volk krijgt meer invloed.
Van een echte democratische hervorming was niet direct sprake, want alleen mensen met geld mochten hun stem uitbrengen.
In de periode daarna zijn tal van grondwetswijzigingen doorgevoerd zoals uitbreiding van het aantal leden van Eerste en Tweede Kamer, passief kiesrecht voor vrouwen (1917), verlaging van de minimumleeftijd van Kamerleden van 30 naar 25 jaar, grondrechten ter bescherming van burgers tegen discriminatie (1983). Daarnaast zijn er nog een aantal grondwetswijzigingen doorgevoerd.

Voor de DVP (Democratische Volkspartij) is van belang dat de democratische rechtsstaat wordt gewaarborgd. Een transparante politieke partij, die staat voor de grondbeginselen van de democratie.
Het voorstel onlangs om in de grondwet het volgende toe te voegen :    ” De grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten ” is fundamenteel voor elke Nederlander.
Rekening houdend met het feit dat Kerk en Staat volledig van elkaar gescheiden zijn betekent dit dat een scheiding-kerk-en-staatreligieuze partij nooit de democratische uitgangspunten kan ondermijnen. Elke religieuze partij zal daarentegen binnen- als wel buitenshuis zich moeten houden aan de in onze grondwet vastgestelde rechten,waarden en normen. Elke democratisch gekozen partij zal volgens de DVP  gehoord moeten worden bij een nieuw te vormen kabinetsformatie.

Voor de DVP is belangrijk dat een bindend referendum een voorwaarde is om kiezers te betrekken bij beslissingen, die het landsbelang raken.

In het kader van een verder democratisering van machten is het van eminent belang dat, als het gaat om invulling van overheidsfuncties, er niet gekozen wordt uit de in de politiek bestaande old-boys-netwerk“Old Boys Netwerk” , maar dat objectieve maatstaven worden gehanteerd om de beste kandidaat te kiezen.

In Nederland zien we vaak dat bij belangrijke beslissingen op het gebied van o.a. onderwijs, migratie en vele andere terreinen de democratische besluitvorming geënt is op een verkiezingsoverwinning van de laatste verkiezingen.
De huidige sociale media maken het juist mogelijk om in de besluitvorming de kiezer meer te betrekken. Eenmaal gekozen sluiten politici zich af en worden in hun besluitvorming gesteund door soms vaag afgebakende partijprogrammapunten en dat komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede. Hoe vaak gebeurt het niet dat een kleine tot zeer kleine groep, die zich hoegenaamd binnen de partij gemachtigd voelt een besluit te nemen dat niet aan de verwachtingen van kiezers beantwoordt. Binnen de samenleving levert dat ongenoegen op. De minachting van de kiezer door politici moet dan ook stoppen.De kiezer moet meer invloed krijgen op de besluitvorming. De roep om referenda te houden is een logisch gevolg van deze houding door politici. Een minachting van een bevolkingsgroep, die in het algemeen hoog is opgeleid, is vragen om problemen. Het verklaart de soms de felle reacties op een reeks van onderwerpen.
Het land moet democratischer bestuurd worden. Politici moeten meer naar de stem van hun kiezers luisteren. Nu is dat laatste moeilijk te realiseren als deze kiezer geen lid is van een partij. Je kunt dan echt je stem laten horen. De DVP wil dan ook dat zoveel mogelijk mensen lid worden van deze partij of dat zij zich binden door steunlid te worden. Steunleden kunnen hun stem laten horen tijdens de algemene vergaderingen, maar kunnen geen politieke verantwoordelijkheid dragen in de vorm van bestuurlijke activiteiten van de partij.

Het land moet anders bestuurd worden! De inspraak van de bevolking moet worden verbeterd en worden uitgebreid.
Een nieuwe partij met een eigen doctrine. Een partij met normen en waarden zoals die passen in een nieuwe wereld, waarbij elk individu de kans en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen in het belang van de samenleving.
Een partij die alle mensen samen bindt ongeacht geloof en afkomst en staat voor fundamentele democratie.
De toekomstige partij zoekt leden , die het algemeen gedachtegoed van vrijheid uitdragen en die gelijkwaardigheid t.o.v. elkaar respecteren en de democratie boven geloofsovertuigingen stellen.

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe inspraak en besluitvorming zou kunnen plaatsvinden.

Inspraak binnen DVP Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Inspraak binnen DVP

De partij wil borg staan voor echte democratie. De kiezer moet betrokken worden bij de partij en om nu zoveel mogelijk kiezers aan de partij te binden. Er moet gekozen worden voor een lage drempel om zoveel mogelijk landelijke steun te verkrijgen.
Elke kiezer, die het partijpolitiek programma ondersteunt, wordt uitgenodigd lid te worden van de DVP. Stel dat de DVP uit zou groeien tot een volwaardige partij en een geregistreerde partij zou worden dan kan de kiezer voor het symbolische bedrag van € 5,00 per jaar steunlid worden!!
Hij krijgt dan o.a. spreekrecht tijdens partijbijeenkomsten
Het is de bedoeling om de steunleden mee te laten denken met het partijprogramma.  Stemrecht krijgen alleen degenen, die volwaardig lid zijn van de partij.
Het partijlidmaatschap kost € 13,00 per jaar
Het mee bepalen van het beleid door de kiezer als steunlid is mede de essentie van de DVP, omdat geprobeerd wordt zoveel mogelijk belangstellenden bij de partij te betrekken.
Het gaat hier niet alleen om landelijke politiek, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau wil deze partij de invloed van de kiezer vergroten. De partij wil de sociale media inschakelen om de betrokkenheid van de steunleden en partijleden bij het partijprogramma’s te vergroten.
De DVP streeft naar meer standvastigheid en zal vooraf aangeven welke punten wel en welke niet onderhandelbaar zijn.

Hoe pas je deze vergaande inspraak in de praktijk toe?
Een maal per jaar wordt er een partijcongres georganiseerd. In bijzondere gevallen wordt een extra vergadering ingelast. Het hoofdbestuur brengt een advies uit en de partijleden kunnen hierover discussiëren (vooraf via de sociale media en via de partij-afdelingen)en vervolgens komt er een voorstel en daar wordt over gestemd.
Als het voor de steunleden en de leden van de partij, zeer aanspreekbare onderwerpen zijn, moet de partijtop vooraf een (digitale) raadpleging houden. De steunleden kunnen adviezen geven en via de partijleden hun inspraak doen gelden bij hun landelijke afdelingen en op deze manier kunnen zij indirect invloed hebben op beslissingen van het partijcongres. Ook kunnen steunleden zich, in bijzondere gevallen, uiterlijk tot veertien dagen voor het partijcongres zich aanmelden om van hun spreekrecht gebruik te maken ten aanzien van de bijzondere onderwerpen, die op de agenda staan. Dit laatste zou bijvoorbeeld via een landelijke afdeling op de partij-agenda worden gezet.
Hoe dit verder zal moeten plaatsvinden en bij welke bijzondere onderwerpen, moet nog verder worden uitgewerkt.
De onderwerpen, die halfjaarlijks op de agenda zijn onderwerpen, die in het partijprogramma staan of het gaat om onderwerpen, die op dat moment in de politieke schijnwerpers staan.
De vertegenwoordigers van de DVP in de Tweede kamer kunnen nu op basis van de uitslag hun standpunt innemen en naar buiten brengen. Er moet binnen de partij een ruim meerderheidsbelang zijn van 60% om een standpunt in te nemen en dit in de Tweede Kamer uit te dragen. Is dit minder dan 50% dan is het aan de partijleden van de Tweede kamer welk standpunt zij, na onderling overleg, zullen innemen.

Naast bijstelling van het partijcongres kan ook op een andere manier de meningen gepeild worden van partijleden en steunleden. Via de sociale media kunnen steunleden en partijleden op zeer korte termijn reageren.
De feitelijke uitwerking van deze partijraadpleging zal via elk e-mailadres met een eigen code doorgestuurd worden naar de partijtop, die erop moet toezien dat deze raadpleging rechtsgeldig is. Er moet dan ook een commissie van Toezicht komen, die toezicht houdt op de rechtsgeldigheid van de stemmen.
Een eenmaal gekozen lid in de landelijke politiek zal de gekozene zich moeten houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, dat door de landelijke partijraad is vastgesteld.partijleden, steunleden
(Dit onderdeel moet nog nader worden uitgewerkt)
Vooraf aan deze raadpleging moeten de voor en tegens worden afgewogen.
Afhankelijk van de zwaarte van dit onderwerp wordt het onderwerp via de email en de website van de partij afgehandeld of op het partijcongres ter sprake gebracht als er onduidelijkheid is over onderdelen van het onderwerp. 

Op provinciaal niveau zullen de provinciale vertegenwoordigers de gekozen gemeenteraadsleden raadplegen als het om regionale of specifieke stadsproblemen betreffende de regio gaat.

Op gemeentelijk niveau kunnen de steunleden van de DVP uit die stad en de partijleden gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Ook hier kunnen sociale media op zeer korte termijn duidelijkheid geven en hoeft er dus niet altijd de plaatselijke partijraad bijeen geroepen te worden.Moet de partij een bepaald standpunt innemen in een gemeenteraadsvergadering, dan kan minstens 1/3 van de steunleden van de DVP uit die gemeente een standpunt innemen en dit verdedigen in een door de partij georganiseerde vergadering, die door het plaatselijk bestuur wordt uitgeschreven.
Minstens twee maal per jaar komen de partijleden uit die gemeente bij elkaar om de afstemming van het partijprogramma van de plaatselijke DVP te bepalen en te bespreken. Het gaat om de standpunten van de plaatselijke politiek en van de DVP, die men in de gemeenteraad het komende half jaar gaat innemen.
Blijkt de helft voor en de andere helft tegen een standpunt te zijn dan beslist de gemeentelijk DVP op basis van hun eigen argumenten in samenspraak met het partijbestuur. Het plaatselijk partijbestuur bestaat uit 3 partijleden leden. Een lid van de gemeenteraad (=het lid met de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing) is lid van het plaatselijk bestuur en de voorzitter en secretaris. De andere 2 leden kunnen partijleden en /of steunleden. De voorzitter en de secretaris moeten steunlid van de partij zijn. ( Mocht er te weinig belangstelling zijn van de 2 voornoemde functies vanuit de steunleden, dan kunnen 2 partijleden deze functies innemen).
In onderling overleg ten overstaan van de partijleden van de gemeentelijke DVP wordt het bestuur gevormd.
Kwaliteit en het aantal uitgebrachte stemmen op bepaalde kandidaten is een uitgangspunt voor de samenstelling van het plaatselijk partijbestuur.

Daarnaast wil de DVP een herstructurering van de grootte van het aantal gemeenteraadsleden.
De vier grootste gemeenten > 250.000 35 vertegenwoordigers in de gemeente raad.
De middelgrote gemeenten van 100.0000 – < 250.000 inwoners 27 leden in de gemeenteraad
Gemeentes van. 50.000 – < 100.000 21 vertegenwoordigers
Gemeentes kleiner dan 50.000 inwoners 15 gemeenteraadsleden
De burgemeester wordt door de bevolking gekozen.
Doel is een slagvaardiger beleid en bezuiniging in de personele uitgaven.