Hoe kijkt de DVP tegen de wereld en Europa Hoofdstuk 4

Hoofdstuk IV

Hoe kijkt de DVP tegen de wereld en Europa.

Het is onmogelijk om in deze korte uiteenzetting alle politiek belangrijke punten eruit te lichten. Het geeft enigszins aan waar deze nieuwe partij voor staat.

Wereldniveau
Ecosystemen en energie
Machtsverdeling in de wereld en de rijkdommen van de aarde. De geo-politieke wereld werd vanaf de jaren zestig gedomineerd door landen met een grote rijkdom aan olie en gas. Geleidelijk wordt duidelijk dat er verschuivingen optreden in het aanbod van energievoorraden en wordt vraag en aanbod naar schone energiebronnen een essentieel onderdeel van politiek beleid. Nederland wil een spreiding van het aanbod van schone energie. De DVP zal de energieleveranciers aanzetten om de verscheidenheid van het aanbod van verschillende energiebronnen te steunen. Dit kan variëren van het gebruik van geothermische energie, windenergie, waterkracht, zonne-energie, maar zo zal de partij bij een mogelijk ernstig en permanent energietekort kern-fusie ondersteunen zolang de totale vraag naar energie groter is dan het totale aanbod.
Spreiding in de energie-aanvoer blijkt steeds meer gewenst om de afhankelijkheid van energie van andere landen te beperken. Bovendien staat een schone leefomgeving van de samenleving centraal. De DVP zal alle energievormen ondersteunen, die schoon, betrouwbaar en betaalbaar is.
Daarnaast zal zoveel mogelijk gestimuleerd worden om juist oudere woningen nog beter te isoleren. huis-isolatieBij nieuwe woningen worden al hoge eisen gesteld aan isolatie en het terugwinnen van warmte.
Het is niet uitgesloten dat, afhankelijk van de technische ontwikkelingen, de olie- en gasvoorraden een steeds kleiner aandeel in de totale energiebehoefte zullen vervullen.
Landen zoals China en Japan doen onderzoeken of de maan een bijdrage kan leveren in de energievoorziening!!

In de voorgaande afleveringen is al verschillende malen de nadruk gelegd op het herstellen van eco-systemen op verschillende schaalniveaus. Over het uitsterven van soorten planten en dieren. De bio-diversiteit is een direct afgeleide van de geografische breedte waar planten en dieren voorkomen.
In de natuur bepalen natuurrampen het verdwijnen van soorten planten en dieren veroorzaakt door brandhaarden, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen met de daarbij behorende vloedgolven. In het verleden heeft de aarde warme en zeer koude perioden gekend waardoor flora en fauna deels een andere diversiteit hadden dan nu.
Veranderingen van de soorten was een gevolg van o.a. klimatologische omstandigheden.
Na de industriële revolutie zien we eerst een geleidelijke en daarna een vrij steile lijn in de toenemende vervuiling veroorzaakt door menselijk ingrijpen.
De komende jaren wordt dit de grootste opgave om de grootste bronnen van vervuiling aan te pakken. Bij de klimaatconferentie eind 2015 zijn bindende afspraken gemaakt waar de landen zich aan moeten houden.
De DVP streeft ernaar om lokale, regionale en continentale ecosystemen te herstellen en evenwicht te brengen in de onderlinge biodiversiteit
Dit is het grote probleem waar de mensheid tegen aanloopt. Wij moeten en kunnen de natuurgebieden beschermen, maar zal de toenemende bevolkingsexplosie niet een bom leggen onder dit ‘ideaal’?

Demografische ontwikkelingen en het vluchtelingenprobleem.
Religies moeten zich bewust zijn van de gevolgen van een ongebreidelde bevolkingsgroei. Het lijkt er nu op hoe groter de bevolkingsgroei van een religieuze groep hoe meer macht men zich toeëigent met in de naaste toekomst het onherroepelijke gevolg dat miljoenen mensen zich gaan verplaatsen en eenmaal elders gevestigd gaat men rechten opeisen.
In de landelijke politiek is bij veel politieke partijen een schrijnend tekort aan besef hoe vele generaties na de oorlog en in het verleden tientallen jaren achtereen hun land hebben opgebouwd.
En hoe gemakzuchtig de politiek in West-Europa de autochtone West-Europese bevolking laat opdraaien voor religieuze en etnische conflicten, die de verschillende bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten zelf hebben veroorzaakt. EU lost dit maar op.
De onderlinge, soms zelfs meedogenloze, haat veroorzaakt door verschillende opvattingen van het geloof, moet door eigen inspanning van alle groeperingen in dit gebied, worden getemperd en worden opgelost!. Vele getroffenen willen weg van haard en huis verdreven. Waar blijft de barmhartigheid van de islamitische en etnische bevolkingsgroepen? Waarom helpen de verschillende groeperingen elkaar niet?
Het gevolg een stroom van vluchtelingen met een andere cultuur, die hun eigen grote problemen meebrengen en de druk op vele Europese landen vergroten. Bovendien hebben de landen in het Midden-Oosten te maken met een extreme bevolkingsgroei, waardoor de bevolkingsdruk om elders werk te zoeken de komende jaren alleen maar groter en groter wordt. Europa moet met overtuiging het Midden-Oosten doordringen dat er grenzen zijn in de opvang van vluchtelingen in Europa en dat alle groeperingen mee moeten werken aan een oplossing in hun eigen regio.
Natuurlijk kent Europa zijn verantwoordelijkheid, maar baken de grenzen af hoever je wil en kan helpen. Het Nederlandse volk en de identiteit van de Nederlanders mag niet onder de voet gelopen worden door migranten. De DVP wil niet meer dan 8000 asielzoekers / vluchtelingen uit oorlogsgebieden opnemen. Het voorstel van deze partij is dat driehonderd kinderen met ernstige verwondingen opgelopen tijdens oorlogen en/of conflicten in Nederland geholpen worden en gedurende 5 jaar worden begeleid. De ouders van deze kinderen komen als eerste in aanmerking om asiel aan te vragen in Nederland. Als deze asielzoekers gedurende 5 jaar zich geschoold hebben en de Nederlandse taal op basis van het taalniveau van groep 8 beheersen kunnen zij de volgende stap zetten in de procedure om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De andere nationaliteit moet worden opgegeven. Doelstelling is om alle reeds aanwezige vluchtelingen en asielzoekers in Nederland duidelijk te maken dat zij zich bewust zijn dat als zij permanent in Nederland willen blijven zij maar voor één paspoort kunnen opteren.De DVP zal zich ook inzetten dat elke Nederlander slechts één nationaliteit mag hebben.Twee nationaliteiten vertraagt de integratie. Het begrip allochtoon zal verdwijnen als iedereen eenzelfde nationaliteit heeft. Iedereen heeft gelijke kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Een standvastige en duidelijk politiek uitgangspunt is voor de buitenwereld helderder dan het uitroepen van “Wir schaffen dass” (niet wetend waar het eindpunt ligt).

Wapenwedloop met een negatief gevolg
wapenwedloopDe grote wapenleveranciers en hun regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zijn uit oogpunt van misdaden tegen de menselijkheid mede schuldig aan het vele leed.
Wapenwedloop afremmen. Het is absurd dat landen enerzijds op wereldniveau 300 miljard uitgeven aan de aanschaf van nieuwe wapens en aan de andere kant er nog eens voor honderden miljarden vernield wordt. De vernieling is zeer waarschijnlijk nog vele malen hoger, maar het is moeilijk in te schatten hoeveel schade wapens op wereldniveau aanrichten. Dus een dubbele verspilling en vooral vele arme landen besteden relatief veel geld aan de aankoop van wapens wetende dat enkele kilometers verderop er hongersnood heerst. Deze categorie landen worden niet meer in de hulpverlening opgenomen. Alleen landen met een stabiele basis (10 jaar geen oorlog of etnische conflicten) moeten steun krijgen en gestimuleerd worden een gezonde economie op poten te zetten. Het bedrijfsleven in Nederland moet door de overheid gestimuleerd worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan een nieuwe economie.
Daarnaast is niet in geld uit te drukken hoeveel haat, verachting en leed er onder vele bevolkingsgroepen is, die door oorlogen en conflicten veroorzaakt zijn onder zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen. Generaties lang draagt men dat leed mee. Door deze diepe haat worden allerlei projecten met goede bedoelingen vaak vroegtijdig beëindigd. Meer dan zestig jaar hebben vele landen honderden miljarden geïnvesteerd in Afrikaanse landen met een negatief resultaat in het oog van de huidige situatie.

Bijdrage Nederland waterbeheersing- en landbouwtechnieken en recycling
Nederland kan haar kennis op het gebied van waterbeheersing en intensieve land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage leveren om de extreme vraag naar voedsel in de toekomst “veilig te stellen”.
Nederland kan een technische bijdrage leveren via bijvoorbeeld irrigatie-en verdampingstechnieken voor het oplossen van voedselproblemen.
Ook de agrarische teelttechnologieën kunnen hier een bijdrage leveren. Kleine ontdekkingen en grote ontdekkingen naar hogere opbrengsten zijn de basis voor een nieuw voedselproductietijdperk.  Zo promoveerde mevrouw Wiyarini aan de Wageningen Universiteit  (april 2016) via een financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek om resten afval, die bij de productie van olie uit rubberzaden vrijkomen te gebruiken voor diervoeder (zie www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016).                                                   Ook is een subsidie verstrekt aan evolutiebioloog Duur Aanen voor onderzoek naar de schimmelopbrengsten. Termieten produceren schimmels waardoor zij in staat zijn hun voedselproductie “decennialang” op een hoog niveau houden. Als onderzoekers er nu ook in slagen om de oogsten van schimmels op een hoog niveau te houden kan men op langere termijn de voedselopbrengsten via schimmels aanzienlijk vergroten. En zo zijn vele wetenschappers over de hele wereld bezig om de voedselproductie te verhogen.
Naast de vele kleinere gerichte onderzoeken zijn ook andere fundamentele onderzoeken die aandacht vragen zoals veganisme, waarbij consumptie van plantaardige producten de dierlijke producten volledig kunnen vervangen. Uitgezocht moet worden wat dit betekent voor de gezondheid van de mens.
Een ander onderzoek van de FAO uit 2007( de voedsel- en landbouworganisatie van de VN) zou de biologische manier van landbouwbedrijven de wereldvoedselproductie met 32% doen stijgen. Opmerkelijk is dat het niet gebruiken van kunstmest en pesticiden leidt tot een bodemverbetering en hoogstwaarschijnlijk een positief effect heeft op wereldgezondheid van de mens zelf.

Er moet op wereldniveau gestreefd worden naar een zo’n groot mogelijke recycling van producten. Dit moet worden verplicht om verdere overbodige schade aan de natuurlijke omgeving te voorkomen. Bedrijven uit dezelfde branche moeten gezamenlijke initiatieven nemen om het recyclingproces op poten te zetten. Het moet een morele verplichting worden om deze taken op zich te nemen. Een termijn vaststellen waarbij doelen worden nagestreefd van 90% recycling.

Hoe nu verder met de EU
Voorstel is een status quo voor de Europese Unie; er moet complete duidelijkheid verschaft worden wat nu het uiteindelijke doel is van de EU.

De EU kan volgens de DVP nooit het mandaat krijgen om op alle fronten, in deze grote verscheidenheid aan landen met de vele aparte culturen, hun wil op te leggen. Als dit toch het uitgangspunt is dan is de EU gedoemd te mislukken. De DVP stelt voor dat elk land binnen de EU haar soevereiniteit behoudt. Dus heel concreet moet binnen de EU worden aangegeven op welke terreinen wel en op welke niet wordt samengewerkt.
De DVP stelt dan ook voor om gedurende een of twee jaar  een status-quo in te stellen om daarna tot hele concrete afspraken te komen waar aangegeven wordt waar wel en waar niet met elkaar wordt samengewerkt.
Bijvoorbeeld overbodige regelgeving binnen de EU schrappen/afbouwen
o.a Europese aanbestedingen overlaten aan de ondernemers, pensioenstelsels onbespreekbaar, het Nederlandse niveau van onderwijspeil en inrichting enz. enz.

Nederland moet de komende jaren zich inzetten om binnen het Europees Parlement om samen te werken met andere landen, die ook de ‘grenzen van EU’ in kaart willen brengen.
Het waterhoofd van ambtenaren in Brussel verkleinen en de geld verslindende maandelijks terugkerende kosten van verplaatsingen van Brussel naar Straatsburg en vice versa moeten omlaag evenals de salariëring en onkostenvergoeding (de lidstaten moeten zeggingschap krijgen over dit onderwerp).
Europese subsidiestromen duidelijk in kaart brengen en eventueel nader onderzoeken.
Binnen de EU rationeler werken.
Moeten alle landen zonder meer toegang tot de EU krijgen?
Turkije probeert alle jaren de poort naar het Westen te openen, maar de vraag is “wil Europa dat echt? Turkije, een samenleving die democratie hoog in het vaandel heeft, maar tegelijkertijd met de democratische beginselen de vloer aanveegt en waarbij de premier  Erdogan zich als een potentaat gedraagt past niet binnen een verenigd Democratisch Europa.
Bovendien willen wij een islamitisch land met de Koran in de hand wel opnemen in een Europa met waarden en normen, die op essentiële terreinen niet met elkaar overeenstemmen?
Hoe staat het met de mensenrechten in dit land?
Er is nog een erg lange weg te gaan!
Het Schengenakkoord heeft laten zien waar Europa werkelijk staat als er een crisis is. Duitsland heeft zonder andere landen vooraf te raadplegen meegezogen in de opvang van vluchtelingen.
Het voorstel van de DVP is minder afspraken maken, maar wel dat de afspraken die gemaakt zijn uitgevoerd moeten worden.
Ander voorbeeld is het begrotingstekort van verschillende landen en het verleggen van deze grenzen als het politiek voor een land beter is om hiervan af te wijken is niet toelaatbaar. De EU solt met zichzelf!!
Binnen de EU moeten keiharde afspraken worden gemaakt op de terreinen waar de EU zich wel en waar ze zich niet mee moeten bemoeien. Een steeds groter wordende bevolkingsgroep binnen de EU is zich van de EU aan het afkeren. Niet voor niets zien we over heel Europa een groeiende beweging in verschillende landen, die kritischer aankijkt tegen de EU. De wil van veel (regionale) regio’s is in toenemende de eigen regio beter van dienst te kunnen zijn en sommige regio’s streven naar zelfstandigheid. De EU leidt dus indirect tot versnippering.
In vele landen komt men in het geweer tegen deze overdreven regelzucht.
Zo moeten bedrijven de vrijheid hebben om aanbestedingen wel of niet Europees te doen.
Landen moeten zelf mee bepalen hoe men in de EU het vluchtelingenprobleem wil aanpakken en de grenzen aangeven hoever zij een bijdrage willen leveren.
Als grote landen een massale vluchtelingenstroom op gang brengen moeten deze landen niet de gevolgen van hun eenzijdige handeling op andere landen afschuiven.
De Europese landen en de politieke verantwoordelijken zullen dit soort beslissingen moeten overlaten aan de stem van het volk. Aan het gesol van de kiezer moet paal en perk worden gesteld. Dat eist de democratie.
Een relatief kleine groep aristocraten binnen de EU gaat de wil opleggen aan Europeanen, terwijl steeds meer landen de macht van Brussel wil begrenzen.
Referenda maken duidelijk of de meerderheid van de bevolking achter een aantal belangrijke politieke besluiten staat.
Op de terreinen waar wel samenwerking is vereist moet daadkrachtiger worden opgetreden. Denk aan de buitenlandse politiek defensie,(een gemeenschappelijk leger vergaande samenwerking), de Euro (harde afspraken van landen, die zich niet aan de regels houden), aanpak internationale criminaliteit, afspraken in de luchtvaart (over veiligheid en een taal), betere onderlinge infrastructuur, waarborgen op het gebied van de voedselveiligheid, maar ook milieuafspraken nakomen.
De afspraken, die binnen de EU met elkaar gemaakt zijn, moeten niet zomaar los gelaten worden, omdat het bepaalde landen wel goed uitkomt zoals oplopende begrotingstekorten. Subsidieregelingen binnen de EU nog eens nader bekijken.
De “politieke as” Berlijn – Parijs moet hun politieke programma aan de andere spelers voorleggen. Eenzijdig uitroepen van ” Wir schaffen dass” brengt verwarring mee als andere landen hiermee direct of indirect mee gezogen wordt met problemen, die andere landen veroorzaken.
Steeds meer landen kijken kritischer naar Brussel.
ambtenaren-euHet inkrimpen van de macht van Brussel betekent ook aanzienlijk minder ambtenaren (170.000 inclusief de ambtenaren, die op nationaal  niveau werkzaam zijn voor de EU; het directe aantal geschat op 45.000 tot 50.000) zijn en in de praktijk betekent dit ook minder regelgeving. De versnippering van de administratieve en politieke organisatie van de EU is in politiek en financieel opzicht niet de sterkste kant van de EU. Luxemburg is het aangewezen gebied om alle activiteiten van de EU te concentreren!!
Twaalf plenaire vergaderingen per jaar in Straatsburg en dan te bedenken dat de leden van het EP drie weken per maand in Brussel werken voor parlementaire commissie-vergaderingen en voor fractie-overleg. De kosten van de verhuizingen worden geschat op zo’n 15 tot 20% van het budget van het Europees Parlement.
Dan zijn ook nog verschillende onderdelen van de EU ondergebracht in Luxemburg o.a. De Europese Rekenkamer en het Hof van Justitie. Twee vergaderplaatsen op kosten van de gemeenschap is absurd en pure verspilling van gemeenschapsgelden.
Is dit een basis voor een goed functioneren van de EU!!!!!!

Veel Nederlanders kijken heel kritisch wat er in Brussel gebeurd. Samen met andere Europese landen moet Nederland de Europese Machtswellust van Brussel indammen.
De soevereiniteit van een land moet wel gewaarborgd zijn. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden wat Europa wel en wat zij niet met elkaar willen regelen. De culturele en sociale verschillen in Europa zijn te groot om er een eenheidsworst van te maken. Op korte termijn moet duidelijk gemaakt worden hoe ver Nederland met de EU wil gaan. Een echte eenheidsstaat zal de EU nooit worden. Dat is een illusie!!

Moet Europa kiezen voor een federale staatsvorm / Bondsstaat  of kiezen voor een confederatie (ofwel statenbond) een oplossing voor de EU?

Bij een confederatie behouden de landen grotendeels hun eigen soevereiniteit en worden op enkele terreinen samengewerkt.

Een discutabel voorbeeld lijkt de Europese Unie.

Europa zweeft en zoekt een gericht alternatief als tussenvorm, waarbij m.i. de voorkeur uitgaat naar een confederatie.