Wordt wel of niet voor eind 2016 het CETA-verdrag getekend?

De weerstand tegen deze GIGA-akkoorden wordt groter, omdat soms de reikwijdte van dit verdrag zover gaat dat landen dit niet kunnen overzien.  Elk land binnen de EU gaat kijken wat er te winnen en/of te verliezen valt in de vorm van werkgelegenheid, inkomensgroei of inkomensafname, welke eisen aan producten moeten worden gesteld enz.enz.

De SER heeft 4 april een rapport uitgebracht en gericht aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreffende TTIP. De aanbevelingen van de SER hebben feitelijk ook betrekking op het af te sluiten CETA-akkoord met Canada. Ook hier wordt de zorg uitgesproken over ongewenste effecten, die nu nog niet voorspeld kunnen worden.

Met veel tegenzin heeft de Eurocommissaris Malmström begin juli besloten om het nieuwe handelsverdrag toch voor te leggen aan de 28 lidstaten. Dat betekent dat het verdrag door de molen moet van alle EU-landen.

Het CETA-verdrag en het  TTIP-verdrag zal in de praktijk inhouden, dat machtige Amerikaanse bedrijven bij een eventuele arbitrage de staten onder de voet lopen. Echter bij het CETA-verdrag is de arbitrage opgelost via een permanent tribunaal en dat bovendien landen in hoger beroep kunnen gaan. Hoogstwaarschijnlijk zal dit verdrag toch eerder gesloten worden dan het TIPP-akkoord.

Een daarmee parallel lopende zorg is dat Canada en VS onderling een grotere uniformiteit hebben op een reeks van terreinen zoals productie-eisen, afspraken in dienst verlening enz. dan de 28 Europese landen, die allemaal deels nog hun eigen identiteit en specifieke eisen hebben en dus makkelijker een prooi worden voor de grote Amerikaanse bedrijven. En wat wij in Europa dus niet willen dat de soevereiniteit en identiteit wordt opgeofferd aan het Groot-Kapitaal!!

 

CETA-verdrag

Kortom : Europa is kwetsbaar voor dit verdrag. Beter is een tussenweg te bewandelen van level-agreement (financieel dagblad)

Waar zijn we het wel over eens en waar niet!

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.